دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وسعه مدیریت، قانون گذاری، نظام ارزش ها

دانلود پایان نامه ارشد

كرده اند ؛ در عين حال خاطر نشان شده است كه برخي از موارد مشخص شده براي هر طبقه ، با ساير طبقات هم پوشي دارند . (Mathieson , 1982 , p15)

1-11- آثار اقتصادي توسعه گردش گري
با توجه به جذابيت پيامدهاي اقتصادي توسعه گردش گري ، مطالعات اوليه طي دهه 1960 ، بيشتر بر آثار مثبت اقتصادي اين پديده متمركز بوده است ؛ اما در دهه 1970 پيامدهاي اقتصادي گردش گري با ديد گسترده تري مورد ارزيابي محققان قرار گرفت .
در اين دوره ، بيشتر ، رويكرد منفي به توسعه گردش گري حاكم بود ، به طوري كه محققان غالباً بر آثار منفي توسعه اين صنعت تأكيد مي ورزيدند . در دهه هاي 1980 و 1990 بر اساس انتقادات صـاحب نظـرانـي مانند چيـن4 ، تـأثيرات مثبت و منفـي بـه طـور مـوازن مـد نظـر قـرار گـرفت . (Ap , 1998 , p 130) اشتغال زايي ، ايجاد درآمد براي ساكنان محلي ، كاهش فقر ، افزايش سرمايه گذاري و توسعه زيربناهاي اقتصادي ، از جمله مهم ترين آثار اقتصادي توسعه گردش گري به شمار مي رود كه در بسياري از نوشته هاي اخير از آن ياد شده است .
اما نتايج برخي مطالعات راجع به نگرش ساكنان محلي ، حاكي از وجود پاره اي ادراكات منفي در مورد آثار اقتصادي توسعه گردش گري است ؛ براي مثال بررسي ديدگاه ساكنان يك مقصد گردش گري در تركيه نشان دهنده نگراني و اعتراض آن ها در مورد ميزان اشتغال زايي و درآمدزايي اين صنعت براي مردم محلي است ؛ زيرا به نظر ساكنان ، نيروي كار مورد نياز فعاليت هاي گردش گري از مناطق ديگر تأمين مي گردد و هم چنين درآمدهاي توليد شده از منطقه خارج و در جايي ديگر مصرف مي شود . (Taye , 2002 , p p 669-671)
فصلي بودن اغلب مشاغل صنعت گردش گري از ديگر معايب آن از ديدگاه ساكنان محسوب مي شود؛ (ابراهيمي ، 1376 ، ص 493) زيرا بسياري از جاذبه هاي گردش گري ماهيتاً به گونه اي هستند كه در فصول و ايام خاص امكان بازديد يا استفاده از آن ها وجود دارد ؛ مثلاً بازديد از منازل پوشيده از برف ، مشاهده مراسم سنتي مناطق مختلف ، كه در ايام خاصي از سال برگزار مي شـوند ، در تمام فصـول امكان پذيـر نيسـت . هم چنين محدوديت هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي گردش گران نيز در تعيين ايام مسافرت آن ها مؤثر است ؛ براي مثال بخش اعظم سفرهاي تفريحي ، سياحتي و زيارتي ايرانيان در ايام تابستان يا نوروز انجام مي شود . بنابراين ، ظرفيت هاي موجود از جمله نيـروي انساني در تمام فصول به كار گرفته نمي شوند .
نتيجه مطالعات ديگر بيان گر اين واقعيت است كه به دليل ضعف بنيه مالي ساكنان محلي براي سرمايه گذاري در ساخت هتل ها ، فروشگاه هاي بزرگ و ساير زيربناهاي مورد نياز گردش گري ، ساكنان غيربومي يا خارجي ها وارد صحنه مي شوند و سرمايه گذاري مي كنند و حتي اجناس مورد نياز گردش گران را از ساير مناطق به آنجا وارد مي كنند . (Tosum , 2001 , p 239) يكي از تأثيرات اين نوع سرمايه گذاري ، به كار نگرفتن ساكنان در مشاغل مهم يا سمت هاي بالاي سازماني همچنين مشاركت نداشتن ساكنان در سياست گذاري و تصميم گيري هاي مربوط به توسعه گردش گري در منطقه است . (p 46 , 1999 , Hall) اين عوامل آثار مثبت اقتصادي توسعه گردش گري را براي ساكنان كم رنگ و آنان را بدبين مي كنند .
در نتايج برخي مطالعات ، رابطه اي مثبت بين كيفيت پذيرايي ساكنان از گردش گران و وابستگي اقتصادي آن ها به اين صنعت يافت شده است . (Taye, 2002 , 675)
در بررسي آثار اقتصادي گردش گري ، مباحثات زيادي درمورد ضريب تكاثري ، تجزيه و تحليل هزينه – منفعت5 ، (Archer , 1984 , p 517) ارزيابي هزينه هاي فرصتي6 و رابطه ي بين گردش گري با توسعه منطقه اي و اشتغال به چشم مي خورد. ( Doring , 1976 , p13)

2-11- آثار اجتماعي – فرهنگي توسعه گردش گري
آثار اجتماعي – فرهنگي گردش گري به اين موضـوع اشـاره دارد كـه گـردش گري و مسافرت در نظام ارزش هاي افراد و جامعه ، الگوي رفتاري ، ساختارهاي اجتماعي ، سبك و كيفيت زندگي جامعه ميزبـان و گـردش گـران تأثيرگذار است ؛ اگـرچه تمركز عمده مطالعات در اين زمينه ، بـر مقاصد گردش گري است و به نواحي اعزام كننده گردش گر و خود گردش گـران ، كمتـر توجـه شـده است . (p 126 , 2001 , Hall)
در بررسي آثار منفي توسعه گردش گري بر فرهنگ جوامع ، برخي نويسندگان به تجاري شدن7 يا كالايي شدن8 فرهنگ جامعه ميزبان اشاره كرده اند ؛ به اين معنا كه ساكنان ، محصولات فرهنگي خود را آنگونه كه مورد پسند گردش گران باشد عرضه مي كنند . اثر القايي9 نيز از جمله همين آثار منفي عنوان شده است و به فرآيندي گفته مي شود كه فرهنگ گردش گران و هرچه مربوط به آن هاست براي جامعه ميزبان الگو مي شود (ضرغام ، 1376 ، ص 392) . گاهي ساكنان محلي محصولاتي را به گردش گران عرضه مي كنند كه از نمونه اصيل آن كيفيت نازل تري دارد و با آن چه براي خودشان توليد مي كنند متفاوت است . (Allen , 1993 , p 30)
يكي ديگر از زمينه هاي تأثير اجتماعي گردش گري كه در سال هاي اخير توجه بيشتري به آن شده است ، موضوع سلامت است . اخيراً مطالعات در مورد رابطه ي بين مسافرت و شيوع بيماري هاي مسري در حال افزايش است . (Clift , 1996 , p 3)
اما با وجود انتقاداتي كه در خصوص آثار منفي گردش گري بر فرهنگ و اجتماع وجود دارد ، مطالعه ديدگاه هاي ساكنان ، نشان دهنده برخي منافع و آثار مثبت اجتماعي – فرهنگي توسعه اين صنعت بر جوامع ميزبان است .(besculides,2002,p165)
مطالعات انجام گرفته در ايران مؤيد اين واقعيت است ، به طوري كه اكثريت قريب به اتفاق كساني كه از ايران ديدن كرده اند ، پس از سفر ديدگاهشان درباره مردم و فرهنگ اين سرزمين كاملاً تغيير كرده و ايرانيان را مردماني خون گرم ، مهمان نواز و صميمي مي شناسند.(ستاري، 1379،ص 20)

شكل شماره ي 5 : تأثيرات اجتماعي – فرهنگي گردش گري در چهارچوب محيط گسترده جامعه
منبع : Ratz , 2002 , p 38
شكل (2/1) حاكي از اين است كه فعاليت هاي گردش گري در خلأ صورت نمي گيرند ، بلكه محيط هاي طبيعي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و فني آن را احاطه كرده اند . تعاملات جامعه ميزبان و مهمان ، كه لازمه شكل گيري و استمرار گردش گري است ، با توجه به ويژگي هاي دو طرف و هم چنين بر اساس تفاوت هاي اقتصادي و فرهنگي بين آن ها و خصوصيات گردش گري در مقصد ، تأثيراتي در طرفين ايجاد مي كند .
3-11- آثار محيطي توسعه گردش گري
از اوايل دهه 70 ميلادي ، مطالعات مربوط به آثار محيطي گردش گري گسترش روزافزون يافت . (p 132 , 2001 , Hall) از جمله عواملي كه موجب اهميت بررسي اين آثار شده است مي توان به نقش محيط در توسـعه ايـن صـنعت اشـاره كـرد ؛ زيـرا بدون وجـود محيطـي جذاب ، نمي توان اميدي به توسعه گردش گري داشت . (Mathieson , 1982 , p 97)
بيشتر تحقيقات محيطي به بررسي آثار گردش گري بر حيات وحش و پوشش گياهي پرداخته اند و پيامدهاي آن بر خاك ، آب و هوا كمتر مورد توجه بوده است ؛ به عبارت ديگر تمركز اين مطالعات عمدتاً مربوط به عناصري از محيط است و محيط به عنوان يك كل ، كمتر بررسي شده است . بنابراين، وجود روشي براي بررسي آثار گردش گري بر مجموعه اكوسيستم ضرورت دارد . برخي از مشكلات روش شناختي موجود در اين زمينه عبارتند از : (همان ، 1982 ، ص 94)
الف) تفكيك آثاري كه گردش گران و غير گردش گران در محيط ايجاد كرده اند دشوار است ؛
ب) معمولاً اطلاعات كافي درباره تعداد ، انواع و تغييرات در گونه هاي گياهي و جانوري مقصدهاي گردش گري وجود ندارد ؛
ج) توجه محققان بر منابع خاص طبيعي ، از جمله سواحل ، درياها و كوه ها متمركز شده است كه از لحاظ اكولوژيك حساس اند .
با توجه به مشكلاتي كه در مطالعه روابط بين گردش گري و محيط وجود دارد ، شناسايي و درك اين تعاملات و عوامل مربوط به آن ، به طور قابل ملاحظه اي آسيب ها و تهديدهاي محيطي مربوط به فعاليت هاي اين صنعت را كاهش مي دهد . (Edington, 1986 , p 2)
به طور كلي ، مي توان آثار گردش گري بر محيط را به دو دسته تغييرات مثبت و منفي تقسيم كرد . گزارش هاي ارائه شده غالباً آثار منفي را معرفي و بر آن ها تأكيد كرده اند و كمتر به آثار مثبت آن پرداخته اند . نبود توازن مورد اشاره ناشي از اين واقعيت است كه معمولاً هـر نوع تغييري كه انسان در محيط طبيعي ايجاد مي كند ، مضر و گاهي اوقات تهديدي براي كل اكوسيستم تصور مي شود . البته در بررسي پيامدهاي پديده گردش گري ، ارزش هاي قضاوتي افراد تا حد زيادي در نتايج ارزشيابي ها اثر گذار است .(holden,1998,pp145-152)
12- توسعه پايدار
«توسـعه پـايدار» نيازهاي نسل كنوني را بدون به مخاطره انداختن توانايي نسل هاي بعدي براي برآوردن نيازهايشان ، تأمين مي كند . اين مفهوم ، بر رهيافتي بلندمدت دلالت دارد كه علاوه بر مسائل زيست محيطي ، منابع انساني و عوامل فرهنگي ، عرضه مواد غذايي انرژي صنعت و توسعه شهري در سطح جهاني را مد نظر قرار مي دهد .
13- اجزای توسعه گردش گری
شناخت اجزای توسعه جهان گردي و روابط متقابل بین آن ها برای فهم برنامه ریزی گردش گری یک موضوع بنیادی است . این اجزا به شکل مقوله های مختلفی در ادبیات مربوط به جهان گردي آورده شده اند . این اجزا به شرح زیر دسته بندی و تشریح شده اند :
* جاذبه ها و فعالیت های گردش گری .
* تأسیسات اقامتی ، هتل ها و امكانات رفاهي آن ها براي استراحت و اقامت گردش گران.
* سایر تسهیلات و خدمات لازم برای توسعه گردش گری شامل رستوران ها و سایر انواع تأسیسات غذاخوری ، فروشگاه های صنایع دستی ، سوغات ، کالاهای مخصوص و محصولات در دست رس و سایر تسهیلات و خدمات مالی و پولی ، دفاتر اطلاعات گردش گری ، تسهیلات امنیت عمومی و خدمات پلیس و اطفای حریق و تسهیلات ورود – خروج گمرک و مهاجرت .
* نظام حمل و نقل و انواع تسهیلات و خدمات مرتبط با حمل و نقل زمینی آبی و هوایی.
* سایر زیرساخت های ضروری ، مشتمل بر تأمین آب ، نیروی برق ، دفع زباله و فاضلاب ، ارتباط راه دور : تلفن ، تلگراف و تلفکس ، در سطح ناحیه توسعه یافته ، زهکشی نیز از مهمترین زیر ساخت های مورد نیاز است .
* عناصر سازمانی . عناصر سازمانی لازم برای توسعه مدیریت گردش گری ، مشتمل بر برنامه ریزی نیروی انسانی و برنامه های آموزش و پرورش ، راهبردهای بازاریابی ، ساختارهای سازمانی گردش گری در بخش خصوصی و عمومی ، قانون گذاری و ضوابط مرتبط با جهان گردي ، سیاست های سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی و برنامه های اقتصادی زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی و کنترل اثرات می شود .

شکل شماره 6 : مهمترين اجزای برنامه ريزی توسعه جهان گردي
منبع : کاظمی ، 1386 ، ص 35
شکل شماره ي 10 این اجزا را در چارچوب محیط طبیعی و اجتماعی – اقتصادی که اقتباس شده از آن هستند ، بازارهای بین المللی و داخلی گردش گران که تحت خدمت رسانی قرار می گیرند و استفاده ساکنین از این تسهیلات و جاذبه ها و خدمات و زیر ساخت ها را نشان می دهد . این اجزا به صورتی عمیق تر در فصول آینده این کتاب مورد بررسی قرار خواهند گرفت . (کاظمی ، 1386 ، ص 35)

14- جهان گردي
برنامه ريزي براي جهان گردي مستلزم درك تعريف جهان گرد و مفهوم جهان گردي است . علاوه براين تعاريف در سراسر فرايند برنامه ريزي به صورتي مداوم مورد استفاده است .
كنفرانس بين المللي ملل متحد كه در سال 1963 درباره جهان گردي و مسافرت برگزار شد ، جهان گرد را به گونه زيرتعریف كرده است :
هر بازديد كننده اي كه يك كشور غير از محل اقامت معمول خود را به هر دليلي غير از جستجوي شغل و كسب در امد در كشور مقصد بازديد كند جهان گرد نام دارد.(سازمان جهاني جهان گردي، 1981 ، ص

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عرضه و تقاضا، مردم سالاری، اوقات فراغت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عرضه و تقاضا، برنامه ریزی توسعه، خاورمیانه