دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نام تجاری، کیفیت خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

ساختاري يا فرضيه‌هاي پژوهش شامل بررسي ضرايب مسير (Beta)، معني‌داري ضرايب مسير و مقادير واريانس تبيين شده (R2) مي‌باشد.

ضرايب مسير
ضرايب مسيرها (Beta)نشان دهنده تاثير هر يك ازمتغيرهاي مستقل بر متغير وابسته مي باشد. در جدول
4-17 ضرايب مسير متغيرهاي تحقيق ارائه مي شود:
جدول Error! No text of specified style in document.24 ضرايب مسير سازه هاي تحقيق
سازه
ارتباطات نام تجاری
کیفیت خدمات
اعتماد نام تجاری
وفاداری نام تجاری
ارتباطات نام تجاری

19/0

کیفیت خدمات

58/0

اعتماد نام تجاری

73/0
وفاداری نام تجاری

همان‌گونه كه در جدول 4-17 مشاهده مي‌شود تاثير هر يك از متغيرهاي مستقل روي متغير وابسته از طريق جدول فوق در قالب ضرايب مسير مشخص است. به عنوان نمونه اثر ارتباطات نام تجاری بر روي اعتماد نام تجاری 19/0 مي‌باشد.
واريانس تبيين شده (R2)
از طريق واريانس تبيين شده متغيرهاي تحقيق مي‌توان به اين سوال پاسخ داد كه چند درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل تبيين مي‌شود. واريانس تبيين شده هر يك از متغيرهاي تحقيق در جدول 4-18 ارائه مي‌گردد:

جدول Error! No text of specified style in document.25 واريانس تبيين شده
R2
سازه
واریانس تبيين شده
ارتباطات نام تجاری

کیفیت خدمات

اعتماد نام تجاری
53/0
وفاداری نام تجاری
54/0

با توجه به اطلاعات جدول 4-18 به عنوان نمونه مي‌توان چنين نتيجهگيري نمود كه واريانس تبيين شده وفاداری نام تجاری (متغیر وابسته محض) 54/0 مي‌باشد. به بيان ديگر مي‌توان چنين اظهار نظر كرد كه ارتباطات نام تجاری، کیفیت خدمات و اعتماد نام تجاری مجموعاً 54 درصد تغييرات وفاداری نام تجاری را تبيين مي‌نمايند.
آماره t
به منظور بررسي معني‌داري مسيرها (تاثيرات متغيرهاي مستقل بر روي متغيرهاي وابسته) از آماره t‌ استفاده مي‌شود. نتايج آزمون معني‌داري مسيرها بدين صورت است كه مقادير بزرگتر از 96/1 در سطح 05/0 و مقادير بزرگتر از 66/2 در سطح 01/0 معني‌دار مي‌باشند.
جدول Error! No text of specified style in document.26 آزمون معني‌داري مسيرها
سازه
ارتباطات نام تجاری
وفاداری نام تجاری
کیفیت خدمات
اعتماد نام تجاری
ارتباطات نام تجاری

80/1
کیفیت ‌خدمات

58/5
اعتماد نام تجاری

71/14

وفاداری نام تجاری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نام تجاری، کیفیت خدمات، انحراف معیار Next Entries منبع پایان نامه درمورد نام تجاری، کیفیت خدمات، توزیع فراوانی