دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ميزان، خلاقيت، خطاي، گرديد

دانلود پایان نامه ارشد

ون t گروههاي مستقل استفاده گرديد يافتههاي بدست آمده بيان ميدارد كه ميانگين خلاقيت در دختران و پسران بترتيب برابر (06/5±61/33)، (80/5±18/32) است با ملاحظه نتيجه آزمون t فرضيه H0 در سطح خطاي 05/0 معنيدار است بعبارت ديگر ميزان نمرات مقیاس سیالی خلاقيت در دختران بيشتراز پسران مي باشد. (5%P)، اما در بررسي ميزان خلاقيت بسط بين دختران و پسران دانشآموز، ملاحظه گرديد كه اين ميزان براي دختران برابر (17/3±54/15) و براي پسران برابر (27/3±88/13) مي باشد بطوريكه برابري ميانگين گروهها در سطح خطاي 5% معني دار است (5%P) به بيان ديگر مقیاس بسط در دختران بيشتر از پسران مي باشد. همچنين ميزان مقیاس ابتكار در دختران (32/4±20/23) و در پسران برابر (12/5±87/21) مي باشد كه اين ميزان در سطح خطاي 5% معني دار است (5%<011/0=P) بعبارت ديگر مقیاس ابتكار نیز در دختران بيشتر از پسران مي باشد. در بررسي ميزان مقیاس انعطاف پذيري دختران و پسران ملاحظه گرديد كه اين ميزان در دختران و پسران بترتيب برابر (471/2±25/17)، (01/3±11/16) مي باشند كه با مراجعه به نتيجه آزمون t فرضيه برابري ميانگين ها در سطح 5% بشدت معني دار است يعني مي توان گفت خلاقيت انعطاف پذيري در دختران بيشتر از پسران مي باشد. همچنين در برآورد كلي خلاقيت تورنس بين دختران و پسران نتيجه حاصله دلالت بر برتری میزان خلاقيت دختران نسبت به پسران مي باشد. (5%<002/0=P).
– بررسي ميزان خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي:
فرضيه فرعي شماره 2 : ميزان خلاقيت دانش آموزان در بين پايه هاي مختلف تحصيلي متفاوت است .
جدول 13-4: مقايسه ميزان خلاقيت بين پايه هاي تحصيلي

ميانگين
انحراف معيار
خطاي انحراف معيار
آماره F
P-value
مقیاس سيالي
كلاس اول
32.4359
5.19513
.48029
.679
.50

كلاس دوم
33.1681
4.77139
.44885

كلاس سوم
33.1579
6.35885
.59556

مجموع
32.9157
5.47737
.29532

مقیاس بسط
كلاس اول
14.5517
3.31359
.30766
.228
.79

كلاس دوم
14.5929
3.41644
.32139

كلاس سوم
14.3250
3.10641
.28358

مجموع
14.4871
3.27091
.17509

مقیاس ابتکار
كلاس اول
22.3694
5.14680
.48851
1.175
.31

كلاس دوم
23.1171
4.25278
.40366

كلاس سوم
22.2000
4.85437
.45267

مجموع
22.5579
4.76942
.25981

مقیاس انعطاف پذيري
كلاس اول
16.6417
2.92711
.26721
.64
.434

كلاس دوم
16.9115
2.37004
.22295

كلاس سوم
16.5917
3.04448
.27792

مجموع
16.7110
2.79941
.14900

سنجش ميزان خلاقيت کلی تورنس
كلاس اول
85.7549
13.43664
1.33043
.309
.73

كلاس دوم
87.1923
12.18154
1.19450

كلاس سوم
86.2621
14.24709
1.40381

مجموع
86.4078
13.28174
.75557

براي بررسي ميزان خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي (اول، دوم و سوم) از آزمون تحليل واريانس يكطرفه استفاده گرديد با رجوع به اطلاعات بدست آمده فوق، مشاهده مي گردد كه ميزان مقیاس سيالي در بين پايه هاي اول، دوم و سوم بترتيب برابر (19/5±43/32)، (77/4±16/33) و (35/6±15/33 ) مي باشد ولي ميزان مقیاس بسط در پايه اول برابر (31/3±55/14)، در پايه دوم برابر (41/3±59/14) و در پايه سوم برابر (10/3±32/14) مي باشد اما ميزان مقیاس ابتكار در پايه هاي اول، دوم و سوم بترتيب برابر (14/5±36/22)، (25/4±11/23) و (85/4±20/22) محاسبه گرديده است. همچنين ميزان مقیاس انعطاف پذيري در پايه اول برابر (92/2±64/16)، در پايه دوم (37/2±91/16) و در پايه سوم برابر (04/3±59/16) مي باشد. با ملاحظه نتيجه آزمون تحليل واريانس استنباط مي گردد كه فرضيه H0 مبني بر برابري ميانگين خلاقيت بين پايه هاي تحصيلي مورد تائيد است بعبارت ديگر خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي متفاوت نيست. (5%P>)

– بررسي تأثير وضعيت رفاهي خانوادگي در ميزان خلاقيت
فرضيه فرعي شماره 3 : ميزان خلاقيت دانش آموزان با برخي متغييرهاي دموگرافيك پاسخگويان مثل سطح تحصيلات ، وضعيت رفاهي و شغل والدين ارتباط معني داري دارد .
جدول 14-4: مقايسه وضعیت رفاهی خانواده ها و خلاقیت دانش آموزان

وضعيت رفاهي خانواده
ميانگين
انحراف معيار
خطاي انحراف معيار
آماره F
P-value
مقیاس سيالي
رفاه پايين
32.9722
4.99420
.83237
1.26
.28

رفاه متوسط به پايين
32.6292
4.85560
.51469

رفاه متوسط
33.6575
5.32326
.44056

رفاه متوسط به بالا
31.7111
7.36275
1.09757

رفاه بالا
32.6923
4.36625
1.21098

مجموع
33.0000
5.47221
.30169

مقیاس بسط
رفاه پايين
15.1316
3.26464
.52960
2.58
.037

رفاه متوسط به پايين
14.2809
3.45421
.36615

رفاه متوسط
14.7055
2.88436
.23871

رفاه متوسط به بالا
14.3191
3.63023
.52952

رفاه بالا
12.0000
3.89444
1.08012

مجموع
14.4805
3.26866
.17912

مقیاس ابتکار
رفاه پايين
22.5405
4.07972
.67070
1.16
.39

رفاه متوسط به پايين
22.3373
4.71447
.51748

رفاه متوسط
22.8231
4.36942
.36038

رفاه متوسط به بالا
22.7209
6.26907
.95602

رفاه بالا
20.0000
4.16333
1.15470

مجموع
22.5387
4.71823
.26253

مقیاس انعطاف پذيري
رفاه پايين
16.2895
2.80836
.45558
.32
.861

رفاه متوسط به پايين
16.6818
2.33191
.24858

رفاه متوسط
16.8562
2.57114
.20786

رفاه متوسط به بالا
16.7111
4.33601
.64637

رفاه بالا
16.5385
2.33150
.64664

مجموع
16.7151
2.82034
.15363

سنجش ميزان خلاقيت کلی تورنس
رفاه پايين
87.2857
12.33019
2.08418
1.028
.39

رفاه متوسط به پايين
85.4125
12.15167
1.35860

رفاه متوسط
87.8047
11.58608
1.02407

رفاه متوسط به بالا
85.7250
19.95892
3.15578

رفاه بالا
81.2308
10.92515
3.03009

مجموع
86.5270
13.22168
.76849

با توجه به يافته هاي جدول فوق ملاحظه مي گردد كه مقیاسهای سيالي، ابتكار، انعطاف پذيري و خلاقیت کلی تورنس در بين طبقات رفاهي مختلف تفاوت معني داري وجود ندارد (5%P) بعبارت ديگر وضعيت رفاهي در مقیاسهای ابتكار، سيالي، انعطاف پذير تأثير ندارد اما با ملاحظه ميزان مقیاس بسط در دانش آموزاني كه خانواده هاي آنان از وضعيت رفاهي كمتر برخوردارند برابر (26/3±13/15) و ميزان مقیاس بسط در فرزندان خانواده هاي رفاه متوسط برابر (83/2±7/14) بوده و اين در حالي است كه مقیاس بسط در فرزندان خانواده هاي رفاه بالا برابر (89/3±12) مي باشد. لذا با ملاحظه نتيجه آزمون تحليل واريانس فرضيه H0 معني دار است (5%P ) بعبارت ديگر مقیاس سيالي فرزندان در خانواده هاي رفاه بالا كمتر است.

– بررسي خلاقيت فرزندان بين نگرش والدين
فرضيه شماره 4 : رابطه بين ميزان مقیاسهای خلاقيت ( سيالي ، بسط ، ابتكار و انعطاف پذيري ) دانش آموزان و ميزان نگرشهاي فرزند پروري والدين ( سلطه گري ، سهل انگاري و وابستگي شديد ) متفاوت است .
جدول 15-4: مقايسه ميزان خلاقيت فرزندان با ميزان نگرش والدين

ميزان نگرش رفتاري والدين
ميانگين
انحراف معيار
خطاي انحراف معيار
آماره t
P-value
سيالي مقیاس
گرش متوسط
32.9307
5.60275
.33847
-.09
.92

نگرش بالا
33.0435
4.71437
.98301

مقیاس بسط
نگرش متوسط
14.5054
3.23771
.19454
1.58
.115

نگرش بالا
13.4167
3.17486
.64806

مقیاس ابتکار
نگرش متوسط
22.3556
4.86466
.29605
.75
.95

نگرش بالا
21.5652
4.08797
.85240

پذیری مقیاس انعطاف
نگرش متوسط
16.7845
2.79301
.16603
-.57
.58

نگرش بالا
17.1364
2.60577
.55555

خلاقیت کلی تورنس
نگرش متوسط
86.2984
13.52669
.85895
.47
.63

نگرش بالا
84.8000
12.63496
2.82526

با عنايت به نتايج حاصله در خصوص ميزان خلاقيت در بين نگرش رفتاري والدين، با توجه به اينكه سطوح نگرش رفتاري والدين در دو بعد نگرش متوسط و نگرش بالا محدود مي باشد، از آزمون t گروههاي مستقل استفاده مي گردد. نتايج حاصله بيان مي دارد كه ميزان خلاقيت در مقیاس سيالي در والدين كه نگرش متوسط و بالا دارند به ترتيب برابر (60/5±93/32) و (71/4±04/33) محاسبه گرديده است كه اين دو ميزان در سطح خطاپذيري 5% معني دار نيستند بعبارت ديگر مقیاس سيالي فرزندان بين نگرش والدين تفاوت نمي كند به همين ترتيب خلاقيت مقیاسهای بسط، ابتكار و انعطاف پذيري نيز بين ميزان نگرش رفتار والدين تفاوت ندارند. بعبارت ديگر چنين استنباط مي گردد كه خلاقيت فرزندان متأثر از نگرش رفتاري والدين نسبت به فرزندان نمي باشد. (5%P)

– بررسي رابطه نوع نگرش رفتاري والدين با خلاقيت
جدول16-4: سنجش ميزان همبستگي انواع نگرش والدين با خلاقيت فرزندان
نگرش / خلاقيت
مقیاس سيالي
مقیاس بسط
مقیاس ابتكار
مقیاس انعطاف پذيري
خلاقيت کلی تورنس
نگرش سلطه گري
ميزان همبستگي
0.128
0.166
0.117
0.086
0.160

P-value
0.022
0.003
0.039
0.11
0.007
نگرش وابستگي شدید
ميزان همبستگي
0.113
0.074
0.096
0.111
0.145

P-value
0.013
0.180
0.098
0.042
0.013
نگرش سهل انگاري
ميزان همبستگي
0.109
0.108
0.093
0.022
0.119

P-value
0.062
0.60
0.111
0.71
0.052

براي بررسي ارتباط نوع نگرش والدين با خلاقيت از آزمون همبستگي استفاده گرديد ، اطلاعات بدست آمده از پژوهش بيان ميدارد ميزان پيوند آماري نگرش سلطه گري و نگرش وابستگي با خلاقيت کلی تورنس به ترتيب برابر0.16 ،0.145 ميباشد كه اين ميزانها رابطه نسبتا ضعيفي را شامل ميگردد. يعني ميتوان گفت والدین در نوع نگرش خود نسبت به خلاقيت فرزندانشان با ترديد مواجه بوده اند. همچنين هيچ رابطه آماري بين نگرش سهل انگاري والدين با نوع خلاقيت فرزندان پديد نيامده است (p<0.05) .كما اينگه بين مقیاس ابتكار فرزندان با نگرش وابستگي و مقیاس انعطاف پذيزي با نگرش سلطه پذيري نيز پيوند آماري رويت نگرديد.
فصل پنجم:(بحث و نتیجه گیری)
– مقدمه
– يافته هاي تحقيق
– نتيجه گيري
– پيشنهادات
– محدوديتها ، مشكلات و موانع تحقيق
– فهرست منابع فارسي
– فهرست منابع انگليسي

مقدمه :
خلاقيت و نوآوري از الزامات اساسي زندگي پيچيده ، مدرن و شتابان جوامع و انسانهاي امروزي است. بدون درك اهميت اين الزام ، ما بايد تن به ركود ، عقب ماندگي ، افول زندگي و مرگ تدريجي بدهيم . همواره تغييرات سريع به ما ندا مي دهد كه اي انسان ” نابودي در انتظار شماست ، مگراينكه خلاق و نوآور باشيد ” (حاجي دخت ، 1387، ص 89). مخاطب هشدار فوق رهبران جامعه ، سياستگزاران ، خانواده ها و سازمانهاي آموزشي مي باشند كه مسئوليت خطير تعليم و تربيت نسلهاي جوان را عهده دار هستند تا راه و روش مناسب نيل به هدف فوق را انتخاب و در پيش گيرند. بي شك راه توسعه و ترقي كشور و غناي زندگي افراد آن از مسير به فعل آوردن استعدادها و توانمنديهاي مادي و معنوي به دست مي آيد . در اين راستا هيچ چيزي ارزشمندتر و حياتي تر از توجه به قواي خلاقه سرمايه هاي انساني نيست. گذار از سنت به مدرنيسم ، توسعه اقتصادي و ارتقاي سطح زندگي ، استقرار سيستم دموكراسي ، توسعه فرهنگي ، الگوبرداري از سيستمهاي پيشرفته مي تواند ازجمله استراتژيهاي مناسب باشد . كودكان ، نوجوان و جوانان مستعد سرمايه هاي ارزشمندی هستند كه به فراواني در كشور وجود داشته و مي توانند عامل اميدواري باشند چرا كه اين كشور و جامعه جز جوانان به دست كسي ساخته نخواهد شد، اما بدانیم چنين هدفي به آساني به دست نمي آيد چرا كه به برنامه ريزي ، سرمايه گذاري ، تحولات فرهنگي ، تغيير نگرش ، مديريت و… نياز دارد . بديهي است از ميان عوامل مختلف مربوط به موضوع ، شايد شناسايي و پرورش خلاقيت آندسته از دانش آموزان مستعد و مشغول تحصيل در مراكز پرورش استعدادهاي درخشاتن اهميت ويژه اي داشته باشد . بنابراين در صدد برآمديم تا با انجام تحقيقي در زمينه ميزان خلاقيت آنان و ارتباط آن با نگرشها و روشهاي تربيتي والدين ، اهميت موضوع را اثبات و يادآور شويم . جهت نيل به هدف ، اقدام به تهيه و توزيع سه پرسشنامه به شرح زير اقدام گرديد :
1- آزمون مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت
2- پرسشنامه سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين
3- پرسشنامه ارزيابي خلاقيت دانش آموزان توسط معلمين
نمونه آماري انتخاب شده شامل كل دانش آموزان پسر و دختر مدارس تحت مديريت سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (سمپاد) به تعداد 418 نفر ( 209 نفر پسر و 218 نفر دختر ) و 418 نفر والدين آنها و 98 نفر معلمين دروس مرتبط با خلاقيت ( انشاء ، هنر، رياضيات ، ادبيات فارسي ، حرفه وفن ، پرورشي ) بود . نتايج كلي اجراي آزمونها و ارزيابيها به شرح زیر است .
این پژوهش در پی تحلیل سنجش میزان نگرش والدین و سنجش خلاقیت دانش آموزان بر پایه تعریف تورنس از خلاقیت شکل گرفته است . پس از بیان اهمیت موضوع به اهمیت و ضرورت و اهداف اشاره شده است. در مباحث تئوریک فصل دوم تعاريف ، واژه شناسي نگرش و خلاقیت ومباحث مرتبط بر اساس تجربه و مطالعات و تفکرات پژوهشگران با چند حوزه و رویکرد (بسط، ابتکار ، انعطاف پذیری و سیالی ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از بیان مباحث تئوریک، به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شد. در فصل سوم روش تحقیق و در فصل چهارم تحلیل داده انجام گرفت. با توجه به مباحث تئوریک از یک طرف و تحقیقات انجام گرفته قبلی از سوی دیگر و چهارچوب نظری، آزمون خلاقیت تورنس و آزمون سنجش نگرش والدین در قالب پرسشنامه برای دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان و والدین آنها تهیه و توزیع شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها جهت آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون بین متغیرهای تحقیق از تحلیل t ، ضریب همبستگی ، آزمون واریانس استفاده شده است.
يافته هاي تحقيق :
الف) ویژگیهای شخصی افراد نمونه آماری:
با توجه به اطلاعات بدست آمده افراد نمونه آماري 34% در پايه تحصيلي اول، 32% در پايه تحصيلي دوم و 9/33% در پايه تحصيلي سوم مشغول به تحصیل بوده که از این تعداد 1/52% را دختران و 9/47% بقيه پسران مي باشند. در بررسی وضعيت رفاهي خانواده ها ملاحظه گردید كه 2/37% از رفاه كمتري برخوردارند و 5/45% داراي وضعيت رفاهي متوسط بوده و 2/17% نيز از وضعيت رفاهي بالايي برخوردارند.
بررسی وضعیت تحصیلی والدین نشانگر آن بود كه 3/4% از پدر فرزندان بيسواد يا تحصيلاتي در حد ابتدائي داشته، 4/5% تحصيلات در حدود راهنمائي و متوسطه داشته اند. در حاليكه 1/18% تحصيلات ديپلم، 8/10% فوق ديپلم و 4/39% تحصيلات در حد ليسانس داشته اند. و 1/22% والدین نیز تحصيلاتی در حد فوق ليسانس و بالاتر دارا بودند.
در بررسي ميزان توزيع نگرش رفتار والدين نسبت به تربيت فرزندان ملاحظه مي گردد كه از كل والدين پاسخگو 5/92% نگرش رفتاري متوسط نسبت به فرزندان دارند در حاليكه تنها 5/7% نگرش رفتاري بالایي نسبت به فرزندان دارند.
در بررسي وضعيت خلاقيت دانش آموزان ملاحظه گرديد كه 5/17% از كل فرزندان داراي خلاقيت کلی تورنس در حد “بسيار كم”، 7/28% در حد كم، 2/42% خلاقيتي در حد زياد مي باشد. در حالي كه 6/11% از خلاقيت بسيار زيادي برخوردارند.

ب) بحث یافته های فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی تحقیق :
ين نگرشهای فرزند پروری والدین و رشد خلاقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد .
بررسي رابطه خلاقيت کلی تورنس و نگرش والدين نشان داد که ميزان رابطه خطي بين مقیاس سيالي و ميزان نگرش والدين برابر 174/0=r (05/0<003/0=P)، بوده كه ميزان اين رابطه بين مقیاس بسط با نگرش برابر 161/0=r (005/0P<) و با مقیاس ابتكار برابر 143/0=r مي باشد. اما بين مقیاس انعطاف پذيری و نگرش والدين رابطه آماري وجود نداشت (05/0P>) . ميزان خلاقيت کلی تورنس نیز با نگرش والدين پيوندي به ميزان (20/0=r) نشان داد بنابراین نگرش والدين نسبت به خلاقيت فرزندان تأثيري نسبتاً ضعيفي دارد .
فرضیه فرعی 1 :
نگرشهاي فرزند پروري منجر به رشد خلاقيت والدين در مورد دانش آموزان پسر و دختر متفاوت است .
براي بررسي ميزان خلاقيت فرزندان دختر وپسر بر اساس نتيجه آزمون t ، ميزان مقیاس سيالي در دختران بيشتر از پسران گزارش گردید. (5%P)، در بررسي ميزان مقیاس بسط بين دختران و پسران دانشآموز، ملاحظه گرديد كه اين ميزان براي دختران برابر (17/3±54/15) و براي پسران برابر (27/3±88/13) مي باشد بطوريكه برابري ميانگين گروهها در سطح خطاي 5% معني دار است (5%P) به بيان ديگر مقیاس بسط نیز در دختران بيشتر از پسران است. همچنين ميزان مقیاس ابتكار در دختران در سطح خطاي 5% معني دار گردید (5%<011/0=P) بطوریکه مقیاس ابتكار هم در دختران بيشتر از پسران مي باشد. در بررسي ميزان مقیاس انعطاف پذيري دختران و پسران ملاحظه گرديد كه اين ميزان در دختران و پسران بترتيب برابر (471/2±25/17)، (01/3±11/16) مي باشند كه با مراجعه به نتيجه آزمون t مي توان گفت مقیاس انعطاف پذيري در دختران بيشتر از پسران مي باشد. همچنين در برآورد كلي خلاقيت تورنس بين دختران و پسران نتيجه حاصله دلالت بر خلاقيت بیشتر دختران نسبت به پسران مي باشد. (5%<002/0=P).
فرضیه فرعی 2 :
ميزان خلاقيت دانش آموزان در بين پايه هاي مختلف تحصيلي متفاوت است .
براي بررسي ميزان خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي (اول، دوم و سوم) بر اساس تحلیل داده ها مشاهده گردید كه ميزان خلاقيت در مقیاس سيالي در بين پايه هاي اول، دوم وسوم ، برابري ميانگين خلاقيت بين پايه هاي تحصيلي مورد تائيد قرار گرفت بعبارت ديگر خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي متفاوت نيست. (5%P>).
فرضیه فرعی 3 :
ميزان خلاقيت دانش آموزان با برخي متغييرهاي دموگرافيك پاسخگويان مثل سطح تحصيلات ، وضعيت رفاهي و شفل والدين ارتباط معني داري دارد.
در برسی وضعیت رفاهی ملاحظه گردید كه مقیاسهای سيالي، ابتكار، انعطاف پذيری و خلاقيت کلی تورنس در بين طبقات رفاهي مختلف تفاوت معني داري ندارد (5%P) بعبارت ديگر وضعيت رفاهي خانواده در خلاقيت مقیاسهاي ابتكار، سيالي، انعطاف پذيری تأثير ندارد اما خلاقيت مقیاس سيالي فرزندان در خانواده هاي رفاه بالا كمتر است .
فرضیه فرعی 4 :
رابطه بين ميزان عوامل مختلف خلاقيت دانش آموزان ( سيالي ، بسط ، ابتكار و انعطاف پذيري ) و ميزان نگرشهاي فرزند پروري والدين ( سلطه گري ، سهل انگاري و وابستگي شديد ) متفاوت است .
با عنايت به نتايج حاصله در خصوص ميزان خلاقيت در بين نگرش رفتاري والدين، با توجه به اينكه سطوح نگرش رفتاري والدين در دو بعد نگرش متوسط و نگرش بالا محدود مي باشد، نتايج حاصله بيان داشت كه ميزان خلاقيت مقیاسهای سيالي ، بسط، ابتكار و انعطاف پذيري در بين ميزان نگرش رفتار والدين(متوسط و بالا) تفاوت نداشت. بعبارت ديگر خلاقيت فرزندان متأثر از نگرش رفتاري والدين نسبت به فرزندان نمي باشد (5%P)
در بررسي ارتباط نوع نگرش والدين با خلاقيت ملاحظه گردید گه ميزان پيوند آماري نگرش سلطه گري و نگرش وابستگي با خلاقيت تورنس به ترتيب برابر0.16 ،0.145 ميباشد كه اين ميزانها رابطه نسبتا ضعيفي را شامل ميگردد. يعني ميتوان گفت والدین در نوع نگرش خود نسبت به خلاقيت فرزندانشان با ترديد مواجه بوده اند . و هيچ رابطه آماري بين نگرش سهل انگاري والدين با نوع خلاقيت فرزندان پديد نيامده است (p0.05) .

نتيجه گيري
نتايج تحقيق حاكي است 6/11 /0 دانش آموزان خلاقيت بسيار زياد ، 2/42/0 خلاقيت زياد ، 7/28 /0 خلاقيت كم و 5/17/0 خلاقيت بسيار كم از خود نشان دادند كه 8/53/0 بالاتر از متوسط و 2/46/0 نيز پائین تر از حد متوسط مي باشند . درحاليكه اكثريت والدين (5/92/0 ) نگرش حد متوسطي به رشد خلاقيت فرزندان دارند. فلذا از نظر شيوه هاي فرزند پروري و ميزان خلاقيت دانش آموزان همخواني زيادي وجود نداشته و رابطه آماري معني داري نيز بدست نيامده است . بطوريكه ارتباط ضعيف(20/0 r= ) بين ميزان خلاقيت دانش آموزان و نگرشهاي فرزند پروري والدين گوياي اين امر بوده و عامل خلاقيت بطور معني داري متاثر از نگرش والدين نيست . يعني والدين ديدگاههاي تربيتي روشن و جهت داري كه بتواند رشد قوه ابتكار و نوآوري كودكان را پشتيباني و حمايت كند نداشته و در تربيت فرزندان گرايشات شديدا محافظه كارانه اي دارند كه مي تواند دليلي بر تقدم و اهميت موفقيت تحصيلي فرزندان بر رشد خلاقيت از نظر والدین باشد و یا اینکه عوامل مختلفی در رشد خلاقیت کودکان موثر هستند که نگرشهای فرزند پروری یکی از آنهاست و یا اینکه اثرات رفتاری والدین که می تواند متفاوت از نگرش باشد مهم تر است و نهایت اینکه اکثر والدین بنا به دلایلی در این خصوص ابهام و اکراه دارند . با وجود اين ارتباط برخي از عوامل تشكيل دهنده خلاقيت با نگرشهاي والدين ، جنسيت دانش آموزان ، تحصيلات و شغل والدين ، وضيت رفاهي خانواده ها و… كه مربوط به فرضيه هاي فرعي تحقيق مي باشد قابل توجه است بطوريكه براي والدين موفقيت تحصيلي فرزندان مهم تر از رشد خلاقيت بوده و در مقام مقايسه ميانگين نمرات خلاقيت دختران بيشتر از پسران است تحقیق کفایت ( 1373 ) همین نتیجه را تائید می کند البته چنین نتیجه ای می تواند ناشی از بلوغ زودرس و تفاوت در سنین رشد جسمی – روانی دختران نیز باشد . توزيع فراواني ميزان خلاقيت دانش آموزان نيز به ترتيب براي بسياركم ، كم ، زياد و بسيار زياد 5/17 % ، 7/28% ، 2/42% و 6/16% مي باشد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، تحلیل واریانس، فرزند پروری والدین، فرزند پروری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آموزش و پرورش، موفقیت تحصیلی، روانشناسی، دانشگاه تهران