دانلود پایان نامه ارشد با موضوع میزان آشنایی، مصرف کنندگان، قیمت تمام شده، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

ميزان صادرات كنسانتره و آبميوه در سال 87 حدود 43225 تن و به ارزش حدود 26953382 دلار بوده است و ميزان واردات كنسانتره و آبميوه در سال 87 حدود 11180 تن و به ارزش حدود 5/ 11467362 دلار بوده است .

جدول (4-1): وضعيت صادرات كنسانتره و آبميوه طي سالهاي 87 – 1385
سال
1385
1386
1387
ميزان صادرات ( تن )
2/ 57509
5/ 62211
43225
ارزش صادرات ( دلار)
3/ 47995984
2/ 48985774
3/26953382

جدول (4-2): وضعيت واردات كنسانتره و آبميوه طي سالهاي 87 – 1385
سال
1385
1386
1387
ميزان واردات ( تن )
2/ 3631
4162
11180
ارزش واردات ( دلار )
3889535
5526959
5/ 11467362

جدول (4-3): سرانه مصرف آبمیوه در ایران
سال
1370-1380
1380-1390
1390
سرانه مصرف
5/1 لیتر در سال
8 لیتر در سال
11 لیتر در سال

جدول (4-4): ظرفیت تولید شادلی در سال
نوع محصول
آبمیوه
کنسانتره
ظرفیت تولید
1500 تن
5500 تن

جدول (4-5): نسبت تولید شادلی به کل تولید داخلی
نوع محصول
آبمیوه
کنسانتره
نسبت تولید
1/0 %
2 %

با وجود 214 واحد دارای پروانه بهره برداری از سوی وزارت صنایع و معادن، تعداد قابل توجهی از فعالان صنعت نیز در حال گرفتن پروانه بهره برداری هستند. این در حالی است که بارها انجمن از وزارت صنایع خواسته است با وجود کثرت واحدهای بهره برداری و میزان اشباع فعلی واحدها در بازار، صدور پروانه را منوط به نظر انجمن تخصصی آبمیوه کند.
در زمان حاضر، حجم قابل توجهی از واحدهای بهره برداری به صورت رسمی یا غیر رسمی اقدام به تولید نوشابه میوه ای کرده که عملا از آنالیز آبمیوه و کنسانتره خارج است، اما در بسته بندی های مشابه و در قیمت های بسیار پایین عرضه می شود.
ج) تحلیل مشتری
در این بخش نتایج حاصل از تحقیق کمی که روی تعدادی از مصرف کنندگان انجام شده است ارائه خواهد شد. هدف از این تحقیق ارزیابی میزان شناخت و مصرف آبمیوه های شادلی، میزان شناخت و مصرف محصولات ارگانیک و همچنین میزان شناخت و مصرف آبمیوه های ارگانیک شادلی بوده است.

1. میزان آشنایی و مصرف آبمیوه های شادلی
جدول (4-6): میزان آشنایی و مصرف آبمیوه های شادلی

Shadlee conventional
N
Valid
384

Missing
0

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
not heard
35
9.1
9.1
9.1

not used
118
30.7
30.7
39.8

not often used
215
56.0
56.0
95.8

frequently used
16
4.2
4.2
100.0

Total
384
100.0
100.0

نمودار (4-1): میزان آشنایی و مصرف آبمیوه های شادلی
همان طور که در جدول دیده می شود از 384 پاسخ دهنده 35 نفر تا کنون نام شادلی را نشنیده و 118 نفر هم آن را استفاده نکرده اند. 215 نفر چند بار آن را مصرف کرده اند و تنها 16 نفر اغلب آن را مصرف می نمایند. یعنی به طور کلی می توان گفت که از 384 نفر تعداد 231 نفر (2/60% پاسخ دهندگان) حداقل یک مرتبه شادلی مصرف نموده اند.
2. میزان آشنایی با محصولات ارگانیک
جدول (4-7): نمودار میزان آشنایی با محصولات ارگانیک
Statistics
Organic
N
Valid
384

Missing
0

Organic

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
no
166
43.2
43.2
43.2

yes
218
56.8
56.8
100.0

Total
384
100.0
100.0

نمودار (4-2): میزان آشنایی با محصولات ارگانیک
بر اساس نتایج حاصل حدود 8/56 % اعلام نموده اند که با محصولات ارگانیک آشنایی دارند و 2/43 % با این نوع محصولات آشنایی ندارند و این گروه که تعداد آنها 166 نفر می باشد از ادامه ی تحقیق حذف و تنها 218 نفر آشنا با محصولات ارگانیک سایر سوالات پرسشنامه را پاسخ داده اند.
3. میزان مصرف محصولات ارگانیک
جدول (4-8): میزان مصرف محصولات ارگانیک
Statistics
VAR00001
N
Valid
218

Missing
0
VAR00001

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
once a week
16
7.3
7.3
7.3

once a month
29
13.3
13.3
20.6

Seldom
74
33.9
33.9
54.6

Never
99
45.4
45.4
100.0

Total
218
100.0
100.0

نمودار (4-3): میزان مصرف محصولات ارگانیک
آنچه در این تحقیق مورد نظر بوده است افرادی بوده اند که تا کنون حد اقل یک مرتبه محصول ارگانیک مصرف نموده باشند. از تعداد 218 نفری که با محصولات ارگانیک آشنایی داشتند تعداد 99 نفر تا کنون هیچ محصول ارگانیکی مصرف ننموده اند و تعداد 119 نفر مصرف کننده ی این محصولات بوده اند.
4. علت عدم مصرف محصولات ارگانیک
جدول (4-9): علت عدم مصرف محصولات ارگانیک
Statistics
VAR00001
N
Valid
99

Missing
0

VAR00001

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
not sufficient information about it
40
40.4
40.4
40.4

too expensive
12
12.1
12.1
52.5

poor quality
3
3.0
3.0
55.6

not accessible
44
44.4
44.4
100.0

Total
99
100.0
100.0

نمودار (4-4): علت عدم مصرف محصولات ارگانیک
از تعداد 99 نفر کسانی که تا کنون محصولات ارگانیک مصرف ننموده اند 40 نفر نداشتن اطلاعات کافی را در خصوص محصولات ارگانیک دلیل عدم مصرف این محصولات عنوان نموده اند و تنها 12 نفر قیمت بالای این محصولات را علت عدم مصرف ذکر کرده اند. همچنین 3 نفر کیفیت پایین محصولات ارگانیک را عنوان کرده و 44 نفر نیز در دسترس نبودن این محصولات را دلیل مصرف نکردن دانسته اند.
5. نوع محصول ارگانیک مصرف شده

نمودار (4-5): نوع محصول ارگانیک مصرف شده توسط مصرف کنندگان

119 نفر از کل تعداد افرادی که مورد پژوهش قرار گرفتند حداقل یک مرتبه یک محصول ارگانیک مصرف نموده اند. نمودار بالا درصد افراد را در مصرف هر یک از اقلام تعیین شده نشان می دهد که درصد افرادی که میوه و سبزی ارگانیک مصرف نموده اند بیشترین و مصرف کنندگان فرآورده های غذایی کمترین میزان است.
6. عوامل مهم و تاثیر گذار در هنگام خرید محصولات ارگانیک
همان طور که در نمودار زیر دیده می شود آنچه برای اغلب مصرف کنندگان در مصرف محصولات ارگانیک اهمیت دارد ارزش غذایی، سلامت محصول و طعم و مزه و پس از آن بسته بندی می باشد. داشتن نشان ارگانیک و برند چندان اهمیتی برای مصرف کنندگان ندارد و ممکن است دلیل این موضوع این باشد که اغلب مصرف کنندگان از نشان های ارگانیک آگاهی چندانی ندارند.

نمودار (4-6) عوامل موثر در خرید محصولات ارگانیک

7. میزان آشنایی با آبمیوه های ارگانیک شادلی
جدول (4-10): میزان آشنایی با آبمیوه های ارگانیک شادلی

Statistics
Shadleeorganic
N
Valid
119

Missing
0

Shadleeorganic

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
not heard
66
55.5
55.5
55.5

not used
43
36.1
36.1
91.6

not often used
9
7.6
7.6
99.2

frequently used
1
.8
.8
100.0

Total
119
100.0
100.0

نمودار (4-7): میزان آشنایی با آبمیوه های ارگانیک شادلی

بر اساس جدول و نمودار بالا از تعداد 119 نفری که تا کنون حداقل یک بار یک محصول ارگانیک مصرف نموده اند 53 نفر تا کنون نام آبمیوه های ارگانیک شادلی را شنیده اند که از این تعداد نیز 10 نفر این محصول را مصرف نموده اند که اگر این تعداد را نسب به کل نمونه (384 نفر) در نظر بگیریم 6/2% افراد تا کنون آبمیوه ی ارگانیک شادلی مصرف نموده اند.

د) تحلیل بازار و رقبا

جدول (4-11): بازار هدف کنسانتره و آبمیوه های شادلی
نوع
کنسانتره و آبمیوه معمولی
آبمیوه بدون شکر
کنسانتره و آبمیوه ارگانیک
بازار مصرف
داخل و خارج کشور
داخل و خارج کشور
مناطق 1 تا 6 تهران و خارج کشور

جدول (4-12): رقبای اصلی شادلی

کنسانتره و آبمیوه معمولی
آبمیوه بدون شکر
کنسانتره و آبمیوه ارگانیک
داخل
سن ایچ، سان استار، تکدانه
سن ایچ، تکدانه

خارج
چین – ترکیه
چین – ترکیه
چین – ترکیه

جدول (4-13): انواع محصولات شادلی، سن ایچ، تکدانه و سان استار

شادلی
سن ایچ
تکدانه
سان استار
ارگانیک
3 طعمآبمیوه طبیعی (100% خالص)
12 طعم
11 طعم
12 طعم
1 طعم
آبمیوه

24 طعم
12 طعم
13 طعم
نکتار
6 طعم
12 طعم
10 طعم
7 طعم
کنسانتره
7 طعم
طعم های مختلف
8 طعم

جدول (4-14): قیمت محصولات شادلی، سن ایچ و تکدانه (قیمت ها به تومان)

شادلی
شادلی ارگانیک
سن ایچ
تکدانه
آب انار

4000
2800
2550
آب انگور

3000
2500
2550
آب انار و انگور

3500

جدول (4-15): مدل های بسته بندی شادلی، سان استار، سن ایچ و تکدانه

شادلی
سن ایچ
تکدانه
سان استار
1 لیتری
تتراپریزما
کامبی بلاک
تترابریک و تتراجمینا
کامبی بلاک
نیم لیتری

کامبی بلاک


250 سی سی
تتراپریزما
تتراپریزما


240 سی سیکامبی بلاک
200 سی سی
تتراپریزما
کامبی بلاک
تترابریک
کامبی بلاک
انواع محصولات نوشیدنی (جانشین آبمیوه):
شربت، نوشابه، آبمیوه های قوطی دار و شیشه دار مانند رانی، ماءالشعیر

ه) تحلیل شبکه کسب و کار
شکل زیر مراحل مختلف تولید آبمیوه را از ابتدا تا پایان نشان می دهد.

شکل (4-4) مراحل مختلف تولید تا مصرف آبمیوه

همان طور که در شکل (4-4) دیده می شود هر شرکت تولید کننده آبمیوه ابتدا باید میوه یا کنسانتره مورد نیاز خود را تهیه نماید. شرکت اروم نارین میوه یا کنسانتره مورد نیاز خود را به یکی از سه طریق زیر تهیه می نماید.
1. تولید میوه
2. خرید میوه از داخل
3. خرید میوه یا کنسانتره از خارج از کشور
با توجه به این که شرکت اروم نارین یک شرکت کشت و صنعت می باشد عمده ی میوه مورد نیاز خود را خود تولید می نماید. این منجر به صرفه جویی در هزینه ها می شود و در نتیجه باعث کاهش قیمت تمام شده ی برخی از محصولات می گردد. همچنین با توجه به داشتن امکانات و تکنولوژی های مورد نیاز در تبدیل میوه به کنسانتره این امر نیز توسط خود شرکت انجام می شود.
میوه های مورد نیاز برای تولید محصولات ارگانیک یعنی انار و انگور قرمز تماما در باغات خود شرکت تولید می شود و هیچ واسطی در تهیه ی آنها دخیل نمی باشد.
بخشی از میوه های مورد نیاز شرکت از داخل کشور خریداری می شود که در صورتی که میوه مستقیما از خود کشاورز خریداری گردد قیمت پایین تر خواهد بود که عموما نیز همین اتفاق می افتد و از سوی دیگر خریدها اغلب به صورت نقدی انجام می شود و این موضوع نیز باعث کاهش قیمت می شود.
یکی از مسائل مهم در خرید میوه تاثیر رقبا بر قیمت می باشد. بعضا اتفاق می افتد که یکی از رقبای بزرگ اقدام به خرید انبوه میوه های مورد نیاز نموده و باعث کاهش میوه ی موجود در بازار می شود و این مسئله قیمت میوه را افزایش می دهد.
مسئله ی دیگر خرید برخی از میوه ها و کنسانتره از خارج از کشور می باشد که به دلیل تحریم علیه ایران گاهی اوقات این خرید ها با مشکل مواجه شده و تهیه ی آنها را سخت می کند. در برخی موارد دیده می شود که برخی از تولید کنندگان به دلیل عدم توان در تهیه ی میوه های وارداتی تولید برخی از آبمیوه های خود را متوقف می نمایند. در مورد شرکت اروم نارین معمولا تهیه ی میوه از کشور هایی صورت می گیرد که کمتر علاقمند به مسائل سیاسی و تحریم علیه ایران می باشند.
پس از تهیه ی میوه و یا کنسانتره عملیات تولید آبمیوه انجام می شود که این عملیات به طور کامل در خود کارخانه اروم نارین انجام می شود.
بسته بندی آبمیوه های تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است. همان طور که در فصل پیش عنوان شد،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، مزیت رقابتی، محیط زیست، ارزش های مشترک Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استراتژی ها، مصرف کننده، اعتبار برند، بیمارستان ها