دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، میزان استفاده، تحلیل واریانس، ورزشکاران

دانلود پایان نامه ارشد

استنباطی………………………………………………………………………………………….68
4-3-3 آزمون فرضیه هاي تحقیق……………………………………………………………………………….69
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………76
5-2 خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………….76
5-3 بحث و تفسیر یافته ها………………………………………………………………………………………… 77
5-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….83
5-5 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………83
5-5-1 پیشنهادات آموزشی………………………………………………………………………………………..83
5-5-2 پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………84
منابع………………………………………………………………………………………………………………………..85
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..91

فهرست جداول
عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه

جدول 1-4: ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان……………………………………………..66
جدول2-4: آماره های توصیفی گروه ها……………………………………………………………………….66
جدول3-4: میزان استفاده از انواع کانون های توجهی در گروه درونی (درصد)…………………….63
جدول4-4: میزان استفاده از انواع کانون های توجهی در گروه بیرونی (درصد)…………………….63
جدول5-4: میزان استفاده از انواع کانون های توجهی در گروه درونی (درصد)…………………….63
جدول6-4: میانگین زمان (ثانیه) پایداری گروه ها در مراحل مختلف………………………………….68
جدول7-4: نتیجه کلی آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در مرحله یادداری……………………………69
جدول8-4: نتیجه کلی آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در مرحله انتقال……………………………….69
جدول9-4: نتایج آزمون post-hoc……………………………………………………………………………69
جدول10-4: آزمون اثرات درون گروهی………………………………………………………………………70
جدول11-4: نتایج آزمون ماچلی(ماخلی) …………………………………………………………………….71
جدول12-4: آزمون t زوجی گروه درونی…………………………………………………………………….71
جدول13-4: آزمون اثرات درون گروهی………………………………………………………………………72
جدول14-4: نتایج آزمون ماچلی(ماخلی) …………………………………………………………………….72
جدول15-4: آزمون t زوجی گروه بیرونی……………………………………………………………………72
جدول16-4: آزمون اثرات درون گروهی………………………………………………………………………73
جدول17-4: نتایج آزمون ماچلی(ماخلی) ……………………………………………………………………..73
جدول 18-4: آزمون t زوجی گروه خودانتخابی……………………………………………………………73
جدول19-4: آزمون اثرات درون گروهی………………………………………………………………………74
جدول20-4: نتایج آزمون ماچلی(ماخلی) …………………………………………………………………….74
جدول21-9: آزمون Tukey HSD برای مقایسه چند گانه……………………………………………..74

فهرست شکل ها
عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه
شکل1-2: منحنی که نشان دهنده توجه مورد نیاز برای اجرا می باشد………………………………….16
شکل2-2: مدل یادگیری مشاهده ای بندورا……………………………………………………………………17
شکل3-2: استفاده از توجه در مراحل مختلف پردازش بر اساس نظریه های گوناگون…………….29
شکل4-2:نظریه های جایگاه مرکزی منابع……………………………………………………………………..31
شکل5-2: مدل توجه کانمن با عنوان ارزیابی نیازهای مطابق با ظرفیت……………………………….32
شکل1-3 : تصویر یکی از شرکت کنندگان در حین آزمایش…………………………………………..62

فهرست نمودارها
عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه
نمودار1-4: مدت زمان پایداری گروه ها در مراحل مختلف………………………………………………68

فصل اول
طرح تحقیق

1-1 مقدمه
با توجه به محرک های بسیار زیادی که هر یک از ما همواره با آنها مواجه می شویم، زندگی بدون توجه انتخابی قطعاً مشکل است. ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست. در حقیقت، عاملهای بسیار کمی را می توان یافت که در اجرای بهتر ورزش، مهم تر از توانایی تمرکز1 بر نشانه های مناسب، باشند. در محیط ورزشی، چه فرد در حال اجرا، چه در حال یادگیری باشد، توجه به مناسب ترین نشانه ها، متغیر مهمی به شمار می رود (نایدفر2، 1976).
آن چه محققان رفتار حرکتی به دنبال آن هستند اجرای مطلوب و در نهایت یادگیری می باشد. اجرا همان رفتار قابل مشاهده می باشد و یادگیری، تغییر در قابلیت فرد برای اجرای یک مهارت که باید از پیشرفت نسبتاً پایدار در اجرا استنباط شود و در نتیجه ی تمرین یا تجربه به دست می آید (مگیل3، 2011).
عوامل متعددي یادگیري4 در محیط تمرین را تحت تأثیر قرار می دهند. اساساً متغیرهاي تأثیر گذار بر یادگیري مهارت هاي حرکتی به دو دسته تقسیم می شوند. دستة اول، متغیرهاي اجرا (عملکرد) نام دارند. این دسته از متغیرها از اثرات آنی و موقتی برخوردارند که تنها در حضور متغیر مستقل وجود دارند و با حذف آن، اثرات این نوع متغیرهاي عملکرد نیز از بین می رود. در مقابل آنها، متغیرهاي یادگیري قرار دارند که اثراتشان بر روي عملکرد بعد از حذف متغیر مستقل نیز وجود دارد. در واقع آنها از اثرات نسبتاً دائمی در یادگیري تکلیف مورد نظر برخوردارند. با توجه به این که یکی از نتایج مهم تمرین، ایجاد قابلیت اجرایی نسبتاً پایدار یا یادگیري در فرد است، اساساً کشف شرایط تمرینی که توسعه تغییرات نسبتاً پایدار را به حداکثر برساند مورد توجه است (اشمیت5، 1991). از جمله این شرایط تمرینی، نوع توجه می باشد. مگیل (2011) نیز بازخورد6، تغییر پذیری تمرین و تداخل زمینه ای را از جمله عوامل مؤثر بر متفاوت بودن نتایج از یادگیری (یادداری7 و انتقال8) می داند. در این راستا اثر کانون های توجهی به عنوان نوعی دستورالعمل آموزشی و بازخورد بر اجرا و یادگیری، برای محققان و مربیان ضروری می باشد. توجه9 فرآیندی است که فرد از طریق آن از حواس خود برای ادراک دنیای خارج استفاده می کند و متمرکز ساختن توجه یعنی آگاه شدن از یک امر و صرف نظر کردن از سایر موارد است (موسوی و همکاران، 1382). در واقع توجه به عنوان یک پیش نیازی شناختی برای اجرای موفقیت آمیز در ورزش حیاتی است (شفیع نیا و همکاران، 1385). در فعالیت های ورزشی نیز دو بعد از کانون توجه، مهم تشخیص داده شده اند، پهنا (وسیع، باریک) و جهت (درونی، بیرونی). کانون توجه از بعد جهت که موضوع تحقیق است، می تواند نسبت به ورزشکار درونی یا بیرونی باشد. اگر توجه فراگیر روی یک موضوع ذهنی و در موقع اجرای مهارت روی حرکت های بدنش کانونی شود”توجه درونی10″ و اگر توجه او، روی یک هدف بیرونی و در موقع اجرای مهارت روی تأثیر حرکت در محیط کانونی شود”توجه بیرونی11″ نامیده می شود (نمازی زاده و همکاران، 1384).
در رابطه با مراحل یادگیری و دستورالعمل کانون توجه مناسب، دو فرضیه متفاوت بیان شده است: فرضیه عمل محدود شده12 بیان می کند که کانون توجه درونی در کلیه سطوح مهارت مشکل آفرین است و منجر به افت اجرا و یادگیری خواهد شد (ولف وهمکاران13، 2001). ازسوی دیگر و طبق فرضیه عمل خودکاری مهارت ها، تنها زمانی که افراد به سطوح بالای مهارت ها راه یابند، کانون توجه درونی مشکل آفرین است و با فرآیندهای پردازش خودکار14 تداخل پیدا می کند و کانون توجه درونی برای افراد مبتدی مناسب تر از کانون توجه بیرونی است (فورد15، 2005). پژوهش هایی که در چند سال اخیر برای مقایسه دو نوع کانون توجه صورت گرفته اند، حاکی از این مطلب بودند، که برای یادگیری موفقیت آمیز لازم است که یادگیرنده نسبت به چیزی که انجام می دهد آگاه باشد ( ولف و همکاران، 1998) و با توجه به اینکه دستورالعمل کانون توجهی یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری می باشد و بر اساس آنچه که در بالا گفته شد می توان گفت کانون توجه بیرونی مؤثرتر از درونی می باشد، با این حال برای درک بهتر اثر دستورالعمل کانون توجهی بر یک تکلیف، پژوهش حاضر به بررسی اثر این دستورالعمل بر یک تکلیف در دامنه کوچکی از زاویه که گویای دقت بالای آن می باشد به بحث پرداخته است.

1-2 تعريف مسئله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق
توجه یک پیش نیاز اساسی برای اجرای موفقیت آمیز در ورزش است. پژوهشگران مشاهده کرده اند که اجرای ضعیف گروهی از ورزشکاران به دلیل نداشتن تمرکز و توجه کافی است. دونده دوی صد متری که در خط شروع به خاطر صدای تماشاگران گیج می شود یا بازیکن خط دفاع فوتبال که به خاطر پیچیدگی عملکرد حریف تمرکز خود را از دست می دهد همگی نمونه هایی از اجرای ناموفق ورزشکاران به دلیل عدم توجه است (سینگر، 2001). تقریباً هر کاری که انجام می دهیم، حداقل به مقداری توجه نیاز دارد. این امر، اجرای مهارت های حرکتی را نیز شامل می شود (ولف، 2009). این موضوع همواره یکی از موضوعات مهم مورد علاقه روانشناسان و محققین رفتار حرکتی بوده است. ویلیام جیمز16(1890) که یکی از اولین و مشهورترین روانشناسان تجربی بوده، می نویسد: همه می دانند که توجه چیست. توجه به شکل روشن و واضح عبارتست از، تمرکز ذهن به یک چیز از بین چندین چیز ممکن و همزمان یا یک فکر از زنجیره ای افکار می باشد. کانونی بودن، تمرکز و هوشیاری جوهر اصلی آن را تشکیل می دهند. این تعریف شامل دو ویژگی مهم است، یکی محدودیت توجه و دیگری انتخابی بودن توجه می باشد. انتخابی بودند توجه در واقع جهت توجه را نشان می دهد. فرد با انتخابش می تواند توجه درونی (تمرکز در حرکات بدن) یا توجه بیرونی (تمرکز بر اثر حرکت) داشته باشد ( اشمیت و لی، 2008). زمان پاسخ17، به عنوان یکی از پیامدهای اجرا ویادگیری، کل فاصله زمانی بین شروع حرکت تا پایان حرکت می باشد. نظریه های مسلط یادگیری سالمونی18(1940)، اشمیت(1997) و اشمیت ولی19(1994) بیان کردند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، تحلیل واریانس، کانون توجه بیرونی، تحلیل داده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، کانون توجه بیرونی، ژیمناستیک، مبانی نظری