دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ميکرومتر)، تودههاي، کمترين

دانلود پایان نامه ارشد

آوندي بزرگ در توده لهستان (33/17) مشاهده شد. در توده سميرم نيز بيشترين ضخامت کوتيکول پشتي (02/3 ميکرومتر) و کمترين عرض سلول اپيدرمي شکمي (02/3 ميکرومتر) مشاهده شد. در حاليکه بيشترين عرض سلول اپيدرمي شکمي (261/0 ميکرومتر) و بيشترين تعداد دستجات آوندي (66/35) در توده اروپا حاصل شد.
در بين تودههاي آزاد گرده افشان مورد مطالعه توده ورامين کمترين عرض سلول اپيدرمي پشتي با 021/0ميکرومتر، ضخامت کوتيکول پشتي (004/0 ميکرومتر)، طول سلول اپيدرمي شکمي (003/0 ميکرومتر)، نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي (015/0 ميکرومتر) و تعداد لايههاي اپيدرمي (33/1) را به خود اختصاص داده بود. در حاليکه توده تبريز کمترين طول روزنه (127 ميکرومتر)، عرض ستون اسکرانشيمي (093/0 ميکرومتر)، متوسط قطر کلانشيم (156/0 ميکرومتر)، متوسط طول و عرض غلافهاي آوندي به ترتيب (287/0 ميکرومتر) و (243/0 ميکرومتر) ، طول اسکلرانشيم حاشيهاي (221/0 ميکرومتر) و عرض روزنه (221/0 ميکرومتر) را نشان داد. در توده يزد نيز کمترين دستجات آوندي، طول سلول اپيدرمي پشتي، تعداد دستجات آوندي بزرگ، تعداد لايههاي سلولهاي اسکلرانشيمي، تراکم روزنهاي و بيشترين ضخامت کوتيکول پشتي مشاهده شد. از ويژگيهاي توده کرج نيز ميتوان به وجود کمترين شاخص روزنهاي (02/3 درصد) اشاره کرد. کمترين طول سلول اپيدرمي شکمي (003/0 ميکرومتر) در تودههاي کرمان، همدان، ورامين و اصفهان و کمترين نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي (15 درصد) در تودههاي ورامين و اصفهان مشاهده شد. توده نهاوند بيشترين عرض ستون اسکلرانشيمي (282/0 ميکرومتر)، متوسط قطر کلانشيم (302/0 ميکرومتر)، متوسط طول غلافهاي آوندي (665/0 ميکرومتر)، متوسط عرض غلافهاي آوندي (432/0 ميکرومتر)، طول اسکلرانشيم حاشيهاي (316/0 ميکرومتر)، قطر دهانه آوند چوبي (105/0 ميکرومتر) و عرض روزنه (316/0 ميکرومتر) را نشان داد. بيشترين ضخامت کوتيکول شکمي (181/0 ميکرومتر) در تودههاي اردبيل و پاوه و کمترين اين صفت (116/0 ميکرومتر) در تودههاي همدان، کرج و مشهد بدست آمد. توده آلباني بيشترين طول سلول اپيدرمي شکمي (041/0 ميکرومتر)، طول روزنه (283/0 ميکرومتر) و نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي (777/0 درصد) را نشان داد. کمترين عرض سلول اپيدرمي پشتي (021/0 ميکرومتر) در تودههاي تهران، ورامين و آلباني مشاهده شد. در بين تودههاي مورد مطالعه کمترين ضخامت ساقه در ياسوج با 29/1 ميليمتر بدست آمد. از ويژگيهاي توده همدان ميتوان به داشتن کمترين تعداد کانال ترشحي (33/15) در ميان تودهها اشاره کرد. کمترين ميزان متوسط طول ستون اسکلرانشيمي (017/0 ميکرومتر) در تودههاي تهران، اردبيل و کرج مشاهده شد.
3-3 تشريح ساقه در تودههاي خودگرده افشان
نتايج مقايسات ميانگين حاصل از تشريح مقايسهاي ساقه تودههاي خودگرده افشان نشان داد که کمترين ضخامت ساقه در تودههاي يزد و ياسوج به ترتيب با 980/0 و 652/0 ميليمتر مشاهده شد. در حاليکه توده شيروان با 22/2 ميليمتر بيشترين ضخامت ساقه را به خود اختصاص داده بود. تودههاي کاشان و اروپا با 022/0 ميکرومتر بيشترين عرض سلول اپيدرمي پشتي در تودههاي خودگرده افشان داشتند، در حاليکه تودههاي کاشان و اروپا با 022/0 ميکرومتر بيشترين مقدار اين صفت را نشان دادند. تودههاي سميرم، اردبيل ،کرج و اروپا با ميزان 002/0 ميکرومتر کمترين ضخامت کوتيکول پشتي را در ميان تودههاي خودگرده افشان داشتند، در حاليکه بيشترين مقدار اين صفت در تودههاي خودگرده افشان مربوط به تودههاي انگلستان و گناباد برابر با 009/0 ميکرومتر بود.
توده انگلستان بيشترين تعداد دستجات آوندي (33/45)، تعداد کانال ترشحي (66/46)، تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي (30) و تعداد لايههاي اپيدرمي (66/13) را به خود اختصاص داده بود(شکل 3-1). کمترين طول سلول اپيدرمي شکمي در تودههاي خودگرده افشان مربوط تودههاي همدان و کرج برابر با 005/0 ميکرومتر بود، در حاليکه بيشترين مقدار اين صفت مربوط به تودههاي کاشان، سميرم و اروپا با 011/0 ميکرومتر بود. تودههاي همدان و نهاوند با 032/0 ميکرومتر کمترين عرض ستون اسکلرانشيمي در ميان تودههاي خودگرده افشان داشتند. توده شيراز کمترين عرض سلول اپيدرمي شکمي (022/0 ميکرومتر)، متوسط قطر کلانشيم (131/0 ميکرومتر)، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي (012/0 ميکرومتر) و بيشترين فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي (742/0 ميکرومتر) را نشان داد. کمترين نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي (2 درصد) و کمترين نسبت طول به عرض روزنه (104/0 درصد) در توده اردبيل ديده شد. وجود بيشترين عرض سلول اپيدرمي شکمي (034/0 ميکرومتر)، عرض ستون اسکلرانشيمي (136/0 ميکرومتر) و تعداد دستجات آوندي بزرگ (14) از ويژگيهاي توده تبريز بود. در حاليکه وجود کمترين تعداد دستجات آوندي (33/16)، طول سلول اپيدرمي پشتي (39/16 ميکرومتر) و تعداد لايههاي سلولهاي اسکلرانشيمي (33/1) از ويژگيهاي توده يزد بود.
بيشترين طول روزنه (102/0 ميکرومتر) در تودههاي کاشان، اروپا و سميرم مشاهده شد، در حاليکه کمترين طول روزنه (066/0 ميکرومتر) در توده شيروان وجود داشت. کمترين ضخامت کوتيکول شکمي در تودههاي بوشهر، شيراز، ورامين و آلباني با (102/0 ميکرومتر) مشاهده شد، در حاليکه بيشترين ضخامت کوتيکول شکمي (121/0 ميکرومتر) مربوط به توده پاوه بود.
افزايش ضخامت کوتيکول، ساختمان و مقدار موم روي کوتيکول نقش مهمي در کاهش اثر تخريبي نور مورد نياز فتوسنتز دارد و گرماي برگ را با انعکاس نور کم ميکند[136]. در اين مطالعه تودههاي پاوه در ميان تودههاي خودگرده افشان و تودههاي سميرم، انگلستان و يزد در ميان تودههاي آزاد گرده افشان داراي کوتيکول ضخيمتري بودند که اين امر ميتواند در جهت مقاومت به خشکي مورد توجه قرار گيرد.
توده کرج داراي بيشترين نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي (32/0 درصد) و فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم (066/0 ميکرومتر) بود در حاليکه کمترين فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم (052/0 ميکرومتر) در توده همدان مشاهده شد. از ديگر ويژگيهاي توده همدان ميتوان به وجود کمترين تعداد کانال ترشحي (66/19) و کمترين قطر دهانه آوند چوبي (031/0 ميکرومتر) اشاره کرد. بيشترين قطر دهانه آوند چوبي مربوط به تودههاي اروپا و گناباد (054/0 ميکرومتر) بود.
بيشترين فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي (031/0 ميکرومتر) در توده کاشان مشاهده شد. توده نهاوند بيشترين شاخص روزنهاي (08/0 درصد)، تراکم روزنهاي (10/15) و متوسط طول ستون اسکلرانشيمي (055/0 ميکرومتر) را به خود اختصاص داده بود، در حاليکه کمترين متوسط طول ستون اسکلرانشيمي (012/0 ميکرومتر) در توده بوشهر و کمترين تراکم روزنهاي در تودههاي ورامين و يزد (33/1) مشاهده شد . همچنين وجود کمترين متوسط عرض غلافهاي آوندي (076/0 ميکرومتر) از ديگر ويژگي اين توده بود. در بين تودههاي خودگرده افشان کمترين عرض سلول اپيدرمي پشتي (01/0 ميکرومتر)، فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي (144/0 ميکرومتر) بيشترين نسبت طول به عرض روزنه (308/0 درصد) در توده مشهد مشاهده شد. توده تهران با کمترين طول اسکلرانشيم حاشيهاي (112/0 ميکرومتر) و شاخص روزنهاي (033/0 درصد) از ديگر تودهها متمايز گرديد. در حاليکه بيشترين طول اسکلرانشيم حاشيهاي در تودههاي سميرم و اروپا با (122/0 ميکرومتر) مشاهده شد. بيشترين طول غلافهاي آوندي (114/0 ميکرومتر) و کمترين عرض روزنه (032/0 ميکرومتر) در توده تبريز مشاهده شد، در حاليکه توده ورامين بيشترين عرض روزنه (047/0 ميکرومتر) را داشت. تودههاي اردبيل، ورامين، اروپا و مشهد با (33/1) کمترين تعداد لايههاي اپيدرمي را نشان دادند.
اکثر گياهان اپيدرم يک لايه دارند ولي مواردي هم هست که اپيدرم چند لايه ميشود و از نظر ظاهري و فيزيولوژي با بافت زمينه داخلي که درون لايه سطحي است، تفاوت مييابد. سلولهاي دروني ترين لايه اپيدرم چندرديفي به عنوان بافت ذخيره کنندهي آب عمل ميکند[139]. توده انگلستان با داشتن بيشترين تعداد لايه اپيدرمي، در ميان تودههاي خودگرده افشان و آزاد گرده افشان، بافت ذخيره کنندهي آب بيشتري داشته و شايد بتواند در شرايط خشکي مقاومت بيشتري نسبت به تودههاي ديگر از خود نشان دهد.

جدول3- 1: تجزيه واريانس صفات آناتوميک ساقه براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني
ميانگين مربعات صفات
منابع تغييرات
درجه آزادي
ضخامت ساقه

تعداد دستجات آوندي
طول سلول اپيدرمي پشتي
عرض سلول اپيدرمي پشتي
ضخامت کوتيکول پشتي
طول سلول اپيدرمي شکمي
عرض سلول اپيدرمي شکمي
طول روزنه
ضخامت کوتيکول شکمي
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي پشتي
نسبت طول به عرض سلولهاي اپيدرمي شکمي
تکرار
2
*02/0
ns543/0
**04/0
*001/0
ns001/0
*001/0
ns002/0
ns002/0
ns026/0
ns59/19
**004/0
ژنوتيپ
22
**593/.
**80/270
**01/0
**02/0
*002/0
*001/0
*01/0
*001/0
**01/1
*59/44
**075/0
تکرار*ژنوتيپ
44
028/0
64/1
004/0
004/0
005/0
002/0
002/0
002/0
04/0
38/26
001/0
حالت گردهافشاني
1
**02/35
**43/20
**08/0
**001/0
**007/0
**005/0
**005/0
*151/0
**009/0
ns67/10
**236/0
ژنوتيپ*حالت گردهافشاني
22
ns 06/0
**73/10
ns 03/0
**002/0
**001/0
**001/0
**001/0
**001/0
**002/0
ns06/27
**076/0
خطاي آزمايشي
46
006/0
98/0
005/0
003/0
007/0
009/0
002/0
002/0
003/0
28/26
001/0
ضريب تغييرات (%)

06/4
06/4
13/2
11/15
12/17
12/17
53/1
02/2
34/1
28/17
41/17
n.s، * و** به ترتيب عدم معنيداري، معنيداري در سطح احتمال 5 و 1 درصد ميباشد.

جدول3- 2: ادامه تجزيه واريانس صفات آناتوميک ساقه براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني
ميانگين مربعات صفات
منابع تغييرات
درجه آزادي
متوسط طول ستون اسکلرانشيمي
تعداد دستجات آوندي بزرگ
عرض ستون اسکلرانشيمي
متوسط قطر کلانشيم
تعداد کانال ترشحي
متوسط طول غلافهاي آوندي
متوسط عرض غلافهاي آوندي
طول اسکلرانشيم حاشيهاي
قطر دهانه آوند چوبي
عرض روزنه
فاصله آوندهاي بدون ستون تا اپيدرم
تکرار
2
ns007/0
ns66/0
*002/0
ns002/0
ns25/0
*001/0
*003/0
ns004/0
ns002/0
*009/0
ns001/0
ژنوتيپ
22
**036/0
**09/154
*004/0
**009/0
**26/102
*018/0
ns004/0
**007/0
**001/0
*011/0
ns001/0
تکرار*ژنوتيپ
44
002/0
23/1
007/0
02/0
31/0
03/0
008/0
001/0
001/0
002/0
003/0
حالت گردهافشاني
1
**019/0
**74/182
*006/0
**015/0
**25/226
ns06/0
**059/0
**028/0
**058/0
**004/0
**007/0
ژنوتيپ*حالت گردهافشاني
22
**003/0
**11/24
**003/0
**009/0
**89/101
**19/0
**047/0
**007/0
**006/0
**001/0
**001/0
خطاي آزمايشي
46
004/0
91/0
006/0
004/0
281/0
003/0
007/0
002/0
007/0
01/0
005/0
ضريب تغييرات (%)

39/4
41/17
19/15
22/4
75/12
30/8
89/4
19/8
89/4
85/1
19/15
n.s، * و** به ترتيب عدم معنيداري، معنيداري در سطح احتمال 5 و 1 درصد ميباشد.

جدول3- 3: ادامه تجزيه واريانس صفات آناتوميک ساقه براي دو حالت آزاد گرده افشاني و خودگرده افشاني
ميانگين مربعات صفات
منابع تغييرات
درجه آزادي
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم پشتي
فاصله غلافهاي آوندي کوچک تا اپيدرم شکمي
تعداد لايههاي سلولهاي کلرانشيمي
تعداد لايههاي اپيدرمي
شاخص روزنهاي
تراکم روزنهاي
نسبت طول به عرض روزنه
تکرار
2
**001/0
*004/0
ns542/0
ns01/0
**007/0
ns135/0
**002/0
ژنوتيپ
22
**004/0
**001/0
**48/160
**64/37
*009/0
*12/40
*006/0
تکرار*ژنوتيپ
44
007/0
008/0
22/1
537/0
001/0
004/0
002/0
حالت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تودههاي، ميكروليتر، تجزيه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 001/0، c005/0، اپيدرمي