دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع انسانی، استراتژی ها، مدیریت استراتژیک، توسعه منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

آن پیدا کنند.
مروری برتحقیقات انجام شده قبلی
الف: پیشینه داخلی
ردیف
نام محقق
سال
موضوع تحقیق
یافته
1
دكتر سعيد صيادي* و محمد محمدي
1388
رويكرد نظري استراتژي منابع انساني
رويكردهاي نظري مختلفي پيرامون ابزار مديريت سرمايه انساني سازمان يعني استراتژي منابع انساني مطرح شده است. از يكس و ، رويكرد استراتژيك با نگرشي تجويزي به بيان ويژگي ها و كاركردهايي مي پردازد كه استراتژي منابع انساني در جهت تحقق اهداف استراتژيك سازمان مي بايست ايفا نمايد. در اين ميان ، نگرش وابستگي منابع تأكيد مي كند كه سازما ن ها مي بايست عامل برتري رقابتي خود را در درون جستجو كنند نه در خارج سازمان . بر اساس رويكرد رفتاري ، استراتژي منابع انساني بايد به الگوسازي رفتارهاي مورد نياز اجراي استراتژي كسب و كار سازمان بپردازد . به زعم رويكرد سايبرنتيك ، استراتژي منابع انساني بايد دو تضمين را براي سازمان به وجود آورد: اول اينكه ، سازمان از منابع انساني مورد نياز جهت اجراي استراتژي كسب و كار برخوردار است و دو م اينكه آنها در راستاي اين استراتژي عمل مي نمايند. و بالاخره در بين رويكردهاي استراتژيك ، نگرش كارگزار- هزينه مبادله با ارائه تصويري منفعت گرا از منابع انساني بيان مي دارد كه استراتژي منابع انساني بايد به گونه اي باشد كه امكان سنجش عملكرد هر يك از افراد را به صورت دقيق و مشخص فراهم آورده و پاداش متناسبي ارائه نمايد. از سوي ديگر ، رويكردهاي غيراستراتژيك به توصيف و تشريح واقعيت هاي جاري استراتژي منابع انساني مي پردازند. بر اساس نگرش قدرت-وابستگي منابع، استراتژي منابع انساني متأثر از كا نون ها و روابط قدرت درون سازماني است . رويكرد نهادي نيز به تشريح اين موضوع مي پردازد كه استراتژي اي را در زمينه منابع انساني بر مي گزينند كه موجبات مشروعيت آنها را فراهم آورد.
2
سيد علي اكبر افجهء ، محمد اسماعيل زاده
1388
بررسي رابطه بين مديريت استراتژيك منابع انساني و عملكرد شركتها
يافته هاي تحقيق نشان داد كه شركتهايي كه فعاليت مديريت استراتژيك منابع انساني را دنبال ميكنند نسبت به شركتهايي كه اين فعاليت را انجام نميدهند شركتهاي سنتي عملكرد بهتري دارند و استفاده از اقدامات و اصول مديريت استراتژيك منابع انساني موجب بهبود عملكرد شركتها ميگردد
3
ناصرپورصادق وبهزادخاتمی
1388
نقش رهبری استراتژیک درموفقیت اجرا وپیاده سازی استراتژی ها
براساس نتایج این مقاله نقطه تلافی برنامه ریزی واجرای موثر وموفقیت استراتژی ها ،قابلیت های رهبری استراتژیک است که با منابع ،سبک ها وقدرت رهبری زمینه را جهت مشارکت کارکنان وتبدیل استراتژی سازمان به اولویت های منابع انسانی وایجادشریک تجاری سازمانی محیا می کند همچنین با استقرار ساختارسازمانی مناسب ، هماهنگی وهمسویی استراتژی ها براساس توان مندی های سرمایه های فکری و فرهنگ سازی ،اجرای موفقیت آمیز استراتژی های سازمان را در هجوم تغییرات و تحولات آنی محیطی با خلق ارزش وفرصت ،مزیت های رقابتی ،قابلیت های پویا وشایستگی های متمایز هموار می سازد.
4
داريوش غلام زاده ، سونيا جلالي
1391
تدوين استراتژي منابع انساني با استفاده از تئوري نقاط مرجع استراتژيك
نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه استراتژي مناسب براي مشاغلي كه هسته اصلي استراتژي رقابتي سازمان را تشكيل مي دهند، استراتژي متعهدانه و براي مشا غل خدماتي استراتژي ثانويه است. نگرش متعهدانه، موجب م يشود كاركنان و مديران سازمان،
هردو، مقاصد و اهداف سازمان را بهتر درك كنند و در واقع چارچوبي براي موفقيت شركت در دست يابي به اهدافش است.
5
میرسپاسی
1381
تلفیق اندیشه مدیریت
استراتژیک با مدیریت منابع انسانی
درعصر حاضر مدیریت منابع انسانی را نمی توان بخشی دانست که تنها وظایف مشخص و محدودی برای کارکنان به عهده دارد. در شرایط متحول و رقابتی، مدیریت منابع انسانی، نیازمند داشتن نگرش استراتژیک و فراگیر است تا بتواند برای سازمان، مزیت رقابتی و ارزش افزوده ایجاد کند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی با توجه به نیازهای مطرح شده، رسالت خویش را در جهت کسب موفقیت برای شرکت قرار داده است.پس مدیران بایستی آگاه باشند که در مدیریت و توسعه استراتژیک منابع انسانی خود موارد زیر را در نظر بگیرند :
1-تعیین مقاصد توسعه منابع انسانی؛
2-ارزیابی قوتها وضعفهای مهارتی در سازمان؛
4-تخصیص وشناسایی محیط خارجی از نظر تهدیدها و فرصتهای موثر بر عملکرد کارکنان؛
4-مقایسه قوتها و ضعفها با تهدیدها و فرصتهای آتی؛
5-انتخاب استراتژی سازمانی مناسب برای توسعه منابع انسانی به گونه ای که بتواند افراد و سازمان را برای آینده آماده سازد؛
6-اجرای استراتژی برگزیده با توجه به موارد زیر:
الف- بهبود سازمانی ب- آموزش و پرورش کارکنان ج- آموزش شغلی کارکنان
7-ارزیابی توسعه منابع انسانی.
6

سیدرضا بیگ زاده- نورالهدی یوسفندی
1389
نقش مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک
مدیریت استراتژیک نقش کلیدی را در موفقیت سازمان های کوچک و متوسط ایفا می نماید. استفاده از مدیریت استراتژیک در سازمان های بزرگ نتایج موفقی را در برداشته است لیکن استفاده از آن در سازمان های کوچک و متوسط به علت شرایط خاص کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به افزایش کمیت و اهمیت شرکت های کوچک در فعالیت های اقتصادی دنیا و نیاز آن به بهره مندی از برنامه ریزی استراتژیک جهت موفقیت در دنیای رقابتی.
7
دکتر وردی نژاد
انسيه نجابت
نسترن سوار

1388
تناسب استراتژی های سازمان با راهبرد های منابع انسانی
استراتژي هاي بخش منابع انساني ، الزامات و جهت گيري های كلي عملكرد عوامل انساني را در راستاي دستيابي به اهداف سازمان، مشخص مي نمايند . به گونه اي كه استفاده از استراتژي هاي گوناگون منابع انساني ، مي تواند امكان تحقق مقاصد كلي يك سازمان را افزايش و يا كاهش بدهد . بر اين اساس ، تلاش سازمانها براي نيل به اهداف اوليه و اصلي شان در راستاي استراتژي كلي سازمان و دستيبابي به نوعي مزيت رقابتي در اين خصوص، مديران را متوجه مفهومي نو ظهور تحت عنوان “تناسب استراتژيك” نموده است كه بر مبناي آن، ميزان موفقيت سازمان در حركت به سوي پياده سازي راهبرد كلي شركت ، متوقف بر ايجاد نوعي هماهنگي و تناسب ميان استراتژي منابع انساني با راهبرد اصلي سازمان مي باشد.

ب: پیشینه خارجی

ردیف
نام محقق
سال
موضوع تحقیق
یافته
1
آرمسترانگ، مایکل،
1381
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
استراتژي هاي منابع انساني تنها زماني خوب و مؤثرند که به طرزي صحيح به اجرا گذاشته شوند و اعمال مثبتي را ايجاد آنند . طراحي اين استراتژي ها بخش سادة است. مشكلات و دشواري ها وقتي شروع مي شوند که بخواهيم آن استراتژي را اجرا آنيم.
2
فرد آر. ديويد
2000
مديريت استراتژيك
در شرايط امروزي كه سازمانها با محيط رقابتي جهاني مواجهند، همواره نياز به تغييرات ريشه اي و خلاقيتهاي كاري احساس مي شود. نيروي رقابتي جهاني، سازمانهاي امروزي را مجبور كرده است كه بعد از دهها سال ادامه روشها و رويه هاي كاري ثابت خود، روشهاي كاري جديدي را در پيش گيرند، به گونه اي كه ديگر سازمانها داراي ثبات كاري نيستند و از نوعي ثبات نسبي برخوردارند و براي اينكه از قافله عقب نيافتند اكثر اين سازمانها از مهارتهاي مديريت تغيير بهره مي گيرند و با شجاعت و جسارت خاصي سعي در ايجاد تغييرات بنيادي در درون سازمان دارند. در اين ميان مطلبي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، توجه دائم سازمانها بر رويدادهاي داخلي و خارجي و نظارت بر روندها مي باشد تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت در دوره هاي بلند مدت به شيو

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تامین مالی، منابع مالی، تخصیص منابع، قانون اساسی Next Entries پایان نامه درمورد سرمایه درگردش، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، آزمون فرضیه