دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، کانون توجه بیرونی، ژیمناستیک، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

، که یادگیری از طریق هدایت توجه یادگیرنده به حرکات بدنش، افزایش می یابد (استفاده از پردازش کنترل شده). این نظریه مخالف با چیزی است که ما پیشنهاد می کنیم، زیرا بر اساس یافته های تحقیقات بی شمار اخیر«بازخورد خلاصه20» یا «بازخورد به روش حذفی» نسبت به اینکه بعد از هر کوششی بازخورد دهیم مؤثرتر است. دلیل برتری این گونه بیان شده است که تواتر زیاد بازخورد، از پردازش خودکار درونی جلوگیری می کند. یافته های اخیر با این عقیده که متمرکز شدن روی حرکات بدن (توجه درونی) برای یادگیری ضروری است در یک خط و یک ردیف قرار نمی گیرد و همچنین ولف و همکاران (2010) بیان کردندکه جهت دادن تمرکز به صورت درونی باعث اختلال در یادگیری و عملکرد می شود و این با پژوهشی که توسط دنی21(2010) صورت گرفت تناقض دارد او نشان دادکه هیچ تفاوت معناداری بین تمرکز درونی و بیرونی در مهارت سرویس پرشی زنان والیبالیست دیده نشد و همچنین با نتایج لورنس22 و همکاران (2011) که اثر دستورالعمل های کانون توجه را بر روی افراد مبتدی که یک برنامه حرکات ژیمناستیک را انجام می دادند، را بررسی کردند.
ولف و همکاران (1998) بیان کردند که توجه درونی اجرا کننده را تشویق می کند که به صورت هوشیار توجه کند که این خود باعث تداخل این نتایج با یافته های نلان23(2011) که نشان دادتوجه بیرونی نسبت به توجه درونی باعث می شود، فرد وضعیت نشستن بدون صندلی را در حالی که به دیوار تکیه داده است، برای مدت طولانی تری تحمل کند شد. نتایج تحقیقات لورنس و همکاران (2011) اثر دستورالعمل های توجه را بر دقت افراد مبتدی ژیمناستیک مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسیدند که در مرحله اکتساب توجه درونی باعث بهبود شد درحالی که تمرکز بیرونی باعث افت حرکت شد و در مرحله یادداری و انتقال تفاوت معناداری ملاحظه نشد. با توجه به یافته های اخیر و تناقضاتی که وجود دارد و انجام تحقیق با دقت پایین، پژوهش حاضر قصد دارد، علاوه بر بررسی پیامد حرکت با استفاده از دوربین هایی با سرعت 50 فریم در ثانیه، فرآیند حرکت را نیز مورد بررسی قرار دهد و همچنین بفهمد، آیا بین اثر دستورالعمل های کانون توجه درونی، بیرونی و خود انتخابی بر اجرا، یادداری و انتقال یک تکلیف ایستا تفاوت وجود دارد؟ بهترین نوع دستورالعمل (درونی، بیرونی وخود انتخابی) برای ورزشکاران مبتدی چه می باشد؟ نوع دستورالعملی (درونی، بیرونی و خودانتخابی) که بهتر است توسط کاردرمان ها و فیزیوتراپ ها برای درمان بیماران ارائه شود، چه می باشد؟

1-3 اهميت و ضرورت انجام تحقيق
با ظهور رشته ی تحقیقاتی کانون توجهی در اواخر 1990، گابریل ولف و دیگران نشان دادند که کانون توجهی، بر عملکرد ویادگیری اثر معناداری می گذارد و همچنین این تحقیقات نشان دادند که کانون توجه بیرونی بهتر از درونی است و از طرفی بیش از یک دهه است که پژوهش ها اثر سودمندی این دستورالعمل ها را در مهارت های مختلف و اجرا کننده های مختلف مورد بررسی قرار دادند هر چند گام های بلندی در این زمینه برداشته شده است ولی باز هم اختلاف نظر وجود دارد. به طورکلی تحقیقاتی که بتوانند مربی ها را در راهنمایی کردن ورزشکاران در حرکات ایستا کمک کنند خیلی کم است به عنوان مثال ژیمناستیک مردان از آن دسته ورزش هایی می باشد که حرکات ایستا را در آن می توان به وفور دید. از یک طرف تحقیقاتی وجود دارد که بیان می کنند مربیان از دستورالعمل های کلامی که تمرکز فرد را به سمت درونی شدن جهت می دهد، استفاده می کنند (ولف و همکاران، 2000؛ پورتر24 و همکاران، 2010 ) و این خلاف اکثر پژوهش های گذشته است و از طرفی دیگر ویز و همکاران (2008) بیان کردند که این تمرکز ترجیحی فرد است که در مؤثر بودن هر کدام از دستورالعمل های توجهی نقش بازی می کند و تمرکز درونی لزوماً باعث کاهش در عملکرد نمی شود. یعنی اگر ما به افراد اجازه بدهیم که طبق را ه ترجیحی خود جلو روند، عزت نفس25 آنها افزایش می یابد بنابراین اجرا بهتر می شود. مطالعات نشان داده اند که بازخورد آموزشی مورد تقاضای یادگیرنده، نسبت به بازخورد آموزشی ارائه شده به صورت مکرر، مؤثرتر است (جانل، 1997)، این احتمال وجود دارد که مکانیزم های درگیر در فرآیند بازخوردهای درخواستی مشابه با مکانیزم هایی باشد که در فرآیند خود انتخابی درگیر می باشد. نلان (2011) برای اولین بار اثر دستورالعمل های کانون توجهی درونی و بیرونی را بر یک تکلیف ایستا را مورد بررسی قرار داد اما گروه خود انتخابی را در تحقیق خود اعمال نکرده بود. لذا پژوهش حاضر می تواند نقطه شروعی در این زمینه باشد. محقق در این پژوهش به دنبال دو چیز می باشد، اول، روشن کردن بیشتر برخی از این تناقضات، دوم اینکه بحث کینماتیکی26 را در یک تکلیف ایستا مطرح کند چرا که اکثر پژوهش ها بر روی تکالیف پویا (دینامیک) صورت گرفته است تا از نتایج این یافته ها بتوان به فیزیوتراپ ها و همچنین مربیان ژیمناستیک پیشنهاد کرد که از چه نوع کانون توجهی برای تسهیل در امر آموزش به منظور یادگیری مطلوب، برنامه آموزشی خود استفاده کنند.

1-4 هدف ها
1-4-1 هدف کلی:
هدف کلی این تحقیق بررسی اثردستورالعمل های کانون های توجهی و خود انتخابی بر یادگیری کینماتیکی حرکت در یک تکلیف ایستا می باشد.
1-4-2 اهداف اختصاصی:
بررسی اثرکانون های توجهی بر یادداری یک تکلیف ایستا
بررسی اثرکانون های توجهی بر انتقال یک تکلیف ایستا
مقایسه سه روش کانون توجهی (درونی، بیرونی و خودانتخابی) در مراحل یادداری و انتقال
1-5 فرضيه ها
بین اثرات دستورالعمل های کانون توجه درونی و بیرونی و خود انتخابی بریادداری یک تکلیف ایستا تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین اثرات دستورالعمل های کانون توجه درونی و بیرونی و خود انتخابی بر انتقال یک تکلیف ایستا تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین اثرات کانون توجه درونی در مراحل پیش آزمون، یادداری و انتقال تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین اثرات کانون توجه بیرونی در مراحل پیش آزمون، یادداری و انتقال تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین اثرات کانون توجه خودانتخابی در مراحل پیش آزمون، یادداری و انتقال تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین سه روش کانون توجهی ( درونی، بیرونی و خودانتخابی) در مراحل یادداری و انتقال تفاوت معناداری وجود دارد.

1-6 پیش فرض های تحقیق:
1- شرکت کنندگان درک کاملی از دستورالعمل های ارائه شده و نحوه ی اجرای مهارت داشته اند.
2- شرایط تمرین و آزمون برای تمام شرکت کننده ها یکسان بوده است.
3- شرکت کنندگان در پایان هر جلسه صادقانه به سوال”به چه چیز تمرکز می کردید”، جواب دادند.
1-7 قلمرو تحقیق
1- شرکت کنندگان دانشجویان پسر غیر تربیت بدنی بودند.
2- سن شرکت کنندگان در دامنه سنی 29-21 قرار داشت.
3- همه ی شرکت کنندگان از یک پارالل برای تمرین استفاده کردند.
1-8 محدودیت های تحقیق
1- عدم امکان کنترل حالات روانی و میزان انگیزه و علاقه شرکت کنندگان در هنگام شرکت در آزمون.
2- عدم امکان انجام آزمایش بر روی شرکت کنندگان به طور همزمان.
3- وجود تفاوت های فردی در بین شرکت کنندگان.
4- عدم کنترل بر تغذیه و فعالیت های فوق برنامه و آمادگی جسمانی شرکت کنندگان.

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
1-9-1 تعریف نظری واژه های تحقیق:
توجه: در اجرای انسانی مربوط به ویژگی های مرتبط با هوشیاری، آگاهی و کوشش شناخته شده در اجرای مهارت می باشد (نلان به نقل ازمگیل، 2011).
کانونی کردن توجه: علاوه بر این که افراد مجبور به تقسیم توجه میان چند فعالیت هستند، توجه را به ویژگی های خاص محیط و فعالیت های آماده سازی عمل نیز معطوف می نمایند. این فرایند معطوف نمودن توجه، به کانونی کردن توجه معروف است (مگیل، 2011).
دستورالعمل کانون توجه درونی: این دستورالعمل ها معمولاً به هماهنگی حرکات بدن اجرا کننده بر می گردند، که شامل ترتیب، شکل و زمانبندی یا اجزای مختلف حرکات می شود، در واقع دستورالعمل هایی که تمرکز فرد را به حرکات خاص خود فرد هدایت می کند (شرکاء به نقل از ولف، 1390).
دستورالعمل کانون توجه بیرونی: دستورالعمل هایی که به تمرکز روی اثرات حرکت شخص بر روی محیط، مثل ابزار و اشیاء می پردازد (شرکاء به نقل از زاچری، 1390).
آزمون یادداری: آزمونی که فرد مهارت مورد نظر را پس از مدتی بی تمرینی اجرا می کند و هدف این آزمون، تعیین درجه پایداری یا دوام کیفیت اجراست که پیش از این با تمرین بدست آمده است (مگیل، 2011).
آزمون انتقال: آزمون انتقال شامل موقعیت های جدید است و شرکت کننده ها باید مهارت هایی را که تمرین کرده اند، با ویژگی های موقعیت جدید سازگار کنند. دو موقعیت جدید مد نظر است: اول، زمینه جدیدی که مهارت در آن اجرا می شود و دوم، تغییر جدید در خود مهارت (مگیل، 2011 ).
یادگیری: تغییر در قابلیت فرد، برای اجرای یک مهارت است که باید آن را از پیشرفت نسبتاً پایدار در اجرا استنباط کرد که بر اثر تمرین و تجربه حاصل می شود (مگیل، 2011).
هر نوع تغییر در رفتار بشری که به علت تحریک ایجاد شده باشد یادگیری است و یادگیری سازگاری با محیط در حال تغییر است (رحمانی نیا به نقل از گیلفورد، 1386).
زمان حرکت: فاصله زمانی از عکس العمل تا پایان حرکت است (مگیل، 2011 ).
تکلیف ایستا: تکلیفی که در آن عضله ها منقبض می شوند، بدون اینکه بدن حرکت کند (قراخانلو و همکاران، 1385).
تکلیف پویا: تکلیفی که در آن فاصله بین مبدأ و انتهای عضله، خواه در اثر کوتاه شدن (انقباض مرکزگرا) و خواه در نتیجه ی طویل شدن (انقباض برون گرا)، تغییر کند (قراخانلو و همکاران، 1385).
کالیبره: مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد.
وند فریم: وسیله ای جهت کالیبره کردن فضایی که حرکت در آن صورت می گیرد.

1-9-2 تعریف عملیاتی واژه های تحقیق:
دستورالعمل کانون توجه درونی: این نوع دستورالعمل در این تحقیق توجه اجرا کننده را به زاویه 90 درجه بازو معطوف می کرد.
دستورالعمل کانون توجه بیرونی: این نوع دستورالعمل در این تحقیق توجه اجرا کننده را به نقطه قرمز روی دیوار معطوف می کرد.
کانون توجه انتخابی: این نوع دستورالعمل به شرکت کننده این اجازه را می دهد که به هر چیز که می خواهد تمرکز کند.
آزمون یادداری: در این تحقیق آزمون یادداری 72 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین بدون هیچ دستورالعمل توجهی خاصی برگزار شد.
آزمون انتقال: در آزمون انتقال فرد بایستی حرکت بارفیکس را انجام می داد که این آزمون 25 دقیقه بعد از آزمون یادداری بدون هیچ دستورالعمل توجهی خاصی برگزار شد.

فصل دوم
مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه
این فصل به دو بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق تقسیم می گردد. از آنجایی که هدف کلی تحقیق بررسی اثر دستورالعمل های کانون توجهی و خودانتخابی بر اجرا و یادگیری کینماتیکی حرکت در یک تکلیف ایستا می باشد، در بخش مبانی نظری توضیحاتی پیرامون فرضیات و نظریه های ارائه شده در مورد توجه، ویژگی های توجه، کانونی نمودن توجه پرداخته شده است. در بخش مربوط به پیشینه تحقیق نیز به پژوهش های انجام شده در مورد بررسی اثر کانون توجه درونی و بیرونی و خودانتخابی بر اجرا و یادگیری اشاره شده است.

2-2 مفاهیم نظری تحقیق:
2-2-1 دستورالعمل های آموزشی
دستورالعمل های آموزشی تقریباً یکی از مشخصه های هر محیط آموزشی است و به اطلاعاتی گفته می شود که قبل از حرکت در مورد آنچه که فرد باید انجام دهد (قبل از عمل) فراهم می گردند (اشمیت و لی، ترجمه فرخی، بهرام و خلجی، 1387). دستورالعمل های آموزشی نوعاً حاوی اطلاعاتی کلی در مورد جنبه های اولیه مهارت می باشند. این جنبه ها شامل چگونگی استفاده از مهارت در شرایط خاص (برای مثال، در یک فعالیت گروهی)، توصیه هایی در مورد اینکه ورزشکار در چه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، میزان استفاده، تحلیل واریانس، ورزشکاران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ویلیام جیمز، پردازش اطلاعات، حافظه کوتاه مدت، مهارت های حرکتی