دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، تجارت آزاد، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

نظات مشورتي در موضوعات مربوط به سياست خارجي و امنيتي به شوراي وزيران و نيز هماهنگي ميان گروه هاي کاري مختلف در مسائل مربوط به سياست خارجي و امنيتي و سرانجام بررسي پيش نويس مصوبات شوراي وزيران مي باشد .
2- موسسه مطالعات امنيتي اتحاديه اروپائي
– اين موسسه که تحت نظر کميته سياسي و امنيتي و دبير کل شوراي وزيران فعاليت دارد داراي وظايف ذيل است :
((1- سازماندهي تحقيقات در ارتباط با مسائل کليدي و امنيتي و دفاعي حائز اهميت در ارتباط با اتحاديه اروپا ،
2-دعوت از دانشگاهيان ، متخصصان و قانونگذاران دولت هاي عضو اتحاديه ، سير کشورهاي اروپائي و آمريکا و کانادا به منظور تهيه و تجزيه و تحليل مناسب و دقيق در ارتباط با مسائل دفاعي و امنيتي ،
گسترش گفتگو هاي فرا آتلانتيي ميان کشورها ي اتحاديه و آمريکا و کا نادا به منظور رسيدن به يک مفهوم و موضع مشترک در زمينه مسائل سياسي و امنيتي))
مقر موسسه مطالعات امنيتي اتحاديه ارو پائي در شهر پاريس در کشور فرانسه مي باشد .
3-مرکز ماهواره اي اتحاديه اروپا
اين مرکز نيز تحت نظارت کميته سياسي و امنيتي اتحاديه اروپا فعاليت مي نمايد . وظيفه آن ارائه اطلاعات ماهواره اي از طريق مشاهدات تصاوير فضائي کره زمين به شوراي وزيران مي باشد. مقر مرکز در شهر مادريد در کشور اسپانيا است .
4. کميته نظامي اتحاديه اروپائي
اين کميته که عالي ترين نهاد نظامي در شوراي وزيران اتحاديه است از وزراي دفاع دولت هاي عضو يا نمايندگان آنها تشکيل مي شود . رئيس آن که نماينده کميته در جلسات کميته سياسي و امنيتي مي باشد، بنا به پيشنهاد وزراي دفاع از طرف شوراي وزيران براي مدت سه سال انتخاب مي شود. وظيفه آن بررسي همکاري هايي نظامي و دفاعي ميان اعضا ء و ارائه نظرات مشورتي در اين موضوعات به کميته سياسي و امنيتي و فرماندهي نظامي اتحاديه در وضعيت هاي بحراني مي باشد .
5. ستاد نظامي اتحاديه اروپائي
اين ستاد که تحت نظر کميته نظامي و امنيتي فعاليت دارد متشکل از متخصصان نظامي کشورهاي عضو است . وظيفه آن کنترل و مراقبت در بحران هاي بالقوه ، انجام برنامه هاي پيشرفته استراتژيک اتحاديه ، سازماندهي و هماهنگي ميان ستاد هاي مشترک دولت هاي عضو ، طراحي ، هدايت و ارزشيابي ابعاد مختلف نظامي تصميمات اتحاديه ، ايجاد ارتباط دائمي با سازمان آتلانتيک شمالي و مبارزه با ترو ريسم است66 .
تصميمات سياسي و امنيتي در اتحاديه اروپا توسط شوراي سران و شوراي وزيران اتحاديه اروپا اتخاذ مي شوند. تبيين سياست خارجي و امنيتي مشترک در خصوص مسائل دفاعي و نظامي اتحاديه بوسيله شوراي سران بعمل مي آيد و وظيفه شوراي وزيران اتخاد مصوبات لازم در اين خصوص مي باشد . شوراي وزيران مي تواند به ارائه پيشنهاد هائي در موارد مذور به شوراي سران بپردازد . براي اتخاذ تصميم از شيوه اتفاق آراء ستفاده مي شود . راي ممتنع هيچ تاثيري بر راي گيري ندارد . پس از راي ممتنع اگر شورا مذکور بصورت رسمي اعلام دارد که خود را متعهد به اجراي تصميم نمي داند ابن راي امتناع سازنده 67 ناميده مي شود ولي اگر هيچ اظهاري ننمايد در اين صورت بايد تصميم مذکور را اجرا نمايد.به اين امتناع ،امتناع ساده گويند68. در هر صورتچنانچه آراء ممتنع بيش از 115 راي در اکثريت کيفي باشد تصميم گيري صورت نخواهد گرفت . اقدام مشترک69 وموضع مشترک 70 از جمله موارد ديگري است که نسبت به آنها اتخاذ تصميم مي شود . در تمام موارد مذکور هم دولت هاي عضو وهم کميسيون مي توانند به ارائه پيشنهاد به شوراي وزيران بپردازد . در اين موارد از شيوه اکثريت کيفي براي اتخاذ تصميم استفاده مي شود مگر اينکه منشا ء اقدام مشترک و موضع مشتر ک، استراتژي مشترک نباشد که در اينصورت از شيوه اتفاق آراء استفاده مي شود . در صورت مخالفت هر دولت عضو با اتخاذ تصميم به شيوه اکثريت کيفي ، شوراي وزيران ممکن است با اکثريت کيفي از شوراي سران بخواهد تا بر اساس اتفاق آراء به اتخاذ تصميم بپردازد .
گفتار سوم : اهداف پليسي و قضائي
معاهده آمستردام 1997 بر تقويت همکاري هاي قضائي در مورد مسائل جنايي و مبارزه با جنايات و وضع قوانين مشخص براي کنترل مرزها تاکيد رد.
در ملاقات انجام گرفته در سال 1996 در دوبلين ، برنامه اي براي مبارزه با جنايات سازمان يافته ، تروريسم و تجارت مواد مخدر تنظيم شد و اعضاي موفق شدند از ميزان اعتياد و توليد مواد مخدر بکاهند.
((واحد مواد مخدر اتحاديه )) با توجه به ماده k3 معاهده اتحاديه اروپا به ايجاد يک مرز فوريت هاي پليسي پرداخت . بعدها اين پليس وظيفه اش گسترش يافت و وضعيت ترافيک معمولي را به غير از وظيفه اصلي اش که کنترل جنايت بود بر عهده گرفت.
در چارچوب اين هدف اتحاديه اروپا همچنين ميان کشورهاي عضو در موضوعاتي از قبيل همکاري ميان نيروهاي پليس ، ميان مقامات و نهادهاي گمرکي و ميان نهادهاي قضائي دولت هاي عضو را تشويق و تقويت نمود.
در رابطه با همکاري هاي کشورهاي عضو در مسائل مربوط به امر قضائي وپليسي در اتحاديه اروپا نهادهاي شوراي وزيران و ديوان دادگستري اروپائي فعايت دارند . شوراي وزيران به منظور نزديک نمودن قوانين دولت هاي عضو در ارتباط با موارد مرتبط با صلاحيت آن به اتخاذ تصميمات چارچوبي71 الزام آور براي دولت هاي عضو مي پردازد . ولي دولت هاي عضو در خصوص نحوه اجراي اين تصميمات آزاد مي باشند . بدين ترتيب اين تصميمات داراي اثر مستقيم در داخل دولت هاي عضو نمي باشند . کميسيون يا هر يک ازدولت هاي عضو مي تواند در اين رابطه به ارائه پيشنهاداتي براي تصويب به شوراي وزيران بپردازد . شيوه اتخاذ تصميم شيوه اتفاق آرا ء مي باشد و راي ممتنع داراي هيچ اثري نخواهد بود. در اتخاذ تصميم شوراي وزيران بايد با پارلمان اروپائي مشورت نمايد . در اين صورت پارلمان ارو پائي بايد ظرف سه ماه از تقاضا نظر خود را اعلام نمايد .
در صورت عدم اعلام نظر ، شوراي وزيران به اتخاذ تصميم مي پردازد . چنانچه براي اجراي تصميمات صادره نيازي به اتخاذ دستور اجرا و تصميمي باشد ، از روش اکثريت کيفي استفاده مي شود . چنانچه در حوزه چارچوب اهداف اين بخش توافقنامه هائي ميان دولت هاي عضو منعقد شوند براي اتخاذ دستور جراي اين توافقنامه ها شوراي وزيران نياز به اکثريت دو سوم دولت هاي طرف توافق مي باشد .
در رابطه با تفسير تصميمات و موافقتنامه اتحاديه اروپا و نيز دستورات اجرائي و لوايح صادره ، ديوان دادگستري اروپائي داراي صلاحيت مي باشد.
براي ايجاد همکاري در اتحاديه اروپا در مسائل مربوط به پليس و مسائل قضائي نهادهائي بوجود آمده اند که وظيفه شان هماهنگ نمودن اين همکاري ها مي باشد . اين نهادها عبارتند از ستاد همکاري هاي قضائي و رکن پليس اروپا.
ستاد همکاري هاي قضائي اروپائي72
اين نهاد که در 28 فوريه 2002 بوجود آمد مقرش در شهر هاگ در کشور هلند است . کليه شوراهاي اروپائي عضو آن بوده به اين ترتيب که هر عضو با نمايندگي يک قاضي يک مقام قضائي يا پليس با صلاحيت قضائي مشخص شده بوسيله همان کشور در جلسات ستاد شرکت مي نمايد. وظيفه ستاد ايجاد هماهنگي ميان مقامات دولت هاي عضو و تسهيل همکاري هاي قضائي بين المللي و امسترداد مجرمين مي باشد . ستاد به موضوعات مربوط به ترو ريسم ، قاچاق مواد مخدر و انسان ،کلاهبرداري و جرائم سازمان يافته بين المللي رسيدگي نموده ومي تواند در صورت نياز از کشورهاي عضو بخواهد تا در مورد ايجاد يک تيم تحقيقاتي مشترک به منظور انجام تحقيقات و تعقيب مجرمين اقدام نمايند73 .
پليس اروپائي74
پليس ارو پائي از ژانويه 1994 ابتدا بنام واحد مواد مخدر فعاليت خود را شروع نمود در1995 معاهده ايجاد پليس اروپائي به امضا ء کشورهاي عضو رسيد و در اکتبر 1998 به اجرا درآمد. از نظر صلاحيت ، پليس اروپائي داراي همان صلاحيت هائي است که نهاد قضائي دارد . پليس ارو پائي به عنوان نهادي با هدف کمک به کشورهاي اروپائي در کليه موضوعات مربوط به مبارزه با جرائم ايجاد شده است. در اين رابطه پليس ارو پائي به تسهيل جريان اطلاعات ميان مقامات پليسي کشورهاي عضو و ارائه آخرين اطلاعات به آنها در آن موضوعات مي پردازد. به موجب معاهده 1995 پليس ارو پائي مي تواند به ايجاد تيم هاي عملياتي پرداخته و با هماهنگي دولت هاي عضو آنها را بکار گيرد.

فصل سوم

سازمان همكاري اقتصادي (اكو)

مبحث اول: مقدمه
بنيان‌گذاران سازمان همكاري اقتصادي75 ايران، پاكستان و تركيه بودند. اين سازمان براي شكل‌گيري رشد اقتصادي پايدار76 در حوزه‌هاي مختلف فعاليت كرد تا زندگي مردم از لحاظ كيفي و كمّي ارتقاء يابد. تشكيل اين سازمان نتيجه‌ي پيوندهاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي و جغرافيايي سه كشور ياد شده بود. اين اقدام در جهان دوقطبي مورد حمايت آمريكا قرار داشت تا كشورهاي عضو در برابر نفوذ كمونيسم در منطقه از سوي اتحاد شوروي، در شرايط بهتري قرار گيرد. اين انتظار وجود داشت كه پيشينه‌ي پيوندهاي تاريخي چند صد ساله‌ي ميان اين كشورها، گسترش روابط آنها را در چارچوب اين سازمان تسهيل كند. سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي77 با طرح ايجاد بازار گسترده‌ي منطقه‌اي، رهبران اين كشورها را به تحقق اهداف اعلام شده اميدوار ساخت. رخداد انقلاب اسلامي در ايران از عوامل ايجاد سستي در روند فعاليت سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي بود.
پس از سال 1979 فعاليت اين سازمان به حال تعليق درآمد و در سال 1980 منحل شد. به زودي بر اساس سياست گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و توسعه‌ي همكاري در ميان كشورهاي همجوار، از فوريه‌ي 1985 سازمان آر.سي.دي بار ديگر با عنوان “سازمان همكاري اقتصادي” فعاليت خود را آغاز كرد، اما تا سال 1990 كه پروتكل اصلاحي عهدنامه‌ي ازمير، در نشست ويژه‌ي اسلام‌آباد به امضاي وزراي سه كشور برسد، در عمل فعاليتي نداشت. سال 1992 كه كشورهاي آسياي مركزي، افغانستان و آذربايجان به عضويت سازمان پذيرفته شدند، اين شهرت سال به سال گسترش يافت و سازمان در ميان مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي اهميت پيدا كرد. سپس روز 28 نوامبر به عنوان روز اكو برگزيده شد.

مبحث دوم: سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي)
گفتار اول: مقدمه
سازمان همكار براي عمران منطقه‌اي در سال 1964 تشكيل شد. سه كشور بنيان‌گذار آن از نظر توسعه‌ي اقتصادي كم و بيش در سطح متوازني قرار داشتند و هر سه در شمار كشورهاي اردوگاه غرب محسوب مي‌شدند. سران سه كشور در سال 1964 در استانبول بر همكاري‌هاي منطقه‌اي به عنوان “عامل تسريع رشد و توسعه‌ي ملي و تأمين صلح و آرامش و ثبات” تأكيد كردند و پيوندهاي تاريخي و فرهنگي مردم خود را سبب تحكيم اين همكاري‌ها دانستند. تشكيل سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي، بيانگر تلاش دولت‌هاي منطقه براي رشد و پيشرفت اقتصادي بود.
هر سه كشور ايران، تركيه و پاكستان با محدوديت‌هاي ارزي و بازارهاي محدود مواجه بودند. شرايط داخلي اين كشورها اجراي اين همكاري‌هاي منطقه‌اي را موجه و سازنده مي‌ساخت. هر سه كشور در پي صنعتي شدن بر اساس الگوهاي ارائه شده از سوي آمريكا و متحدين آن بودند. قرار گرفتن آنها در يك منطقه‌ي استراتژيك و حساس جهان و در همسايگي اتحاد شوروي، بر حساسيت اين همكاري‌ها مي‌افزود. سران سه كشور در پايان نشست استانبول، اهداف خود را به شرح زير اعلام كردند:
ـ ايجاد تجارت آزاد؛
ـ ايجاد اتاق‌هاي بازرگاني مشترك؛
ـ تنظيم و اجراي طرح‌هاي مشترك؛
ـ كاهش هزينه‌هاي پستي ميان سه كشور؛
ـ بهبود و گسترش حمل و نقل هوايي در منطقه؛
ـ بررسي امكانات توسعه‌ي همكاري در زمينه‌ي كشتيراني؛
ـ گسترش راه‌آهن؛
ـ لغو رواديد ميان سه كشور؛
ـ گسترش گردشگري در منطقه؛ ” كمك‌هاي فنّي؛
ـ گسترش همكاري‌هاي فرهنگي و ايجاد مراكز فرهنگي مشترك.78
پيمان ازمير كه بيان كننده‌ي اهداف و انگيزه‌هاي اساسي بنيان‌گذاران سازمان همكاري عمران منطقه‌اي بود، در مارس 1977 به تصويب رهبران به كشور رسيد. در اين پيمان

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره بسط برند، بازار هدف، پردازش اطلاعات Next Entries منبع تحقیق درباره سهم بازار، چرخه عمر، منابع سازمان