دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، منطق فازی، سیستم های اطلاعات، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

Yusuf et al., 2004

•      کیفیت ماژول لجستیک: شامل
مديريت شماره سريال ، مونتاژ طبق سفارش، مديريت دسته، مديريت پيکربندي، مکانيزم هاي پيش بيني، مديريت واحد حمل و نقل، مديريت تغييرات مهندسي، اطلاعات اصلي مواد، برنامه ريزي فروش و عمليات، بسته بندي و ارسال، دريافت کالا

Madapusi, 2008; Wu et al., 2007; Kallunki et al., 2010; Wu et al., 2008; Garg, 2010; Umble et al., 2003; Yusuf et al., 2004

•      کیفیت ماژول مدیریت موجودی: شامل نمونه گيري موجودي، ارزيابي ترازنامه، مديريت خدمات، مديريت موجودي هاي خاص، تاييد فاکتور و بازرسی مواد، تاييد فاکتورهاي لجستيک، تغيير قيمت مواد، مديريت موجودي، ذخیره و انبارداری موجودی، پردازش کالاهای ورودی، پردازش کالاهای خروجی، برنامه ریزی نیازمندی مواد، برنامه ریزی ایمنی موجودی، برنامه ریزی ظرفیت

Madapusi, 2008; Shtu and Karni, 2010; Ptak, 2004; Sankar and Rau, 2006; Wu et al., 2007; Garg, 2010;Samaranayake, 2009; Yeh et al., 2007; Umble et al., 2003; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Niefert, 2009; Yusuf et al., 2004; Zhang et al., 2005

•      کیفیت ماژول تولید: شامل برنامه ریزی تولید، درختواره محصول، مدیریت زمان تولید، جابه جایی مواد، محاسبات کمبود و اضافات منابع و موجودی، مدیریت پیکربندی محصول، طراحي خط، مرکز کار، سفارش، توالي عمليات توليد، تسطيح ظرفيت، کانبان، ساخت مجدد، سفارش توليد، مديريت تقاضا، فرآيندهاي صنعتي

mySAP ERP Solution Map, 2005; Poston and Grabski, 2001; Sawah et al., 2008; Madapusi, 2008; Shtu and Karni, 2010; Ptak, 2004; Sankar and Rau, 2006; Yen et al., 2002; Nieuwenhuyse et al., 2011; Kallunki et al., 2010; Wu et al., 2007; Garg, 2010; Rajagopal, 2002; Samaranayake, 2009; Sa´nchez, 2010; Yeh et al., 2007; Umble et al., 2003; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Niefert, 2009; Yusuf et al., 2004

•      کیفیت ماژول تدارکات: شامل مدیریت کاتالوگ، سلف سرویس، تهیه خدمات، پردازش سفارشات خرید، تایید رسید، پردازش فاکتور، پردازش حساب ها و پرداخت ها، مدیریت حمل و نقل

Shtu and Karni, 2010; Ptak, 2004; Kallunki et al., 2010; Wu et al., 2008; Soffer et al., 2005; Sawah et al., 2008; Botta-Genoulaz and Millet, 2005

O’Leary, 2000; Pollock and Williams, 2010;
امکان استفاده از امکان تفکیک شعبات / تفکیک شرکت ها ( Multi-Branch / Multi-Company)
پوشش دهی نیازمندی های غیرکارکردی سیستم
Adhikari et al., 2004; Ng et al., 2002; Sen et al., 2009; Sen and Baracli, 2010; Sankar and Rau, 2006; Akkermans et al., 2003; Ziaee et al., 2006; Zhang et al., 2005; http://www.erpfacts.com/erp-features.htm
استفاده از امکان چند زبانی (Multi-Lingual)

Adhikari et al., 2004; Ng et al., 2002; Akkermans et al., 2003; Ziaee et al., 2006; Rajagopal, 2002;
http://www.ascentinfosolutions.com/services; http://www.erpfacts.com/erp-features.htm; http://www.usage.com.
استفاده از امکان چند ارزی (Multi-Currency)

Tsai et al., 2011; Sen et al., 2009; Buen and Salmeron, 2008
 پیاده سازی سیستم با ساختار ماژولار و مولفه های قابل گسترشپ

Dillard and Yuthas, 2006; Ng et al., 2002; Poston and Grabski, 2001
 استفاده از پایگاه داده متمرکز

Adhikari et al., 2004; Ng et al., 2002; Sankar and Rau, 2006; http://www.erpfacts.com/erp-features.htm
کیفیت گزارشات و مستندات ایجاد شده توسط سیستمک

Sankar and Rau, 2006
 قابلیت استفاده از بارکد وقRFID

mySAP ERP Solution Map, 2005
پشتیبانی از امضای دیجیتال

Musaji, 2002
پشتیبانی از سطوح مختلف حقوق دسترسی

PADHI, 2011; Sankar and Rau, 2006
قابلیت دریافت و ارسال اطلاعات به نرم افزارهای office و ایمیل افراد

Tsai et al., 2011
کیفیت راهنمای سیستم

mySAP ERP Solution Map, 2005; http://www.pftec.com/FocusI/hr-management-payroll.aspx

میزان ارائه پیغام ها و هشدار های مناسب به کاربرم

Sun et al., 2005; Ptak, 2004; Ng et al., 2002; Sen et al., 2009; Sen and Baracli, 2010; Law et al., 2010; Umble et al., 2003; O’Connor and Dodd, 2000; Ifinedo et al., 2010; Soffer et al., 2005; Sundarraj and Talluri, 2003; Malhotra and Temponi, 2010; Tsai et al., 2011; Musaji, 2002; Zhang et al., 2005; http://www.openbravo.com/product/erp/key-features/
سهولت استفاده شامل: کاربرپسندی رابط کاربری سیستم، نصب آسان سیستم، سهولت یادگیری سیستمس

Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Zhang et al., 2005; Lin et al., 2011; Ziaee et al., 2006
سرعت سیستم در پردازش یک تراکنش

Sen et al., 2009; Sen and Baracli, 2010; Umble et al., 2003; Liang and Xue, 2004; Morton and Hu, 2008; Basoglu et al., 2007; Ifinedo et al., 2010; Dey et al., 2010; Poston and Grabski, 2001; Buen and Salmeron, 2008; Ke and Wei, 2008; Tsai et al., 2011; Xue et al., 2005; Zhang et al., 2005
کیفیت اطلاعات ایجاد شده توسط سیستم شامل: شفافیت اطلاعات و یکپارچگی اطلاعات

Musaji, 2002; Ziaee et al., 2006
امکان تهیه انواع نسخه پشتیبان از اطلاعات و بازیابی آسان اطلاعات

Andersson and Wilson, 2011; Sohrabi and Jafarzadeh, 2010; Wei and Wang, 2004; Sen et al., 2009; Sen and Baracli, 2010; Lin et al., 2011; Mauldin and Richtermeyera, 2004; Ifinedo et al., 2010; Poon and Yu, 2010; Kumar et al., 2003; Zhang et al., 2005; Tsai et al., 2011
 قابلیت اطمینان سیستم شامل: بلوغ سیستم، میزان بروز خطا، قابلیت اصلاح سیستم پس از بروز خطا

Momoh et al., 2010; Nicolaou and Bhattacharya, 2006; Ng et al., 2002; Sen et al., 2009; Sen and Baracli, 2010; Pham, 2008; Anderson et al., 2009; Yen and Sheu, 2004; Chuen, 2010; Kapp et al., 2001; Pan et al., 2011; Al-Mashari et al., 2003; Ziaee et al., 2006; Dey et al., 2010; Grabski and Leech, 2007; Kumar et al., 2003; Wu, 2011; Musaji ,2002
 قابلیت نگهداشت سیستم شامل: تست پذیری، ثبات، قابلیت تعویض

Moohebat et al., 2010; Hakim and Hakim, 2010; Momoh et al., 2010; Sun et al., 2005; Berchet and Habchi, 2005; Sen et al., 2009; Sen and Baracli, 2010; Lin et al., 2011; Sankar and Rau, 2006; Ng et al., 2002; Wei and Wang, 2004; Sammon and Adam, 2010; Akkermans et al., 2003; Yen and Sheu, 2004; Dillard et al., 2005; Salmeron and Lopez, 2010; Motwani et al., 2005; O’Connor and Dodd, 2000; Verville et al., 2007; Park et al., 2007; Pan et al., 2011; Al-Mashari et al., 2003; Ziaee et al., 2006; Basoglu et al., 2007; Ifinedo et al., 2010; Dey et al., 2010; Rajagopal, 2002; Poon and Yu, 2010; Poston and Grabski, 2001; Grabski et al., 2009; Yeh et al., 2007; Somers and Nelson, 2003; Botta-Genoulaz and Millet, 2005; Kumar et al., 2003; Tsai et al., 2011; Ekanayaka et al., 2002; Musaji , 2002; Xue et al., 2005
کیفیت کارکرد سیستم شامل: امنیت، هماهنگی میان بخش های مختلف سیستم، دقت سیستم

Adhikari et al., 2004; Momoh et al., 2010; Andersson and Wilson, 2011; Berchet and Habchi, 2005; Sen and Baracli, 2010; Ng et al., 2002; Yen et al., 2002; Chand, 2005; Karsak and O¨ zogul, 2009; Umble et al., 2003; Wagner et al.a, 2011; Wang et al., 2008; Anderson et al., 2009; Yen and Sheu, 2004; Chuen, 2010; Worley Worley et al., 2005; Verville et al., 2007; Wu et al., 2008; Granlund, 2011; Moohebat et al., 2010; Basoglu et al., 2007; Ifinedo et al., 2010; Soffer et al., 2005; Poon and Yu, 2010; Xu and Ma, 2008; Sawah et al., 2008; Somers and Nelson, 2003; Mabert et al., 2003; Tsai et al., 2011; Musaji, 2002; Yusuf et al., 2004; Zhu et al., 2010; Zhang et al., 2005
انعطاف پذیری در پیکربندی سیستم شامل: کدینگ کالا، سطح قیمت گذاری، سطوح تفضیل ، ارز پایه

2-13) استفاده از منطق فازی در ارزیابی موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
اهمیت موضوع مورد نظر سبب گردیده است تا محققان بسیاری به تلاش برای پیشنهاد روش ها و متدهای مختلف انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پردازند. تحقیقات از نقاط بسیار متفاوتی مورد انجام قرار گرفته اند و برای این امر از تکنیک های متعدد نظری، ریاضی، اکتشافی و نوآورانه استفاده شده است. به عنوان مثال، بسیاری از محققان روش هایی از قبیل مدل یکپارچه سازی که با استفاده از روش فازی، رگرسیون خطی فازی و برنامه نویسی صفر-یک، به رتبه بندی سیستم می پردازند را مطرح کرده و راهکار و نقشه راه به کارگیری سیستم را ارائه نموده اند (Sohrabi and Jafarzadeh, 2010). در واقع با مطالعه ادبیات موضوع مشخص شد که اساسا اندازه گیری موفقیت سیستم های اطلاعاتی یک مفهوم فازی است چرا که مفهوم موفقیت دارای معانی مختلفی برای ذینفعان مختلف در ارزیابی انواع مختلف سیستم های اطلاعاتی است.
اندازه گیری موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل پیچیدگی فراوان ناشی از عواملی که در قسمت های پیشین به تفصیل در مورد آن ها اشاره گردید، بسیار دشوار است. به علاوه اغلب سازمان هایی که این سیستم را پیاده سازی می نمایند، از مواردی که برای ارزیابی موفقیت سرمایه گذاری خود در این فناوری باید بررسی شود، اطلاع کافی ندارند و اغلب اتفاق نظر کمی بین محققان و پژوهشگران در مورد مواردی که باید مورد ارزیابی قرار گیرد، وجود دارد. برخی از محققان در سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تنها یک بعد از موفقیت، یعنی، رضایت کاربر را مورد توجه قرار داده اند (Ifinedo et al., 2010; Ke and Wei, 2008).
از آنجا که مفهوم موفقیت که به عنوان زیر بنای پژوهش حاضر به شمار می رود، از نوع متغیرهای زبانی می باشد؛ و با عنایت به این که نتایج حاصل از استنتاج فازی از دیگر روش های قطعی دقیق تر و بهینه تر می باشد، در بخش بعد درباره مفاهیم منطق فازی و مجموعه های فازی سخن به میان آمده است.

2-14) مفاهیم فازی
از آن زمان كه انسان انديشيدن را آغاز نموده همواره كلمات و عباراتي نظير خوب، بد، جوان، پير، بلند، كوتاه را بر زبان جاري ساخته كه مرزهاي روشني نداشته اند. روشن است كه نمي توان براي اين كلمات مرز مشخص و دقیقی يافت. اما در بسياري از علوم نظير رياضيات و منطق، فرض بر اين است كه محدوده ها و مرزهاي دقيقاً تعريف شده اي وجود دارد و يك موضوع خاص يا در آن محدوده مي گنجد يا نمي گنجد. بنابراين پديده هاي منطقي و رياضي براساس مباني و اصول كلاسيك علم تنها دو حالت دارند: يا كلاً درست هستند يا كلاً نادرست. لیکن در بسیاری از موارد توانايي اندازه گيري با هر درجه دقت خاص وجود ندارد. از اين رو همواره با نادقيقي در اطلاعات كسب شده روبرو هستيم. چنين نا يقيني را مي توان با بازه هاي غيرتصادفي و منطق فازی فرمول بندي كرد.

2-15) پیشینه منطق فازی
در سال 1920 برتراند راسل به صورتی غیر واضح منطق مبهم را بنیان نهاد و در سال 1937 ماکس بلک آن را به مجموعه های مبهم گسترش داد. پروفسور لطفی عسگری زاده در سال 1965 مقاله اي تحت عنوان مجموعه هاي فازي منتشر ساخت و تئوری فازی را برای حل مسائلی که در آن ها معیارهای تعریف شده واضح

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نیازمندی ها، منابع انسانی، مدیریت پروژه، کیفیت خدمات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منطق فازی، مجموعه های فازی، محدودیت ها، مدل سازی