دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم های اطلاعات، فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

1-10-1) قلمرو موضوعي تحقيق
سازمان های داخلی که اقدام به پیاده سازی ماژول های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان نموده اند.
1-10-2) دوره های زمانی انجام تحقیق :
تحقیق مذبور در بازه زمانی 6- 5 ماه انجام می گردد.
1-10-3) قلمرو مكانی تحقيق
مکان انجام تحقیق در تهران خواهد بود.

1-11) جامعه آماری
1-11-1) جامعه آماری خبرگان جهت پاسخ گویی به پرسشنامه اول ، شامل تمامی خبرگانی می باشد که در حوزه سیستم های ERP دارای دانش و تخصص کافی هستند.
1-11-2) جامعه آماری سازمان های منتخب جهت پاسخ گویی به پرسشنامه دوم، شامل سازمان های داخلی است که ماژول های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را پیاده سازی نموده اند.

1-12) نمونه آماری
1-12-1) نمونه آماری خبرگان جهت پاسخ گویی به پرسشنامه اول، شامل خبرگان در دسترسی می باشد که دانش و تجربه لازم را در زمینه پیاده سازی این سیستم دارا می باشند.
1-12-2) نمونه آماری سازمان های منتخب جهت پاسخ گویی به پرسشنامه دوم شامل سازمان های داخلی در دسترسی می باشد که ماژول های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را پیاده سازی نموده اند. در واقع نمونه آماری برای ارزیابی دقت سیستم استنتاج فازی طراحی شده، شامل چند سازمان منتخب در دسترس در ایران است که این سیستم را پیاده سازی نموده اند.

1-13) روش نمونه گیری
روش نمونه گیری خبرگان به دلیل محدودیت دسترسی به خبرگان، به صورت قضاوتی می باشد. همچنین روش نمونه گیری سازمان های منتخب بر اساس سازمان ها و صنعت مرتبط با آن ها به صورت روش نمونه گیری قضاوتی بوده است.

1-14) روش های مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات
در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون هایی از قبیل آزمون آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی ابزار مورد نظر در پژوهش (پرسشنامه)؛ آزمون کولموگروف-اسمیرنف جهت شناسایی توزیع داده های حاصل از پرسشنامه نخست؛ آزمون دو جمله اي جهت شناسایی شاخص های سنجش مورد تایید خبرگان؛ تحلیل همبستگی جهت شناسایی ارتباط میان شاخص ها و در نهایت تحلیل عاملی بر روی عامل ها و شاخص های سنجش شناسایی شده جهت یافتن عامل های نهایی تاثیر گذار بر موفقیت پیاده سازی پروژه مدیریت منابع سازمان صورت گرفته است. در ادامه با استفاده از نرم افزار MATLAB، سيستم استنتاج فازي به منظور ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها از پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان طراحي شده است. در این نرم افزار با وارد کردن شاخص های سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان و وزن مرتبط با هر یک از آن ها به عنوان متغیرهای ورودی تحقیق، میزان احتمال موفقیت سازمان منتخب در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

1-15) محدودیت های تحقیق
1-15-1) كمبود خبرگان و متخصصين سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در کشور كه اين امر به دليل پیچیدگی بسیار بالای این سیستم مي باشد.
1-15-2) نبود پيشينه مناسب در زمينه چگونگی بهره گیری از متغیرها و عوامل بحرانی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در پروژه های پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان.
1-15-3) کمبود سازمان هایی که سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را با موفقیت پیاده سازی نموده اند.
1-15-4) کمبود سازمان های داخلی که سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را پیاده سازی نموده اند.

1-16) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق
1-16-1) سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: یک بسته نرم افزاری تجاری است که طیف وسیعی از فعالیت هاي مختلفی که به بهبود عملکرد سازمان منتهی می شود را در بر می گیرد و توسط برنامه هاي کاربردي که شامل چندین زیر برنامه کاربردي دیگر است پشتیبانی می شود. هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان مواد، اطلاعات و منابع بین تمامی واحد های درون سازمانی و حوزه های میان وظیفه ای از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، مدیریت موجودی و تدارکات مي باشد (عالم تبریز، 1389).
1-16-2) منطق فازی: یک سیستم منطقی که از منطق چند مقداری منتج شده است. تئوری مجموعه های فازی مرتبط با کلاس هایی از اشیا است که عضویت هر یک از این اشیا در کلاس ها با مفهومی تحت عنوان درجه عضویت توصیف می شود (کیا، 1389).
1-16-3) مجموعه فازی: مجموعه هايي كه اجزايشان به درجات مختلف به آن ها تعلق دارند (اسماعيل پور، 1388)

1-17) ساختار پایان نامه
درادامه و در فصل هاي بعدي، مطالب به ترتیب زير ارائه خواهند شد:
• فصل دوم به تشریح ادبيات و مفاهیم نظري و تئوريک لازم در زمينه برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته می شود. در این فصل تعاریف برنامه ریزی منابع سازمان، سیر تکاملی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، مزایای پیاده سازی آن در سازمان ها، کارکردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و موانع و دلایل اصلی موجود در شکست پیاده سازی آن بیان می شود. در ادامه به بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته می شود.
• فصل سوم به تشریح کامل روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش می پردازد. بدين منظور در این فصل سوالات تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری و متغیرهای تحقیق بیان می گردد.
• فصل چهارم به تحلیل داده ها و اطلاعات حاصل از ابزار اندازه گیری اشاره شده در فصل سوم می پردازد و بر اساس شاخص های معتبر شناسایی شده در گام پیشین، سيستم استنتاج فازي به منظور ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها از پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان ارائه می گردد. همچنین این فصل به شناسایی میزان موفقیت چند سازمان منتخب در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته و در ادامه با استفاده از سیستم استنتاج فازی طراحی شده به شناسایی احتمال موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان های منتخب می پردازد.
• فصل پنجم به بیان پيشنهادات و راهکارهای انجام پروژه های پیاده سازی مدیریت منابع سازمان جهت افزایش میزان احتمال موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان منتخب می پردازد و در ادامه نتايج نهایی تحقيق و محدوديت ها ارائه می گردد.

فصل دوم:
مباني نظري تحقيق

2-1) مقدمه
سازمان هاي امروزي به سمت جهاني شدن حرکت مي كنند و رقابت برای رسیدن به سطح جهانی به شدت افزایش یافته است. در بازارهاي رقابت جهاني، سازمان ها به راه حل هاي مرتبط با كسب و كار و ساختارهاي انعطاف پذير و قابل اطمينان نياز دارند. فناوری اطلاعات و ارتباطات فرآيندهاي كاري را بطور مستقيم و يا غير مستقيم در جهت رشد سازمان پشتيباني کرده و منجر به بهبود عملکرد سازمان از طریق بهبود فرایندها می گردد. از این رو بسياري از زيرساختارهاي سازماني توسط سيستم هاي اطلاعاتي توانمندتر شده اند. با اداره مؤثرتر اين فرآيندها به وسیله فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ها می توانند از طريق كاهش هزينه، افزايش توليد و بهبود ارائه خدمات به مشتريان، به نحو موثرتری به نیازمندی های بازار پاسخ داده و فرایندهای خود را با محیط پویا تطابق دهند (Cao et al., 2010; Huang et al., 2009; Raschke,2010). در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات دیگر به عنوان ابزاری در جهت افزایش بهره وری سازمان ها مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ بلکه سازمان ها از آن به عنوان یک عامل حیاتی و توانمند ساز برای تغییر فرایندهای سازمان و باقی ماندن در صحنه رقابت بهره می گیرند (Nikookar et al., 2010, Sohrabi and Jafarzadeh, 2010; Beard and Sumner, 2004).
در دهه هاي اخير توجه سازمان ها به سمت استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه براساس نيازهاي اطلاعاتي خود معطوف شده است. چرا كه در بازار جهانی دیگر امکان انجام فرایند های سازمان ها، اعمال كنترل هاي داخلي مطلوب و همچنين دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز از طريق سيستم هاي سنتي برای بنگاه اقتصادی منجر به ارزش افزوده نمی گردد. هر یک از سیستم های اطلاعاتی که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفتند برای بخش ها و واحد های کاری مشخص سازمان موثر بودند. لیکن در سطح کل سازمان، عدم تطابق میان انواع این سیستم های اطلاعاتی؛ منجر به عدم محقق سازی ارزش های بالقوه سیستم های اطلاعاتی و کاهش عملکرد سازمان می گشت. سيستم هاي اطلاعاتي يکپارچه می توانند همه فعاليت ها، وظايف و کلیه واحدهای عملکردی موجود در يک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروري را به موقع در اختيار استفاده کنندگان آن قرار داده و بدین وسیله منجر به بهبود عملکرد، تصميم گيري بهتر و دستيابي به مزيت رقابتي در سازمان گردند (Babin and Cheung, 2008; Cao et al., 2010; Rajagopal, 2002; Yusuf et al., 2004 ; Chan and Vasarhelyi and Allesg, 2008; Hakim and Hakim, 2010; Upadhyay et al., 2011; Ferran and Salim, 2008). به عبارت دیگر فشارهای داخلی و فشارهای وارده از محیط سازمان مبنی بر تشکیل ائتلاف ها و برقراری ارتباط با شرکای تجاری، منجر به افزایش روز افزون فشار جهت پیاده سازی این نوع از سیستم ها گردیده است و سازمان ها برای باقی ماندن در صحنه رقابت ناگزیر به استفاده از این سیستم ها هستند ( Umble et al., 2003; Hallikainen et al., 2009; Ehie and Madsen, 2005; Basoglu et al., 2007). بنابراین سازمان ها به راه حلي متمركز كه منجر به بهبود فرآيندهاي كاري شود، گرايش پیدا کرده اند. یکی از توانمندترین و سودمندترین راه حل ها، استفاده از سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان است. ليكن نیاز به این سيستم اطلاعاتي يكپارچه هنوز در كشور به عنوان يك ضرورت اساسی مورد توجه مديران و كارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه بسیاری از سازمان ها در حال حاضر از سیستم های اطلاعاتی غیر یکپارچه و سنتي استفاده می نمایند.
مطلب دیگری که باید به آن توجه شود آن است که اگر چه منابع متعددی در ادبیات تحقیق به سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و منافع آن اشاره کرده اند (Esteves and Pastor, 2001)؛ اما تا کنون در خصوص پیاده سازی این سیستم و تاثیرات آن در سازمان ها تحقیقات کمی صورت پذیرفته است. چرا که به سبب پیچیدگی های این سیستم بسیاری از سازمان ها از به کارگیری آن واهمه دارند و به همین جهت برای بسیاری، یک سیستم اطلاعاتی نوین به شمار می رود. نکته مهمی که در این جا باید بدان اشاره شود آن است که بنا بر آمارهای منتشر شده در حوزه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، در حدود سی هزار سازمان در سراسر جهان اقدام به پیاده سازی این سیستم نموده اند که حجم بالایی از این پیاده سازی های در دهه پایانی 90 میلادی صورت گرفته است. بنابراین با توجه به نو ظهور بودن این سیستم، در ادبیات موضوع این حوزه، غالب مطالب به تشریح مطالعه موردی سازمان هایی که این سیستم را پیاده سازی نموده اند و بیان دشواری ها و شکست های آن پرداخته اند (Mabert et al., 2006) و محققان کمتر به دلایل شکست استقرار این سیستم اشاره نموده اند. بنابراین در ادامه این پژوهش بر آن هستیم تا به تفصیل در خصوص این سیستم، ویژگی ها، كاربردها و مسائل مرتبط با استقرار و پیاده سازی آن در سازمان ها بپردازیم.

2-2) مفاهیم مقدماتی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
سيستم‌ برنامه ریزی منابع سازمان قادر است اطلاعات موجود در سازمان را در تمام حوزه هاي فعاليت سازمان به طور يکپارچه و منسجم جمع آوري کرده و اين اطلاعات و نتايج حاصل از آن را در اختيار ذی نفعان و استفاده کنندگان آن در سطوح مختلف سازمان قرار دهد. هدف اصلی این فناوری، نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی مراحل فعالیت های یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است تا منابع مختلف بتوانند با تبادلات منطقی میان خود، خروجی یکپارچه ای را ارایه کنند. سيستم برنامه ریزی منابع سازمان،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم مدیریت، سیستم استنتاج فازی، موفقیت سازمان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، نیازمندی ها