دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نیروی انسانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی اکتشافی

دانلود پایان نامه ارشد

عد نیروی انسانی
در این قسمت ساختار عاملی متغیر نیروی انسانی مورد بررسی قرار میگیرد. برای اندازهگیری این متغیر از 12 سنجه بهره گرفته شده است. نتايج حاصل از آزمون KMO-Bartlett بيانگر بلامانع بودن انجام تحليل عاملي بر روي داده‌هاي اين سازه مي‌باشند. آماره KMO با مقداري بيش از 5/0 نشان‌دهنده كفايت نمونه‌گيري و سطح اطمينان صفر براي آزمون بارتلت مناسب بودن مدل عاملي مورد استناد را نشان می دهد.
جدول 4-19 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون نیروی انسانی
معیار کفایت نمونهگیری KMO
678/0
آزمون بارتلت
کای دو
228/628

درجه آزادی
66

سطح معنیداری
000/0

ماتريس واريانس‌تبيين‌شده، اولين خروجي تعيين‌كننده تعداد عامل مناسب براي ساختار عاملي است. در اين ماتريس عواملي كه داراي مقادير ويژه بالاتر از 1 باشند، به عنوان عامل مجزا معرفي مي‌شوند. همچنان که در اين ماتريس پيداست متغیر نیروی انسانی دارای 4 عامل خواهد بود.

جدول 4-20 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون نیروی انسانی
عامل
مقادیر ویژه اولیه
مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده

کل
درصد واریانس
درصد تجمعی
کل
درصد واریانس
درصد تجمعی
1
042/3
348/25
348/25
978/1
480/14
480/16
2
441/1
007/12
355/37
807/1
060/15
540/31
3
186/1
887/9
242/47
646/1
721/13
261/45
4
111/1
260/9
502/56
349/1
241/11
502/56

نمودار 4-9 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه نیروی انسانی
نمودار فوق نیز با تعیین 4 عامل نتایج بدست آمده را تأیید می نماید .

جدول 4-21 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی
سنجه
عوامل مکنون

1
2
3
4
تغییر در دانش کارکنان توسط برگزاری دوره های آموزشی
Q36

751/0

تغییر در نگرش کارکنان توسط گروه های سازمانی
Q37

548/0

تغییر در رفتار فردی مشتریان و کارکنان
Q38

626/0
پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز و نحوه تأمین ، توزیع صحیح
Q39
699/0

ایجاد تغییرات در ویژگی های کمی و کیفی نیروی انسانی
Q40

578/0

استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و انتخاب صحیح کارکنان
Q41

565/0

انگیزش نیروی انسانی
Q42

547/0

تجزیه و تحلیل شغل
Q43
687/0

تدارک ابزار لازم جهت ارزیابی مؤثر نیروی انسانی
Q44
643/0

تطبیق فعالیت های مختلف پرسنلی با اهداف سازمان
Q45

734/0
رضایتمندی کارکنان
Q46

835/0

نظام های آموزشی و انگیزشی مناسب
Q47

528/0

همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است، تحلیل عاملی اکتشافی توانست عوامل مکنون را شناسایی و استخراج نماید. پس از شناسايي عوامل مكنون بعد نیروی انسانی ، لازم است تا درست نمايي روابط بين اين عوامل و متغيرهاي مشهود آزمون گردد. این امر با تاييد روابط بين متغيرها در قالب مدل اندازه‌گيري و از طریق نرم‌افزار Amos ورژن 21 صورت میپذیرد.
4-8-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد نیروی انسانی
هرچند تحليل عاملي اكتشافي، ساختاری با سه عامل را برای بعد مشتری پيشنهاد نمود اما به منظور اطمينان از تناسب این ساختار با داده‌هاي جمع‌آوري شده، ضرورت دارد تحليل عاملي تاييدي نيز با استفاده نرم‌افزار Amos انجام گردد. در گام اول میبایست مدل اول را بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی تعریف نماییم. مدل پيشنهادي همان مدلي است كه در شكل 4-4 ترسيم شده است. اين مدل در دو سطح سنجه ها و عواملمکنون شناسایی شده را در بر می گیرد.

شکل 4- 4) مدل اندازه گیری متغیر بعد نیروی انسانی در حالت تخمین استاندارد
با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول میتوان اذعان کرد تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراين تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است . لذا برازندگی مدل نهایی نیروی انسانی مورد تایید می باشد.

جدول 4-22 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری نیروی انسانی

نتیجه
دامنه مطلوب
مقدار
عنوان شاخص
مجذور کای
تأیید مدل
x^2/df 5
167/1
x^2/df
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
تأیید مدل
RMSEA 0.05
023/0
RMSEA
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
تأیید مدل
RMR ≥ 0
072/0
RMR
نیکویی برازش
تأیید مدل
GFI 0. 9
977/0
GFI
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
تأیید مدل
AGFI 0.85
953/0
AGFI
شاخص برازش هنجار شده ( بنتلر ـ بونت )
قابل قبول
NFI 0.90
932/0
NFI
شاخص برازش تطبیقی
تأیید مدل
CFI 0. 90
989/0
CFI
شاخص برازش افزایشی
تأیید مدل
IFI 0. 90
990/0
IFI
4-9)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط داخلی
در این قسمت ساختار عاملی متغیر محیط داخلی مورد بررسی قرار میگیرد. برای اندازهگیری این متغیر از 8 سنجه بهره گرفته شده است. نتايج حاصل از آزمون KMO-Bartlett بيانگر بلامانع بودن انجام تحليل عاملي بر روي داده‌هاي اين سازه مي‌باشند. آماره KMO با مقداري بيش از 5/0 نشان‌دهنده كفايت نمونه‌گيري و سطح اطمينان صفر براي آزمون بارتلت مناسب بودن مدل عاملي مورد استناد را نشان می دهد.

جدول 4-23 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط داخلی
معیار کفایت نمونهگیری KMO
559/0
آزمون بارتلت
کای دو
781/246

درجه آزادی
28

سطح معنیداری
000/0

ماتريس واريانس‌تبيين‌شده، اولين خروجي تعيين‌كننده تعداد عامل مناسب براي ساختار عاملي است. در اين ماتريس عواملي كه داراي مقادير ويژه بالاتر از 1 باشند، به عنوان عامل مجزا معرفي مي‌شوند. همچنان که در اين ماتريس پيداست متغیر محیط داخلی دارای 3 عامل خواهد بود.

جدول 4-24 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط داخلی
عامل
مقادیر ویژه اولیه
مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده

کل
درصد واریانس
درصد تجمعی
کل
درصد واریانس
درصد تجمعی
1
971/1
639/24
639/24
728/1
602/21
602/21
2
429/1
866/17
505/42
461/1
262/18
864/39
3
050/1
123/13
628/55
261/1
764/15
628/55

اين نمودار اسکری نیز با تعیین 4 عامل تأیید نتایج بدست آمده را تأیید می نماید .

نمودار 4-10 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه محیط داخلی
ماتريس عاملي چرخش يافته به خوبي توانست متغيرها را در 3 عامل جانمايي نمايد. نتايج مندرج در اين ماتريس مبناي گروه‌بندي متغيرها قرار گرفته و بر اين اساس به هر عامل تعدادي متغير كه از بارهاي عاملي بالايي (بزرگتر از 5/0) برخوردارند اختصاص می یابد.
جدول 4-25 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی
سنجه
عوامل مکنون

1
2
3
استفاده از ساختار سازمانی مناسب
Q48
593/0

استفاده از تکنولوژی پیشرفته
Q49
683/0

رضایت مندی نیروی انسانی
Q50

766/0

انسجام در برداشت عمومی نسبت به فلسفه سازمان
Q51

847/0

همخوانی اهداف ، سازمان ، مشتریان و کارکنان با یکدیگر
Q52

660/0-
سطح اشتراک در عقاید ، باورها و ارزش های منجر به همکاری
Q53
580/0

سطح تعامل مبتنی بر همکاری و تشریک مساعی
Q54
597/0

سطح مشارکت ، جلب همکاری و فراهم بودن فضای تبادل آزادانه افکار
Q55

616/0

همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است، تحلیل عاملی اکتشافی توانست عوامل مکنون را شناسایی و استخراج نماید.
4-9-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط داخلی
با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول میتوان اذعان کرد تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراين تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است . لذا برازندگی مدل نهایی محیط داخلی مورد تایید می باشد.

جدول 4-26 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری محیط داخلی

نتیجه
دامنه مطلوب
مقدار
عنوان شاخص
مجذور کای
تأیید مدل
x^2/df 5
167/1
x^2/df
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
تأیید مدل
RMSEA 0.05
023/0
RMSEA
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
تأیید مدل
RMR ≥ 0
072/0
RMR
نیکویی برازش
تأیید مدل
GFI 0. 9
977/0
GFI
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
تأیید مدل
AGFI 0.85
953/0
AGFI
شاخص برازش هنجار شده ( بنتلر ـ بونت )
قابل قبول
NFI 0.90
932/0
NFI
شاخص برازش تطبیقی
تأیید مدل
CFI 0. 90
989/0
CFI
شاخص برازش افزایشی
تأیید مدل
IFI 0. 90
990/0
IFI

شکل 4-5) مدل اندازه گیری متغیر بعد محیط داخلی در حالت تخمین استاندارد
4-10)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط میانی
در این قسمت ساختار عاملی متغیر محیط میانی مورد بررسی قرار میگیرد. برای اندازهگیری این متغیر از 4 سنجه بهره گرفته شده است. نتايج حاصل از آزمون KMO-Bartlett بيانگر بلامانع بودن انجام تحليل عاملي بر روي داده‌هاي اين سازه مي‌باشند. آماره KMO با مقداري بيش از 5/0 نشان‌دهنده كفايت نمونه‌گيري و سطح اطمينان صفر براي آزمون بارتلت مناسب بودن مدل عاملي مورد استناد را نشان می دهد.
جدول 4-27 نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط میانی
معیار کفایت نمونهگیری KMO
536/0
آزمون بارتلت
کای دو
755/86

درجه آزادی
6

سطح معنیداری
000/0

ماتريس واريانس‌تبيين‌شده، اولين خروجي تعيين‌كننده تعداد عامل مناسب براي ساختار عاملي است. در اين ماتريس عواملي كه داراي مقادير ويژه بالاتر از 1 باشند، به عنوان عامل مجزا معرفي مي‌شوند. همچنان که در اين ماتريس پيداست متغیر محیط میانی دارای 2 عامل خواهد بود.

جدول 4-28 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط میانی
عامل
مقادیر ویژه اولیه
مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده

کل
درصد واریانس
درصد تجمعی
کل
درصد واریانس
درصد تجمعی
1
580/1
507/39
507/39
375/1
366/34
366/34
2
049/1
217/26
724/65
254/1
358/31
724/65

اين نمودار اسکری نیز با تعیین 4 عامل تأیید نتایج بدست آمده را تأیید می نماید .

نمودار 4-11 نمودار اسكري براي تعيين تعداد عوامل مكنون سازه محیط میانی
ماتريس عاملي چرخش يافته به خوبي توانست متغيرها را در 2 عامل جانمايي نمايد. نتايج مندرج در اين ماتريس مبناي گروه‌بندي متغيرها قرار گرفته و بر اين اساس به هر عامل تعدادي متغير كه از بارهاي عاملي بالايي (بزرگتر از 5/0) برخوردارند اختصاص می یابد.

جدول 4-29 ماتريس همبستگي باز توليد شده بر مبناي بارهاي عاملی
سنجه
عوامل مکنون

1
2
نقش سهام داران
Q56
766/0

تعداد عرضه کنندگان خدمات
Q57
767/0

میزان مشتریان
Q58

681/0
تعداد رقبا
Q59

833/0

همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است، تحلیل عاملی اکتشافی توانست عوامل مکنون را شناسایی و استخراج نماید.
4-10-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط میانی
با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول میتوان اذعان کرد تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل قبول قرار گرفته و بنابراين تناسب داده‌هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است . لذا برازندگی مدل نهایی محیط میانی مورد تایید می باشد.

جدول 4-30 شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری محیط میانی

نتیجه
دامنه مطلوب
مقدار
عنوان شاخص
مجذور کای
تأیید مدل
x^2/df 5
002/0
x^2/df
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
تأیید مدل
RMSEA 0.05
000/0
RMSEA
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
تأیید مدل
RMR ≥ 0
001/0
RMR
نیکویی برازش
تأیید مدل
GFI 0. 9
1
GFI
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
تأیید مدل
AGFI 0.85
1
AGFI
شاخص برازش هنجار شده ( بنتلر ـ بونت )
قابل قبول
NFI 0.90
1
NFI
شاخص برازش تطبیقی
تأیید مدل
CFI 0. 90
1
CFI
شاخص برازش افزایشی
تأیید مدل
IFI 0. 90
1
IFI

شکل 4-6) مد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ساختار سازمانی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، مدل اندازه گیری، تحلیل عاملی اکتشافی