دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پرسش نامه، رضایت از زندگی، حمایت عاطفی

دانلود پایان نامه ارشد

یافتههای این تحقیق پیشنهاد شده است مطالعات بیشتری بر روی نیازهای خانواده به دنبال بروز آسیب به سر انجام شود. همچنین توصیه شده که پرسشنامه نیازهای خانواده جهت ارزیابی برنامههای توانبخشی و نیز بهبود آن مورد استفاده قرار گیرد (28).
در این بخش مطالعه هایی مورد بررسی قرا ر می گیرد که واحد های مورد پژوهش آن مشابه تحقیق حاضر بوده و محققین تلاش نموده اند تلاش خانواده جهت ارائه بهترین مراقبت ها به این بیماران را توصیف نمایند. کروزر و همکاران43 مطالعه ای با عنوان « بررسی مقدماتی از تأثیر برنامه “مداخله مبتنی بر خانواده ضربه سر (BIFI)” بر روی اعضای خانواده » سال 2009 در ویرجینیا انجام دادند. مطالعه آنها به دنبال دستیابی به سه هدف عمده بود. نخست توصیف جزئیات مداخله خانواده ضربه سر که یک کتابچه راهنمای درمان برای بازماندگان و مراقبت کنندگان می باشد. هدف دوم فراهم کردن اطلاعاتی راجع به روند بهبودی، نیازها، موانع درک شده برای دریافت خدمات و عملکرد خانواده قبل و بعد از درمان بود. هدف سوم هم تعیین محدودیتهای مطالعه حاضر، کاربردهای بالینی و راهنمایی برای مطالعات آینده بود. یک طراحی پیش آزمون- پس آزمون، فوراً و 3 ماه پس از انجام مداخلات ، انجام شده بود. از 79 خانواده ای که در این برنامه نام نویسی کرده بودند، 53 خانواده در تمامی جلسات آموزشی و بررسی ها شرکت کردند که هیچ کدام از 53 خانواده به دلیل جنون فعال و گرایشات خودکشی که ضوابط خروج از مطالعه بودند، از پژوهش کنار گذاشته نشدند. میانگین سنی افراد دچار صدمه سر SD=16.52)) 73/40عمدتاً مرد (58%)، سفید پوست (83%) و متأهل بودند. با توجه به علت جراحت، اکثریت نمونه ها (87%) از اسیب به سر ناشی از ضربه(TBI) رنج می بردند.13درصد باقیمانده شرکت کنندگان شامل افرادی دچار آنوریسم، آبسه مغزی، سکته، آنسفالیت، صرع یا هیپوکسی بودند. در میان اشخاص دچار صدمه سر ناشی از ضربه 47درصد با ضربه سر خفیف (GCS 13-15)، 13درصد متوسط (GCS 9-12) و 40 درصد شدید(GCS 3-8) پذیرش شده بودند. میانگین طول روزهای بستری در بخش ویژه 4/14 روز ،طول روزهای دوره بازتوانی 8/27 روز و طول روزهای بیهوشی 5/3 روز بود. 62درصد علت جراحت ها تصادفات با وسایل نقلیه موتوری، 14درصد سقوط و 11درصد برخورد اشیا با سر بود. دامنه سنی مراقبت کنندگان بین 72-22 سال با یک میانگین 22/50 سال بود(SD=12/52) . اکثریت آنها همسران بیماران بودند. دیگر مراقبت کنندگان را خواهر و برادر و فرزندان بالغ افراد صدمه دیده تشکیل می دادند. طرح مداخله خانواده ضربه سر طی 5 جلسه که هر کدام بین 120-90 دقیقه به طول انجامید، طی یک زمان 10 هفته ای اجرا شد. در طول هر جلسه دو یا سه موضوع مورد توجه قرار می گرفت که شامل تأثیرات ضربه سر روی بازماندگان و اعضای خانواده، درک بهبودی، مهارت حل مسئله و تنظیم اهداف، مدیریت استرس و راهکارهایی برا ی حداکثر بهبودی بود. برای هر موضوع پوشش داده شده در هر جلسه مداخله خانواده ضربه سر اهداف، مواد مورد نیاز و در صورت نیاز تطابق برای ناتوانی مشخص می شد. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل 1)پرسش نامه نیازهای خانواده (FNQ) بود. این ابزار نیازهای فراوانی در حیطه روانی اجتماعی و آموزشی، قابل مشاهده در دوران حاد و پس از حاد TBI را فهرست می کند و نمایان می سازد.2)مقیاس موانع خدمات (SOS) که جهت ارزیابی درک مراقبت کنندگان و بیماران از خدمات آسیب به سر در جامعه با در نظر گرفتن کیفیت و قابلیت در دسترس بودن طراحی شده است. 3)ابزار بررسی خانواده (FAD) که یک پرسش نامه 60 سؤالی است که جهت بررسی ابعاد گوناگون عملکرد خانواده طراحی شده است. 4) پرسش نامه نشانه مختصر18 (BSI-18) که یک ابزار 18 عبارتی خود ایفاست که برای ارزیابی کمی اضطراب اعضای خانواده بعد از آسیب به سر استفاده می شود. 5) مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) که یک ابزار کلی رضایت از زندگی متشکل از 5 عبارت است که روی یک مقیاس لیکرت از 1 بسیار مخالفم تا 7 بسیار موافقم نمره گزاری شده است. اعضای تیم تحقیق در طول جلسات ابتدایی اطلاعاتی درباره برنامه تحقیق در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند و از آنها رضایت نامه آگاهانه جهت شرکت در تحقیق گرفتند. یک کار درمان با هر خانواده در تمامی دوران تکمیل مداخله حضور داشت. از آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار و تناسب برای متغیرهای مرتبط با مشخصات بیماران و مراقبین آنها استفاده شد. ابتدا بدون در نظر گرفتن اثرات متغیرهای مداخلهگر از شیوه تکرار آزمودنیها44 جهت بررسی میانگین نمرات کسب شده از ابزار در مرحله قبل از اجرای مداخله ، بلافاصله پس از اجرا و 3 ماه بعد استفاده شد. پس از آن جهت تعیین این نکته که آیا ممکن است متغیرهای فردی و اجتماعی و مداخلهگر این نمرات را تحت تأثیر قرار داده باشند، نتیجه نهایی با کنترل این متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از تعیین رگرسیون با شیوه پیش برد گام به گام45 استفاده گردید و تمام متغیرهایی که ارتباط خطی آن با میانگین نمرات واحد دارای p کمتر از 2/0 بود وارد مدل شدند. نتایج نشان داد که در طی زمان افزایش معنی داری در نیازهای برآورده شده در اطلاعات سلامتی(p=0/0002)، حمایت افراد حرفه ای (p=0/0002) و درگیر شدن در مراقبت (p=0/0083) مشاهده می شود اما برای حمایت عاطفی (p=0/0104)، حمایت ابزاری (p=0/0506) و حمایت اجتماعی (p=0/0147) معنیدار نبود. بعد از اجرای برنامه مداخله مبتنی بر خانواده نسبت به قبل از اجرای آن به طور معنی داری میزان نیازهای برآورده شده در زیر مقیاس اطلاعات بهداشتی (p=0/0002)، حمایت افراد حرفه ای (p=0/0002)، حمایت عاطفی (P=0/0069) و انجام مراقبت (P=0/0083) افزایش یافت و تغییرات مشاهده شده برای زیر مقیاس حمایت ابزاری (P=0/1336) و حمایت اجتماعی (P=0/0171) معنی دار نبود. به طور معنیداری نمرات FNQ برای گروه متأهلین نسبت به غیر از متأهلین بالاتر (253/2 واحد) بود. انجام تکرار آزمودنیها نشان داد که نمرات مقیاس رضایت از زندگی مراقبت دهندگان تغییرات معنیداری در طی زمان نداشت. این مطالعه دارای چندین محدودیت بود. از جمله اینکه گروه کنترل در این مطالعه وجود نداشت. در این مطالعه از ابزارهای خود ایفا استفاده شد و نتایج داده ها از روشها یا مصاحبه های استاندارد شده مشتق نشده بود. نمونه مطالعه نسبتاً کوچک بود و اینکه داده ها فقط از یک مرکز جمع آوری گردیده بود. نتایج مطلعه نشان داد که مداخلاتی شامل آموزش، ایجاد مهارت و حمایت روانی می تواند برای خانواده بسیار مفید باشد.100درصد مراقبت کنندگان بیان کردند که شرکت در این برنامه را به سایرین توصیه می کنند و 92درصد آنان هم گفتند که مداخلات بسیار کمک کننده بود.پژوهش حاضر مدارکی را فراهم می کند که نشان می دهد BIFI به طور مؤثری به نیازهای اعضای خانواده و موانع دریافت خدمات می پردازد و تأثیر مثبتی بر روی زندگی اعضای خانواده دارد (86).
در راستای مطالعه قبلی گان و همکاران46 مطالعه ای با عنوان ” توسعه و ارزیابی اولیه از یک سیستم مداخله مبتنی بر خانواده برای نوجوانان دچار آسیب مغزی و خانواده هایشان “سال 2010 در ویرجینیا انجام دادند با این تفاوت که بیماران این مطالعه را برخلاف مطالعه قبلی که بزرگسالان بودند نوجوانان تشکیل می دهند. پژوهش آنها مطالعهای توصیفی اکتشافی متشکل از سه مرحله کلی بود. در مرحله اول یک گروه کارشناس برای تعیین مناسب ترین موضوعات برای شروع و پیشبرد مداخله مبتنی بر خانواده (BIFI-A) که قبلا جهت بزرگسالان مبتلا به ضربه سر طراحی شده بود، تشکیل شد. گروه کارشناس متشکل از 11 عضو بود که شامل یک بازمانده جوان ، 5 نفر از والدین یک نوجوان یا جوان بالغ دچار صدمه سر و 5 متخصص در زمینه کار کردن با نوجوانان دچار صدمه سر و خانواده هایشان بوند. قبل از تشکیل جلسه با خانواده های نوجوانان، متون مطالعاتی که از سال 2005 در این مورد انجام شده بود توسط تیم کارشناس مورد بررسی قرار گرفت. مرحله دوم شامل اجرای برنامه مراقبت مبتنی بر خانواده از این نوجوانان بود.شرکت کنندگان در این تحقیق 8 نوجوانان 19-13 ساله دچار آسیب به سر همراه با خانواده هایشان بودند. آسیب به سر می توانست به علت ضربه مانند سقوط یا ناشی از مشکل پزشکی یا فرآیند بیماری که باعث آسیب به مغز شود مانند آنوریسم باشد. خانواده هایی با نوجوانان در معرض آسیب به خود یا دیگران، داشتن جنون یا سوء مصرف مواد وارد مطالعه نمی شدند. اجرا کنندگان برنامه جهت خانواده ها 2 مددکار اجتماعی و یک مشاور بازتوانی بودند که ابتدا در 3 جلسه آموزشی 4 ساعته جهت آگاهی نسبت به تکمیل برنامه BIFI-A و اجرای آن شرکت کردند. اجرا کنندگان برنامه طی 6 جلسه این برنامه را با شرکت کنندگان اجرا کردند و در جلسه هفتم و نهایی 3 مورد که شامل 1) تعیین قدرت افراد و خانواده 2) دریافت منابع بیشتر برای کمک به نوجوانان جهت بازگشت به مدرسه و 3) موفقیت اعضای خانواده در مشارکت با یکدیگر بود مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی بازخورد پرسش نامه های مربوط به BIFI-A بوسیله اجرا کنندگان برنامه و هر عضو خانواده شرکت کننده در پایان هر جلسه BIFI-A تکمیل شد . بعد از مداخله اعضای خانواده در یک مصاحبه نیمه ساختاری در منزلشان با هماهنگ کننده تحقیق به منظور فراهم کردن دریافت بازخورد خانواده در مورد محتوا و چهار چوب این برنامه آموزشی- مراقبتی شرکت کردند. هماهنگ کننده تحقیق همچنین یک مصاحبه فردی 60-45 دقیقه ای با هر کدام از اجرا کنندگان برنامه جهت دستیابی به درک آنها از فرآیند BIFI-A انجام داد. 8 نوجوان دچار آسیب به سر 5 نفر پسر و 3 نفر دختر بودند. 2نفر از آنها به علت تصادفات عابر پیاده، 2 نفر سقوط، 1 نفر اسکیت، ا نفرآنوریسم، 1 نفر سکته و ا نفرآنسفالیت دچار آسیب به سر شده بودند. اعضای خانواده شرکت کننده شامل 7 مادر، 2 پدر، 4 برادر و یک نفر سایر بستگان بودند. 6 خانواده ترجیح دادند جلسات در منزلشان و 2 خانواده در مرکز بازتوانی تشکیل شود. در مرحله سوم تمامی اعضای گروه کارشناس و اجرا کنندگان برنامه جهت شرکت در ارزیابی نهایی روایی محتوای برنامه دعوت شدند. ابزار بازنگری اثر بخشی برنامه پرسش نامه ای با پاسخ های در طیف لیکرت طراحی شده بود. پس از برررسی توافق بین پاسخ های تیم مراقبتی (شامل خانواده ها و کارشناسان) و تیم خبرگان مشخص گردید که میزان توافق برای دو دسته پاسخ موافقم و بسیار موافقم دو گروه بین 92 تا 100 درصد بوده است. یک برنامه 7 جلسه ای با تمرکز بر آموزش، ایجاد مهارت و حمایت عاطفی تکمیل و اجرا شد. نتایج ارزیابی استفاده بالینی از شرکت کنندگان و اجرا کنندگان برنامه به طور میانگین 89-81 درصد از توافق مثبت آنها را برای کارایی، اهمیت و رضایتشان در اجرای این برنامه را نشان داد. 90 درصد از نوجوانان و خانواده هایشان و اجرا کنندگان برنامه پیشنهاد کردند که شرکت در این برنامه باید به سایر خانواده های دارای نوجوانان دچار صدمه سر توصیه شود و آموزش این برنامه به جای 7 جلسه در طول 12 جلسه اجرا گردد. محققان پیشنهاد کردند که تحقیقات بیشتری با نمونه بزرگتر جهت تعیین فواید نسخه 12 جلسه ای BIFI-A انجام شود (87).
با توجه به آن که یکی از اهداف اصلی این تحقیق تعیین نیاز های مراقبت دهندگان به بیماران ضربه به سر می باشد مطالعه راتندی و همکاران که عنوان آن همین هدف ویژه را در تحقیق حاضر مورد پوشش قرار داده گزارش می گردد. راتندی و همکاران47 (2007) تحقیقی کیفی با عنوان “بررسی نیازهای کیفی افراد دچار TBI و خانواده آنها ” در پیتسبرگ48 انجام دادند. هدف نهایی آنها فراهم کردن شالوده بهتری برای توسعه ابزارهای بررسی نیازها جهت بهبود خدمات رسانی بود. شرکت کنندگان این تحقیق را،80 شخص دچار TBI از اطراف پیتسبرگ بستری در یک بیمارستان بازتوانی و 85 عضو خانواده مراقبت کننده از آنها تشکیل می دادند. هیچ محدودیتی از لحاظ سن، جنس، نژاد و زبان برای نمونه ها وجود نداشت. موافقت هیئت بازنگری انستیتو دانشگاه پیتسبرگ برای انجام این تحقیق گرفته شد. در یک منطقه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پرسش نامه، حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت زندگی، پرسش نامه، حمایت ابزاری