دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نیازمندی ها، مدیریت پروژه، منابع سازمان، مدیریت تغییر

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………………….. 109
4-3-5) گروه بندی شاخص ها با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی ………………………………………………………………….. 120
4-4) طراحی سیستم استنتاج فازی به منظور سنجش میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ………….. 124
4-5) تعریف قواعد و قوانین سیستم استنتاج فازی ……………………………………………………………………………………. 128
4-6) آمار استنباطی – پرسشنامه دوم ……………………………………………………………………………………………………… 134
4-6-1) نتیجه نهایی سیستم استنتاج فازی و سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان های منتخب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات
5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144
5-2) بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 145
5-3) محدوديت هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 146
5-4) ارائه پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………. 146
5-4-1) پیشنهادات به سازمان ها بر اساس نتایج حاصله از تحقیق ……………………………………………………………………… 146
5-4-2) پیشنهادات به سازمان منتخب بر اساس نتایج حاصله از تحقیق ……………………………………………………………….. 147
5-4-3) پیشنهادات سایر شاخص های تاثیرگذار بر موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان …………………. 147
5-4-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………………. 148

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 149
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 151
پيوست ها
پيوست 1 – پرسشنامه ها
پيوست 2 – نتايج آزمون هاي آماري

فهرست جداول

جدول2-1) شاخص های سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم ERP به همراه منابع مرتبط با هر یک از آن ها ………………. 60
جدول 3-1) متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 91
جدول 3-2) ارتباط سوالات پرسشنامه نخست با شاخص های سنجش موفقیت استقرار سیستم مدیریت منابع سازمان …….. 95
جدول 3-3) شرح ساختار پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش ……………………………………………………………….. 96
جدول 4-1) توزيع فراواني مربوط به جنسیت پاسخ دهنده ………………………………………………………………………………… 100
جدول 4-2) توزيع فراواني مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهنده ……………………………………………………………………. 101
جدول 4-3) توزيع فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………. 102
جدول 4-4) توزيع فراواني مربوط به درآمد پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………… 102
جدول 4-5) توزيع فراواني مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان در زمینه سیستم های اطلاعاتی …………………………….. 103
جدول 4-6) آزمون پايايي – پرسشنامه اول …………………………………………………………………………………………………….. 104
جدول 4-7) آزمون پايايي اوليه – پرسشنامه دوم …………………………………………………………………………………………….. 105
جدول 4-8) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای شاخص اول ………………………………………………………………. 105
جدول 4-9) آزمون دو جمله اي – شاخص اول …………………………………………………………………………………………….. 107
جدول 4-10) آزمون دو جمله اي – شاخص چهل و هفت ………………………………………………………………………………. 107
جدول 4-11) ارتباط سوالات پرسشنامه نخست با شاخص های اصلی پژوهش ……………………………………………………… 108
جدول 4-12) نتایج آزمون دو جمله ای برای شاخص های اصلی پژوهش …………………………………………………………… 108
جدول 4-13) ميانگين اولويت (رتبه) شاخص هاي عامل اول (مدیریت نیازمندی ها) …………………………………………….. 109
جدول 4-14) معني داري آزمون فريدمن براي شاخص هاي عامل اول (مدیریت نیازمندی ها) ………………………………… 110
جدول 4-15) ميانگين اولويت (رتبه) شاخص هاي عامل دوم (مدیریت تغییر) ……………………………………………………… 110
جدول 4-16) معني داري آزمون فريدمن براي شاخص هاي عامل دوم (مدیریت تغییر) …………………………………………. 110
جدول 4-17) ميانگين اولويت (رتبه) شاخص هاي عامل سوم (مدیریت پروژه) ……………………………………………………. 111
جدول 4-18) معني داري آزمون فريدمن براي شاخص هاي عامل سوم (مدیریت پروژه) ………………………………………… 111
جدول 4-19) ميانگين اولويت (رتبه) شاخص هاي عامل چهارم (کارکنان سازمان) ………………………………………………. 111
جدول 4-20) معني داري آزمون فريدمن براي شاخص هاي عامل چهارم (کارکنان سازمان) ………………………………….. 112
جدول 4-21) ميانگين اولويت (رتبه) شاخص هاي عامل پنجم (سازمان) …………………………………………………………….. 112
جدول 4-22) معني داري آزمون فريدمن براي شاخص هاي عامل پنجم (سازمان) ………………………………………………… 112
جدول 4-23) ميانگين اولويت (رتبه) شاخص هاي عامل ششم (فروشنده) ……………………………………………………………. 112
جدول 4-24) معني داري آزمون فريدمن براي شاخص هاي عامل ششم (فروشنده) ……………………………………………….. 113
جدول 4-25) ميانگين اولويت (رتبه) شاخص هاي عامل هفتم (محیط) ……………………………………………………………….. 113
جدول4-26) معني داري آزمون فريدمن براي شاخص هاي عامل هفتم (محیط) …………………………………………………… 113
جدول 4-27) ميانگين اولويت (رتبه) شاخص هاي عامل هشتم (پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم) …………. 113
جدول 4-28) معني داري آزمون فريدمن براي شاخص هاي عامل هشتم (پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم) .. 114
جدول 4-29) ميانگين اولويت (رتبه) شاخص هاي عامل نهم ( نیازمندی های کارکردی سیستم) ……………………………. 114
جدول 4-30) معني داري آزمون فريدمن براي شاخص هاي عامل نهم ( نیازمندی های غیر کارکردی سیستم) ………….. 115
جدول 4-31) ميانگين اولويت وزنی (رتبه) شاخص هاي عامل اول (مدیریت نیازمندی ها) …………………………………….. 115
جدول 4-32) ميانگين اولويت وزنی (رتبه) شاخص هاي عامل دوم (مدیریت تغییر) ………………………………………………. 116
جدول4-33) ميانگين اولويت وزنی (رتبه) شاخص هاي عامل سوم (مدیریت پروژه) …………………………………………….. 116
جدول 4-34) ميانگين اولويت وزنی (رتبه) شاخص هاي عامل چهارم (کارکنان سازمان) ……………………………………….. 117
جدول 4-35) ميانگين اولويت وزنی (رتبه) شاخص هاي عامل پنجم (سازمان) …………………………………………………….. 117
جدول 4-36) ميانگين اولويت وزنی (رتبه) شاخص هاي عامل ششم (فروشنده) ……………………………………………………. 117
جدول 4-37) ميانگين اولويت وزنی (رتبه) شاخص هاي عامل هفتم (محیط) ……………………………………………………….. 118
جدول 4-38) ميانگين اولويت وزنی (رتبه) شاخص هاي عامل هشتم (پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم) ….. 118
جدول4-39) ميانگين اولويت وزنی (رتبه) شاخص هاي عامل نهم ( نیازمندی های غیر کارکردی سیستم) ………………… 118
جدول4-40) ميانگين اولويت وزنی (رتبه) عامل های سنجش …………………………………………………………………………… 119
جدول 4-41) نتايج حاصل از آزمون هاي پيش نياز تحليل عاملي بخش اول ………………………………………………………. 120
جدول4-42) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل” مدیریت نیازمندی ها” ……………………………………….. 120
جدول 4-43) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “مدیریت تغییر” ………………………………………………… 121
جدول 4-44) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “مدیریت پروژه” ………………………………………………. 121
جدول 4-45) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “کارکنان سازمان” …………………………………………….. 121
جدول 4-46) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “سازمان” ………………………………………………………… 121
جدول 4-47) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “فروشنده” ……………………………………………………….. 121
جدول 4-48) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “محیط” ………………………………………………………….. 121
جدول 4-49) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های عامل “پوشش دهی نیازمندی های کارکردی” ………………… 121
جدول4-50) ضریب آلفای کرونباخ به ازای شاخص های

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، منطق فازی، سیستم استنتاج فازی، مجموعه های فازی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم استنتاج فازی، سیستم مدیریت، مجموعه های فازی