دانلود پایان نامه ارشد با موضوع هویت فردی، هویت اجتماعی، قانون مجازات، بی سرپرست

دانلود پایان نامه ارشد

ه اعتباری نیز آثاری مترتّب می کند؛ البته شایان ذکراست که مقصود از اعتباری بودن نسب، این نیست که نسب از اموری است که وجود یا عدم آنها صرفا در اختیارمعتبرین بوده و هیچ گونه وجود حقیقی نداشته باشد، بلکه نسب از اعتباریات نفس الامری است، به این معنی که نسب امر اعتباری است که دارای منشأ اعتبار واقعی و حقیقی است که این امر اعتباری از این منشأ اعتبار انتزاع می شود؛ به عبارت واضح تر، عقلا و قانونگذار در مقابل این منشأ اعتبار، ناگزیر از اعتبار رابطه نسبی هستند مانندزوجیت در ارتباط با اعداد زوج. بهرحال، با توجه به توضیحات فوق می توان در تعریف نسب گفت :
(( نسب عرفا و لغتا رابطه ای است اعتباری که از پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر انتزاع می شود)). (همان ص 178)
1-1-2.مفهوم هویت
درباره مفهوم هویت، مطالب بسیاری نگاشته شده است که از جمله می توان به کیفیت تشخیص فرد و شناسایی وی در جامعه اشاره کرد؛ به نحوی که فرد، بدون آن، احساس گم گشتگی، تهی بودن، عدم تکامل زندگی و عدم توان برای ادامه زندگی کند. هویت می تواند در اشکال مختلف خانوادگی، قبیله ای،زیستی و سیاسی وجود داشته باشد. همچنین، این حقیقت که شناسايي هویت، جزء ضروری شخصیت فرد است، مورد وفاق همگان است و در حقوق بین الملل به عنوان حقوق بشر دارای ارزش حمایتی می باشد؛ زیرا منفعت کودکان در آن منظور شده است .
مفهوم لغوی : دهخدا هویت را در لغت به تشخص تعریف کرده است. این معنی میان متکلمان و حکیمان نیز مشهور و متداول است. گاه هویت بر وجود خارجی اطلاق می شودو زمانی بر ماهیت با تشخص اطلاق می گردد که عبارت است از حقیقت جزئیه یا آن چه موجب شناسایی شخص باشد ( دهخدا، 1377، ج15، ص 23569)؛ یعنی هرگاه ماهیت با تشخص لحاظ و اعتبار شود، هویت، حقیقت جزئیه است. هویت گاه به معنی وجود خارجی است و مراد تشخیص است و گاه بالذات و گاه بالعرض است(معین، 1381، ص1223).
مفهوم اصطلاحی: برای رسیدن به مفهوم اصطلاحی هویت، لازم است به بررسی مفهوم هویت در سه حوزه علم روان شناسی، جامعه شناسی و سیاست، پرداخت و تعریفی از آن در این سه حوزه ارائه داد. روان شناسان، بیشتر در مورد هویت فردی و بحران های آن بحث می کنند؛ جامعه شناسان به مشکلات هویت اجتماعی افراد توجه دارند و در علوم سیاسی، بحث هویت ملی اهمیت زیادی پیدا می کند (کمالی اردکانی، 1383، ص 321).
هویت از دیدگاه روان شناسی، همان اوئیت یا آنیت شخص یا شیء است که به معنی این همانی فرد یا شیء می باشد. (آزاد ارملکی، 1386، ص 132).
در جامعه شناسی، هویت عبارت است از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، فرهنگی، روانی، زیستی و تاریخی همسان که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آن را در یک ظرف زمانی و مکانی معین به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروه ها و افراد متعلق به آن ها متمایز سازد (الطائی، 1378، ص 139؛ محرمی، 1383، ص 62).
علم سیاست، نیز به مفهوم هویت ملی نظر دارد؛ از دید این علم، «هویت ملی در صورتی شکل می گیرد که افرادی که از لحاظ فیزیکی و قانونی عضو یک واحد سیاسی هستند، موضوع قوانین آن واقع شوند و از لحاظ روانی خود را از اعضای آن واحد بدانند. هویت فرد مجموعه ای انفکاک ناپذیر از روابط مادی و معنوی است و هویت ملی هر فرد هم به صورت بخشی از کل هویتش در رابطه با جامعه ای که بدان تعلق دارد و یا احساس می کند که تعلق دارد، شکل می گیرد» (رواسانی، 1380، ص 21).
در جمع میان این سه دیدگاه، می توان هویت را بدین گونه تعریف کرد : «هویت نوعی مفهوم اطلاعاتی- آگاهی است که باعث شناختن خود از خود، خود از دیگران و دیگران از خود می شود (قانع بصیری، 1374، ص 82). در انتهای این بحث لازم به ذکر است که هویت در علم حقوق مورد توجه واقع نگشته وتعریفی از آن ارائه نشده است.
هویت فردی : هویت فرد شامل آن جنبه های تعریف از «خود» است که ما را از اشخاص دیگر متمایز می سازد. هویت های فردی ما از تجربیات منحصر به فرد ما، ارزش ها، گرایش ها و احساسات ما نشأت می گیرد که اغلب در تجربیات شخص ریشه دارد. هویت فردی، هویتی است که به ویژگی های فرد اشاره دارد و فرد به وسیله آن ویژگی ها، خود را معرفی می کند. هویت فردی بیشتر در چارچوب روابط اشخاص جلوه می کند (عیوضی به نقل از میرساردو، 1387: 83). هویت فردی این امکان را برای کنشگر فراهم می کند که برای پرسش های بنیادی معطوف به کیستی و چیستی خود پاسخی مناسب و قانع کننده پیدا کند. در واقع هویت فردی معطوف است به بازشناسی مرز میان خود و دیگری، آن چه مرا از دیگری متمایز می سازد.
هویت اجتماعی : هویت اجتماعی عبارت است از تصور، درک و ارزیابی فرد نسبت به خود از منظر دیگران و جایگاهی که به آن شناخته می شود. فرد به واسطه این هویت احساس می کند از منظر دیگران و جایگاهی که به آن شناخته می شود. فرد به واسطه این هویت احساس می کند از منظر دیگران دارای جایگاه، ارزش و احترام است. هویت اجتماعی رشته ای از معانی است که فرد در محیط یا موقعیت اجتماعی برای تعریف خود به کار می برد و بواسطه دیگران نیز به آن خصوصیات شناخته می شود.
ویژگی اصلی هویت در سطح فردی این است که بر احساس چه کسی بودن تأکید می کند. در سطح هویت جمعی، حوزه و قلمرویی از حیات اجتماعی است که فرد با ضمیر «ما» خود را متعلق و مدیون به آن می داند و در مقابل آن احساس تعهد و تکلیف می کند. در دنیای مدرن برای دستیابی به هویت اجتماعی منابع و نمادهای گوناگونی وجود دارد. عمده ترین منابعی که هویت اجتماعی ما را شکل می دهند پایگاه های ما هستند. شناسنامه یکی از مهمترین منابع هویتی در دنیای مدرن است. شناسنامه نقش اساسی در شناخت هویت فرد در دنیای مدرن و کلان شهرها دارد.
برای حل معضل همسران نازا یا کودکان بی سرپرست پذیرفته اندكه هویت خانوادگی يا هويت اجتماعی را به جای خانواده طبیعی شناسایی كنند كه از دو جهت با مشکل روبه رو شده اند؛ از سویی، مجهول بودن خانواده طبیعی، موجب ورود آسیب جدی در روند سلامت و درمان کودک تحت سرپرستي یا بزرگسال شده است؛ چرا که امروزه با رواج ژن درمانی و اهمیت آن در علم پزشکی، اهمیت شجره نامه و دودمان هر شخص بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. (277 : 1997، Wilson). از سوی دیگر، به گواهی تحقیقات، کودک خوانده حتی در سن بزرگسالی نیز در جست و جوی دودمان و خانواده طبیعی خود است ( 492؛ 1993، Bobbi). بنابراین، با وجود تجربه کودکان بی سرپرست و معضلات اجتماعی ناشی از آن، به ویژه از حیث حقوق کودک که عمده آن فقدان هویت خانوادگی است، در این مقال مفهوم و اهمیت هویت خانوادگی و روند توجه به لزوم حفظ آن در سطح جهانی و حقوق داخلی کشورها و نیز در حقوق ایران بررسی می شود تا به نحوی از کوک حمایت شود و نیز بر معضلات اجتماعی فعلی ناشی از کودکان بی سرپرست افزوده نشود.
1-1-3. مفهوم جنين
واژه ي جنين داراي مفاهيم متفاوتي در علم پزشكي و حقوق و برداشت عرف از جنين نيز مي تواند مورد بررسي قرار گيرد .
1-1-3-1. مفهوم عرفي جنين
از ديدگاه علماي لغت و عرف عام جامعه، جنين عبارت از موجودي است كه از لقاح يا تركيب سلول هاي جنسي زن و مرد تشكيل يافته و در حال طي مراحل رشد خود در داخل رحم مي باشد.(معين،137،ص1247) گاهي در صورت توقف حيات و رشد اين موجود نيز، به آن جنين اطلاق شده است. لفظ “حمل” نيز گاهي به مفهوم جنين بكار رفته است.
در برخي از قوانين ايران، همانند قانون مدني و قانون مجازات اسلامي، واژه ی جنين به مفهوم عرفي و لغوي آن بكار رفته است. قانون مدني در مواد 851 ، 852 ، 875 ، 878 ، 957 ، 993 از اين مفهوم استفاده كرده است. منظور قانون مجازات اسلامي از جنين در ماده 716 الي ماده 721 ، جنين به مفهوم عرفي آن است كه زمان انعقاد نطفه و به عبارت بهتر از زمان تحقق لقاح تا زمان وضع حمل را شامل مي شود. ممكن است بند يك ماده 716 قانون مجازات اسلامي موجب اين توهم شود كه واژه ی نطفه در بند مذكور به مفهوم لغوي و عرفي نطفه بر مي گردد و به نطفه، جنين اطلاق نمي شود. اما با توجه به سوابق فقهي ماده 716 و بكاربردن واژه جنين درصدر ماده مذكور، اين توهم مردود است و منظور بند يك ماده ياد شده از نطفه، نطفه ی استقرار يافته و به عبارت دقيق تر نطفه اي است كه بعد از لقاح با تخمك، در رحم مستقر شده است كه به آن نيز جنين اطلاق مي شود. (فيض الهي ،1379،ص31)
1-1-3-2. مفهوم پزشکی جنین
با توجه به مطالب پيشين، براي تشكيل يك جنين تحقق لقاح بين اسپرم و تخمك ضرورت دارد. بعد از نفوذ اسپرم به داخل تخمك و بارور شدن آن كه از طريق ادغام مواد ژنتيكي دو سلول جنسي صورت مي گيرد، موجودي به وجود مي آيدكه آن را زيگوت يا زايگوت مي نامند. بنابراين به سلول حاصل از لقاح تخمك و اسپرم قبل از شروع تقسيم سلولي آن، زيگوت مي گويند.تشكيل زايگوت با مشاهده دو پيش هسته در داخل تخمك تشخيص داده مي شود و 18-12 ساعت پس از لقاح، باروري تخمك را مي توان مشاهده و در نتيجه تشكيل زايگوت را تشخيص داد. پس از حدود 24 ساعت از زمان باروري، اولين تقسيم سلولي در زايگوت آغاز مي شود.از زمان تقسيم اوليه سلولهاي زايگوت تا هشت هفته بعد از آن، زايگوت را رويان يا امبريو مي نامند و به عبارت ديگر”رويان” واژه اي است كه براي توصيف مراحل اوليه ی رشد جنين بكار مي رود و از مرحله شروع تقسيم سلولي تا هفته هشتم حاملگي، جنين را شامل مي شود.( صفار،1383،ص238)
بنابراين ملاحظه مي شودكه زايگوت كه حاصل لقاح گامت هاي نر و ماده مي باشد، يك موجود تك سلولي است و عمرآن در حدود 24 ساعت مي باشد و بعد از 24 ساعت از زمان تشكيل زايگوت، تقسيم سلولي آن آغاز مي شود و از زمان شروع تقسيم سلولي تا هفته هشتم حاملگي، موجود موسوم به جنين را رويان مي نامند. رويان درمرحله 16 سلولي به تشكيل يك كره تو پركوچكي درمي آيدكه مورولا نام دارد. از هفته نهم باروري تا زمان وضع حمل، به اين موجود از نظر پزشكي، جنين اطلاق مي شود. بنابراين جنين از نظر طبي واژه اي است كه براي توصيف جنين درحال رشد در داخل رحم ازهفته ی نهم حاملگي تا پايان آن اطلاق مي شود.( همان ،ص 239 )
1-1-3-3. مفهوم جنين در قانون نحوه ی اهداي جنين
مفهوم جنين از ديدگاه عرف و علم طب در بالا مورد بررسي قرار گرفت و ملاحظه شدكه از نظر عرفي و همچنين از ديدگاه برخي از قوانين موضوعه ايران همانند قانون مدني و قانون مجازات اسلامي جنين عبارت از تخمك لقاح يافته و بارور شده مي باشد كه از زمان باروري و استقرار در رحم تا وضع حمل ادامه دارد. اما از نظر علمي بعد از تحقيق لقاح بين گامت هاي نر و ماده، زايگوت تشكيل مي شودكه از زمان تقسيم سلولي اوليه آن تا هشت هفته بعد از آن زايگوت را رويان مي نامند اگرچه به غلط رويانهاي 8-2 سلولي ر ا نيز گاهي جنين ناميده اند.
حال اين سوال مطرح مي شود كه منظور از اهداي جنين در قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور و آيين نامه ی اجرايي آن چيست؟ آيا مفهوم عرفي جنين مورد نظر اين قانون است همچنان كه قانون مدني و برخي قوانين ديگر اين مفهوم را به كار برده اند يا مفهوم علمي و پزشكي جنين مورد نظر بوده است؟
در پنج ماده ي قانون نحوه ی اهداي جنين به اين سوال پاسخ داده نشده است و قانون مذكور در خصوص ارائه تعريف و مفهوم جنين ساكت است و يكي از نقص هاي اين قانون نيز همين مساله است كه بر خلاف قوانين موضوعه بسياري از كشورها از ارائه مفهوم جنين عاجز مانده است. اما آيين نامه ی اجرايي اين قانون در بند ب ماده ی يك اين نقص را تا حدودي برطرف نموده و جنين را چنين تعريف نموده است«جنين نطفۀ حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوج هاي قانوني وشرعي است كه از مرحله ناباروري تا حداكثر پنج روز خواهد بود اين جنين مي تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد».
1-1-3-4. مفهوم جنين از نگاه قانون
از مقرره ی فوق چنين استنباط مي شود كه جنين مورد نظر قانون وآيين نامه جديد بايد داراي شرايطي باشدكه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، ابعاد حقوقی، سیر تاریخی، حقوق کودک Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، شخص ثالث، شیمی درمانی، زنان نابارور