دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پرسش نامه، قرون وسطی، استان خوزستان

دانلود پایان نامه ارشد

ي در استان سمنان اشاره شده است .
2- فرشته جاسم نژاد (1384) پايان نامه كارشناسي ارشد – بررسي توان مندي هاي گردش گري شهر شوش و نقش آن در توسعه استان خوزستان – در اين تحقيق به نقش توان مندي هاي گردش گري شهر شوش در توسعه استان خوزستان اشاره شده است .
3- پرستو كريم فر (1383) بررسي جاذبه هاي تفريحي و توريستي شهرستان سمنان با تاكيد بر ناحيه مهديشهر و شهميرزاد (به منظور تقويت بخش گردش گري محلي و ملي )
4- بهبود دهستانی (1383) ، برنامه ریزی کالبدی گردش گری (مطالعه موردی شهرستان آستارا) ، در این پژوهش براساس وضعیت منطقه مورد مطالعه از نظر عناصر مختلف و فرصت های موجود در مبدأ مورد مطالعه قرار گرفت و وضع موجود توصیف شد . طی آن مشکلات گردش گری منطقه مورد مطالعه قرار گرفت .
4- مسـعود معصـومی (1379) ، برنـامه ریـزی اسـتراتـژیک توسعه گردش گری منطقه ای ، نمونه موردی استان همدان ، دراین رساله ابتدا به شناخت ابعاد محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی فعالیت گردش گری و ارتباط بین ابعاد و پی آمدهای بالقوه و بالفعل مربوط به هر بعد پرداخته شده است . با کنار هم گذاشتن مشخصات هر بعد ماهیت گردش گری روشن و به زبان برنامه ریزی بیان گردیده است .

روش تحقيق
اين تحقيق از نوع توصيفي – تحليلي است . توصيفي است چون به توصيف ويژگي هاي جامعه آماري تحقيق مي پردازد و تحليلي است چون به بررسي روابط بين متغيرهاي تحقيق با هم ديگر به ويژه با متغير وابسته به تحقيق مي پردازد . هم چنین ازروش اسنادی و کتابخانه ای نیز استفاده شده است . براي جمع آوري اطلاعات علاوه بر مصاحبه با صاحب نظران ، از پرسش نامه به عنوان ابزار اصلي تحقيق استفاده شده است و به همين منظور روش اين تحقيق پيمايشي است .
وسيله اصلي مورد استفاده در تحقيق حاضر پرسش نامه است كه به منظور دست يابي به اطلاعات مورد نياز آزمون فرضيات و تحقق اهداف مورد نظرمي باشد .

جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق دانش جویان ، اساتید و صاحب نظران رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردش گـري و مسئولین سـازمان میراث فرهنگی و گردش گری ، محیط زیست و منابع طبیعی و . . . شهرستان دامغان می باشند .

روش جمع آوري اطلاعات
براي گردآوري اطلاعات موردنياز از شيوه هاي مختلفي استفاده گرديده :
مطالعات كتاب خانه اي :به منظور بررسي تحقيقات انجام شده ازكتب موجود ، اسناد و مدارك موجوددردانشگاه آزاد ، دانشگاه تهران و . . . استفاده شده است . از طرفي به منظور دست يابي به يافته ها و مطالعات پيشين در ارتباط با موضوع تحقيق از مجله هاي معتبر پژوهشي و نيز سايت هاي مرتبط استفاده گرديده است .
مصاحبه : در ايـن تحقيق براي دسـت يابي به اطلاعات مورد نياز و موثـق در ارتباط بـا موضـوع و هم چنين براي تدوين پرسش نامه با افراد ذي ربط ، مصاحبه حضوري انجام گرديد . در مجموع جمع آوري اطلاعات در بخش مباني نظري از روش مطالعه كتاب خانه اي ، با استفاده از كتاب هاي تخصصي ، پايان نـامه ها ، مقالات علمي و بازديـد از سـايت هاي و پايگاه هاي اطلاع رسـاني استفاده شـد . در بخش ميداني نيز به منظور كسب داده هاي مورد نياز پرسش نـامه ها طـراحي شده از طـريق مصـاحبه حضوري تكميل گرديد .
محدودیت ها وتنگناهای تحقیق
از اهم محدویت های تحقیق حاضر می توان به موارد زیر اشاره کرد :
– عدم وجود آمار واطلاعات کافی
– عدم هم كاري مسئولان مربوطه
– هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق
– عدم هم کاری مردم در پاسخ دادن به پرسش نامه ها
– جدید بودن موضوع و نبود پیشینه تحقیق در این زمینه

فصل دوم:
مباني نظري تحقيق

1- گردش گری
گردش گری پدیده قرن بیستم است و نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ بلکه باید به عنوان پدیده ای که وجـود دارد (خوب یـابد) ، به آن نگـریست . همه سـالـه ، میلیـون ها نفـر بـه سـفر مـی رونـد و کسـی نمی تواند آن ها را ازسفر بازدارد ؛ آن ها خواهند آمد ، پس بگذارید از این حرکت به عنوان منبعی برای توسعه استفاده شود . (kuban,1978,p84)
بوركارت و مدليك (1981) گردش گري را سفري موقتي و كوتاه معرفي مي كنند كه در آن گردش گر براي سير و سياحت به منطقه اي خارج از محل سكونت و كار خود مي رود .
در تعريفي ديگر ، گردش گري به جابه جايي موقت مردم به مكاني خارج از محل زندگي و كار معمولي شان اطلاق شده است ، به طوري كه مسافران در مدت اقامت در مقصد ، فعاليت هایي انجام مي دهند و براي رفع نيازهاي آن ها تسهيلات ويژه اي فراهم مي شود . (Mathieson , 1982 , p 2)
رشد روزافزون و شتابنده صنعت گردش گری موجب شده که بسیاری ازصاحب نظران ، قرن بیستم را قرن گردش گری بنامند . به نظر متولیان امور گردش گری ، در پایان قرن بیست و یکم انقلابی در گردش گری رخ می دهد ؛ انقلابی که امواج آن در اقصی نقاط جهان اثرگذار خواهد بود . (سازمان جهانی گردش گری ، 1996 ، ص 9)
اهمیت گردش گری به عنوان پدیده ای نوین ، ازابعاد مختلف اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی – فرهنگی و زیسـت محیطی قابـل بحـث و بررسـی است . (Rojeck , 1997 , p 12) با توجه به اوضاع کنونی صنعت گردش گری ، امروزه ادعای آنتونیو ساویگناک ، دبیر کل سازمان جهانی گردش گری در سال 1989 ، مبنی بر این که گردش گری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد ( Gee , 1994 , p 16) تا حد زیادی به اثبات رسیده است .
بسیاری از نویسـندگان ، گردش گری را یک فرصت منحصر به فرد اقتصادی می دانند. (orbasli,2000,p3)
درسال های اخیر ، گردش گری منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت های بسیاری از کشورها شده است .
گردش گری در عصر حاضـر ، به عنوان صنعت بدون دود ، توان مندی ها و طـرف داران بسیاری دارد . رشـد قابل توجه و چشـم گیر گـردش گـری در پنجـاه سال گذشـته نشـان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است . مطابق برآورد سازمان جهانی گردش گری ، کل گردش گران دنیا درسال 1950 ، تقریباً 25 میلیون نفر و در سال 2000 ، حدود 700 میلیون نفر بوده است که این رقم درسال 2020 به حدود یک میلیارد و 600 میلیون نفر خواهد رسید . این ارقام نشان دهنده رشد 7 درصدی در یک دوره پنجاه ساله (1950-2000) است ؛ به علاوه درآمدهای حاصل ازگردش گری در سال 1980 بالغ بر 105 میلیارد دلار بوده که این رقم درسال 2000 به 476 میلیارد دلار رسیده است و در سـال2020 به حـدود یک میلیـارد و 590 میلیـون دلار خـواهد رسـید . (سازمان جهانی گردش گری ، 2001 ، ص20)
ازآن جا که مسافران وگردش گران یک منبع مهم درآمد ارزی به حساب می آیند ، گردش گری درتولید محصول ناخالص ملی نقش مهمی ایفا می کند . تراز پرداخت ها ، که نشان دهنده معاملات بین المللی هر کشور است ، منبعی برای ارائه داده ها در مورد اهمیت اقتصادی گردش گری به حساب می آید . (Gee , 1998 , p 60)
توسعه گردش گری ، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ، عامل ، مؤثری در مقابله با فقر است و مـوجب افـزایش درآمـد قشـرهای مختلف ، کاهـش بیـکاری و رونق اقتصـادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم وافزایش رفاه اجتماعی می شود . بررسی ها نشان می دهد که ارزهای به دست آمده از فعالیت های گردش گری ، در تنظیم تراز پرداخت های بسیاری از کشورها ، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته که معمولاً وابسته به یک محصول اند ، مؤثر واقع شده است .(سازمان جهانی گردش گری ، 2001 ، ص19)
شاید به همین دلیل است که لویس ترنرگردش گری را امید بخش ترین وپیچیده ترین صنعتی می داند که جهان سوم با آن روبه روست و معتقد است گردش گری بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد . (رکن الدین و همکار ، 1378 ، ص1)
البته اهمیت ونقش اقتصادی گردش گری نباید باعث غفلت ازسایر ابعاد آن ، به ویژه بعد فرهنگی شود . گرایش مردم جهان به یافتن آسان ترین و مؤثرترین راه برای گفتگوی فرهنگ ها سبب شده است تا نقش گردش گری در این تعاملات هر روز حیاتی شود . ازلحاظ سیاسی نیز نقش گردش گری از آن نظـر اهمیت می یـابد که انسـان ها از تجـارب تلـخ و شـیرین حکـومت داری در طـول تـاریخ و در تمدن های مختلف بهره مند می شوند و ضمن برقراری پیوندهای عاطفی و انسانی با یکدیگر ، با زاویه دید وسیع تری به دیگر فرهنگ ها می نگرند و روابط سیاسی تمدن ها را بر پایه اقتصاد و تفاهم ملل متعادل تر می کنند . بدیهی است که قرابت و روابط فرهنگی ملل ، ازآن جا که پایه واساس صلح و دوستی و به تبع آن روابط اقتصادی میان آن هاست ، در توسعه همه جانبه آن ها نیز سهم به سزایی دارد .
از جنبه دینی نیز باید گفت که در اسلام ، مانند ادیان دیگر ، بر اهمیت سیر و سیاحت تأکید ویژه ای شده است . شاید قرآن مجید نخستین کتابی باشد که اهمیت سیر و سیاحت و گردش گری را به وضوح و تفصیل به مردم نشان داده و از آن ها خواسته است تا در زمین بگردند و در آثار بر جای مانده از گذشتگان بیندیشند و از سرگذشت آنان پند بگیرند . در مجموع ، سیزده آیه شریفه قرآن درباره سیروسیاحت و زمین گردی و جهان گردي است . درپی همین تأکیدها و سفارش های قرآن مجید ، از پیغمبر (ص) وائمه معصومین(ع) نیزاحادیث بسیاری راجع به سیر و سفر روایت شده است ؛ حتی در کتب ادعیه و احادیث و کتاب های اخلاقی ، ابوابی به این موضوع اختصاص یافته که در آن ها روایاتی درآداب سیر و سفر ، از لحظه بیرون آمدن از خانه تا بازگشت به وطن آمده است . (دوانی ، 1376 ، صص 117 -73)
2- تاریخچه گردش گری
مسافرت موقت ، با مقیاس وسیعی که امروزه متداول است ، پدیده ای نسبتاً جدید است . درگذشته ، افراد معدودی ازاوقات فراغت خود لذت می بردند و وقت آزاد مردم عادی عموماً به امور مذهبی اختصاص می یافت ؛ به همین دلیل در زبان انگلیسی کلمه «ایام تعطیل» از ترکیب «ایام مقدس» گرفته شده است . بیشتر مسافران هم زائران مکان های مذهبی بودند . بعدها با افزایش اضطراب و فشارهای جسمی و روانی زندگی ، مردم برای حفظ سلامت خود سفر کردند و با شروع «عصر خردورزی» به سفرهای فرهنگی روی آوردند . (Doswell , 1997 , pp 3-4)
قدیمی ترین اشکال رایج گردش گری در اروپا ، مسافرت های اشراف و شاهزاده های جوان به نقاط مختلف برای آشنایی با شیوه های مختلف حکومت و زندگی مردم بود . (Show , 1994 , p 4)
تا آن جا که اطلاعات تاریخی نشان می دهد ، قرن ها پیش از میلاد مسیح ، فنیقی ها ، که مردمی تجارت پیشه بودند ، ازطریق دریا و زمین برای عرضه و فروش محصولات خود و خرید اجناس و محصولات دیگران سفر می کردند و این شجاعت و استقبال آن ها از خطر ، راه را برای نشر تمدن و گسترش فرهنگ اقوام مختلف و آشنا ساختن آن ها با یک دیگر هموار می ساخت . بعد از فنیقی ها ، بازرگانان رومی به مسافرت در محدوده وسیع قلمرو امپراتوری روم روی آوردند و گاه برای به دست آوردن کالاهایی گران بها چون آهن ، کهربا ، جواهر و ادویه به ممالک دور دست سفر می کردند .
در قرون وسطی نیز سفرهای دور و دراز هم چنان در انحصار بازرگانان و دریانوردان بود . تجار آسیایی و اروپایی برای رسیدن به چین و آفریقا از دریا و خشکی رهسپار مقصد می شدند و پس از عرضه کالاهای خود ، اجناس محل را می خریدند و به سرزمین های دیگر می رفتند .
مسافرت دیگری که به خصوص در قرون وسطی رونق داشت ، سفرهای زیارتی بود ؛ بدین ترتیب که پیروان ادیان مختلف ، غالباً پیاده و گاه سواره ، به مراکز زیارتی خود سفر می کردند . این سفرها معمولاً ماه ها طول می کشید و با خطرهای بسیار همراه بود . البته در گذشته کسانی هم بوده اند که به انگیـزه کسب معلـومات و اطلاعات و اقنـاع غریزه حادثـه جـویی خـود به سـفرهای زمینـی و دریایی متهورانه می رفتنـد و با کشـف سـرزمین هـا یا مسـیرهای جدیـد ، نامشـان به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پرسش نامه، جمع آوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، ارتباطات سیاسی، حمل ونقل هوایی