دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، عرضه و تقاضا

دانلود پایان نامه ارشد

برداري از پيشرفت هاي تکنيکي عصر حاضر است. بدون احتياجي به استثمار نيروهاي انساني بوجود مي آيد. مديريت در واقع يعني انجام دادن کار بوسيله اشخاص و افراد سازمان و به لفظ ديگر اتخاذ روش صحيح مديريت يعني بالا بردن ميزان مهارت و قدرت تشخيص افراد جامعه و بکار گرفتن حداکثر توانايي فکري اشخاص در جهت پيشبرد مقاصد هر سازمان که منتج به پيشرفت جامعه مي گردد.در هر سازماني اتخاذ روش هاي نوين که مورد تاييد مديران سازمان باشد و جايگزين نمودن عادات وخط مش هاي قديمي با شيوه هاي جديد با احتمال قوي موجبات پيشرفت و تحصيل موفقيت بيشتر را براي آن سازمان فراهم مي آورد.البته در مبحث مديريت نميتوان يک روش استاندارد تعيين و در هر سازماني بطور يکنواخت اجراء نمود.از اين روست که تمام شيوه ها و مشي هائي که از طرف محققين و متخصصين امور مديريت توصيه ميگردد جنبه کلي داشته و پس از انجام جرح و تعديل لازم که با توجه به شرايط و مقتضيات هر سازماني صورت مي گيرد.يکي از اين شيوه ها را بايد دنبال نمود.در مبحث مديريت چندين روش گوناگون ارائه شده است،که يکي از نوين ترين و موفقيت آميزترين اين روشها “مديريت برنامه” ميباشد. به موجب اين روش هر سازماني بايد با توجه به شرايط و واقعيات موجود يک برنامه کلي چندين ساله که طي آن هدف و برنامه هاي مورد نظر سازمان تعيين ميگردد تنطيم نمايند.
2-2-3-4-1 تعريف مديريت برنامه
يک سيستم ديناميکي است که هدفش تعيين و تحقق بخشيدن به هدف هاي سازمان از طريق حداکثر استفاده از نيروي انساني و در عين حال انطباق دادن مديران با احتياجات سازمان مي باشد.
2-2-3-4-2- روش کار در مديريت برنامه
وقتي يک سيستم “مديريت برنامه” به نحو موثر در سازماني دنبال شود، مراحل زير به طور مداوم به وقوع مي پيوندد:
1- مرور و بررسي کردن مداوم برنامه هاي تاکتيکي و استراتژيکي سازمان با ديد واقع بينانه و انتقادي.
2- روشن کردن نتايج اصلي و استانداردها در هر مورد با فرد فرد ،مديران و جلب همکاري و تعهد هر مدير در ايفاي يک نقش موثر در جهت رسيدن به هدف هاي نهايي سازمان.
3- تحصيل توافق با هر مدير در مورد تنظيم يک برنامه براي بهبود بخشيدن به کار، که به موجب آن بتوان سهم ونقش مدير مربوطه را در راه رسيدن به هدف هاي سازمان ارزيابي و مشخص نمود.
4- ايجاد شرايطي که طي آن تحصيل نتايج اصلي و برنامه بهبود کار را عملي سازد.
در اجراي اين مقصود به عنوان اولين گام بايد:
* شالوده اي براي سازمان به وجود آورد که به موجب آن هر مدير از حداکثر آزادي عمل و انعطاف در کار برخوردار باشد.
* ايجاد و برقراري يک سيستم کنترل منظم در يک حالت و فاصله زماني معين که باعث ميشود مديران بتوانند کار خود را بهتر کنترل کرده و تصميمات قاطع و سريعتري اتخاذ نمايند.
* مرور و بررسي نتايج کار و بازده هر مدير به طور منظم، تا بتوان پيشرفت کارها را در جهت تحصيل هدف سازمان بررسي و ارزيابي نموده و لياقت و کارداني اشخاص را بنحو بارزي تشخيص و افرادي را که شايستگي پيشرفت کردن دارند تميز داد.
* ايجاد برنامه آموزشي مديريت تا هر مدير در رفع نواقص و نقاط ضعف خود ياري گرديده و در مستحکم تر نمودن نقاط مثبت خود اقدام نمايند تا بتواند مسئوليت “خودسازي”را با ديد روشن بيني احساس نمايد.
* ايجاد برنامه تشويقي براي مديران از طريق انتخاب شغل مناسب براي هر مدير و تنظيم برنامه هاي ارتقاء مقام و دستمزد مناسب.
تکنيک و روش هاي فوق الذکر در عين مستقل بودن به يکديگر مربوط مي شوند. بايد توجه داشت که بوجود آوردن مديران شايسته که يک امر حياتي براي هر سازماني مي باشد فقط به نحو ارزنده صورت مي گيرد که با نوع کار و هدف سازمان انطباق کامل داشته باشد.”مديريت برنامه” محيطي بوجود مي آورد که هر مدير بتواند به پيشرفت خود و کارش اهتمام ورزد و تکنيک و روش اين “خودسازي” بر مبناي کسب تجارب عملي صورت مي گيرد و اگر شرايط و محيط کار طوري باشد که آن مديران به پيشرفت کار و کنترل نمودن خود ترغيب شده، اطلاعات مربوطه، به سرعت و به راحتي در دسترس آنها قرار داده شده و در جريان امور قرار گيرند، اغلب با طيب خاطر، مسئوليت بيشتري را قبول کرده و در جهت مقاصد گام هاي مؤثرتري بر مي دارند. مديريت برنامه ، زير شاخه اي از مديريت رسانه مي باشد.

2-2-3-4-3- مقوله هاي موضوعي و مواد برنامه اي
رسانه‌ها در جوامع اهداف متعددي را دنبال مي‌کنند که مهم‌ترين و نهايي‌ترين هدف در رسانه، اثرگذاري مطلوب و نفوذ در نگرش‌ها و به دنبال آن تغيير در رفتار مخاطب است (روشندل اربطاني، 1385: 15).
در واقع جلب مخاطب جزء اهداف ابتدايي يک رسانه به منظور جذب و نفوذ در وي است و هدف غايي رسانه تأمين نمي‌شود؛ مگر اين که محتوايي که به مخاطبان عرضه مي‌شود محتواي غني و مؤثري باشد. تمرکز بر محتواي رسانه‌اي و غني‌سازي هر چه بيشتر آن جهت اثرگذاري مطلوب و مورد انتظار مخاطب بسيار مهم است. به عبارت ساده‌تر تمامي کوشش‌ها و هزينه‌هاي گزاف يک رسانه به هدر خواهد رفت، اگر محتواي رسانه‌اي از قابليت لازم به منظور نفوذ در مخاطب و ايجاد فضاي مناسب تعاملي با مخاطب برخوردار نباشد. پس اثر بخشي به عنوان مهم‌ترين مولفه در تعيين توفيق رسالت يک رسانه در دستيابي به اهداف رسانه است. بايد گفت حداکثر اثرگذاري زماني ايجاد مي‌شود که مخاطب رسانه‌اي اقناع و خود به مبلغ پيام‌هاي رسانه‌اي مبدل شود. به طوري که بي‌هيچ چشم‌داشتي پيام‌هاي رسانه را ترويج و تبليغ کند (روشندل اربطاني، 1385: 16) .
اکنون به ذکر مواردي که در انتخاب موضوع بايد بر آن تعمق بيشتري شود مي پردازيم.
1- انتخاب موضوع و مواد برنامه بر اساس ايده کار و طرح مصوب برنامه، تمام گفتارها و آيتم برنامه بايد با محورهاي موضوعي و آنچه در طرح اوليه پيش بيني و تصويب شده است سازگار باشد. از بکار بردن هر نوع موضوع يا موادي در برنامه که ارتباطي و تناسبي با ايده کار ندارد و نوعي انحراف از هدف تلقي مي شود بايد اجتناب کرد.
2- استفاده از مقوله هاي موضوعي مشخص و مرزبندي شده و اجتناب از طرح موضوع کلي،طرح موضوعات پر شاخ و برگ در برنامه فايده اي دربر نخواهد داشت. هر مقوله موضوعي در برنامه بايد معطوف به جنبه اي واحد و مشخص از ايده کار باشد.
3- مقوله هاي موضوعي و مواد برنامه بايد در سطح مخاطب و متناسب با مقتضيات سني و نيازها و علائق او باشد و براي شنوندگان کشش و جاذبه داشته باشد.
4- به مسائل و موضوعات روز جامعه و نوآوري در انتخاب موضوع توجه شود.
5- توجه به مسئله بومي بودن برنامه ها : موضوعات انتخابي از سنخ مسائل بومي و منطق? تحت پوشش باشد و براي مخاطبان برنامه، ملموس و آشنا باشد.
6- در مقوله هاي موضوعي و مواد برنامه تنوع رعايت شود.
7- توجه به کفايت مواد برنامه اي و استفاده مطلوب از ظرفيت هاي رسانه، تهيه کننده بايد برنامه را به نحوي ارائه دهد که مخاطب نقصان و خلاء در مجموعه موضوعات و آيتم هاي آن احساس نکند و نگويد اي کاش به فلان موضوع هم در برنامه پرداخته مي شد و جاي آن خالي است.
8- در اطلاع رساني و اجتناب از ايجاد تراکم و فشردگي موضوعي در برنامه اعتدال رعايت شود.
9- به صحت اطلاع رساني ها و سطح علمي و پژوهش برنامه ها توجه شود.

2-2-3-4-4- برنامه ريزي نيروي انساني سازمان صدا و سيما
در عصر حاضر کمتر جامعه اي را مي توان يافت که اداره امور مختلف آن بدون برنامه ريزي به طور اعم و برنامه ريزي نيروي انساني به طور اخص امکان پذير باشد. تحقق يافتن اهداف يک سازمان نيازمند طراحي و برنامه ريزي کامل و جامعي است که در آن کليه نيازمندي ها و منابع تأمين آن ها حتي الامکان مورد پيش بيني قرار گيرد. بديهي است که برنامه ريزي در هر يک از اين امور بدون پيش بيني نيروي انساني مورد نياز و نحوه تأمين، تربيت و توزيع صحيح آن، قرين موفقيت نخواهد بود. با برنامه ريزي نيروي انساني، ضمن پيش بيني نيازهاي آتي پرسنل، استفاده بهينه از نيروي انساني موجود و انتخاب صحيح کارکنان، زيربناي آينده يک سازمان به خوبي برنامه ريزي خواهد شد. برنامه ريزي نيروي انساني در هريک از ابعاد خود سهم موثري در پي ريزي اين بنا برعهده خواهد داشت و بايد استفاده صحيح از کارکنان، مورد توجه خاص قرار گيرد.با توجه به اينکه هر گونه پيشرفت اقتصادي مرهون برنامه ريزي دقيق نيروي انساني در سطح سازمان است. امروزه خطوط اصلي برنامه ريزي آموزشي و تأمين نيروي انساني مورد نياز در سازمان هاي مختلف از جمله صدا و سيما ، تابع برنامه ريزي نيروي انساني شده است. بدون شک مهم ترين منبع اين سازمان، نيروي انساني آن است که عوامل تشکيل دهنده اين نيرو، موجودات با احساس و شعوري هستند که چنانچه انگيزش کافي داشته باشند توان، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان بکار گيرند چرخ هاي آن را به حرکت در خواهند آورد. بنابراين موفقيت و پيشرفت سازمان صدا و سيما به نيروي انساني آن بستگي مستقيم دارد. براي تأمين ، نگهداري و آموزش نيروي انساني مورد نياز آن بايد برنامه ريزي نمود، اما نيروي انساني مانند ساير منابع سازمان نيست که چون در اختيار سازمان قرار گرفت براي هميشه در آن بماند. بلکه پيکره آن را انسانهاي مختاري تشکيل مي دهند که ممکن است به دلايل گوناگون سازمان را ترک کنند. لذا براي برنامه ريزي نيروي انساني بعد از تجزيه و تحليل شغل هر نيرو، از مهم ترين وظايف مديريت منابع انساني سازمان صدا و سيما به حساب مي آيد (لاجوردي، 1380: 208) .
اما قابل توجه است که، در تعريف برنامه ريزي نيروي انساني به طور کلي به زعم علماي منابع انساني، بايد بر استراتژي برنامه ريزي نيروي انساني به عنوان وسيله اي که بطور مستقيم در تحقق اهداف سازمان نقش دارد، تاکيد و توجه خاصي مبذول نمود. زيرا به عقيده اين دانشمندان از طريق برنامه ريزي نيروي انساني در هر سازماني از جمله صدا و سيما، مديران قادر خواهند بود تا افراد مناسب را در زمان و محلي مناسب در خدمت داشته باشند، تا هم در جهت تحقق اهداف سازمان و هم تحقق اهداف فردي هر انسان شاغل با موفقيت روبرو شوند . با توجه به موضوع فوق در زمينه برنامه ريزي نيروي انساني تعاريف زيادي وجود دارد. از جمله آنها عبارت است از:
اولين و ساده ترين تعريفي که از برنامه ريزي نيروي انساني شده که متعلق به ماهوتي64 است. آنها گفته اند:”برنامه ريزي نيروي انساني عرضه و تقاضاي آتي کارکنان را به طور نظام يافته در سازمان ها پيش بيني مي کند”. از منظري ديگر، برنامه ريزي نيروي انساني به تلاشي اطلاق مي گردد که آينده شرکت را از نظر تقاضاي محيطي پيش بيني مي کند و شرايط بکارگيري نيروي انساني را جهت اجرا و رفع تقاضا فراهم مي آورد (لاجوردي، 1380 :209).
همچنين برنامه‌ريزي منابع انساني فرآيند بازنگري نظام مند، نيازمندي هاي سازمان، به نيروي انساني است؛ براي تضمين اينکه نيروي انساني مورد نياز سازمان با مهارت هاي مورد نظر در زمان لازم در اختيار قرار دارند (ديزلر ،2005) .
برنامه‌ريزي منابع انساني را از دو جنبه مي‌توان مورد بررسي قرار داد: برنامه‌ريزي سخت منابع انساني و برنامه‌ريزي نرم منابع انساني.
برنامه‌ريزي سخت منابع انساني مبتني بر تجزيه و تحليل کمي است و تضمين مي‌کند که تعداد مناسبي از کارکنان کارآمد به هنگام نياز، موجود است. اما جنبه نرم برنامه‌ريزي منابع انساني پيرامون ايجاد فرهنگ سازماني است، که ميان اهداف سازمان و ارزشها، باورها و رفتارهاي کارکنان هماهنگي و انسجام برقرار مي کند. پس از مشخص شدن اين نکته که سازمان به چه تعداد نيروي کار، در چه زماني و با چه مهارت ها و شايستگي هايي نياز دارد و نيز با مطالعه وضعيت عرضه نيروي کار در محيط پيرامون سازمان، و برآورد نيازهاي آتي سازمان، مديران منابع انساني از راه جذب و حفظ نيرو و يا ايجاد انعطاف ‌پذيري در سازمان، نيروي انساني مورد نياز را تأمين مي‌کنند (صامعي، 1387: 5) .

2-2- 3- 4-5- مديريت روابط کارکنان سازمان صدا و سيما
کارکنان سازمان صدا و سيما به عنوان يکي از مولفه هاي ذينفع اين رسانه ملي محسوب مي شوند که از حقوق و نقش هاي مختلفي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رقابت در بازار، اقتصاد رسانه، اصل استقلال Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان، جبران خدمات