دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم استنتاج فازی، سیستم مدیریت، مجموعه های فازی

دانلود پایان نامه ارشد

عامل “نیازمندی های غیر کارکردی” …………………………….. 122
جدول 4-51) ماتریس همبستگی عوامل 9 گانه ………………………………………………………………………………………………. 122
جدول 4-52) نتايج حاصل از آزمون هاي پيش نياز تحليل عاملي اکتشافی نهایی (بخش دوم) ………………………………… 123
جدول 4-53) نتايج نهایی حاصل از آزمون تحليل عاملي اکتشافی …………………………………………………………………….. 123
جدول 4-54) تابع عضویت مثلثی ………………………………………………………………………………………………………………… 125
جدول 4-55) وزن عوامل نهایی بر اساس وزن عوامل اولیه ……………………………………………………………………………….. 128
جدول 4-56) وزن متغیر زبانی در صورت وجود 3 متغیر ………………………………………………………………………………….. 129
جدول 4-57) ساخت قواعد بر اساس عوامل ………………………………………………………………………………………………….. 130
جدول 4-58) شرح قواعد فازی تعریف شده برای سیستم استنتاج فازی پژوهش …………………………………………………… 131
جدول 4-59) فهرست سازمان های منتخب مورد بررسی و امتیازات عامل های سنجش آن ها …………………………………. 135
جدول 4-60) میانگین امتیازات بدست آمده عوامل 3 گانه بر اساس قضاوت خبرگان ……………………………………………. 138
جدول 4-61) امتیازات عامل های سنجش موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان “بیمه کار آفرین” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141
جدول 4-62) امتیاز سازمان بیمه کارآفرین در عامل های سنجش زیر مجموعه عوامل اجتماعی ………………………………. 141
جدول 4-63) امتیاز سازمان بیمه کارآفرین در عامل های سنجش زیر مجموعه عوامل زمینه ای ……………………………….. 141
جدول 4-64) امتیاز سازمان بیمه کارآفرین در عامل های سنجش زیر مجموعه عوامل سیستمی ……………………………….. 141

فهرست نمودارها و اشکال

شکل 1-1 ) فرایند گام به گام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 6
شکل 2-1) تابع عضویت مثلثی …………………………………………………………………………………………………………………….. 82
شکل 2-2) شمای کلی طراحی سیستم استنتاج فازی ………………………………………………………………………………………… 88
شکل3-1) فرایند گام به گام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 98
نمودار 4-1) توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………. 101
نمودار 4-2) توزيع فراواني مربوط به سطح تحصيلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………… 101
نمودار 4-3) فراواني مربوط به سن مشتریان پاسخ دهنده …………………………………………………………………………………… 102
نمودار 4-4) نمودار فراواني مربوط به درآمد پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….. 103
نمودار4-5) نمودار فراواني مربوط به سابقه کاری پاسخ دهندگان در زمینه سیستم های اطلاعاتی ……………………………… 104
شکل4-1) طبقه بندی عوامل موثر در موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ………………………………………… 124
شکل4-2) نمای کلی از ورودی ها، موتور استنباط و خروجی های سیستم استنتاج فازی ………………………………………… 125
شکل 4-3) توابع عضویت مجموعه های فازی سیستم استنتاج فازی پژوهش ………………………………………………………… 126
شکل 4-4) توابع عضویت مجموعه فازی – متغیر ورودی “عوامل اجتماعی” ………………………………………………………. 126
شکل 4-5) توابع عضویت مجموعه فازی – متغیر ورودی “عوامل زمینه ای” ……………………………………………………….. 127
شکل 4-6) توابع عضویت مجموعه فازی – متغیر ورودی “عوامل سیستمی” ……………………………………………………….. 127
شکل4-7) توابع عضویت مجموعه فازی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ………………………… 127
شکل4-8) طیف وزنی متغیر های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 129
شکل 4-9) نمای کلی سیستم استنتاج فازی ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ………………………………….. 133
شکل 4-10) تصویر مجموعه قواعد فازی تعریف شده در نرم افزار MATLAB ……………………………………………….. 133
شکل 4-11) نمایش مجموعه های فازی، توابع عضویت و نتایج سیستم استنتاج فازی ……………………………………………. 140
شکل 4-12) نمایش مجموعه های فازی، توابع عضویت و نتایج سیستم استنتاج فازی در سازمان منتخب ………………. 142

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
1-1) مقدمه
در محیط پویا و غیر قابل پیش بینی کسب و کار، سازمان ها با چالش جدی گسترش بازارها و افزایش سطح انتظارات مشتریان مواجه هستند. بدین منظور سازمان ها ملزم به افزایش کارایی و اثربخشی، بهینه سازی زنجیره ارزش داخلی، کاهش هزینه های عملیاتی، کاهش زمان انجام فعالیت ها، کاهش میزان موجودی، ارائه تاریخ تحویل قابل اطمینان تر و خدمات بهتر به مشتری، بهبود کیفیت و هماهنگی تقاضا، عرضه و تولید و در نهایت افزایش توانمندی خود در مواجهه با بازار رقابتی می باشند. به منظور دستیابی به این اهداف، سازمان ها به دنبال نصب و به کارگیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی1 هستند. این سیستم ها همه فعاليت ها و وظايف موجود در يك سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروري را به موقع در اختيار استفاده كنندگان آن قرار می دهد. این سیستم تمامی عملیات لازم کسب و کار و بخش های مختلف سازمان از قبیل طراحی محصول، خرید، کنترل موجودی، فروش، مالی، منابع انسانی، مدیریت سفارش، تولید و توزیع را یکپارچه کرده و به یک سیستم واحد تبدیل می کند. به همین علت بسیاری از سازمان ها به دنبال استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به منظور بهبود توانمندی خود در پردازش تراکنش ها، یکپارچه سازی جریان اطلاعات، افزایش دقت اطلاعات و حمایت از فرایندهای متنوع کسب و کار هستند. لیکن علی رغم پیاده سازی آن در بسیاری از سازمان ها، موانع متعددی در پیاده سازی موفقیت آمیز این نوع از سیستم ها وجود داشته و یکی از سخت ترین پروژه های سرمایه گذاری در سازمان ها به شمار می رود. به رغم آن که سالیانه میلیاردها دلار و میزان بالایی نفر ساعت به منظور پیاده سازی این سیستم ها صرف می شود، احتمال شکست آن در سازمان ها بسیار بالا بوده و برآوردها حاکی از آن است که حدود سه چهارم از پروژه های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با شکست مواجه می شوند. به همین علت پیاده سازی این گونه از سیستم ها همواره یکی از دغدغه های اساسی سازمان ها بوده است.

1-2) مساله اصلي تحقيق
در طول دهه گذشته سیستم مدیریت منابع سازمان در بسیاری از سازمان ها در سراسر جهان اجرا و پیاده سازی شده است، لیکن موانع و مخاطرات مختلف و متعددی در روند اجرای موفقیت آمیز و سودآور آن وجود داشته است. این امر سبب شده تا پیاده سازی این گونه از سیستم ها به عنوان یکی از سخت ترین پروژه های سرمایه گذاری در سازمان ها به شمار رود. به بیان دیگر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بسیار پیچیده، زمان بر و پر هزینه بوده، تاثیر گسترده ای در تمام سازمان داشته و احتمال بالایی مبنی بر شکاف و عدم انطباق مابین کارکردهای محیا شده توسط این سیستم با نیازمندی های سازمانی که این سیستم را پیاده سازی می کند، وجود دارد. بنابراین پروژه های پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان اغلب با شکست مواجه شده و علی رغم این که هزینه های هنگفتی صرف سرمایه گذاری در آن ها می شود، بسیاری از سازمان ها قادر به پیاده سازی کامل و موفق این سیستم نبوده اند. با عنایت به حجم بالای شکست پیاده سازی این سیستم در سازمان ها، یافتن راه حل مناسبی برای کاهش احتمال شکست ضروری می نماید (Dillard, 2006; Zhu, 2010).
در این راستا تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در مراحل آغازین آن همانند مرحله امکان سنجی و حین پیاده سازی در سازمان ها می باشد تا میزان موفقیت آن ها را در این خصوص مورد بررسی و سنجش قرار دهد و مطابق اطلاعات سازمان مجری این سیستم، راه حل مطلوبی جهت افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی این سیستم ارائه کند. موضوع تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان، تلاش دارد تا از طریق شناسایی جامع و کامل شاخص های متعددی که به منظور ارزیابی پیاده سازی این سیستم ها در مقالات متعدد معتبر وجود دارند، سیستم استنتاج فازی را طراحی نماید تا به کمک آن احتمال موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان را پیش از نصب آن در سازمان مجری مورد ارزیابی قرار داده و بتواند به مسئولین مرتبط و ذی صلاح در جهت تصمیم گیری بهینه در خصوص پیاده سازی آن؛ راهکار مناسب ارائه دهد. در نتیجه سازمان ها می توانند با شناسایی نقاط نیازمند بهبود، اقدامات لازم و مقتضی را برای تغییر و اصلاح شرایط و افزایش احتمال موفقیت پیاده سازی این سیستم، صورت دهند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن شناسایی و فازی سازی شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی این سیستم، نسبت به ارزیابی سازمان منتخب بر اساس شاخص های تعیین شده، اقدام گردد.

1-3) تشريح و بيان موضوع
سازمان های بی شماری در سرتاسر جهان به دنبال پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان هستند. حدود 60 درصد از سازمان های چند ملیتی سعی در پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان داشته اند (Dillard and Yuthas, 2006). در بیشتر مواقع پیاده سازی این سیستم نیازمند صرف مبالغ هنگفت می باشد؛ به طوری که تخمین ها حاکی از آن است که در سال 2011 تنها در کشور آمریکا بیش از چهل و هفت بیلیون دلار صرف اجرای این سیستم خواهد شد (Zhu et al., 2010). همچنین بودجه متوسطی که صرف پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان می شود، در سازمان های کوچک و متوسط معادل سه میلیون دلار بوده و در سازمان های بزرگ به بیش از یک صد میلیون دلار می رسد. به علاوه مدت زمان لازم جهت پیاده سازی این سیستم اغلب بسیار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نیازمندی ها، مدیریت پروژه، منابع سازمان، مدیریت تغییر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم های اطلاعات، فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی