دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد غذایی، لیپوپروتئین، اکسیداسیون

دانلود پایان نامه ارشد

تاثیر بر کاهش میزان کلسترول پلاسمای خون، کاهش LDL، افزایش HDL، و نیز کاهش میزان تری گلیسیرید پلاسا دارد(UChaturvedi و همکاران، 2004).
سلنیوم به عنوان بخشی از آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز درون سلولی اولین و دومین سد دفاعی بدن در برابر عوامل اکسیدکنندگی را ایجاد می کند. آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در جهت کاهش اکسیداسیون وجود در ساختارهای داخل سلولی ضروری است(Surai، 2002). چرا که رادیکال های آزاد دائما در فعالیت فیزیولوژیک تولید می شود و تولید آن ها در شرایط استرس افزایش می یابد هم چنین منابع اصلی تولید رادیکال های آزاد در سلول شامل زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری ها، آنزیم های تابولیسم گزنوبیوتیک و سلول های ایمنی ی باشد. به خصوص سلول هایی ایمنی جهت کشتن عوامل بیماری زا، رادیکال های آزاد را تولید ی کنند (Holovsk و همکاران، 2003).

2-1-7- کوکسیدیواستات
بيماري كوكسيديوز از بيماري هاي تك ياخته اي طيور و بسياري از پرندگان مي باشد. اين بيماري به وسيله ي انگل تك ياخته ي متعلق به زير شاخه ي اپي كمپلكسا و خانواده ي ايمرئيده ايجاد مي گردد و داراي چرخه ي زندگي مستقيم بوده و بدون نياز به ميزبان واسط مراحل تكثير غير جنسي و تكثير جنسي خود را در بدن ميزبان طي مي كند(صانعي، 1375).
عوامل كوكسيديوز انتشار جهاني داشته و تقريباً در هر مكاني كه طيور پرورش داده مي شود يافت مي گردد. عفونت هاي كوكسيديوزي موجب خسارات فراواني در صنعت مرغداري مي شود. در گذشته كنترل اين بيماري توسط سولفاناميدها و ساير تركيبات صورت مي گرفت، ولي امروزه داروهاي يونوفور به طور گسترده اي بيش از ساير داروها مورد استفاده قرار مي گيرد، چرا كه عملكرد اين داروها بهتر از تركيبات شيميايي مي باشد ( قمریان، 1385).
گزارش شده كه در هنگام استفاده از داروهاي يونوفور دقت زيادي بايد مبذول گردد، زيرا در شرايط خاصي بر روي رشد، مصرف خوراك، ضريب تبديل غذايي، ميزان قابليت استفاده از املاح، احتياجات اسيد آمينه اي گوگرددار و سوخت و ساز پرنده اثر مي گذارند(Lee، 1989).
يونوفور محصولات تخميري گونه هاي مختلف ميكروارگانيسم ها هستند كه از طريق تشكيل مجموعه ي چربي دوست با كاتيون ها باعث افزايش نفوذ آن ها در غشاي سلول تك ياخته شده و از اين طريق سبب توقف گراديان كاتيون از طريق غشاي سلول ميزبان مي شوند و در نهايت موجب انهدام سلول انگل مي گردند. اما در مورد اتصال يونوفورها به كاتيون هاي فلزي، گزارش شده است كه بين برخي از يونوفورها مصرف هم زمان آن ها تقابل دارويي و يا اثرات منفي گزارش شده است كه از جمله ي اين داروها مي توان به مصرف هم زمان مادورامايسين و يا سالينومايسين با ساير كوكسيديواستات ها اشاره كرد(Augustine و Menaughton، 1990 و Shen و Brodbelt، 2000 ).

2-1-7-1- سالینومایسین
اين دارو نفوذپذيري غشاء را نسبت به كاتيون هايي مانند يون سديم تغيير داده و باعث افزايش فشار اسمزي داخل سلول گشته و در نتيجه اين امر تعادل يوني در دو سوي غشا را بهم می زند و باعث اختلال در متابوليسم انگل مي شود. سالينومايسين با مكانيسم فوق در چرخه زندگي گونه هاي مختلف Eimeria در طيور مانند: acervulina, maxima, necatrix, mivati, brunetti, tenella تأثير داشته و از تكامل شيزونت ها قبل از اين كه بتوانند به طيور آسيب شديدي برسانند جلوگيري مي نمايد( قمریان، 1385).
سالینومایسین سدیم یک آنتی کوکسیدیال یونوفوره است که روی مروزوئیت‏ها، اسپروزوئیت‏ها و شیزونت‏های بالغ تمام گونه‏های پاتوژن آیمریاها نظیر آیمریا تنلا، آسروولینا٬ نکاتریکس٬ ماکزیما٬ میواتی و برونتی اثر کشنده دارد. هم چنین باعث صدمه شدید به شیزونت‏های بالغ نیز می‏گردد. سالینومایسین برای پیش گیری از بیماری کوکسیدیوز در جوجه‏های گوشتی و پولتهای تخمگذار بر گونههای مختلف آیمریا مصرف می گردد. سالینومایسین هیچ عوارض جانبی بر روی رشد جوجه‏های گوشتی و یا بر روی کیفیت لاشه نداشته و بر روی ذائقه و تغذیه جوجه‏های گوشتی نیز تأثیر ندارد و همچنین با مصرف آن٬ مصرف آب افزایش نیافته و در نتیجه بستر خشک باقی می ماند( قمریان، 1385).
موارد منع مصرف:
• در طیور مادر و تخم گذار از 16هفتگی به بعد٬ از مصرف این دارو پرهیز گردد.
• در اسب و بوقلمون منع مصرف دارد.
• از مصرف توام سالینومایسین با تیامولین پرهیز گردد. و باید حداقل فاصله زمانی بین مصرف این دو دارو از یک دیگر 7 روز باشد.
زمان پرهیز از مصرف: 5 روز قبل از کشتار از مصرف این دارو خودداری گردد( قمریان، 1385).

گزارش ها حاكي از این است كه سالينومایسين رشد جوجه هاي دریافت كننده ی این دارو را نسبت به گروه شاهد كاهش می دهد(Yvore و همکاران، 1980 و Patel،.و همکاران، 1980). Keshavarz و McDougald ( 1982 )، دریافتند كه كاهش رشد ناشي از این داروها در مقادیر بالا، مربوط به خواص بي اشتها كنندگي آن ها بوده كه باعث كاهش مصرف غذا مي شوند.

2-2- کیفیت لاشه
فاکتورهای مختلفی مانند لاین ، سن، سلامت، تغذیه، وزن بدن بر بخشهای عمده لاشه (سینه و فیله بدون استخوان، ساق و ران ) تأثیر میگذارند. نتایج مطالعه Rondelli و همکاران (2003)، نشان داد که لاینهای ماده راس نسبت بیشتری سینه در مقایسه با نرها دارا بودند و از سوی دیگر نرها نسبت بزرگتری از ران را در مقایسه با مادهها نشان دادند. سن کشتار نیز بر کیفیت لاشه طیور گوشتی تأثیرگذار است. Albuquerque و همکاران (2003)، مشاهده کردند که طیور کشتار شده در سن 49 و 56 روزگی نسبت بیشتری از سینه با استخوان و گوشت سینه در مقایسه با طیور کشتار شده در سن 42 روزگی دارا میباشند.
شکل 2 نیز اجزای مختلف لاشه طیور را نشان میدهد. بازده لاشههای شکمخالی معمولاً با افزایش وزن بدن افزایش مییابد. دستگاه گوارشی، تنفسی و دیگر بخشهای ناخوردنی بخش بزرگی از پرنده تازه از تخم درآمده را تشکیل میدهند. وزن این بخشها نسبت به وزن بدن با افزایش رشد پرنده کاهش مییابد. هماکنون به طور فزایندهای پیش از فروش، گوشت طیور از لاشه جدا میگردد بنابراین بازدهی نسبی این بخشهای لاشه طیور مهم است (اس. پی. رز، 1378).

شکل 2- اجزای لاشه طیور (اس. پی. رز، 1378)

عملاً چربی به عنوان ضایعات به شمار میآید و در جوجههای گوشتی لاشههایی از اهمیت اقتصادی برخوردارند که درصد بالاتری از آن به سینه و ران اختصاص داشته باشد. زیرا در فروش قطعات تفکیک شده بیشترین قیمت مربوط به گوشت سینه میباشد و در مرتبه بعدی ران قرار دارد (پوررضا، 1370).
یک لاشه خوب توسط ترکیب مطلوب: حداکثر نسبت ماهیچه، حداقل نسبت استخوان و نسبت اپتیمم چربی مشخص میگردد. همچنین یک لاشه خوب میبایست حاوی نسبت بالایی از ماهیچههای ارزشمند (مانند سینه و ران) باشد ترکیب لاشه در جوجههای گوشتی توسط عوامل ژنتیکی و تغذیهای مشخص میگردد (Karima و همکاران، 2005). افزایش نسبت پروتئین به انرژی منجر به افزایش خشکی لاشه و کاهش چربی بدن میگردد در حالیکه نسبت پایین پروتئین به انرژی موجب اثر برعکس میگردد (Jones ، 1985و Bartov، 1998).
ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ، ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻴﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﻻﺷﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻴﻨﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺣﻔـﺮه ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺑﻲ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ، ارﺗﺒﺎط زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻛﻞ ﭼﺮﺑـﻲ ﻻﺷـﻪ دارد و می تواند ﻣﻌﻴـﺎري ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﭼﺮﺑﻲ در ﻻﺷﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺑﻲ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ ﺟﺰو ﺻﻔﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻣـﺎ ﭼﺮﺑـﻲ درون ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ اي ﺟـﺰو ﺻـﻔﺎت ﺧـﻮب ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺮﻣﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﺷﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮ درآوري ﻃﻴﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب، ﺻﻔﺎت وراﺛﺖ ﭘـﺬﻳﺮ، وزن
ﺑﺪن و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن دارد. ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ در ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺬب ﻏـﺬاﻳﻲ دﺧﺎﻟـﺖ دارد ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭗ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﻻﺷﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺻﻔﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ در ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻔﺖ ﺑﻴﻦ 50 ﺗﺎ 80% ﺗﻮارث ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ژﻧﺘﻴﻜﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻔﺎت ﻻﺷﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻴﻨﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ ﺷﺪه ﺑﺪون این که ﭼﺮﺑﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ (Zerehdaran، 2004).

2-3- فراسنجه های خونی
از حدود سال 1996 مشخص شد که خون از دو قسمت تشکیل شده. این دو قسمت عبارتند از سلول ها و نیز مایعی که به طور منظم و یک طرفه در سیستم چرخشی بسته ای در جریان است و توسط انقباضات ریتمیک قلب به جلو رانده می شود. خون یک بافت گردش ‌کننده متشکل از پلاسمای مایع و یاخته است. کار اصلی خون رساندن مواد تغذیه‌کننده (اکسیژن، گلوکز) و سازنده به بافت‌ها و برطرف کردن مواد اضافی و زباله‌ای (هم چون دی‌اکسید کربن و اسید لاکتیک) از بافت‌های بدن است. خون بافت پیوندی تخصص یافته‌ای است که سلول های آن در داخل ماده زمینه‌ای مایعی به نام پلاسما شناورند. خون به واسطه گردش در داخل رگ های خونی اصلی، مواد غذایی و حرارت را در بدن توزیع کرده و اکسیژن و دی‌اکسید کربن را بین سلول ها و ریه‌ها انتقال می‌دهد و مواد زاید حاصل از فعالیت سلول ها را به ارگان های دفعی می‌‌رساند. خون در محیط خارج از بدن منعقد شده و به صورت لخته در می‌آید و قسمت محلول آن به صورت مایعی زرد و روشن به نام پلاسما، از آن جدا می‌گردد( منتظری، 1392).

سلول های خون و پلاسما، کنش های گوناگونی را انجام می دهند که شامل:
• انتقال مواد غذایی و هورمون ها به بافت ها
• انتقال اکسیژن از شش ها به بافت ها و انتقال گاز کربنیک از بافت ها و شش ها
• انتقال مواد زاید سلولی به کلیه ها برای دفع شدن از بدن
• تنظیم آب، دما و pH
• مکانیزم های لخته شدن، بدن را در برابر از دست رفتن خون محافظت می کند( ضمیری، 1386) .
• سلول های سفید خون با ویژگی فاگوسیتوزی و همچنین، پروتئین های ویژه ای در خون، بدن را در برابر میکروارگانیزم های بیگانه و مواد سمی محافظت می کنند (حاتمی و همکاران، 1387).

2-3-1- پروتئین های عمده پلاسما
آلبومین پروتئین اصلی خون می باشد که بوسیله کبد ساخته می شود و مهم ترین وظیفه آن حفظ فشار اسمزی خون می باشد. در ضمن در حمل مواد غیر معمول در آب ، نظیر اسیدهای چرب آزاد نقش عمده ای دارد. فیبرینوژن ، پروتئینی است که در کبد سنتز می شود. و پس از تبدیل شدن به فیبرین در انعقاد خون شرکت می کند. گلوبین ها از نظر وزن مولکولی به سردسته گاما گلبولین ها ، بتا گلبولین ها و آلفا گلبولین ها تقسیم می شوند. که مهم ترین آن ها گاما گلبولین ها هستند که به آنتی بادی ها یا ایمونو گلبولین ها نیز مشهورند ( منتظری، 1392).
در مورد پروتئين هاي خون در پرندگان و روابط آن با سطوح و انواع چربي مصرفي در جيره تحقيقات بسيار اندكي وجود دارد ( نظیفی،1376). غلظت پروتيين تام سرم خون پرنده ها، كم تر از پستانداران است و ميزان آن در پرندگان سالم 5- 3 گرم در دسي ليتر گزارش شده است (Ritchie و Harrison ، 1994). به تبعيت از پروتيين تام، فشار اسمزي كلوئيدي پلاسماي پرندگان به گونه شايان توجهي، پايين تر از بيشتر پستان داران است، اين امر بيشتر از آن ناشي مي شود كه آلبومين پلاسما در پرندگان نسبت به گلوبولين ها كم تر مي باشد. نسبت آلبومين به گلوبولين بهترين شاخص فشار اسمزي كلوئيدي خون مي باشد (نظیفی، 1376 ).

2-3-2- چربی های خون
در طیور چربی هاي موجود درجیرة غذایی، پس از جذب رودهاي از طریق سیاهرگ باب کبدي به صورت لیپوپروتئین هاي با چگالی بسیار کم به گردش خون راه می یابند؛ در حالی که در پستانداران سیستم لنفاوي در انتقال چربی ها نقش عمدهاي دارد و توسط ذرات بزرگتري مثل کیلومیکرون ها انتقال می یابند(رحیمی، 1381). چربی هاي موجود در گردش خون طیور شامل چربی هاي خنثی( تري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف، قانون حاکم Next Entries نیات رفتاری، رفتار مصرف کننده، نیات رفتاری مشتری