دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم استنتاج فازی، نیازمندی ها، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

كوچكترين ماكزيمم (smallest of maximum: SOM) (رجبي و همکاران، 1388).
همان طور که پیشتر اشاره گردید، اولین گام در ساخت سیستم استنتاج فازی تعیین متغیرهای ورودی و خروجی پژوهش می باشد. بدین منظور در ابتدا زير مجموعه هاي متغیرها از مجموعة گزينه هاي ممكن و توصیف هر گزینه با حداقل اطلاعات مورد نياز (كه بيانگر مناسب بودن آن به عنوان بهترين گزينه مي باشد) شناسایی می گردند. سپس بر اساس حداقل اطلاعات فراهم شده برای گزينه ها، انتخاب از میان آن ها بر اساس نظرات افراد خبره صورت می گیرد. این فرآيند که به آن غربال سازي فازي گویند، يك فرآيند دو مرحله اي است؛ در مرحله اول از هر فرد خبره خواسته مي شود تا علاوه بر وزن دهي به معيارهاي مختلف، ارزيابي خود را از هر گزينه ارائه دهد. اين ارزيابي شامل رتبه بندي گزينه ها بر اساس معيارهاي مختلف مي باشد. نمره گزينه ها توسط هر فرد خبره محاسبه مي شود. در مرحلة دوم، ارزيابي فردي افراد خبره با يكديگر تركيب مي شوند تا يك ارزش واحد براي هر گزينه به دست آيد. اين ارزيابي واحد مي تواند به عنوان راهنما در فرآيند پژوهش براي بدنه پژوهش مورد استفاده قرار گيرد. همچنین لازم است يك تابع اجماع نظر جهت شناسایی امتیاز قابل قبول هر گزينه از تركيب نظرات افراد خبره ایجاد گردد (كزازي و همکاران، 1389). بر این اساس، در ادامه پژوهش حاضر با استفاده از کلیه آن چه که تاکنون گفته شد، اقدام به ایجاد سیستم استنتاج فازی برای دست یابی به اهداف پژوهش می شود.

2-23) خلاصه فصل
با توجه به مباحث فوق، در این مرحله از پژوهش حاضر، تمرکز بر توسعه مجموعه های فازی و توابع عضویت سیستم استنباط فازی می باشد که می تواند برای ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مورد استفاده قرار گیرد. دسترسی به مجموعه ای از توابع عضویت فازی از پیش تعریف شده می تواند بینشی در مورد چگونگی توسعه محدودیت های اولیه و مورد نیاز سیستم های فازی پیش از استفاده از منطق فازی در فرایند ارزیابی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان فراهم نماید. بر این اساس مجموعه شاخص های اصلی ارزیابی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان فازی سازی شده اند. از طریق فازی سازی عوامل بحرانی ارزیابی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و تعریف مجموعه های فازی، ورودی اصلی سیستم استنباط فازی پژوهش حاضر ایجاد می گردد. به منظور در نظر گرفتن ارزیابی های کیفی انسانی در مورد موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، اعداد فازی با تابع عضویت مربوطه خود تعریف شده اند که در فصل های بعدی به آن ها به تفصیل پرداخته خواهد شد. در این راستا نرم افزار MATLAB به منظور تحلیل داده ها و طراحي سيستم استنتاج فازي به منظور ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها از پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان مورد استفاده قرار گرفته است. این نرم افزار محیطی مناسب برای انجام عملیات های ریاضی، ایجاد محیط های ویژوال و برنامه نویسی آسان را فراهم کرده است. در این نرم افزار تلاش بر آن است که مسائل ریاضی و راه حل های آنها به همان صورتی که در ریاضیات رایج دانشگاهی وجود دارد، ارائه شوند. این نرم افزار در حوزه های متعددی نظیر ریاضیات و محاسبات، ساخت و پیاده سازی الگوریتم های ریاضی، مدلسازی، شبیه سازی و تحلیل مدل، آنالیز، استخراج مشخصه های آماری، رسم و نمایش داده و رسم گراف ها و منحنی های دو بعدی و سه بعدی، منحنی های آماری مورد استفاده قرار گیرد. شمای کلی طراحی سیستم استنتاج فازی پژوهش حاضر که با استفاده از این نرم افزار ساخته می شود، در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل 2-2) شمای کلی طراحی سیستم استنتاج فازی

فصل سوم:
روش اجرايي تحقيق

در اين فصل گام هاي اجرايي روش تحقيق و روش شناسي تحقيق شامل روش و نوع تحقيق، جامعه و نمونه آماري، روش هاي نمونه گيري و جمع آوري داده ها، ابزار اندازه گيري و روش هاي سنجش ابزار به تفصيل بيان شده است.

3-1) مقدمه
تحقیق تلاشی منظم، سازمان یافته، متکی به داده ها، نقادانه و علمی برای بررسی مساله ای خاص است که نیازمند یک راه حل بوده و شامل گام هایی است که برای دست یابی به پاسخ مساله مورد نظر پیموده می شود. نخستین گام در تحقیق عبارت است از آگاهی بر زمینه های مشکل آفرین و شناسایی مساله و مشکلی که نیاز به بررسی و اصلاح دارد. تحقیق عبارت است از فرایندی که پژوهشگر می کوشد تا بدان وسیله پیچیدگی های روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با استفاده از روش های منظم و سیستماتیک درباره کنش ها و واکنش ها اطلاعاتی را جمع آوری می کند، درباره معنی یا مفهوم آن ها می اندیشد، به نتیجه هایی می رسد، آن ها را ارزیابی می کند و سرانجام این نتایج یا دستاوردها را ارائه می دهد. برای دست یابی به هدف انجام تحقیق، باید جستجوی شناخت یا روش شناسی تحقیق به صورت درست انجام گردد. بر این اساس مجموعه فرایندها، روش ها و ابزارهایی که برای حل مساله یا مشکل طی می شود، روش تحقیق نامیده می شود. روش تحقیق مستلزم گام ها، مراحل و یا مراتب منظم و برنامه ریزی شده ای برای انجام پژوهش است. روش تحقيق اساسي ترين مقوله پژوهش است. چنانچه روش متناسبي با موضوع پژوهش انتخاب شود، كار تحقيق سريع تر و مطمئن تر انجام مي شود (سکاران، 1381). بنابراين انتخاب روش تحقيق و تأكيد بر علمي بودن آن از اهميت بالایی برخوردار است.
3-2) روش تحقيق
به طور کلي روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري را مي‌توان با توجه به دو ملاک هدف تحقيق و نحوة گردآوري داده‌ها تقسيم کرد. از نظر هدف روش تحقیق به روش های بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه تقسیم بندی می شود. همچنین تحقیق از لحاظ نحوه گردآوري داده‌ها به روش های توصیفی (غیر آزمایشی) و آزمایشی تقسیم بندی می شود (بازرگان، 1386). پژوهش هاي توصيفي جهت توصیف کردن پدیده مورد بررسی مورد استفاده قرار می گیرد و داده ها را بگونه اي معنا دار ارائه مي هد تا بتوان از آن ها در شناخت ويژگي هاي يک گروه در موقعيت مورد مطالعه و کمک به تفکر نظام گرا درباره يک وضعيت استفاده نمود (سکاران، 1381). در واقع روش های توصیفی مشتمل بر مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است که در آن محقق به کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیحات افراد می پردازد تا « آنچه هست » را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و شرایط موجود را توصیف، تحلیل و تفسیر نماید. یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی، تحقیق پیمایشی است که جهت پاسخ به سوال های پژوهشی نظیر چگونگی ماهیت شرایط موجود، رابطه میان رویدادها و چگونگی وضعیت موجود مورد استفاده قرار می گیرد (بازرگان، 1386). در تحقیقات توصیفی می توان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایشی تحت بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش توصیفی به توصیف پدیده های خاص در محیطی معین می پردازد، جهت آزمون نظریه ها و پاسخ گویی به پرسش های پژوهش به کار می رود و شامل توصیف و نتیجه گیری است.
بر این اساس روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر بر حسب هدف تحقیق از نوع کاربردی و بر حسب نوع داده ها از نوع پیمایشی می باشد.

3-3) متغيرهاي تحقيق
در يک تحقيق براي پاسخ دادن به سئوال‌هاي تحقيق و يا آزمون فرضيه‌ها، تشخيص متغيرها امر ضروري است. در اين تحقيق دو نوع متغير در نظر گرفته شده است.
الف) متغير مستقل: يک ويژگي از محيط فيزيکي يا اجتماعي است که بعد از انتخاب، دخالت يا دستکاري شدن توسط محقق مقاديري را مي‌پذيرد تا تاثيرش بر روي متغير ديگر (متغير وابسته) مشاهده شود.
ب) متغير وابسته: متغيري است که تغييرات آن تحت تأثير متغير مستقل قرار مي‌گيرد (بازرگان، 1386)
در تحقیق حاضر، متغیرهای مستقل، شاخص های سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان هستند که با مطالعه عمیق و گسترده ادبیات موضوع استخراج شده و در جدول زیر خلاصه شده است. متغیر وابسته نیز میزان موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد.

جدول 3-1) متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
متغیر مستقل
مدیریت نیازمندی
مدیریت تغییر
مدیریت پروژه
کارکنان سازمان
سازمان
فروشنده
محیط
پوشش دهی نیازمندی های کارکردی سیستم (در صورت خرید ماژول)
نیازمندی های غیر کارکردی

متغیر وابسته
میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

3-4) سوالات تحقیق
سوالات اصلی این پژوهش به شرح زیر است:
3-4-1) شاخص ها / متغیرهای شناسایی شده در موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان کدامند؟
3-4-2) میزان توانمندی هر کدام از شاخص ها / متغیرهای شناسایی شده در موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان به چه میزان است؟
3-4-3) آیا سیستم استنتاج فازی طراحی شده قادر به سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد؟

3-5) فرضیه های تحقيق
فرضیه تحقیق، حدس بخردانه ای درباره رابطه دو یا چند متغیر بوده و بیانگر نتایج مورد انتظار است (بازرگان، 1386). بر اساس سوالات پژوهش حاضر، فرضيه هاي اصلي و فرعي پژوهش (با توجه به عامل‌ها و شاخص هاي مطرح شده در جدول فوق) به شرح زیر است:
• فرضیه اصلی اول: مدیریت نیازمندی، در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارای اهمیت است
جهت بررسي رابطه موجود در فرضيه اصلي اول، فرضيه هاي فرعي زير (با توجه به شاخص هاي تعریف شده در جدول 2-1) ارائه شده اند:
فرضیه فرعی اول:
– تطابق نیازمندی های کسب و کار با راه حل های ارائه شده توسط سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارای اهمیت است.
– تطابق فرایندهای استاندارد سیستم با فرایندهای کسب و کار، در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارای اهمیت است.
– هم سویی برنامه ها و راهبرد های فناوری اطلاعات با راهبرد های کسب و کار، در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارای اهمیت است.
– پوشش کامل نیازمندی های کسب و کار توسط سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارای اهمیت است.
– امکان پذیری تغییر سیستم از قبیل فرایندها، خروجی ها، رابط کاربر، کدهای برنامه و … جهت تطابق با نیازمندی های کسب وکار سازمان مشتری (شخصی سازی)، در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارای اهمیت است.
– تطابق و سازگاری اجزای سیستم مانند سخت افزار، نرم افزار، داده ها و اطلاعات با سیستم های پیشین سازمان، در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارای اهمیت است.
سایر فرضیات اصلی و فرعی پژوهش مطابق ساختار ارائه شده تدوین گردیدند.

3-6) جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق
نخستين گام در فرآيند گردآوري داده ها، تعريف جامعه آماري و تعيين حدود و دامنه آن مي باشد. جامعه آماري به كل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد كه محقق مي‏خواهد به تحقيق درباره آنها بپردازد (سکاران، 1381). یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد و یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیرواحدهای آن به مطالعه بپردازد (بازرگان، 1386؛ صدقیانی، 1380). جامعه آماري در واقع، جامعه اي است كه عملا زير پوشش بررسي قرار گرفته است و يافته هاي تحقيق قابل تعميم به آن مي باشد.

• قلمرو موضوعي تحقيق: باتوجه به موضوع تحقیق حاضر مبنی بر ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان با استفاده از سیستم استنتاج فازی، قلمرو موضوعي تحقيق مورد نظر سيستم هاي اطلاعاتي مدیریت منابع سازمان مي باشد. بر این اساس جامعه آماری خبرگان شامل تمامی خبرگانی می باشد که در حوزه سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان دارای دانش و تخصص کافی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مجموعه های فازی، سیستم استنتاج فازی، متغیر زبانی، منطق فازی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، نیازمندی ها