دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پایگاه اقتصادی، خدمات بهداشتی، طبقه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

معتقدند که منابع مرتبط با پایگاه اقتصادی اجتماعی به افراد کمک می کند سلامت بیشتری داشته باشند و از اثرات بهداشتی زیان آور اجتناب کنند.از نظر آنها نرخ بیماری و مرگ و میر تحت تأثیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی می تواند متفاوت باشد. به زعم آنها آموزش موجب ارتقاء رفتارهای بهداشتی همچون رژیم غذایی خوب ، افزایش فعالیتهای فیریکی شده و با تأثیر بر کارکرد شناختی موجب به تأخیر افتادن مشکلات بهداشتی می شود. درآمد منابع مقابله با بیماریها را با توانمندی افراد برای دسترسی به مراقبتهای بهداشتی فراهم می سازد و از بروز شرایط مزمن جلوگیری می کند . به اعتقا د آنها افراد با درآمد بالا اوقات فراغت خود را با فعالیتهای فیزیکی و ورزشی می گذرانند و مخاطرات روانشناختی کمتری را تحمل می کنند
پیرلین استدلال می کند که اکثر منابع استرس دارای منشأ اجتماعی هستند، چون تجارب مزمن و حاد با استرس و وقایع منفی زندگی همراه هستند که خود ناشی از نقشهای اجتماعی هستند که نتیجه قشربندی اجتماعی براساسا طبقه اجتماعی ، نژاد، جنسیت و سن می باشند. افراد با توجه به طبقه اجتماعیشان به طور متفاوتی در معرض بیماریها و مشکلات بهداشتی قرار می گیرند. ترنر معتقد است که بسیاری از ویژگیهای محیط اجتماعی که عموماً تنش زا هستند مثل جرم، خدمات محله ای نامناسب ، مسائل حمل ونقل، تبعیض مبتنی بر نژاد ، قومیت یا طبقه اجتماعی به طور معنی داری در محیطهای اقتصادی- اجتماعی پایین تر شایع ترند. به اعتقاد او استرس زندگی یکی از متعین های تبیین کننده تفاوتهای سلامت است که با پایگاه اقتصادی – اجتماعی فرد مرتبط می باشد. افراد با پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین تر بیش از افراد با پایگاه اقتصادی – اجتماعی بالا عوامل استرس زای فیزیکی ، روانشناختی و اجتماعی را تحمل می کنند. افراد با پایگاه اقتصادی-اجتماعی پایین بیش از افراد طبقات بالا، بار نامناسب سختیهای روزانه زندگی را تحمل می کنند زیرا آنها دارای وقایع زندگی پرتنش تر و عوامل استرس زای مزمن تری هستند .
6-2- فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی اول : هر قدرپایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد بالاتر باشد برخورداری آنها از سلامت بیشتر است.
فرضیات فرعی :
• هر قدرپایگاه اقتصادی- اجتماعی خانوادگی افراد بالاتر باشد برخورداری آنها از سلامت بیشتر است.
• به نظر می رسد بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و سلامت برحسب جنس تفاوت معنی دار وجود دارد.
• به نظر می رسد بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و سلامت با توجه به سن تفاوت معنی دار وجود دارد.
• به نظر می رسد بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و نوع بیماری که افراد بدان مبتلا می شوند تفاوت معنی دار وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: هر قدر افراد در معرض وقایع استرس زای زندگی بیشتر قرار گیرند احتمال کاهش سلامت افزایش می یابد.
فرضیات فرعی:
• به نظر می رسد بین مرگ عزیزان و کاهش سلامت رابطه معنی دار وجود دارد.
• به نظر می رسد بین مسائل اقتصادی و شغلی و کاهش سلامت رابطه معنی دار وجود دارد.
• به نظر می رسد بین شکست عاطفی و کاهش سلامت رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم : هر قدر افراد از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بیشتری برخوردار باشند دسترسی بیشتری به خدمات پزشکی و بهداشتی دارند.
7-2- مدل نظری تحقیق

فصل سوم
مقدمه
نوع مطالعه، روش تحقیق، ابزار جمع آوری داده ها
جامعه آماری، برآورد نمونه، شیوه نمونه گیری ، واحد مطالعه
متغیرهای تحقیق، تعریف نظری، تعریف عملیاتی
اعتبار و پایایی
روش تجزیه و تحلیل داده ها

1-3- مقدمه
 تحقيق را به عنوان كوششي منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ يا پاسخهايي به سؤالات مورد نظر تعريف كرده‌‌اند. هدف اصلي هر تحقيق حل يك مشكل يا پاسخگويي به يك سئوال و يا دستيابي به روابط بين متغييرهاست. اهداف فوري هر تحقيق از قبيل: كاوش ، توصيف،پيش بيني، تبيين و كنترل محقق را كمك مي‌كند تا دريابد چه سئوالاتي را بپرسد و بدنبال چه پاسخهايي باشد. در هر پژوهش علمي با توجه به موضوع پژوهش، انتخاب روش مناسب يکي از مباحث مهم مي باشد، که دقت درآن مي تواند دستيابي به نتايج مطلوب را تضمين نمايد. “روش، شيوه پيش رفتن به سوي يک هدف است، بنابراين، شرح دادن روش علمي عبارت است از شرح اصول اساسي که در هر کار تحقيقي به اجرا گذاشته مي شود”(کيوي1386:11). . در این فصل نخست روش پژوهش و ابزار اندازه گیری متغیرها مطرح شده و سپس جامعه آماری و نمونه برآورد و روش نمونه گیری بیان می شود. در قسمت پایانی تعاریف نظری و عملیاتی ارائه خواهند شد و اعتبار و پایایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بحث قرار خواهند گرفت .
2-3- نوع مطالعه و روش تحقيق وابزار جمع آوري داده ها
در هر پژوهش علمي با توجه به موضوع پژوهش، انتخاب روش مناسب يکي از مباحث مهم مي باشد، که دقت درآن مي تواند دستيابي به نتايج مطلوب را تضمين نمايد. روشهاي پژوهش مختلفي در علوم اجتماعي وجود دارد که محقق با توجه به موضوع و جامعه آماری مورد مطالعه از آنها استفاده می کند. این مطالعه از نوع توصيفي –علي است و به لحاظ كاربرد از نوع تحقيقات كاربردي است .در این پژوهش از روش کتابخانه ای براي جمع آوري اطلاعات در زمينه ادبيات مفهومی و نظری و پيشينه پژوهش استفاده شده است. برای دستیابی به اطلاعات مربوط به فرضیات تحقیق از روش پيمايش استفاده شده است. روش پيمايش مانند ساير روش هاي تحقيق ، ابزاري در خدمت سطح نظري است. بنابراين استفاده از اين روش همانند روش هاي ديگر تابع سطح نظري است .”از طريق پيمايش مي توان داده هايي بسيار گسترده اي را در باب باورها ، ارزشها ، نگرش ها ، کنش ها و ساير اطلاعاتي که درباره صفت هاي فرد باشند گرد آوري کرد. در اين روش پاسخگو فعال است ” ( ساعي 1387 : 133) . در روش پیمایش محقق با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده ، از نظر یک جامعه آماری بزرگ مطلع می گردد.
در اين پژوهش ابزار گردآوري اطلاعات در ادبيات تحقيق ، پيشينه و نظريه ها فيش ، کپي يا زيراکس اطلاعات الکترونيک و کتابخانه ایست و در جمع آوري داده هاي ميداني از پرسشنامه استفاده شده که به صورت حضوری اجرا شده است. در کنار پرسشنامه از مصاحبه کانونی نیز استفاده شده است. پرسشنامه شامل دو بخش، اطلاعات فردی و سئوالات مربوط به فرضیات بود. در طرح سئوال مربوط به متغیر وابسته از مقیاس رتبه ای لیکرت با پنجگزینه : عالی (5) ، خوب (4) ، نسبتاً خوب (3) ، ضعیف ( 2) ، بسیار ضعیف( 1) و در سئوالات مربوط به متغیرهای مستقل از مقیاس اسمی و یا مقیاس لیکرت استفاده شده است.
3-3- جامعه آماری، برآورد نمونه، شیوه نمونه گیری ، واحد مطالعه
جمعیت یا جامعه آماری مجموعه ای از واحد هایی است که در مورد یا مورد هایی با یکدیگر مشترک باشند . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانوارهای ساکن در شهر سمنان می باشد که براساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 1385 تعداد خانوارهای شهر سمنان برابر با 52869 می باشد. با استفاده از فرمول کوکران و با اشتباه مجاز 0.05 تعداد نمونه 224 خانوار برآورد شد. روش نمونه گیری خوشه ایست و سه منطقه به طور تصادفی از میان مناطق انتخاب شد که پوشش دهنده طبقات ثروتمند، متوسط و فقیر بود و از هر منطقه یک خیابان و پرسشنامه توسط اعضای خانوارهای این خیابانها پر شد. واحد تحقیق یا نمونه پاسخگو، هر مرد یا زن بالای 18 سال هر خانوار می باشد. با توجه به اینکه هر دو جنس باید در نمونه موجود باشد به طور تناوبی از هر خانوار یکی از جنسها مورد سئوال قرار می گیرد.
4-3- متغیرهای تحقیق، تعریف نظری و عملیاتی
در این مطالعه متغیرهایوابسته سلامت افراد وخدمات بهداشتی می باشد.
1-4-3- تعریف نظری متغیرهای وابسته:
• تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت :
سلامت عبارتست از برخورداری از آسایش کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو (WHO 1976).
• تعریف عملیاتی سلامت
سلامت را با ارزیابی شخصی فرد از سلامت خود مطالعه کردیم. این متغیر به عنوان متغیر مناسب برای سنجش سلامت توسط سازمان بهداشت جهانی توصیه شده است.(de Bruin et al. 1996)
چون هدف اصلی مطالعه شناخت رابطه بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی و تفاوتهای سلامت در شهر سمنان است نه شناخت علل سلامت، بنابراین این سنجه مناسب می باشد. ارزیابی سلامت فرد توسط وی با استفاده از طیف پنج قسمتی لیکرت مورد سنجش قرار داده ایم . عالی(کد 5)، خوب(کد 4)، نسبتاً خوب(کد3) ، ضعیف (کد2) و بسیار ضعیف(کد 1).
• تعریف خدمات بهداشتی :
خدمات مربوط به پیشگیری یا شیوه های پزشکی ضروری برای بهبود سلامت فرد(Jadad & Grady 2008:337).
• تعریف عملیاتی دسترسی خدمات بهداشتی : این متغیر با دسترسی افراد به انواع بیمه درمانی مورد سنجش قرار گرفته است . بیمه خدمات درمانی بدون بیمه تکمیلی (کد 1) ، بیمه تأمین اجتماعی بدون بیمه تکمیلی (کد 2) ، بیمه خدمات درمانی با بیمه تکمیلی (کد 3) ، بیمه تأمین اجتماعی با بیمه تکمیلی (کد 4)
2-4-3- متغیرهای مستقل
در این مطالعه متغیر های مستقل پایگاه اقتصادی و اجتماعی و وقایع استرس زای زندگی می باشند.
• تعریف نظری پایگاه اقتصادی- اجتماعی
موقعیتفرددرمقیاساجتماعیواقتصادیاست.
• تعریف عملیاتی پایگاه اقتصادی- اجتماعی
پایگاه اقتصادی- اجتماعی در این تحقیق با سطح تحصیلات ، نوعشغل ودرآمد اندازه گیری می شود.
میزان تحصیلات : بی سواد، زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا سنجیده می شود.
نوع شغل : دولتی ، خصوصی، آزاد، بیکار، بازنشسته و برای زنان به جای بیکار خانه دار آورده شده است.
درآمد : کمتر از 500000 تومان، 501000تا 1000000 تومان، 1001000تا 1500000 تومان، 1501000تا 2000000تومان و 2001000 تومان و بیشتر.
• تعریف نظری وقایع استرس زای زندگی : هر واقعه ای که در زندگی ما رخ دهد و موجب ایجاد تجربه عاطفی منفی در ما شود واقعه ای استرس زا است.
• تعریف عملیاتی وقایع استرس زای زندگی
برای تعریف عملیاتی وقایع استرس زا از گویه های مورد استفاده توسط ترنر ، البته با حذف برخی از گویه ها که با شرایط زندگی ایران انطباق نداشت، استفاده شد( Turner 2001) . در این تست وقایعی که در یک سال گذشته در زندگی فرد رخ داده مورد سئوال قرار می گیرد.
ردیف
واقعه زندگی
بلی
خیر

مرگ همسر

طلاق

به هم خوردن نامزدی

قهر کردن همسر

مرگ اعضای نزدیک خانواده

مرگ دوست نزدیک

تغییر در سلامت اعضای خانواده

تغییردر وضعیت مالی

تغییر در سمت و مسئولیت شغلی

اخراج از کار

بازنشستگی

تغییر در محل اقامت

3-4-3- متغیرهای زمینه ای
متغیرهای زمینه ای شامل سن، جنس، وضع تأهل، تعداد فرزندان و وضع اشتغال می باشند.
5-3- اعتبار ابزار
در این تحقیق برای اعتباریابی متغیرهای به کار گرفته شده در ابزار سنجش از اعتبار صوری استفاده شده است. اعتبار صوری این مطلب را مد نظر دارد که سئوالهای آزمون تا چه حد مناسب برای اندازه گیری متغیرهایی هستند که برای اندازهگیری آنها تهیه شدهاند . به عبارت دیگراعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار است. اعتبار صوری را می‌توان ناشی از میزان توافق چند متخصص دانست. اعتبار این پژوهش بر اساس روش داوری اجماع علمی مورد بررسی قرار گرفته است . براین اساس پرسشنامه این تحقیق توسط استاد راهنما و چند استاد متخصص در رابطه با موضوع، داوری و مورد تأیید نهایی قرار گرفته است.
6-3- پایایی
برای سنجش پایایی ابزار از آزمون و آزمون مجدد استفادهشد . به این ترتیب که به 50 نفر نمونه، پرسشنامه داده شد و داده ها جمع آوری شده و مجدداً بعد از یک هفته همان سئوالات به همان افراد داده شد و با آلفای کرونباخ میزان همبستگی درونی پاسخهای مربوطه اندازه گیری شد.
میزان پایایی سئوالات مربوط به سنجش وضع سلامت افراد مورد مطالعه برابر با 0.881 بود که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پایگاه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، طبقه اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، دوران کودکی