دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پرسش نامه، حمایت عاطفی، حمایت ابزاری

دانلود پایان نامه ارشد

سکونت، وجود آسانسور، شغل مراقبت دهنده، میزان درآمد خانواده، سن بیمار، جنس بیمار، وضعیت تأهل بیمار، تعداد فرزندان، وضعیت بالینی و دارا بودن بیمه درمانی میباشد.
ابزار دوم مورد استفاده، با بهره گیری از پرسش نامه استانداردی تدوین شده است که توسط کروزر و مارویتز در سال 1989 تهیه شده است. این پرسش نامه یک ابزار 40 عبارتی با 6 زیر مقیاس: اطلاعات بهداشتی(سؤالات،1و4و5و6و7و11و12و13و14و18)، حمایت عاطفی(سؤالات،29و30و34و36و37و38و39و 40)، حمایت ابزاری(سؤالات،22و23و24و25و26و27)، حمایت حرفه ای (سؤالات،15و16و17و19و20و21 )، شبکه حمایت اجتماعی(سؤالات9و10و31و32و33و35 ) و درگیر شدن در مراقبت (سؤالات،2و3و8 و28) است. این پرسش نامه متشکل از دوقسمت است که دو ارزیابی مستقل را شامل می شود. قسمت اول اهمیت نیازها را از طریق یک مقیاس لیکرت از 1(اهمیت ندارد)، 2(اهمیت جزئی)، 3(مهم) تا 4(بسیار مهم) و قسمت دوم دامنه برآورده شدن این نیاز را با گزینه های “بله”، “نسبتاً” و “خیر” اندازه گیری می کند. همچنین پاسخ دهندگان می توانستند هر عبارت را به عنوان غیر قابل کاربرد در مورد وضعیت خودشان انتخاب کنند. در پایان پرسش نامه، با بیان یک سؤال باز از اعضای خانواده این امکان را به آنها می دهد تا نیازهایی را که در آیتم های پرسش نامه گنجانده نشده است را بیان کنند. لازم به ذکر است این ابزار در مورد مراقبت کنندگان بیمارانی که حداقل 6 ما از ترخیص آنها به علت ضربه سر گذشته باشد قابلیت استفاده دارد. در این مطالعه میزان اهمیت نیازهای مراقبت کنندگان بوسیله میانگین نمرات گزارش میشود (28).
تعیین اعتماد و اعتبار علمی ابزارهای گردآوری دادهها
جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، ابتدا ابزار ترجمه و باز ترجمه گردید که جهت انجام این کار از متخصص مترجمی زبان بهره گرفته شد، سپس جهت انجام روایی و پایایی آن اقدام گردید. برای تعیین اعتبار علمی محتوا، ابزار توسط 10 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشی رشت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که میزان CVI برای همه عبارات بیشتر ار 80 درصد بوده است. جهت تعیین پایایی ابزار از روش تعیین سازگاری درونی استفاده گردید. برای به دست اوردن آلفا از مطالعه مقدماتی استفاده شد که بر روی 15 نفر از اعضای خانواده مراقبت کنندگان بیمار آسیب به سر انجام شده بود. لازم به ذکر است که این افراد بعداً جزء نمونه های اصلی ما نیز قرار گرفتند. میزان ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده جهت کل پرسشنامه 83/0 و برای هر یک از حیطه ها به شرح زیر بوده است: اطلاعات بهداشتی(81/0)، حمایت عاطفی(65/0)، حمایت ابزاری(63/0)، حمایت حرفهای(66/0)، شبکه حمایت اجتماعی(74/0)، درگیرشدن در مراقبت(69/0).
روش گردآوری دادهها:
در ابتدا قرار شد که روش نمونه گیری به صورت تصادفی باشد، بر این اساس ابتدا فهرست اسامی از قسمت مدارک پزشکی مرکز آموزشی درمانی پورسینا در مورد واحدهای دچار ضربه سر که حداقل 6 ماه از تاریخ ترخیص آنها گذشته بود، به دست آمد. سپس محقق ابتدا اسامی افراد ساکن در رشت را جدا نموده و پس از آن بر اساس جدول اعداد تصادفی با انتخاب عدد تصادفی 7 و با در دست داشتن کل اسامی نسبت به انتخاب نمونه ها به تعداد تعین شده (174 نفر) اقدام کرد. در مرحله بعدی پس از تماس تلفنی با خانواده ها و تأیید وابسته بودن بیمار آسیب به سر به مراقبت خانواده، با ارائه مجوز انجام پژوهش به درب منازل مراجعه شد و در صورت رضایت توسط مراقبت کننده، در منزل وی نسبت به تکمیل پرسش نامه ها اقدام شد ولی با توجه به عدم دستیابی به حجم نمونه مورد نیاز نمونهگیری در منازل، به صورت تمام شماری از نمونه های در دسترس یعنی همراهان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی پورسینای رشت که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، نمونهگیری انجام گرفت و از این طریق هم، دستیابی به مجموعاً 51 خانواده با سابقه بیمار دارای ضربه سر که هم اکنون دارای توانمندی مراقبت از خود نیستند، ممکن گردید. به این ترتیب جمعآوری داده ها از بهمن 91 تا پایان تیر 92 انجام شد و در مجموع با 56 خانواده مصاحبه انجام گرفت که 3 نفر جهت شرکت در تحقیق رضایت ندادند، 1 نفر خواهان دریافت پرسشنامه به پست الکترونیکی بود که پس از ارسال پرسشنامه به آن پاسخ داده نشد و 1 مورد نیز پس از تعیین محل انجام مصاحبه در محل تعیین شده حاضر نگردید. منظور از مراقبتدهنده اصلی فردی بود که مراقبت عمده از بیمار توسط وی انجام شده و خود به این مسئله اذعان مینمود. از مجموع 51 مورد بررسی شده مراقبت دهنده در 46 مورد همسر، پدر و مادر، برادر یا خواهر و فرزند بودند و در 5 مورد افرادی غیر از افراد فوق مانند داماد خانواده ارائه مراقبت اصلی را بر عهده داشت.

روش تجزیه و تحلیل دادهها و روشهای آماری
با در نظر گرفتن عنوان پژوهش، مطالعه حاضر دارای دو متغیر اصلی نیازهای مراقبت دهندگان و میزان برآورده شدن این نیازها میباشد. یافته های این پژوهش بر حسب نوع متغیرها، کمی و کیفی میباشد. بدین ترتیب که متغیرهای اصلی نیازهای مراقبتدهندگان و میزان برآوردهشدن آنها از نوع کمی پیوسته میباشند. متغیرهای زمینهای سن شخص مراقب و بیمار و درآمد خانواده نیز ازنوع کمی پیوسته، تعداد فرزندان بیمار کمی گسسته، جنس شخص مراقب و بیمار، وضعیت تأهل مراقب و بیمار و محل سکونت از نوع کیفی اسمی، میزان تحصیلات شخص مراقب از نوع کیفی رتبهای و متغیرهای مداخله گر نسبت با بیمار، علت ترومای بیمار، نوع مسکن، وجود آسانسور، شغل مراقب، وضعیت بالینی و بیمه درمانی از نوع کیفی اسمی میباشد.
جهت رسیدن به اهداف پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات، دادههاتحت spss نسخه 18 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تجزیه تحلیل بخش اهمیت نیازها طیف 4 حالته لیکرت ادغام وسه حالته در نظر گرفته شد و ستون مهم (3) و خیلیمهم(4) برای آنکه بسیاری از ستون های گزینه مهم خالی بود ادغام شد و از نمره میانگین پس از جمع نمرات استفاده شد (85) برای بخش میزان برآورده شدن نیازها برای هر یک از سوالات به پاسخ های برآورده شدن نیازها بطور نسبی و کامل ارزش یک و در صورت عدم برآورده شدن ارزش صفر در نظر گرفته شد.
برای هر یک از حیطه ها سوالات مرتبط با آن حیطه با هم جمع شده و سپس نقطه برش برای هر یک از حیطه ها نقطه وسط نمره ها در نظر گرفته شد. برای حیطه اطلاعات بهداشتی با 10 سوال نقطه برش 5 در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از 5 نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات بالای 5 نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد. برای حیطه حمایت عاطفی با 8 سوال نقطه برش 4 در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از 4 نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات بالای 4 نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد. برای حیطه حمایت ابزاری ، حمایت حرفه ای و شبکه حمایت اجتماعی با 6 سوال نقطه برش 3 در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از 3 نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات بالای 3 نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد. برای حیطه در گیر شدن در مراقبت با 4 سوال نقطه برش 2 در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از 2 نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات بالای 2 نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد. برای کل حیطه ها با 40 سوال نقطه برش 20 در نظر گرفته شد و نمرات کمتر از 20 نشان دهنده عدم برآورده شدن نیاز و نمرات باالای 20 نشان دهنده برآورده شدن نیاز در نظر گرفته شد.
از آمار توصیفی میانگین، نسبت و درصد جهت تنظیم جداول و توزیع فراوانی استفاده شد. با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که نمرات بدست آمده از حیطه های مختلف دارای توزیع نرمال بوده لذا از آزمون های پارامتریک آنالیز واریانس، تی تست، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر جهت مقایسه میانگین نمرات در حیطه های مختلف و بررسی ارتباط و معنیداری عوامل فردی و اجتماعی با اهمیت نیازهای مراقبتدهندگان و میزان برآورده شدن آنها استفاده شد.

ملاحظات اخلاقي
1.کسب مجوز از معاونت پژوهشی و کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
2. دریافت معرفی نامه از ریاست دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت جهت ارائه به مسئولین دانشگاه برای اخذ معرفی نامه به بیمارستان پورسینا
3. معرفی خود به شرکت کنندگان در پژوهش و توضیح اهداف پژوهش
4. آزاد بودن نمونه های پژوهش برای شرکت در پژوهش
5. توضیح لازم در مورد بینام بودن پرسشنامهها و محرمانه ماندن اطلاعات به واحدهای مورد پژوهش
6. تقدیر و تشکر از شرکتکنندگان در این پژوهش
7. تعهد به اعلام نتایج به مراکز ذینفع مربوط

فصل چهارم

در این فصل یافتههای پژوهش پس از تجزیه و تحلیل آماری در قالب 34 جدول تنظیم گردیده است.
جدول شماره 1 و 2 بر اساس مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش تنظیم شده است. جداول شماره 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 21، 23، 25، 27، 29، 31 و 33 جهت رسیدن به هدف اول پژوهش و زیرمجموعههای آن یعنی “تعیین نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه اطلاعات بهداشتی، حمایت عاطفی، حمایت ابزاری، حمایت افراد حرفهای، شبکه حمایت اجتماعی و درگیر شدن در مراقبت بر حسب متغیرهای فردی اجتماعی” طراحی شده است.
جداول شماره 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32 و 34 جهت رسیدن به هدف دوم پژوهش و زیرمجموعههای آن یعنی “تعیین میزان برآورده شدن نیازهای مراقبتدهندگان افراد دچار صدمه سر در حیطه اطلاعات بهداشتی، حمایت عاطفی، حمایت ابزاری، حمایت افراد حرفهای، شبکه حمایت اجتماعی و درگیر شدن در مراقبت بر حسب متغیرهای فردی اجتماعی” طراحی شده است.

جدول شماره 1: توزیع مشخصات فردی و اجتماعی مراقبتدهندگان

فراوانی
مشخصات
تعداد
درصد

جنس
مرد
22
1/43

زن
29
9/56

جمع
51
100

سن(سال)
30
16
4/31

40-31
11
6/21

50-41
15
4/29

50
9
6/17

جمع
51
100

میانگین و انحراف معیار

48/11±63/39

وضعیت تأهل
مجرد
6
8/11

متاهل
45
2/88

جمع
51
100

مدرک تحصیلی
بیسواد
7
7/13

تا دیپلم و دیپلم
31
8/60

تحصیلات دانشگاهی
13
5/25

جمع
51
100

نوع ارتباط با بیمار
همسر
15
4/29

پدر یا مادر
15
4/29

برادر یا خواهر
3
9/5

فرزند
13
5/25

سایر موارد
5
8/9

جمع
51
100

ادامه جدول شماره 1: توزیع مشخصات فردی و اجتماعی مراقبتدهندگان

فراوانی
مشخصات
تعداد
درصد

علت ترومای بیمار
حوادث ترافیکی
29
9/56

سقوط از ارتفاع
8
7/15

سایر موارد
14
5/27

جمع
51
100

محل سکونت
شهر
37
5/72

روستا
14
5/27

جمع
51
100

نوع محل سکونت
آپارتمانی
17
3/33

ویلایی
34
7/66

جمع
51
100

وجود آسانسور
بلی
6
3/35

خیر
11
7/64

جمع
17
100

نوع شغل
آزاد
28
9/54

دولتی
11
6/21

بیکار
12
5/23

جمع
51
100

میزان درآمد
500000تومان
17
3/33

1000000-500000
31
8/60

1000000
3
9/5

جمع
51
100

بر اساس جدول فوق بیشتر مراقبت کنندگان (9/56%) زن، سن کمتر از 30 سال (4/31%)، متاهل (2/88%)، با مدرک تحصیلی تا دیپلم و دیپلم (8/60%)، همسر (4/29%) یا والدین بیمار(4/29%)، شغل آزاد (9/54%) و با درآمد ماهیانه ای بین 500000 ال 1000000 تومان(8/60%) بودند. همچنین 5/72 درصد در شهرو 7/66 درصد در خانههای ویلایی زندگی میکردند.

جدول شماره 2: توزیع مشخصات فردی و اجتماعی بیماران تحت مراقبت

فراوانی
مشخصات
تعداد
درصد

جنس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت زندگی، پرسش نامه، حمایت ابزاری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت ابزاری، حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی