دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پرسش نامه، حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی

دانلود پایان نامه ارشد

جوانانی تشکیل میدهند که در گذشته افرادی سالم بودند، لذا پذیرش استقرار آنها در آسایشگاه سالمندان برای اعضای خانوادهشان بسیار دشوار خواهد بود. ارایهی آموزشهای لازم و حمایت از این افراد میتواند تا حد زیادی قابلیت تطابق آنها را بهبود بخشند. به کارگیری اصول و ضوابطی همچون برنامهریزی برای ترخیص، استفاده از سرویسهای اجتماعی و ارایهی مراقبتهای مذهبی، شناخت و آگاهی اعضای خانواده را از مرحله بعدی مراقبت افزایش میدهد.
بازتوانی مددجویان دچار صدمات مغزی، اقدامی دشوار و چالشبرانگیز است. در برخی نمونهها، بازگشت دوباره به جامعه با موفقیت صورت نمیگیرد. تحقیقات نشان میدهند به کارگیری تکنیکهای متعدد از رشتههای تخصصی مختلف، توانایی مددجو را در ایجاد یک زندگی ثمربخش و فعال بهبود میبخشد، این تکنیکها میتوانند شامل تکنیکهای جبرانی، توانبخشیهای شناختی، مهارتهای اجتماعی، تطابق احساسی و عاطفی، مهارتهای تفریحی و تکنیکهای مربوط به تناسب اندام و حفظ سلامتی باشند. اکثر مددجویان به یک برنامه توانبخشی حداقل 6 ماهه هم در واحدهای بیمارستانی و هم در واحدهای سرپایی نیاز دارند (84).
همان گونه که بیان شد توانبخشی و مراقبت از بیماران آسیب به سر از مرحله ترخیص بر عهده اعضای خانواده قرار میگیرد و خانواده ها مشکلات فراوانی را بعد از بروز TBI تجربه می کنند و این امر ممکن است کارایی خانواده ها را جهت فرآیند بازتوانی و بازگشت بیمار به جامعه کاهش دهد؛ بنابراین حمایت از اعضای خانواده و کمک در برآورده کردن نیازهای آنان بدون شک می تواند هم برای بیمار و هم خانواده وی بسیار سودمند باشد.

مروری بر مطالعات
با توجه به اهمیت موضوع مطالعات فراوانی در مورد مراقبت های پس از ضربه سر و نقش مراقبت دهندگان تا کنون به انجام رسیده که تعداد بسیار اندکی از آنها در ایران و بسیاری از آنها در خارج از کشور انجام شده، و در این قسمت 8 مورد از مهمترین مطالعات مرتبط با موضوع گزارش شده است. بدین صورت که ابتدا مطالعاتی که نمونه ها و ابزاری مشابه تحقیق حاضر دارد مورد بررسی قرار می گیرد.
در این زمینه آرنگو لاسپریلا و همکاران38 (2010) مطالعه ای با عنوان نیازهای خانواده های مراقبت کننده از افراد دچار TBI در کلمبیا انجام دادند. پژوهش آنها یک مطالعه توصیفی مقطعی بود. شرکت کنندگان این پژوهش را 29 خانواده دارای افراد مبتلا به TBI که در بیمارستان دانشگاه واله39 درمان شده بودند، تشکیل می دادند. ضوابط ورود و خروج از تحقیق شامل 1) انجام دادن مراقبت های اولیه از بیمار مبتلا به TBI 2)انجام دادن این مراقبت حداقل برای 6 ماه 3) نداشتن تاریخچه شخصی از اختلالات عصبی روانی یا ناتوانایی های یادگیری بود. نمونه ها متشکل از 10 مرد و 19 زن بودند که میانگین سنی آنها 8/15±7/40 و متوسط سال های تحصیل آنها 5±11 بود. ابزاری که از آن در این مطالعه استفاده شده بود، پرسش نامه نیازهای خانواده (FNQ) بود. این ابزار نیازهای فراوانی در حیطه روانی اجتماعی و آموزشی، قابل مشاهده در دوران حاد و پس از حاد TBI را لیست می کند و نمایان می سازد. این پرسش نامه یک ابزار 40 عبارتی با 6 زیر مقیاس: اطلاعات بهداشتی، حمایت عاطفی، حمایت ابزاری، حمایت حرفه ای، شبکه حمایت اجتماعی و درگیر شدن در مراقبت است.این پرسش نامه ابزاری خود کاربردی ، متشکل از دوقسمت است که دو ارزیابی مستقل را شامل می شود.قسمت اول اهمیت نیازها را از طریق یک مقیاس لیکرت از 1(اهمیت ندارد) تا 4(بسیار مهم) و قسمت دوم دامنه برآورده شدن این نیاز را اندازه گیری می کند. همچنین اعضای خانواده می توانند نیازهایشان را به عنوان غیر قابل کاربرد تعریف کنند. در پایان پرسش نامه، با بیان یک سؤال باز از اعضای خانواده این امکان را به آنها می دهد تا نیازهایی را که در آیتم های پرسش نامه گنجانده نشده است را بیان کنند. این ابزار بوسیله نویسنده به زبان اسپانیایی ترجمه شده بود. مطابق با کمیته اخلاق دانشگاه جاوریانا کالی40، بعد از توضیح در مورد مطالعه، از شرکت کنندگان رضایت آگاهانه گرفته شد. از آمار توصیقی (میانگین، انحراف معیار، دامنه و توزیع وقوع) برای دسته بندی کردن اطلاعات شرکت کنندگان مطالعه و نمونه های بیماران استفاده شد. طبق اطلاعات به دست آمده زیر مقیاس اطلاعات سلامتی بالاترین میانگین اهمیت را دارد(M=3/63,SD=0/55) در حالی که زیر مقیاس حمایت وسایل و تجهیزات پایین ترین میانگین اهمیت را دارد (M= 3/24, SD=0/64). بر طبق نتایج مشخص شد که زیر مقیاس های اطلاعات سلامتی، شبکه حمایت اجتماعی و حمایت افراد تیم مراقبت مهم ترین نیازهای خانواده ها بودند. مطالعه حاضر سه محدودیت عمده دارد که روی تفسیر نتایج تأثیر می گذارد. نخست اینکه، تمام شرکت کنندگان از یک بیمارستان دانشگاه در یک منطقه شهری از کلمبیا انتخاب شده بودند. دوم اکثر افراد در این مطالعه از بیمارانی مراقبت می کردند که خدمات بازتوانی را دریافت نمی کردند. سوم، از آنجایی که نمونه های مطالعه متشکل از اعضای خانواده بیماران بودند، پاسخ های آنها به نیازهای مراقبت کنندگان غیر از افراد خانواده قابل تعمیم نیست (25).
مشابه با مطالعه قبلی، مورای و همکاران41 (2006) مطالعهای با عنوان ” بررسی نیازهای خانواده به دنبال آسیب به سر در کانادا ” انجام دادند. این مطالعه دارای سه هدف عمده بود. 1) تعیین نیازهای اعضای خانواده یا مراقبتکنندگان از بازماندگان آسیب به سر. 2) تعیین میزان نیازهای برآورده شده. 3) به دست آوردن بهترین راههای ممکن برای برآوردن این نیازها با استفاده از نظر اعضای خانواده. به منظور دستیابی به دو هدف اول از پرسشنامه نیازهای خانواده (FNQ) استفاده شده بود. این ابزار نیازهای فراوانی در حیطه روانی اجتماعی و آموزشی، قابل مشاهده در دوران حاد و پس از حاد TBI را تحت پوشش قرار میدهد. این پرسش نامه متشکل از عبارت با 6 زیر مقیاس: اطلاعات بهداشتی، حمایت عاطفی، حمایت ابزاری، حمایت حرفه ای، شبکه حمایت اجتماعی و درگیر شدن در مراقبت است. این پرسش نامه ابزاری خود ایفا، متشکل از دوقسمت است؛ قسمت اول اهمیت نیازها را از طریق یک مقیاس لیکرت از 1(اهمیت ندارد) تا 4(بسیار مهم) و قسمت دوم دامنه برآورده شدن این نیاز را اندازهگیری می کند. در پایان پرسش نامه، با بیان یک سؤال باز از اعضای خانواده درخواست میشود تا نیازهایی که در آیتمهای پرسش نامه گنجانده نشده است را بیان کنند.پرسشنامه دموگرافیک استفاده شده در این تحقیق شامل سؤالاتی در مورد سن، جنس، درآمد، سطح تحصیلات، مکان سکونت (شهر/ روستا) مراقبت-کننده و سن، زمان جراحت و علت جراحت شخص دچار آسیب به سر بود. تیم تحقیق جهت انتخاب نمونه از اعضای خانواده ساکن در محل تحقیق از فهرست آدرس الکترونیکی آنها استفاده کرد. این فهرست متشکل از اعضای خانوادهای بود که از شخص دچار آسیب به سر مراقبت میکردند. 172 پرسشنامه فرستاده شد که فقط 72 مورد (42%)از آنها عودت داده شد. 6 پرسشنامه از مطالعه به علت اینکه خالی برگردانده شد یا بخش زیادی از سؤالات آن پاسخ داده نشده بود، حذف شد. بنابراین نمونه نهایی شامل 66 شرکت کننده بود. دامنه سنی شرکت کنندگان بین 75-29 سال بود (30/47±SD) و اکثراً (86%) زن بودند. 52 در صد از اعضای خانوادهها والدین بیماران و 41 درصد از آنها همسر بیماران بودند. میانگین سنی بیماران دچار آسیب به سر در زمان جراحت بین 4 ماه تا 76 سال بود (30/47±SD). رایجترین (33%) علت بروز اسیب به سر ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری بود. فارغ از زندگی در روستا یا شهر به طور قابل توجهی 37 مورد از 66 اعضای خانواده بیان کردند که دسترسی به هیچ گونه خدماتی ندارند. زیر مقیاس اطلاعات بهداشتی بالاترین میزان اهمیت را داشت (59/.±56/3) و زیر مقیاس حمایت عاطفی دارای کمترین میزان اهمیت بود (92/.±9/2). میانگین میزان اهمیت برای هر 40 عبارت بین 77/3-12/2 بود. میانگین درصد نیازهایی که براورده میشدند 43 درصد بود. بالاترین درصد نیاز براورده شده 70 درصد و پایینترین ان 47 درصد بود. اکثر نیازهایی که براورده نمیشدند درون زیر مقیاس حمایت عاطفی قرار داشتند. جهت دستیابی به هدف سوم این مطالعه یک سؤال باز به پرسش نامه اضافه شده بود. 45 مورد از 66 اعضای خانواده به پرسش پاسخ دادند و تحلیل محتوای پاسخها 13 مضمون عمده را نشان داد. دو مورد از رایجترین راههایی که اعضای خانواده برای برآورده شدن نیازهایشان بیان کردند، دریافت حمایت/مشاوره برای خودشان و دیگر اعضای خانواده و دریافت اطلاعات بیشتری درباره آسیب به سر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که تمامی مراقبت کنندگان روی این نکته تأکید دارند که نیاز به دریافت اطلاعات صادقانه و قابل درک دارند، همچنین خانوادهها میخواهند که به آنها این ضمانت داده شود که بهترین مراقبت پزشکی ممکن را دریافت میکنند. بعلاوه نتایج نشان داد که فراهم کردن خدمات بیشتر برای خانوادهها مورد نیاز است. از جمله محدودیتهای این مطالعه نمونه نسبتاً کوچک آن بود و نتایج به دست آمده از این مطالعه قابلیت تعمیم پذیری ندارد. به منظور اثبات یافتههای این مطالعه انجام مطالعات بعدی با نمونه بزرگتر و روش نمونهگیری متفاوت پیشنهاد میشود (85).
استراود و همکاران42 نیز همانند دو مطالعه قبلی با ابزار، نمونه ها و اهداف مشابه تحقیق حاضر مطالعه ای با عنوان نیازهای خانواده به دنبال آسیب به سر ناشی از ضربه در بزرگسالان سال 2004 در آفریقای جنوبی انجام دادند. هدف اولیه این مطالعه کشف و توصیف نیازهای تجربه شده بوسیله اعضای خانواده بیماران ضربه سر شرکت کننده در برنامه بازتوانی بعد از ضربه، با استفاده از پرسش نامه نیازهای خانواده بود. این پژوهش مطالعه ای توصیفی اکتشافی بود. واحدهای مورد پژوهش از طریق نمونهگیری آسان و از اعضای خانواده بیماران آسیب به سر بالای 18 سال و بیشتر انتخاب شدند. تنها معیار ورود به تحقیق آن بود که عضو خانواده در امر مراقبت از بیمار نسبتاً فعال باشد و حداقل مراقبتهای اولیه را از بیمار انجام دهد. موافقت اخلاقی برای انجام این مطالعه از کمیته اخلاق دانشگاه پورت الیزابت به دست آمد. 51 عضو خانواده 24 بیمار آسیب به سر موافقت خود را جهت شرکت در مطالعه اعلام کردند. 51 پرسش نامه به مناطق و شهرهای مختلف آفریقای جنوبی فرستاده شد و فقط 32 نفر از اعضای خانواده 16 بیمار پرسش نامهها را تکمیل و عودت دادند. دامنه سنی شرکت کنندگان بین 65-15 سال بود (41/78±13/35)، اکثریت زن (38/59%) و متأهل (25/56%) بودند. 50 درصد از نمونه ها دارای نقش فعال در مراقبت و 50 درصد نقش نسبتاً فعالی داشتند. دامنه سنی 16 بیمار آسیب به سر بین 19 تا 73 سال بود (MD=37, SD=15/41). اکثراً مرد( 25/81%) و متأهل (25/56%) بودند. 25/81 درصد از علل آسیبهای وارده به سر ناشی از حوادث ترافیکی بودند. بر طبق گزارش اعضای خانواده و مدارک بیمارستان 5/78 درصد از نمونه ها دچار صدمه به سر شدید و 5/12 درصد دچار آسیب به سر متوسط بودند. نتایج مطالعه نشان داد که تمام 40 عبارت نیاز پرسش نامه توسط حداقل نیمی از نمونهها مهم و بسیار مهم علامت زده شده بود بعلاوه 5/52 درصد از نیازها بوسیله دوسوم از نمونهها مهم و بسیار مهم علامت زده شده بود. 10 عبارت از نیازهای پرسش نامه بین 38/84 درصد و 75/93 درصد از اعضای خانواده، مهم و خیلی مهم در نظر گرفته شده بودند. 6 مورد از این نیازها مربوط به اطلاعات سلامتی، 2 مورد حمایت افراد حرفهای، یک مورد حمایت اجتماعی و یک مورد مربوط به حمایت عاطفی بود. بین 75/43 تا 25/56 درصد از اعضای خانوادهها بیان کرده بودند که 10 نیاز خاص از عبارات پرسشنامه برآورده شده است که شامل 6 مورد نیازهای مربوط به اطلاعات سلامتی، 2 مورد حمایت اجتماعی، 1 مورد حمایت ابزاری و 1 مورد مشارکت در درمان بود. بیشترین نیاز برآورده نشده که توسط 88/46 درصد از نمونهها علامت زده شده بود مربوط به عبارت ” با کسی که تجارب مشابهی با تجربه من در مورد بیمارم دارد، راجع به احساساتم صحبت کنم” بود. بر اساس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کاهش اضطراب، روابط زناشویی، اختلالات روانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پرسش نامه، رضایت از زندگی، حمایت عاطفی