دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پیامبران الهی، فاصله قدرت، امام رضا ع، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

موید این گفته باشند: مرحوم کلینی در کافی حدیثی را نقل کرده‌اند بدین مضمون که رسول گرامی اسلام هرگز با کنه عقلش سخن نگفتند.1342 و خود حضرت فرموده‌اند که «ما پیامبران امر شدیم به این که با مردم به اندازه فهم‌شان سخن بگوییم.1343 در روایت دیگری نیز فضل‌بن شاذان از ابی‌جعفر بصری نقل کرده است که فرمود: با یونس‌بن عبدالرحمن خدمت امام رضا علیه‌السلام رسیدیم و او از اصحابش بر حضرت شکایت کرد و حضرت در پاسخ فرمودند: با مردم مدارا کن همانا عقل‌های آنها [بر این مطالب] قد نمی‌دهد.1344
به‌طور خلاصه، آنچه از سطور بالا استفاده می‌شود این است که در هر نوع ارتباط، به‌ویژه در ارتباطات میان‌فرهنگی هم باید بر موانع غلبه کرد و هم بایستی از مهارت‌های لازم برای برقراری یک ارتباط موثر برخوردار بود.
7-1-1-1- غلبه ‌بر موانع ارتباط
آغاز و استمرار ارتباط میان‌فرهنگی در حقیقت تا حد زیادی با غلبه ‌بر موانع ارتباط میسر می‌گردد. غلبه بر موانع ارتباطِ میان‌فرهنگی با مدیریت تعامل و توانایی ارتباط میان‌فرهنگی در هر دو بعد کلامی و غیرکلامی پیوند دارد. «توانایی ارتباط میان‌فرهنگی به‌عنوان پدیده معمولِ فرهنگی شناخته می‌شود که باعث کسب نتایج موفقیت‌آمیزی در ارتباطات میان‌فرهنگی می‌شود».1345 از عمده‌ترین موانع قابل تصور در یک ارتباط میان‌فرهنگی به‌موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
7-1-1-1-1- سوء تفاهم‌ها(به‌عنوان مهم‌ترین مانع ارتباط)
یک ویژگی اساسی اکثر ارتباطات بشری بیان و شناخت نیت‌هاست.1346 در فرآیند ارتباط، یک فرد(منبع) از روی عمد پیامی را کدگذاری می‌کند و از طریق کانالی به مخاطب مورد نظر (دریافت‌کننده) ارسال می‌کند تا نگرش یا رفتاری بر او منتقل کند.1347 اما از آن‌جا که «نیت» نوع معینی از وضعیت ذهنی بوده و در ارتباطات قابل مشاهده نیست، افراد تلاش می‌کنند نیت‌های خود را بر اشیاء مادی که ذاتا نیتمند نیستند سوار کنند.1348 به تعبیر شوتس ایشل، انسان همواره در برابر این پرسش قرار دارد که من چگونه فهمیده می‌شوم. وظیفه ارتباط میانجی‌گری میان درون و بیرون است. با عمل ارتباطی دوگانکی درون و بیرون رفع نمی‌شود اما ابزاری برای میانجی‌گری میان آن‌ها در اختیار انسان قرار می‌گیرد. کارکرد ارتباط قرار دادن امر درونی با بهره‌گیری از نشانه‌های بیرونی است.1349 هنگامی که دو فرد ارتباط برقرار می‌کنند، آن‌ها با، و از طریق نمادها تعامل می‌کنند تا معانی را خلق و تفسیر کنند.1350 با تفسیر معانی این اشیاء یا نمادها از نیت هم‌دیگر مطلع می‌شوند. برای اطلاع از نیت طرف ارتباط در یک رویداد ارتباطی، حداقل 5 عنصر دخالت دارد. این عناصر عبارتند از: مکان،1351 زمان،1352 زبان،1353 نقش مشارکت‌کنندگان در رویداد ارتباطی1354 و پذیرش مخاطب.1355 در هرگونه ارتباط متقابل، این 5 عنصر کلیدی برای طرفین ارتباط روشن است و زمینه‌ای را فراهم می‌کنند تا طرفین ارتباط نیت‌های طرف مقابل تفسیر کنند. چنانچه همه عناصر به یک شیوه تفسیر شوند فهم موفقیت‌آمیز صورت می‌گیرد و اگر در یک یا تعدادی از عناصر برداشت مشترکی نداشته باشند، به‌همین میزان فهم ناقص بوده1356 و سبب سوء تفاهم می‌گردد. سوء تفاهم1357 در ارتباطات میان‌فرهنگی عموما به‌عنوان پیامد تفاوت‌های فرهنگی تلقی می‌شود.1358 گبریلا کیس، به شش الگوی اساسی تفاوت‌های فرهنگی اشاره می‌کند که عبارتند از: سبک‌های ارتباطی متفاوت، نگرش متفاوت به ستیز فرهنگی، رویکردها نسبت به انجام وظیفه، سبک‌های تصمیم‌گیری، نگاه به خود اظهاری و رویکردهای متفاوت به دانش.1359
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎورﻫﺎ، ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑـﺎ ﻣﺒـﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎدی و ارزﺷﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی عصر خود، ﯾﻜﯽ از ﻋﻠﻠﯽ ﺑﻪ‌ﺷﻤﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺴـﺎس ﺗﻬﺪﯾـﺪﺷـﺪن ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ را در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭘﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ‌آورد. ﺗﺼـﻮﯾﺮ اﯾـﻦ ﺑﺮﺧـﻮرد و اﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪﯾﺪﺷﺪن را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻔﺎد و ﻧﺤـﻮۀ ﺑﯿـﺎن آﯾـﺎت مربوط به‌ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻗﻮم ﺛﻤﻮد و اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﻦ ﺑﺎ حضرت ﺻـﺎﻟﺢ(ع) و حضرت ﺷـﻌﯿﺐ(ع) و نیز ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺬاﻛﺮهﻫﺎی ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ(ع) و ﭘﯿـﺮوان او مشاهده کرد:
ﮔﻔﺘﻨﺪ: «ای ﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ، ﻣﺎﯾﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻮدی. آﯾـﺎ ﻣـﺎ را از ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻧﭽﻪ ﭘﺪراﻧﻤﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ، ﺑﺎزﻣﯽداری؟»1360
ﮔﻔﺘﻨﺪ: «ای ﺷُﻌﯿﺐ! آﯾﺎ ﻧﻤﺎزت ﺑﻪ ﺗـﻮ ﻓﺮﻣـﺎن ﻣـﯽ‌دﻫـﺪ ﻛـﻪ آﻧﭽـﻪ را ﻛـﻪ ﭘـﺪراﻧﻤﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ ﺗﺮك ﮔﻮﯾﯿﻢ، ﯾﺎ در اﻣﻮاﻟﻤﺎن، آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ، ﺗﺼﺮف ﻧﻜﻨﯿﻢ؟ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﻪراﺳﺘﯽ، ﻣﺮد ﺑﺮدﺑﺎر و ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﻫﺴﺘﯽ»1361
و ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ: «ﻣﻦ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻜﺸﻢ و او ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ. ﺑﻪراﺳـﺘﯽ، ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻛﻪ او آﯾﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺴﺎد ﻛﻨﺪ.»1362
و ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ(ع) ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ: آیا به سوی‌مان آمده‌ای تا ما را از شیوه‌هایی که پدرانمان را بر آن یافته‌ایم بازگردانی و بزرگی در این سرزمین برای شما دو تن باشد؟ ما به شما دو تن ایمان نداریم.1363
این آیات اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻜﺘﮥ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ «ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻗﺪرت» در زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی اﯾـﻦ ﺗﻬﺪﯾـﺪ اﺷـﺎره دارد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﻜﻞ، اﯾﻦ آﯾﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪاﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ‌رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‌ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ و ﭘﯿﺎمﻫﺎی او را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧـﻮد ﻣـﯽ‌دﯾﺪﻧﺪ. آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻗﺪرت در ﻣﺎﻧﻊآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿـﺎ‌نﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺗﻮﺟـﻪ داده‌اﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، آیه 31 ﺳﻮرۀ زﺧﺮف، ﯾﻜﯽ از ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸـﺮﻛﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ دﻋـﻮت ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم(ص) را آن ﻣﯽداﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ او ﻛﻪ ﯾﺘﯿﻢ و ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﺑﻮده، ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﺑـﺮ ﻓـﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻜﻪ و ﻃﺎﺋﻒ.1364 و ﮔﻔﺘﻨﺪ: «ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﺮدی ﺑﺰرگ از آن دو ﺷﻬﺮ ﻓﺮود ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؟». اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد آﯾﮥ دﯾﮕﺮی ﻛﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻧـﮥ دﯾﮕـﺮ اﯾﺸـﺎن را آن ﻣـﯽ‌داﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘﯿﺮوان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم(ص)، اﻓﺮادی ﮔﻤﻨﺎم و ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﮔﻔﺘﻨﺪ: «آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﺣﺎل آﻧﻜـﻪ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕـﺎن از ﺗـﻮ ﭘﯿـﺮوی ﻛـﺮده‌اﻧـﺪ؟».1365 آﯾﺎت 48 تا 45 ﺳﻮرۀ ﻣﺆﻣﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردن ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ(ع) را ﺗﻮﺟﻪ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان آﯾﯿﻦ او و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ: «ﺳﭙﺲ، ﻣﻮﺳﯽ و ﺑﺮادرش ﻫﺎرون را ﺑﺎ آﯾﺎت ﺧﻮد و ﺣﺠﺘـﯽ آﺷـﻜﺎر ﻓﺮﺳـﺘﺎدﯾﻢ ﺑﺳﻮی ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﺮان [ﻗﻮم] او؛ وﻟﯽ ﺗﻜﺒﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮی بودند؛ ﭘـﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ: «آﯾﺎ ﺑﻪ دو ﺑﺸﺮِ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد، ﻛﻪ ﻗﻮﻣﺸﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﯾﻤﺎن ﺑﯿـﺎورﯾﻢ؟» ﭘﺲ، آن دو را ﺗﻜﺬﯾﺐ ﻛﺮدﻧﺪ… .1366
این آیات شریفه به‌روشنی نشان می‌دهند که فاصله اجتماعی و فاصله قدرت درکنار نقش عواطف جمعی از موانع اساسی در ارتباطات میان‌فرهنگی به‌شمار می‌رود.1367 پیامبران الهی تلاش می‌کردند بر این موانع غلبه کنند. آﯾﺎت 87 ﺳﻮرۀ ﺑﻘﺮه و 70 ﺳﻮرۀ ﻣﺎﺋﺪه، ﺑﯿﺎنگر ﻧﻘﺶ «ﻋﻮاﻃـﻒ ﺟﻤﻌـﯽ» در اﯾﺠـﺎد ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﻬﺪﯾﺪﻧﺪ.1368 اﯾﻦ آﯾﺎت، آوردهﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را «ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻞﻫﺎی ﺟﻤـﻊ» ﻧﺎﻣﯿـﺪه و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دو ﻧﻜﺘﮥ اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ: اول، ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻣﺆﻟﻔـﻪ‌ﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺑـﺎ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻋﻀﺎ؛ دوم، ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻛﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎنﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻃﻒ و ﻓﻬﻢ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در آیه ۷۰ مائده ﺑﺮ آن ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺷﺪه، ﻧﻘﺸـﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﯿﺴﺘﯽ ارﺗﺒﺎط دارد: «ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯽآورد ﻛﻪ دلﻫﺎیشان ﻧﻤﯽ‌ﺧﻮاﺳـﺖ، ﮔﺮوﻫﯽ را ﺗﻜﺬﯾﺐ ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ را ﻣﯽﻛﺸﺘﻨﺪ»1369
آیاتی مانند 42 ﺳﻮرۀ ﻓﺮﻗﺎن که طبق آن اﺷﺮاف ﻗﺮﯾﺶ، ﻣﺤﺘﻮای دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳـﻼم(ص) را زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز «ﮔﻤﺮاه‌ﺷﺪن» ﻣﺮدم از راه ﺧﺪاﯾﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ: «اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﺪاﯾﺎﻧﻤﺎن ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻮرزﯾﻢ، ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرود ﻛﻪ ﻣﺎ را از آﻧﻬﺎ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﺪ»،1370 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﯿﻨﮓﺗﻮﻣﯽ1371 درﺑﺎرۀ «ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪ وﺟﻬﻪ» را ﺑﻪ ذﻫـﻦ متبادر می‌کند. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﯿﺰان واﮔﺮاﯾﯽ ﻛﻨﺶﻫـﺎی ﺗﻬﺪﯾـﺪآﻣﯿﺰ از ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ را ﯾﻜﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ. آیاتی از این قبیل ﺗﻮﺟﻪ ﻣـﯽ‌دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ رﻫﺒـﺮان ﻓﻜـﺮی آن ﻓﺮﻫﻨـﮓ‌ﻫـﺎ، ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﺎ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻬﻀﺖﻫﺎ واﮔﺮاﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎ، ارزشﻫﺎ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ1372 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدی دارﻧﺪ.
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪنِ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ را ﻣﺼﺪاق «ﺑﺎرز ﺑﻮدن ﺿﺎﯾﻌﻪ» ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؛ و ﺑﺮآﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺣﺘـﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪنِ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎری ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﻮد.1373
7-1-1-1-2- قوم‌مدارای
قوم‌مداری1374 «نوعی نگرش است که براساس آن، فرد، گروه خود را مرکز و اساس همه چیز می‌پندارد و دیگر افراد را در مقایسه با آن درجه‌بندی و ارزیابی می‌کند.»1375 غلبه ‌بر روحیه قوم‌مدارانه و پیشداورانه مخاطبان از شیوه‌هایی است مسیر ارتباطات میان‌فرهنگی را هموارتر می‌کند. رفتار یهودیان با پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان صدر اسلام نمونه‌ای از رفتارهای قوم‌مدارانه بود. به‌نظر مفسرین، آیه ۷۵ آل‌عمران درباره یهودیانی است که ﺧﻮد را «اﻫﻞ ﻛﺘﺎب» و ﻏﯿﺮ ﺧﻮد را «اﻣﯽ» و ﺑﯽﺳﻮاد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه و ﺣﺮﻣﺘـﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ دارﻧﺪ و ﻧﺒﻮت، ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺣﻜﻮﻣﺖ، ﻣﺨﺘﺺ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺧﻮد را ﻧﮋاد ﺑﺮﺗﺮ و دﯾﮕﺮان را ﺣﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ.1376 آﻧﮕﺎه، اﯾﻦ ﭘﻨﺪار، آﻧـﺎﻧﯽ را ﻛـﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رواﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﻛـﻪ رﻋﺎﯾـﺖ ﺣﻘـﻮق دﯾﮕـﺮان ﻓﻘـﻂ در ﻣﺤﺪودۀ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درونﮔﺮوﻫﯽ، ﻣﻌﻨﺎ و ﺿﺮورت دارد.1377 البته آیات ۸۹ و ۹۰ بقره، حسد را منشاء عدم تمایل به تن‌دادن به‌ حقانیت اسلام معرفی می‌کند: «هنگامى كه از جانب خداوند كتابى كه مؤيد آنچه نزد آنان است برايشان آمد و از ديرباز [در انتظارش] بر كسانى كه كافر شده بودند پيروزى مى‏جستند ولى همين كه آنچه [كه اوصافش] را مى‏شناختند برايشان آمد انكارش كردند پس لعنت‏خدا بر كافران باد؛ وه كه به چه بد بهايى خود را فروختند كه به‌ آنچه خدا نازل كرده بود از سر رشك انكار آوردند كه چرا خداوند از فضل خويش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد [آياتى] فرو مى‏فرستد پس به خشمى بر خشم ديگر گرفتار آمدند و براى كافران عذابى خفت‏آور است».1378 و برخی دیگر، ﻫﻮﯾﺖ دﻓﻌﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ اﻧﻘﯿﺎد و ﺑﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﻗﻮم، ﭘﯿﻮﻧﺪ داده و اﯾﻦ را ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﯾﻬﻮدی ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠّﺖ ﻧﮕـﺮش‌ﻫـﺎی ﺗﻨـﺪ و ﺧﺸـﻨﯽ ﻛـﻪ در آﻣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﻬﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن وﺟﻮد دارد، ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺷﻜﻨﺠﻪﻫﺎ ی ﺷـﺪﯾﺪی ﺑـﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮم اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷـﺪه اﺳـﺖ.1379 عده‌ای نیز، ﺟﺰماﻧﮕﺎری اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻣﻌﻠﻮل پیشینه‌ای می‌دانند که ﺳـﺎﻟﯿﺎن دراز ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﻌﻤﺎرِ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﺑﻮدن، ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻜﺮی و ذﻫﻨﯽ آﻧـﺎن را ﺑـﻪ‌ﮔﻮﻧـﻪ‌‌ای ﺷﻜﻞ‌داده ﺑﻮد ﻛﻪ کم‌تر ﻧﻮآوری و ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮفتند.1380
برخی از آیات1381 به رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪﮔﺮﯾﺰِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﭘﯿﺸﺪاوراﻧﻪ و ﭘﺴﺖاﻧﮕﺎری اﻗﻮام دﯾﮕـﺮ اﺷـﺎره دارﻧـﺪ و از ﻧـﻮﻋﯽ دﺳـﺘﻪ‌‌ﺑﻨـﺪی ﻛﻠﯿﺸـﻪ‌ای در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺷﺮك و ﻛﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮیند ﻛﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳـﻼﻣﯽ و ﻣﻌـﺎرف آن، ﻛـﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدﻧﺪ، آن ﻣﻌﺎرف را اﻓﺴﺎﻧﻪ، ﺧﺮاﻓﻪ و ﻓﺎﻗـﺪ ارزشِ ﺗﻮﺟـﻪ‌ﻛﺮدن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.1382 و آیه ۱۳ سوره بقره، به ‌ﻣﻀـﻤﻮﻧﯽ از ﻧـﻮع ﭘﺴﺖاﻧﮕﺎری دﯾﮕﺮان اﺷـﺎره دارد و این‌که اﯾـﻦ ﻧﮕـﺎه، دﺳـﺘﺎوﯾﺰی ﺑـﺮای رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﮔﺮﯾﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و روی‌ﮔﺮداﻧﺪن از ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ: «و ﭼﻮن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد: ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم اﯾﻤـﺎن آوردﻧـﺪ، ﺷـﻤﺎ ﻫـﻢ اﯾﻤـﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ، ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ: آﯾﺎ آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﻢﺧـﺮدان اﯾﻤـﺎن آورده‌اﻧـﺪ، اﯾﻤـﺎن ﺑﯿـﺎورﯾﻢ؟».1383
تلاش اسلام برای از میان برداشتن خودبزرگ‌بینی‌های پوشالی دقیقا در خلاف جهت فلسفه مدرنیسم قرار دارد که کاملا براساس ریشه‌های قوم‌مدارانه استوار گردیده است. عالمانی که به‌طور منصفانه و موشکافانه غرب را مطالعه می‌کنند، به این امر اذعان دارند. به‌عنوان مثال دکتر پین ایر مگارد می‌گوید: طرح‌های کلی فلسفه میان‌فرهنگی بر پایه بررسی نقادانه «قوم‌مداری در فلسفه رسمی غرب»، و به‌خصوص فلسفه روشنگری قرار دارد، که عموما به‌منزله مبنای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های طاهر وطار Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ناجي، الحرافيش، عاشور، شمس‌الدين