دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نیازمندی ها، منابع انسانی، مدیریت پروژه، کیفیت خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

2005; Doom and Milis, 2009; Pham, 2008; Wang et al., 2008; Umble et al., 2003; Wang et al., 2007; Anderson et al., 2009; Liang and Xue, 2004; Chuen, 2010; Ehie and Madsen, 2005; Motwani et al., 2005; Beard and Sumner, 2004; Park et al., 2007; Razmi et al., 2009; Kwahk and Ahn, 2010; Wu et al., 2008; Garg, 2010; Tsamenyi et al., 2006; Basoglu et al., 2007; Ifinedo, 2008; Dey et al., 2010; Poston and Grabski, 2001; Malhotra and Temponi, 2010; Sawah et al., 2008; Buen and Salmeron, 2008; Grabski and Leech, 2007; Dezdar and Ainin, 2011; Finney, 2011; Srivardhana and Pawlowski, 2007; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Tsai et al., 2011; Wu, 2011; Liao et al., 2007; Xue et al., 2005; Yusuf et al., 2004; Yusuf et al., 2006; Musaji, 2002; Zhang et al., 2005
حمایت فرهنگ سازمان از استقرار سیستم

Nicolaou, 2004; Ptak, 2004; Yen and Sheu, 2004; Basoglu et al., 2007; Poston and Grabski, 2001; Wang et al., 2005; Huin, 2004; Kumar et al., 2003
نوع صنعت

Hakim and Hakim, 2010; Nicolaou, 2004; Momoh et al., 2010; Adhikari et al., 2004; Wang et al., 2008; Hunton et al., 2003; Ifinedo, 2008; Malhotra and Temponi, 2010; Huin, 2004; Buen and Salmeron, 2008; Mabert et al., 2003
اندازه سازمان

Moohebat et al., 2010; Hakim and Hakim,2010; Nicolaou, 2004; Sun et al., 2005; Sen et al., 2009; Sen and Baracli, 2010; Sheu et al., 2004; Doom and Milis, 2009; Pham, 2008; Yen et al., 2002; Yen and Sheu, 2004; Akkermans et al., 2003; Chuen, 2010; Verville et al., 2007; Park et al., 2007; Ziaee et al., 2006; Rajagopal, 2002; Dey et al., 2010; Sundarraj and Talluri, 2003; Plant and Willcocks, 2007; Somers and Nelson, 2003; Cebeci, 2009; Mabert et al., 2003; Mabert et al., 2006; Ekanayaka et al., 2002; Musaji, 2002; Zhang et al., 2005
وضعیت فعلی زیر ساخت فناوری اطلاعات در سازمان

Adhikari et al., 2004; Sohrabi and Jafarzadeh, 2010; Wei and Wang, 2004; Sen et al., 2009; Sen and Baracli, 2010; Karsak and O¨ zogul, 2009; Poon and Yu, 2010; Dey et al., 2003; Liao et al., 2007
شهرت و اعتبار فروشنده سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
فروشنده
Moohebat et al., 2010; Hakim and Hakim, 2010; Momoh et al., 2010; Adhikari et al., 2004; Andersson and Wilson, 2011; Sohrabi and Jafarzadeh, 2010; Annamalai and Ramayah, 2011; Wei and Wang, 2004; Ng et al., 2002; Pham, 2008; Karsak and O¨ zogul, 2009; Wang et al., 2008; Akkermans et al., 2003; Chuen, 2010; Verville et al., 2007; Benders et al., 2006; Pan et al., 2011; Ziaee et al., 2006; Nikookar et al., 2010; Basoglu et al., 2007; Velcu, 2010; Ifinedo et al., 2010; Poon and Yu, 2010; Plant and Willcocks, 2007; Sawah et al., 2008; Somers and Nelson, 2003; Kumar et al., 2003; Tsai et al., 2011; Zhu et al., 2010
کیفیت خدمات و پشتیبانی ارائه شده توسط فروشنده سیستم(خدمات پس از فروش، پاسخ گویی به نیازمندی های خاص سازمان مشتری، رفع سریع و موثر خطاهای سیستم، به روز رسانی سیستم)

Hakim and Hakim, 2010; Nicolaou and Bhattacharya, 2006; Law and Ngai, 2007; Ng et al., 2002; Berchet and Habchi, 2005; Wang et al., 2008; Wang et al., 2005; Liang and Xue, 2004; Kwahk and Ahn, 2010; Ziaee et al., 2006; Ifinedo et al., 2010; Wang et al., 2009; Upadhyay et al., 2011; Somers and Nelson, 2003; Kumar et al., 2003; Tsai et al., 2011; Ekanayaka et al., 2002; Zhu et al., 2010; Zhang et al., 2005
تجربه و دانش فروشنده در خصوص حوزه کسب و کار سازمان مشتری

Wei and Wang, 2004; Wang et al., 2008; Liang and Xue, 2004; Nikookar et al., 2010; Ifinedo et al., 2010; Kumar et al., 2003; Tsai et al., 2011; Liao et al., 2007
مهارت فروشنده اعم از مهارت های فنی، ارتباطی، تحلیل مسائل و …

Sohrabi and Jafarzadeh, 2010; Sen et al., 2009; Ziaee et al., 2006; Poon and Yu, 2010; Zhang et al., 2005; Hakim and Hakim, 2010; Watanabe and Hobo, 2004; Wei and Wang, 2004; Karsak and O¨ zogul, 2009; Jacobs and Bendoly, 2003; Verville et al., 2007; Kwahk and Ahn, 2010; Plant and Willcocks, 2007; Andersson and Wilson, 2011; Umble et al., 2003; Somers and Nelson, 2003
سهم بازار، اندازه سازمان و موقعیت مالی فروشنده

Anderson, 2003; Matlus and Brittain, 2002; Li, 2010

وجود موافقتنامه سطح خدمات (Service Level Agreement)

Nicolaou and Bhattacharya, 2006; Sohrabi and Jafarzadeh, 2010; Watanabe and Hobo, 2004; Wei and Wang, 2004; Law et al., 2010; Wang et al., 2008; Salmeron and Lopez, 2010; Benders et al., 2006; Ziaee et al., 2006; Velcu, 2010; Sawah et al., 2008; Somers and Nelson, 2003; Botta-Genoulaz and Millet , 2005; Kumar et al., 2003; Zhu et al., 2010
تعهد فروشنده برای بهبود و ارتقا سیستم به نسخه های جدید و افزودن ویژگی های جدید به سیستم

Pham, 2008; Moohebat et al., 2010; Nicolaou and Bhattacharya, 2006; Chuen, 2010; Motwani et al., 2005; Park et al., 2007; Kwahk and Ahn, 2010; Kumar et al., 2003; Wu, 2011
عیب یابی سیستم و حل مسائل مربوط به آن

Moohebat et al., 2010; Peslak, 2006; Andersson and Wilson, 2011; Madapusi, 2008; Sohrabi and Jafarzadeh, 2010; Annamalai and Ramayah, 2011; Law, 2007; Wei and Wang, 2004; Ptak, 2004; Law, 2010; Berchet and Habchi, 2005; Doom and Milis, 2009; Pham, 2008; Wang et al., 2008; Wang et al., 2007; Liang and Xue, 2004; Chuen, 2010; Chang et al., 2008; Ehie and Madsen, 2005; Salmeron and Lopez, 2010; Motwani et al., 2005; Park et al., 2007; Rose and Kraemmergaard, 2006; Benders et al., 2006; Kwahk and Ahn, 2010; Pan et al., 2011; Wu et al., 2008; Plaza and Rohlf, 2008; Ziaee et al., 2006; Nikookar et al., 2010; Basoglu et al., 2007; Ifinedo, 2008; Poon and Yu, 2010; Wang et al., 2009; Rajagopal, 2002; Upadhyay et al., 2011; Vandaie, 2008; Plant and Willcocks, 2007; Sawah et al., 2008; Huin, 2004; Grabski and Leech, 2007; Dezdar and Ainin, 2011; Finney, 2011; Somers and Nelson, 2003; Kumar et al., 2003; Tsai et al., 2011; Xue et al., 2005; Zhu et al., 2010; Zhang et al., 2005
مشاوره به سازمان مشتری در خصوص چگونگی استفاده بهینه از سیستم

Andersson and Wilson, 2011; Motwani et al., 2002; Chien and Tsaur, 2007; Motwani et al., 2005; Sankar and Rau, 2006; Pham, 2008
ارتباط و همکاری میان فروشنده سیستم و دیگر مشتریان فروشنده

Hakim and Hakim, 2010; Shtu and Karni, 2010; Sheu et al., 2004; Sen et al., 2009; Sen and Baracli, 2010; Berchet and Habchi, 2005; Pham, 2008; Wang et al., 2008; Yen and Sheu, 2004; Kapp et al., 2001; Morton and Hu, 2008; Malhotra and Temponi, 2010; Kumar et al., 2003; Musaji, 2002
قوانین و مقررات اعمال شده از سوی دولت
محیط
Chuen, 2010; Zhang et al., 2005; Benders et al., 2006; Dillard et al., 2005; Moohebat et al., 2010
جایگاه قدرت افراد

Annamalai and Ramayah, 2011; Moohebat et al., 2010; Basoglu et al., 2007; Beard and Sumner, 2004; Zhu et al., 2010; Bradford and Florin, 2003
فشارهای اعمال شده از سوی رقبای سازمان

Madapusi, 2008; Poon and Yu, 2010; Wu et al., 2008; Razmi et al., 2009; Vluggen, 2005; Wazed et al., 2009
عدم اطمینان محیطی 

Sen and Baracli, 2010; Hakim and Hakim, 2010
روند بازار (رونق، رکود)

•      کیفیت ماژولم مالی: شامل
حسابداری مالی: حسابداري دفتر کل، حساب هاي دريافتني و پرداختني، حسابداري بانک، حسابداري دارايي، مديريت صندوق(وجوه نقد)، خزانه داري، مديريت سرمايه گذاری، مديريت املاک و مستغلات، مدیریت دارایی های ثابت، حسابداری هزینه محصول، تحلیل سودآوری
کنترل مالی: حسابداري عامل هزينه، درخواست خدمات، کنترل هزينه محصول، هزينه يابي واقعي، سفارشات داخلي، تحليل سودآوري، هزينه يابي بر مبناي فعاليت، حسابداري مرکز هزينه، برنامه ريزي هزينه محصول، حسابداري مرکز سود، تلفيق حسابها
پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم (در صورت خرید ماژول)
mySAP ERP Solution Map, 2005; Madapusi, 2008; Berchet and Habchi, 2005; Ptak, 2004; O’Leary, 2004; Yen et al., 2002; Wagner et al., 2011; Wu et al., 2007; Cao et al., 2010; Wu et al., 2008; Garg, 2010; Rajagopal, 200; Soffer et al., 2005; Sa´nchez, 2010; Sawah et al., 2008; Yeh et al., 2007; Umble et al., 2003; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Niefert, 2009; Yusuf et al., 2004; Zhang et al., 2005

•      کیفیت ماژول منابع انسانی: شامل
مديريت پرسنل، حقوق و دستمزد، مديريت آموزش و رويدادها، استخدام، جبران خدمات و پاداش، سلامتی و امنیت کارکنان، توسعه شغلی، جریمه، وام تشکیلات، کارگزینی، ماموریت، مرخصی، بهداشتجج

mySAP ERP Solution Map, 2005; Madapusi, 2008; Tarantilis et al., 2008; Ptak, 2004; Sankar and Rau, 2006; Yenet al. , 2002; Wu et al., 2007; Kallunki et al., 2010; Garg, 2010; Samaranayake, 2009; Poston and Grabski, 2001; Sa´nchez, 2010; Sawah et al., 2008; Umble et al., 2003; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Niefert, 2009; Yusuf et al., 2004

•      کیفیت ماژول مدیریت پروژه: شامل
تاييديه کار، منابع، تاريخ، پيشرفت پروژه، پرداخت ها، درآمد و سود، ساختار تفکيک کار، شبکه، فعاليت، مرکز کار، مواد

Samaranayake, 2009; Niefert, 2009; Umble et al., 2003; Madapusi, 2008

•      کیفیت ماژول نگهداری و تعمیرات: شامل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری، اطلاعيه نگهداري، ليست وظايف، سفارش نگهداري، نگهداري پيشگيرانه

Botta-Genoulaz and Millet, 2005

•      کیفیت فروش و توزیع: شامل
فروش تلفنی، محاسبه مانده موجودی قابل برنامه ریزی، ارسال کالا، بسته بندی، مدیریت ریسک، محاسبه اعتبار فروشنده، فروش صادراتی، صدور صورت حساب، پیش بینی تقاضا، برنامه زمان بندی فروش و تحویل، قيمت گذاري محصول و شرايط فروش، مکانيزم هاي توزيع، ارزيابي فروشنده

mySAP ERP Solution Map, 2005; Madapusi, 2008; Shtu and Karni, 2010; Ptak, 2004; Sankar and Rau, 2006; Williams, 2008; Wu et al., 2007; Kallunki et al., 2010; Rajagopal, 2002; Samaranayake, 2009; Poston and Grabski, 2001; Sa´nchez, 2010; Yeh et al., 2007; Umble et al., 200; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Niefert, 2009; Yusuf et al., 2004; Zhang et al., 2005

•      کیفیت ماژول کنترل کیفیت: شاملبرنامه ريزي بازرسي، مديريت کيفيت در فروش و توزيع، مديريت کيفيت در توليد، مديريت کيفيت در تامين، کاليبراسيون، اصلاح محدوده بازرسي، هزينه هاي کيفيت، مديريت تست تجهيزات، ايجاد بازرسي انباشته، تکميل بازرسي انباشته، مديريت نمونه، کنترل فرآيند آماري، گواهينامه کيفيت

Madapusi, 2008; Tarantilis et al., 2008; Garg, 2010; Yeh et al., 2007; Umble et al., 2003; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Niefert, 2009;

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کسب و کار، نیازمندی ها، منابع انسانی، منابع سازمان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، منطق فازی، سیستم های اطلاعات، حمل و نقل