دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد معدنی، مواد غذایی، جوجه گوشتی

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌تواند صفات توليدي را نيز بهبود بخشد (Kalinowski و همکاران، 2003 و Schutte و Pack، 1995).
Huyhebaert و Pack (1994) و نیز Schutte و Pack (1995)، اثرات مثبت متيونين را در افزايش گوشت عضله سينه گزارش نمودند. همين طور Virtanen و Rosi(1995)، گزارش نمود كه در صورت افزودن متيونين به جيره‌هاي متعادل وزن بدن و رشد عضله سينه و راندمان خوراك بهبود مي‌يابد كه عواملي مانند جيره پايه، نژاد و طول دوره آزمايش در اين مورد تأثير گذار بودند.
به نظر می رسد که تغییرات اندك تا (6%) سطح متیونین جیره تاثیر چندانی بر افزایش وزن جوجه هاي
گوشتی در مراحل مختلف پرورش ندارد، ولی تغییرات بیشتر متیونین جیره می تواند اثرات معنی داري بر افزایش وزن داشته باشد(Moran ، 1994 و Rubin، 2007).
تقریبا در اکثر تحقیقات انجام شده با افزایش سطح اسیدهاي آمینه گوگرددار جیره، چربی حفره بطنی کاهش یافته است(Carew و همکاران، 1961 و Chattopadhyay و همکاران، 2006 ).
تغییرات سطح اسیدهاي آمینه گوگرددار جیره جوجه هاي گوشتی موجب تغییر وزن و درصد لاشه می شود. هم چنین مشخص شده است که وقتی سطح متیونین بعلاوه سیستین قابل هضم در جیره جوجه هاي گوشتی درحال رشد از 75% درصد بیشتر شود، افزایشی در درصد سینه مشاهده نخواهد شد(Pack، 1996).
امروزه مصرف كنندگان گوشت طيور تمايل به مصرف محصولات با منشا گياهي دارند. لذا به نظر مي رسد پيدا كردن يك منبع جايگزين براي متيونين، ضروري است. در همين زمينه Halder و Roy ( 2007)، گزارش كردند كه هربومتيونين ( يكي از منابع متيونين گياهي) نسبت به متيونين سنتتيك كارايي بالاتري
دارد. هم چنين با استفاده از مطالعات متعددي كارايي زيستي متيونين مايع (MHA-FA) نسبت به متيونين سنتتيك گزارش شده است (Hoehler و همکاران، a2005).

2-1-5-2- لایزین
در جيره طيور، ليزين به عنوان دومين اسيد آمينه محدودكننده تاثير زيادي بر توليد دارد. ليزين جيره براي رشد و نمو گوشت سينه حياتي است و كمبود اين اسيد آمينه باعث كاهش رشد شديد سلول هاي ماهواره اي در ماهيچه سينه جوجه مي شود (Tesseraud و همکاران، 1996). اسید آمینه لايزين مهم ترين اسید آمینه در رشد گوشت طیور به ويژه رشد عضله سینه است. در اغلب جیره های طیور لايزين جزو اسیدهای آمینه محدود کننده است(Sterling و همكاران، 2003). از سوي ديگر با افزايش فعاليت پروتئين هاي كالپاين – ام و كاتپسين – بی در ماهيچه سينه، تجزيه پروتئين در بخش ماهيچه بزرگ سينه افزايش مي يابد (Tesseraud و همکاران، 2008).
علي رغم اين كه متيونين اولين اسيد آمينه محدود كننده در جيره طيور است ولي ليزين به عنوان اسيدآمينه مرجع در مبحث پروتئين ايده آل در نظر گرفته مي شود؛ كه دليل عمده آن، استفاده بيشتر اين اسيدآمينه در ذخيره پروتئين بوده و همانند متيونين وارد ساير مسيرهاي متابوليكي ديگر نمي شود و ميزان احتياجات آن به ميزان اندكي توسط ساير فعاليت هاي متابوليكي تحت تاثير قرار مي گيرد (Lemme، 2003).
انتخاب ژنتيكي توسط شركت هاي اصلاح نژاد، بطور چشم گيري باعث بهبود نرخ رشد، ضريب تبديل و توليد گوشت سينه در مرغ هاي گوشتي فعلي نسبت به دهه گذشته شده است، در نتيجه جوجه هاي گوشتي امروزي براي عملكرد بهينه و توليد گوشت سينه در مقايسه با جوجه هاي گوشتي سال هاي گذشته به اسيد آمينه بيشتري نياز دارند (Dozier و همکاران، 2008 ).
Kidd و همکاران (2004)، گزارش کردند که افزايش سطوح لايزين اثرات معنی داری روی افزايش وزن زنده، مصرف خوراك و ضريب تبديل غذايی دارد. در مقابلAraujo و همكاران ( 2008)، گزارش کردند که عملكرد جوجه های گوشتی تحت تاثیر سطوح لايزين قرار نمی گیرد. عملكردهای ارائه شده در نشريات منتشره از سوی شرکت های تولید کننده آمیخته های مختلف تحت شرايط خاص و طبق دستورالعمل ( برنامه نوری، تراکم، تغذيه و دما) شرکت های مذکور در شرايط آب و هوايی خاص بدست آمده است و هیچ گاه نمی توان به منزله يك ضمانت نامه تلقی شود. سطوح معمول انرژی و اسیدهای آمینه به ويژه لايزين درجیره های جوجه گوشتی دردفترچه های راهنمای پرورشی سويه های جوجه گوشتی آمده است. اين اطلاعات تنها يك راهنمای عملی هستند و نیازهای سويه های گوشتی را بیان نمی کنند و لازم است که میزان انرژی، لايزين جیره که بهترين سوددهی را خواهند داشت در شرايط منطقه ای تعیین گردند. نتايج آزمايشات مختلف نشان داده است که انرژی آزاد شده از مواد غذايی و جیره های غذايی بسته به سويه و سطوح مواد مغذی )انرژی و ساير مواد مغذی( تغییر می کند. Zhou وهمكاران ( 2004) با بررسی اثرات سطوح انرژی در دوره های پرورشی( 8، 28 و 36 روزگی) گزارش نمودند که راندمان انرژتیك با کاهش سطح انرژی در دوره های پرورشی کاهش يافت.
Saleh و همكاران ( 2009)، طی مطالعه ای جهت بررسی اثرات انرژی بر روی عملكرد جوجه های گوشتی ( هیبرو و راس) گزارش نمودند که میزان رشد نسبی در جوجه های تغذيه شده با جیره هايی با سطح انرژی کم تر، بیشتر بود. اسید آمینه لايزين مهم ترين اسید آمینه در رشد گوشت طیور به ويژه رشد عضله سینه است. در اغلب جیره های طیور لايزين جزو اسیدهای آمینه محدود کننده است.
در تحقيق Vazques و Pesti ( 1997 )، مجموعه نتايج آزمايشي 16 پژوهش صورت پذيرفته در دو دهه گذشته را جمع آوري كردند و با همسان سازي داده ها و مدل سازي به روش خط شكسته نشان دادند كه بهترين سطح ليزين 2/1 درصد جيره براي براي حداكثر افزايش وزن بدن مي باشد كه نشان مي دهد مقدار احتياج بيش از توصيه هاي NRC ( 1994) است.
Moran و همكاران (1990)، گزارش نمودند كه سطح ليزين 85/0% براي جوجه‌هاي 28 تا 42 روزه كافي نمي‌باشد و ميزان ليزين در حدود 05/1درصد توانست صفات توليدي را بهبود بخشد.
Hickling و همكاران (1990)، پيشنهاد نمودند كه سطح ليزين مورد نياز، بيش از مقدار توصيه شده NRC (1994) براي صفات توليدي مي‌باشد و ميزان ليزين در سطح 122% NRC (1994) حداكثر رشد عضله سينه را موجب ميشود و همين طور حداكثر راندمان خوراك نيز با سطوح بالاتري از ليزين بدست آمد.
Labadan (2001)، گزارش نمود كه ليزين مورد نياز براي جوجه‌هاي گوشتي براي حداكثر رشد عضله سينه در 0-3 هفتگي 32/1 درصد است كه اين رقم 20% بيش از توصيه NRC (1994) ميباشد.

2-1-6- پریمکس ویتامین – مواد معدنی
بیش از 55 تا 70 درصد کل هزینه های پرورشی جوجه های گوشتی مربوط به خوراک مصرفی می باشد که حدود 3 درصد از مجموع هزینه ها را مواد معدنی و ویتامین ها به خود اختصاص می دهند ( افشار، 1376 ).
در واحدهاي پرورش طيور بخش اعظم هزينه ها مربوط به هزينه هاي خوراك است كه در حدود 70 درصد هزينه ها را به خود اختصاص مي دهد. كه از اين مقدار، ويتامين ها 13 ماده مغذي از كل مواد مغذي مورد نياز طيور، 08/0 درصد از وزن خوراك و 2 درصد از هزينه خوراك را در بر مي گيرند (Patel و همکاران، 1997). اما به دليل نقش بسيار مهم در اعمال متابوليكي بدن نيازمند توجه ويژه اي در جيره نويسي و تغذيه طيور مي باشند(McDowell، 2000).
جیرههای با پایه ذرت و سویا معمولاً برای تأمین نیازهای انرژی و اسیدآمینه جوجههای گوشتی به کار میروند که معمولاً از لحاظ ویتامینها و مواد معدنی کمیاب کمبود دارند. در نتیجه چنین جیرههایی می بایست با مکملهای معدنی و ویتامینی تقویت گردند (Deyhim و همکاران، 1993). مواد معدنی و ویتامینها دارای نقشهای بیولوژیک زیادی در بدن هستند و تأمین آن ها برای تندرستی، و عملکرد بهینه طیور ضروری میباشند
مکملهای معدنی و ویتامینی ترکیبی از مواد معدنی و ویتامینها هستند که به جیرههای جوجههای گوشتی برای تأمین آن دسته از ویتامینها و مواد معدنی که احتمال کمبودشان در جیرههای غذایی بیشتر محتمل است اضافه میگردند. با توجه به اهمیت اضافه کردن مکملهای مواد معدنی و ویتامینها به جیره های غذایی طیور امروزه تولید تجاری این مکملها در سراسر دنیا رایج است (Scott و همکاران، 1982). همان طوری که قرص، بلوس، مایعات خوراکی، محلولهای تزریقی و غیره جزو اشکال داروئی صنعت تولید داروهای دام و طیور محسوب میشوند، یکی از مهمترین و رایجترین اشکال داروئی این صنعت که امروزه در دنیا نگرش و توجه خاصی به آن معطوف شده است شکل فرآوردههای افزودنی به خوراک است که اصطلاحاً به آن مکمل غذایی، پرمیکس میگویند. در خصوص اهمیت این شکل داروئی یا غذایی ذکر این موضوع حائز اهمیت است که امروزه با گسترش پرورش دام و طیور در محیطهای متراکم، این حیوانات تحت تأثیر یک سری از عوامل مدیریتی، تغذیهای و استرسهای محیطی و بیولوژیکی قرار می گیرند. لذا تأمین نیازهای غذایی و درمانی این حیوانات از طریق جیره غذایی از اهمیت و ارزش فراوانی برخوردار است (شجاعی و نقوی، 1390).

2-1-6-1- ويتامين ها در پریمکس 5/0درصد مرغ گوشتی
ویتامین ها ترکیبات آلی هستند که به مقدار خیلی جزئی برای متابولیسم مواد غذایی و اعمال حیاتی بدن و رشد و نمو و تندرستی ضرورت دارند. تغذیه ناقص و رژیم غذایی نامناسب سبب کمبود یا فقدان یک یا چند ویتامین می شود و به بیماری های مختلف مانند بری بری و پلاگر می انجامد. ویتامین ها سبب تسهیل دگرگشت (سوخت و ساز بدن)، اسیدهای آمینه، چربی ها و کربوهیدرات ها می شوند و رشد و نمو و ترمیم سلول های بدن را میسر می سازند. برخی از ویتامین ها سبب جذب مواد غذایی در روده می شوند و بعضی نیز به عنوان کاتالیزور عمل می کنند. عمل آن ها بر روی بافت های اپیتلیال و هم چنین استخوان بوده و در مجموع هر کدام از آن ها از بروز یک عارضه جلوگیری می کند. فونک نام Vitalamine یعنی آمینی که حیاتی بوده و برای ادامه زندگی ضرورت دارد، را به موادی که سبب بهبود بیماری بری بری می شد و از گروه آمین بوده اطلاق کرد. پس از آن که معلوم شد بسیاری از ویتامین ها از گروه آمین نیستند حرف e از آخر واژه ویتامین حذف و واژه Vitamin مورد قبول واقع شد(عربشاهی، 1387).
ويتامين ها به عنوان گروهي از تركيبات آلي پيچيده، كه به مقدار اندك جهت انجام متابوليسم طبيعي بدن، مورد نياز هستند. اين مواد در طبيعت توسط ميكروارگانيسم ها و گياهان ساخته مي شوند و بعضي از آن ها نيز توسط بعضي از جانداران تكامل يافته توليد مي شوند (McCormiek و Green، 1994). در صنعت، ويتامين ها بدون استثناء توسط فرآيندهاي شيميايي و ميكروبي توليد مي شوند. علي رغم اين كه ويتامين ها به عنوان مواد مغذي مخصوص شناخته شده اند، اين مولكول هاي آلي داراي ساختمان شيميايي غير مشترك، وظايف و نقش هاي فيزيولوژيكي متنوع و نحوه عمل متفاوت مي باشند (Miller، 1991).
ويتامين ها اهميت زيادي در حفظ سلامت و عملكرد اكثر موجودات زنده دارند. به خوبي مشخص شده است كه كمبود ويتامين ها سبب بروز نابساماني در سيستم ايمني بدن مي شود(Mckee، 1997).
معمولا نيازهاي ويتاميني طيور در شرايط پرورش ايده ال تعيين مي گردد(Nathana و همکاران، 2002). از آن جا كه در سالن هاي پرورش، طيور تحت تاثير تنش هاي مختلف قرار مي گيرند از اين رو براي مقابله با عوامل تنش زا ميزان نياز به ويتامين ها افزايش مي يابد(Sahin و همکاران، 2002). از مدت ها پيش نقش ويتامين ها به منظور بهبود عملکرد پرنده‌ها در خلال تنش گرما مورد مطاله قرار گرفته است(، Lott، 1991 و Mckee، 1997).
ويتامين ها از جمله اقلام خوراكي بسيار مهم و حياتي در جيره هاي طيور هستند. اگرچه ويتامين ها نقشي در توليد انرژي ندارند، اما اهميت آن ها در انجام پديده هاي حياتي بدن به اندازهاي است كه فقدان يا كمبود هر يك از آن ها منجر به پيدايش اختلال شديد در يك عضو يا در تمام بدن مي گردد (Skinner و همکاران، 1992). عوارض ناشي از فقدان و يا كمبود ويتامين ها در بدن آثاري هستند كه به دليل ناهنجاري هاي واكنش هاي بيوشيميايي به صورت بيماري بروز مي نمايد (McDowell، 2000).

2-1-6-1- 1- ويتامين A
ويتامين A براي كاركرد طبيعي سلول‌هاي عصبي اختصاصي گيرنده‌هاي نوري در شبكيه چشم ضروري است. وظيفه ديگر ويتامين A بقاي سلول‌هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های داوري، طرفين، هزينههاي Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عدل و انصاف، حقوق فرانسه