دانلود پایان نامه ارشد با موضوع هوموسیستئین

دانلود پایان نامه ارشد

را براي پرنده غیر قابل دسترس خواهد ساخت که براي تولیدکنندگان خوراك هزینه بر خواهد بود. علاوه بر این، عمده افزودنی هاي خوراك در جیره طیور با حامل کربنات کلسیم استفاده می شوند که هم چنین مقدار معنی داري کلسیم را به جیره وارد می کند. بر اساس این دیدگاه، ارزیابی کلسیم در مواد خام و
خوراك نهایی باید انجام شود:
– تخممین کلسیم در مواد خام مانند ذرت، کنجاله سویا، پودر ماهی
– محاسبه محتویات کلسیم در افزودنی هاي خوراك
– تخمین کلسیم در DCP ، پودر آهک
-تخمین کلسیم در خوراك نهایی
درك محتویات کلسیم خوراک ها و استفاده از آن براي بهبود تولید جهت افزایش سودمندي مهم می باشد(Gunasekar، 2007).

2-1-4-1- دی کلسیم فسفات
دی کلسیم فسفات مهم ترین محصول فسفاته در تغذیه دام و طیور است و بیش از 85 درصد فسفر معدنی مورد نیاز طیور را تامین می کند. نقش اساسی و بسیار ارزنده فسفر و کلسیم در فرآیندهای بیولوژیکی و سوخت و ساز اندام دام و طیور، بروز پیامدها و ناهنجاری های بی شمار و کشنده ناشی از کمبود یا افزایش این عناصر معدنی در جیره غذایی و سر انجام وجود رابطه تنگاتنگ میان فسفر و کلسیم در بدن و رابطه منطقی که بین آتن ها برای جذب هر دو عنصر لازم است، نشان دهنده ضرورت برخورداری از تخصص ویژه و ماشین ابزار پیشرفته در فرآیند تولید دی کلسیم فسفات است. فسفر در بسیاری از اعمال حیاتی و تمام فعل و انفعالات متابولیکی نقش موثر دارد. از نظر متابولیکی احتمالا فسفر فعال ترین عنصر معدنی بدن است( Mcdolandو همکاران، 1996). دی کسیم فسفات تجارتی مهم ترین مکملی است که در تغذیه حیوانات در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد(Lima و همکاران، 1997).
در تمام دنیا دی کلسیم فسفات های تجارتی بیشترین استفاده را به عنوان منبع کلسیم و فسفر در خوراک حیوانات دارند و به عنوان یک منبع سالم مطرح می باشند. اصولا فرایندهای صنعتی بر قابلیت زیست فراهمی اثر می گذارند و این محصول بسته به منبع خام مورد استفاده و روش به کار برده شده شامل مخلوطی از مقادیر مختلف دی کلسیم فسفات و منوکلسیم فسفات، اسید فسفریک، کربنات کلسیم و ناخالصی های دیگر می باشد(Lima و Mendoca ، 1997). به خاطر وجود چنین تنوعی، منابع دی کلسیم فسفات ممکن است از نظر قابلیت دسیترسی بیولوژیکی فسفر با هم متفاوت باشند(Gillis و Edwards ، 1962).
مزایای وجود کلسیم و فسفر در جیره غذایی طیور(قمریان، 1385)
1-استخوان بندی محکم و مقاوم
2-افزایش اشتها
3-افزایش بازدهی تولید در طیور گوشتی و تخم گذار
4-کاهش میزان لمبه و شکستگی تخم مرغ
5-افزایش تولید جوجه در فارم های مرغ مادر
نقش اساسی و بسیار ارزنده فسفر و کلسیم در فرآیندهای بیولوژیکی و سوخت و ساز و سایر اندام دام و طیور، بروز پیآمدها و ناهنجاری های بی شمار و کشنده ناشی از کمبود یا افزایش این عناصر کانی ( معدنی ) در جیره غذایی و سرانجام وجود رابطه تنگاتنگ و نزدیک میان فسفر و کلسیم در بدن و رابطه منطقی که بین آن ها برای جذب هر دو عنصر لازم است، نشان دهنده ضرورت برخورداری از تخصص ویژه و ابزار پیشرفته در فرآیند تولید دی کلسیم فسفات است(Mcdoland و همکاران، 1996 ).
فقدان کلسیم و فسفر منجر به نرمی استخوان و فلجی در جوجه ها، استئومالاسیا، کاهش ضخامت پوسته تخم مرغ، کاهش میزان تولید تخم مرغ و جوجه دهی می گردد. همچنین کمبود مذکور می تواند منجر به کاهش کارایی، قلب و عضلات، رشد استخوان و نیز بی اشتهایی دام و طیور گردد(قمریان، 1385 ).
2-1-5- تامین اسیدهای اسیدهای آمینه ضروری در جیره
هزينه خوراك حدود 75 درصد هزينه پرورش جوجه هاي گوشتي را به خود اختصاص ميدهد و در حدود 25 درصد از هزينه خوراك نيز مربوط به تأمين اسيدهاي آمينه است. در عين حال، اثرات كمبو د و عدم توازن آنها بر توليد بيشتر از مقدار فوق مي باشد. وجود پروتئين مازاد در جيره غذايي علاوه بر ايجاد مشكلات فيزيولوژ يكي، باعث افزايش توليد آمونياك، آلودگي محيط زيست و افزايش هزينه توليد نيز مي گردد (Leclercq، 1998). در سال هاي اخير توجه زيادي به كاهش غلظت نيتروژن در بستر طيور معطوف شده است كه اهميت اين كار از نظر زيست محيطي و كاهش آلودگي خاك و آب هاي سطحي و زيرزميني به نيتروژن مازاد ميباشد . افزايش پروتئين جيره غذايي باعث افزايش توليد گرما در بدن جوجه ها و مصرف آب مي شود كه به دنبال آن مقدار رطوبت بستر افزايش مي يابد. در برخي از مطالعات گذشته، تغذيه جيره هاي غذايي با پروتئين پايين در جوجه هاي گوشتي عملكرد رشد را كاهش داد. پيشنهاد شده است كه احتياجات اسيد آمينهاي جوجه هاي گوشتي به صورت خطي با پروتئين خام جيره غذايي افزايش مي يابد (Garu، 1984 و Morris و همکاران، 1987).
از آن جایی که پروتئین های بدن به طور مستقیم در حال تجزیه و بازسازی هستند، بنابراین مصرف اسیدهای آمینه کافی از طریق خوراک پایه باید تأمین گردد. احتیاجات پروتئین و اسید آمینه بر اساس وضعیت تولید طیور یعنی سرعت رشد یا تولید تخم مرغ تغییر می نماید. وزن بدن، سرعت رشد و تولید تخم مرغ درطیور ارثی است. بنابراین، احتیاجات اسید های آمینه با نوع طیور و نژاد آن متغیر است. تفاوت های ژنتیکی در احتیاجات اسید های آمینه ممکن است به علت اختلاف در بازدهی هضم، جذب و متابولیسم مواد مغذی شده باشد(NRC، 1994).
عواملی بر مصرف خوراک مؤثرند و می توانند بر مقادیر مصرف اسید های آمینه و پروتئین و در نتیجه تراکم مواد مغذی خوراک برای رفع احتیاجات غذایی طیور تأثیر داشته باشد. به حداقل رساندن مازاد اسیدهای آمینه در جیره جوجه های گوشتی سبب بهبود صفات تولیدی آن ها شده است (Waldroup و همکاران، 1976).
استفاده از جیره هایی که تعادل اسید های آمینه در آن ها ضعیف است، باعث رشد ضعیف و کم تر از حد انتظار می شوند. در این جیره های کم کیفیت که اسیدهای آمینۀ آن ها فاقد تناسب لازم اند، قابلیت استفادۀ اسیدهای آمینه محدود کننده با نقص مواجه می شود (Mack و همکاران، 1996).
مقدار مناسب پروتئین و اسیدهای آمینۀ ضروری است. در غیر این صورت منجر به کاهش رشد، کاهش در ذخیره چربی و افزایش مقدار اسیداوریک خون می شود. برای سنتز اسید اوریک، مقداری انرژی مورد نیاز است. از طرفی افزایش در ازدیاد پروتئین در حیوان ایجاد استرس می کند که یکی از علائم آن تورم و بزرگ شدن غدد فوق مصرف آب، به منظور دفع اسید اوریک اضافی است که منجر به مرطوب شدن بستر می شود (Mack و همکاران، 1999).
طبق تحقیقات انجام شده افزودن مقادیر اضافی متیونین به جیره، میزان مصرف خوراک و سرعت رشد را کاهش و میزان چربی لاشه حیوان را افزایش می دهد (Nieto و همکاران، 1997). مقادیر اضافی ایزولوسین و یا لیزین در جیره موجب کاهش چربی لاشه در طیور تغذیه شده با جیره های خالص می گردد (Muramatsu و همکاران، 1996). به کار بردن جیره هایی که از نظر اسیدآمینه، کمبود دارند موجب می شود که جوجه های گوشتی در یک وضعیت جبرانی، برای تامین اسیدهای آمینۀ محدود کننده مورد نیاز برای رشد مطلوب، انرژی اضافی بیشتری دریافت نمایند و در نتیجه چربی بیشتری در بدن آن ها ابقا می شود (Mack و همکاران، 1999). بر عکس این حالت در جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی تراکم زیاد پروتئین اتفاق می افتد و سبب کاهش سرعت سنتز چربی کبدی می گردد (Jackson و همکاران، 1982).
کمبود اسیدهای آمینه جیره، منجر می شود تا جوجه ها ی گوشتی برای جبران این کمبود و تأمین اسیدآمینه محدود مورد نیاز انرژی بیشتری دریافت نمایند و در نهایت چربی بیشتری در بدن ذخیره کنند (Dari و Penz، 1996).
در گذشته جیره طیور براساس نیاز به پروتئین خام تنظیم می شد. توسعه استفاده از اسید آمینۀ سنتیتیک سطح پروتئین خام و مواد مغذی جیره را زمانی که جیره براساس نیاز به اسیدآمینه ضروری قابل تنظیم کردن بودند، کاهش داد. مطالعات جدید اهمیت تنظیم کردن جیره براساس اسیدآمینه قابل هضم را نشان داده که موجب تعادل مناسب اسید های آمینه مورد نیاز برای حداکثر عملکرد طیور می شود و از طرفی باعث کاهش آلودگی محیطی در نتیجه بهتر استفاده کردن از پروتئین های جیره و کاهش مقدار نیتروژن دفعی در محصولات می شود (Baker و Han ، 1994 و Dari و Penz، 1996).

2-1-5-1- متیونین
متیونین که یکی از چهار اسید آمینه گوگرددار عمومی بدن می باشد، اسید آمینه اي کلیدي در ساختمان پروتئین و متابولیسم است. از سه اسید آمینه دیگر فقط سیستئین در ساختمان پروتئین و ارد می شود؛
هموسیستئین واسطه متابولیکی در متابولیسم متیونین است و تورین در زمان کاتابولیسم سیستئین بوجود می
آید. واژه متیونین در ارتباط با ساختمان آن نیز می باشد، چرا که حاوي یک گروه متیل است که بصورت
کووالانسی با یک اتم گوگرد پیوند دارد. هم گروه متیل و هم اتم گوگرد نقش هاي مهمی را در ساختمان و وظایف متابولیکی متیونین بازي می کنند(Brosnan و همکاران، 2007).
یکی از جنبه هاي مهم متابولیسم متیونین مرتبط بودن آن با وضعیت ویتامین هاي گروه B می باشد . چهار ویتامین در این مورد دخیل هستند . اسید فولیک، بصورت 5 – متیل تتراهیدروفولات منبع گروه هاي متیل براي متیونین سینتاز می باشد. 5 – متیل تتراه یدروفولات توسط متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز که حاوي FAD )مشتق شده از ریبوفلاوین) به عنوان کو -فاکتور است، ساخته می شود . متیونین سینتاز یکی از دو آنزیم پستانداران است که حاوي گروه پروستتیک مشتق شده از B12 می باشد. پیریدوکسال فسفات گروه پروستتیک هر دو آنزیم س یستاتیونین بتا – سینتاز و سیستاتیونین گاما – لیاز است . چون همه این کوفاکتورهاي مشتق شده از ویتامین ها از طریق متیلاسیون مجدد و انتقال گوگرد در متابولیسم هوموسیستئین دخیل هستند، کمبود هر کدام از این ویتامین ها می تواند منجر به هایپرسیستئینمیا شود (Strain و همکاران، 2004).
متیونین اسید آمینه اي ضروري براي طیور می باشد، بنابراین باید در جیره طیور موجود باشد. متیونین اولین اسید آمینه محدودکننده در جیره هاي بر پایه ذرت – سویا می باشد که به تغذیه جوجه هاي گوشتی می رسند .مقدار این اسید آمینه در این جیره ها آن قدر نیست که نیاز جوجه هاي گوشتی را تامین کند بنابراین متیونین باید بصورت مکمل غذایی به جیره جوجه هاي گوشتی اضافه شود. دي ال – متیونین شکل سنتتیک اسیدآمینه متیونین است که در جیره طیور بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. چون متیونین در بد ن پرنده به سیستین تبدیل می شود، نیاز مرغ بصورت متیونین+ سیستین بیان می شود که حداقل 50 درصد آن باید متیونین باشد (NRC، 1994).
كمبود متيونين به عنوان يك عامل قابل توجه در پرورش جوجه هاي گوشتي مطرح بوده كه علت آن افزايش استفاده از جيره هاي حاوي ذرت و سويا و انتخاب ژنتيكي پرندگان براي افزايش رشد جوجه هاي گوشتي و افزايش توانايي مرغان تخم گذار است .استفاده از متيونين در حد بالاتر از نيازمندي هاي توصيه شده، عملكرد جوجه هاي گوشتي را از لحاظ وزن بدن و ضريب تبديل غذايي بهبود بخشيده و حساسيت گوشت سينه به متيونين تغذي هاي، مكرراً ثابت شده است (Pesti و همکاران، 1990 و Hilcking و همکاران، 1999).
متيونين براي حفظ سلامت و توليد طيور مورد نياز است. كمبود متيونين به عنوان يك عامل قابل توجه در پرورش جوجه هاي گوشتي مطرح بوده كه علت آن افزايش استفاده از جيره هاي حاوي ذرت و سويا و انتخاب ژنتيكي پرندگان براي افزايش رشد جوجه هاي گوشتي و افزايش توانايي مرغان تخم گذار است. استفاده از متيونين در حد بالاتر از نيازمندي هاي توصيه شده، عملكرد جوجه هاي گوشتي را از لحاظ وزن بدن و ضريب تبديل غذايي بهبود بخشيده و حساسيت گوشت سينه به متيونين تغذي هاي، مكرراً ثابت شده است (Pesti و همکاران، 1990 و Hilcking و همکاران، 1999).
متيونين به عنوان دهنده بنيان متيل در بسياري از مراحل سوخت وساز درگير مي‌شود. اين اسيد آمينه در ساخت كارنيتين و كراتين نقش مهمي را برعهده دارد. با توجه به نقش بيوشيميايي آن، متيونين احتمالاً در كاهش چربي بدن و خصوصاً چربي حفره بطني مؤثر است زيرا متيونين يك عامل ليپوتروپيك بوده و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اکسیداسیون، لیپوپروتئین، اکسیداسیون چربی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های داوري، طرفين، هزينههاي