دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مقطع متوسطه، دانش آموزان دختر، پایگاه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

بيکاري روبه رو خواهد شد.

فصل سوم:
روش پژوهش
روش پژوهش
سطح مشاهده
جامعه آماري
ابزار اندازه گيري

3-1 مقدمه
معمولاَ در تحقيقات اجتماعي هدف از طرح چنين بخشي، تعين روش تحقيق، جامعه آماري، حجم نمونه و نيز نحوه گردآوري اطلاعات مي‏باشد. در اين فصل به بررسي نحوه انجام دادن تحقيق شامل: فرايند ساخت وسايل اندازه‏گيري و آزمون مقدماتي، بررسي اعتبار و روايي وسايل اندازه‏گيري، واحد تحليل، جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه‏گيري و… پرداخته مي‏شود.

3-2 روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع پيمايشي بوده و به مطالعه نمونه اي از جمعيت که معرف کل جامعه آماري است، پرداخته است.

3-3 سطح مشاهده (واحد تحليل)
سطح مشاهده آن واحدي است كه مورد مشاهده قرار مي‏گيرد و از آن اطلاعات لازم جهت تحقيق گردآوري مي‏شود. سطح مشاهده مي‏تواند جامعه، گروه، فرد و غيره باشد. در تحقيق حاضر، واحد مشاهده فرد مي‏باشد، زيرا آرزوهاي شغلي در سطح فردي است و اطلاعات لازم از فرد پاسخگو جمع‏آوري مي‏شود. به‏عبارت ديگر، تحليل بر روي فرد فرد دانشآموزان انجام خواهد گرفت.

3-4 جامعه آماري
جامعه آماري مجموعه‏اي از افراد هستند كه در يك يا چند صفت مشترك بوده و تحقيق و پژوهش بر روي تعدادي از افراد آن صورت مي‏پذيرد. جامعه آماري در اين پژوهش عبارت است کليه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان انديمشک که بر اساس آمار موجود در آموزش و پروش شهرستان انديمشک تعداد 4441 نفر دانش آموز دختر در مقاطع مختلف متوسطه مشغول به تحصيل هستند. تعداد کل جامعه آماري و جامعه آماري بر حسب مقطع تحصيلي در جدول شماره 3-1 آورده شده است.

جدول شماره 3-1. جامعه آماري بر حسب متغير مقطع تحصيلي

متوسطه عمومي
کاردانش
پيش دانشگاهي
اول
934
168
127 رياضي
دوم
799
228
325 تجربي
سوم
1302
302
256 انساني
جمع
3035
698
708

3-5 نمونه آماري
براي برآورد حجم نمونه با در اختيار داشتن حجم كل جامعه آماري از فرمول كوكران كه به قرار ذيل است استفاده شده است (سرائي، 1372: 133):
در فرمول ياد شده:
n- حجم نمونه آماري
N- حجم جامعه آماري (1971 نفر)
P- نسبت وجود صفت در جامعه آماري. در اينجا واريانس در سطح حداكثر درنظر گرفته شده و بنابراين مقدار 5/0=P است.
1-P يا ‏q- نسبت عدم وجود صفت در جامعه آماري است. در اينجا چون 5/0=P در نظر گرفته شده است، 1-P نيز 5/0 بدست مي‏آيد.
t- در علوم اجتماعي و علوم رفتاري ضريب اطمينان (يا سطح معني‏داري) 95/0 رايج‏تر است، چون در اين پژوهش ضريب اطمينان 95/0 درنظر گرفته شده است، درنتيجه حدود اطمينان 96/1 مي‏باشد.
d- دقت احتمالي مطلوب است. در تحقيق حاضر 05/0 درنظر گرفته شده است.
با درنظر گرفتن مطالب ذكر شده، حجم نمونه مطابق با فرمول كوكران محاسبه شده است:

3-6 روش نمونه‏گيري
باتوجه به اهداف تحقيق و ويژگيهاي جامعه آماري، از روش نمونه‏گيري تصادفي طبقه‏بندي شده34 استفاده شده است.
يك نمونه تصادفي طبقه‏بندي شده از تقسيم عناصر جامعه به گروههايي كه برهمديگر همپوشي ندارند و طبقات ناميده مي‏شوند و از طريق انتخاب نمونه تصادفي ساده از داخل هر طبقه، بدست مي‏آيد (شيفر و ديگران، 1382: 186). قدم اول در انتخاب اين شيوه اين است كه بطور واضح طبقه‏ها را مشخص كنيم. به نحوي كه هر عنصر يا فرد از جمعيت فقط و فقط به يك طبقه تعلق داشته باشد و بدين ترتيب واريانس داخل طبقات كم ‏شود. آنگاه بطور مستقل از هر طبقه يك نمونه تصادفي ساده انتخاب مي‏شود (همان: 242). نمونه‏گيري طبقه‏اي خود به دو صورت متناسب و نامتناسب صورت مي‏گيرد. در نمونه‏گيري تصادفي طبقه‏بندي شده متناسب (يا نسبي)، تعداد نمونه‏ها از هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در جامعه آماري است، درحاليكه در نامتناسب اين نسبت رعايت نمي‏شود.
در پژوهش حاضر جامعه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه به سه طبقه: کلاس اول، دوم و سوم تقسيم شدند. پس با درنظر گرفتن مطالب ذكر شده، تعداد حجم نمونه، حجم نمونه براي هر طبقه را مي توان در جدول شماره 3-2 خلاصه كرد.

جدول شماره 3-2. حجم نمونه بر حسب طبقات معين شده

متوسطه عمومي
کاردانش
پيش دانشگاهي
جمع
اول
74
13
10 رياضي
98
دوم
63
18
28 تجربي
109
سوم
103
24
20 انساني
147
جمع
240
56
58
354

3-7 ابزار اندازه‏گيري
براي اندازه‏گيري مفاهيم در تحقيقات اجتماعي ابزارهاي متفاوتي ازجمله: مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و غيره وجود دارد كه هركدام با توجه به ماهيت و نوع روش مورد استفاده قرار مي‏گيرند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه براي اندازه‏گيري مفاهيم و متغيرها استفاده شده است. پرسشنامه شامل گويه‏هايي براي اندازه‏گيري آرزوهاي شغلي دانشآموزان دختر مقطع متوسطه و متغيرهاي مستقل مي‏باشد.

3-8 تعریف مفاهیم (نظری-عملیاتی)
جهت سنجش ميزان ترجيحات و آرزوهاي شغلي آزمودني ها از گويه هاي زير و همچنين جدولي که انواع مشاغل را شامل مي شود استفاده مي گردد.
– دلتان مي خواهد چکاره شويد؟
الف) صاحب شغلي آبرومند، مهم و با درآمد بالا□ ب) صاحب شغلي معمولي مثل کشاورزي□
ج) فرقي نمي کند، هر شغلي که گيرم بيايد □ د) صاحب هيچ شغلي (آرزويي ندارم) □
ي) فعلا نمي دانم□

– گمان مي کنيد روزي به شغل دلخواهتان خواهيد رسيد؟ الف) بطور حتم و قطعي □ب) تا حدود زيادي □ ج) تا حدودي □ د) باحتمال کم □
ي) هيچوقت □
– تا چه حد داشتن آرزوي شغلي را در برنامه ريزي افراد در رسيدن به شغل مورد نظر خود موثر مي دانيد؟
الف) خيلي زياد □ ب) زياد □ ج) تا حدودي□ د) کم□ ي) خيلي کم□

– فکر مي کنم اگر فرد درست برنامه ريزي کند مي تواند به شغل مورد نظر خود دست يابد.
الف) کاملا موافقم □ ب) موافقم□ ج) بي نظر □ د) مخالفم □ ي) کاملا مخالفم □
لطفا نوع شغلي را که دوست داريد در آينده داشته باشيد را علامت بزنيد. (فقط يک مورد را علامت بزنيد).
فرش فروش
مهندسي پزشکي
پزشکي
مترجم زبان
جامعه شناس
زيست شناس
قالي باف
استاد دانشگاه
دندان پزشک
باستان شناس
آرايشگر
مشاور خانواده
ماشين نويس
ماما
کارهاي کامپيوتري
خواربار فروش
کشاورز
پرستار
گوينده صدا و سيما
گل فروش
آموزشيار
کارمند عادي دولت
وکيل دادگستري
بهيار
عضو هيات مديره شرکت
کتاب فروش
نهضت
هتلدار
روانشناس
حسابدار
روزنامه نگار
معلم
زمين شناس
فرماندار
داروساز
تکنيسين آزمايشگاه
مهندس کشاورزي
نماينده مجلس
سفير
وزير
مدير کل
کارخانه دار بزرگ
عضو شواري شهر
شهردار
استاندار
مهماندار هواپيما
فروشنده فروشگاه
آشپز رستوران
مهندس راه و ساختمان
خبرنگار
جواهر فروش
کارهاي هنري
رئيس شعبه بانک
سردبير روزنامه
ساير موارد… لطفا نام ببريد…………………………………………………………………………………………….

3-9 روايي و اعتبار
با توجه به اينكه متغيرهاي علوم انساني و اجتماعي متغيرهاي نهفته و چند بعدي‏اند و مستقيماَ قابل مشاهده نيستند و همچنين رابطه‏شان با نمادهاي عيني و مشاهده‏پذيرشان غيرمستقيم است، مسائل مختلفي براي محققين حوزه علوم انساني و اجتماعي پيش آورده كه از آن ميان مي‏توان به مسائل روايي35 و اعتبار36 اشاره كرد.
اولين مساله در اندازه‏گيري متغيرهاي انساني و اجتماعي، مساله روايي وسايل اندازه‏گيري مي‏باشد. كرلينجر37 (1376: 113) روايي را براساس سه رويكرد تعريف كرده است: يك رويكرد را مي‏توان با اين پرسش خلاصه كرد كه؛ اگر يك مجموعه از چيزها را با يك ابزار اندازه‏گيري يا ابزاري مشابه آن بارها اندازه‏گيري كنيم، آيا نتايج يكسان يا مشابه بدست خواهيم آورد؟ اين سؤال، روايي را به مفهوم پايايي، قابليت اعتماد، قابليت پيش‏بيني مطرح مي‏كند. رويكرد دوم با اين سؤال خلاصه مي‏شود، آيا اندازه‏هاي بدست آمده از ابزار اندازه‏گيري، اندازه‏هاي «واقعي» خصيصه‏اي است كه اندازه‏گيري شده است؟ اين يك تعريف دقت و صحت است. رويكرد سومي نيز وجود دارد، رويكردي كه نه ‏تنها به ما كمك مي‏كند هم مسائل نظري و هم مسائل عملي را بهتر تعريف كنيم، بلكه به ساير تعريف‏ها و رويكردها نيز تسري پيدا مي‏كند. مي‏توان اين سؤال را مطرح كرد كه در يك ابزار اندازه‏گيري چقدر خطاي اندازه‏گيري وجود دارد. به ‏عبارت ديگر، روايي را مي‏توان به عنوان فقدان نسبي خطاي اندازه‏گيري در ابزار اندازه‏گيري تعريف كرد. همگام با رويكرد سوم، مي‏توان تعريف «روايي نشان دهنده گستره يا ميزان تورش يا خطايي است كه يك وسيله اندازه‏گيري ممكن است داشته باشد.» (قاضي طباطبايي، 1374: 19) را انتخاب كرد.
سنجش روايي طيف ليكرت براساس ضوابط دروني است. يعني براي حذف گويه‏هاي نامناسب، هر يك از گويه‏ها با جمع نمرات مجموعه گويه‏ها در ارتباط گذاشته مي‏شود و از روي ميزان همبستگي با ساير گويه‏ها، روايي آنها تشخيص داده مي‏شود. يكي از روشهايي كه همين‏گونه عمل مي‏كند استفاده از معيار آلفاي كرونباخ مي‏باشد. روايي متغيرهاي اصلي پژوهش پيشرو ازطريق معيار آلفاي كرونباخ (كه دستورش در برنامه SPSS موجود است) بدست آمده كه در جدول ذيل آورده مي‏شود.

جدول (3-3): مقدار آلفاي متغيرهاي اصلي تحقيق
متغيرهاي اصلي تحقيق
مقدار آلفای کرونباخ
آرزوهای شغلی
79/0
پایگاه اجتماعی-اقتصادی
76/0
کل پرسشنامه
84/0

با توجه به ماهيت مفاهيم علوم انساني و اجتماعي، اين سؤال براي محقق پيش مي‏آيد كه آيا وسيله اندازه‏گيري تحقيق واقعاَ آن چيزي را اندازه مي‏گيرد كه قصد اندازه‏گيري آن را داريم يا نه؟ كه اين اعتبار وسيله اندازه‏گيري را در برمي‏گيرد. از مهمترين طبقه‏بنديهاي انواع اعتبار مي‏توان به طبقه‏بندي انجمن روانشناسي آمريكا38 اشاره كرد. در اين طبقه‏بندي سه نوع اعتبار مورد بحث قرار گرفته شده است: الف) اعتبار وابسته به معيار39، ب) اعتبار محتوايي40 و ج) اعتبار سازه‏اي41 (American Psychological Association,1974). اعتبار استفاده شده در اين پژوهش اعتبار صوري42 مي‏باشد كه همراه با اعتبار نمونه‏گيري اعتبار محتوايي را تشكيل مي‏دهند.
اعتبار صوري بر ارزيابي ذهني پژوهشگر از اعتبار وسيله اندازه‏گيري استوار است. يعني آيا وسيله اندازه‏گيري واقعاَ آن چيزي را كه محقق مي‏خواهد اندازه‏گيري كند اندازه مي‏گيرد يا نه؟ (قاضي‏طباطبايي، 1374: 13). در واقع اين اعتبار از لحاظ تجربي قابل بررسي نيست ولي از طريق آن ما به ويژگيهاي مفهوم موردنظر آگاهتر مي‏شويم. پس لازم است تا توافق ضمني افراد بدست آيد. براي اين توافق ضمني از نظرات استاد راهنما، و جمعی از دانشآموزان دختر كه در آزمون مقدماتي به پرسشنامه اوليه جواب داده بودند استفاده شده است.

3-10 روشهای تجزیه و تحلیل
داده‏ها بعد از گردآوري در نرم‏افزار SPSS مورد بازبيني و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. روشهاي آماري جهت تحليل داده‏ها، آزمون فرضيات به شرح ذيل مي‏باشند:
– آزمون پيرسون؛ جهت شناخت رابطه بين دو متغير در سطح اندازه‏گيري فاصله‏اي.
– آزمون اسپیرمن؛ جهت شناخت رابطه بین دو متغیر در سطح اندازهگیری رتبهای.
– آزمون رگرسيون چند متغيري؛ جهت تحليل مشاركت جمعي و فردي دو يا چند متغير مستقل در تغييرات يك متغير وابسته.

فصل چهارم:
یافتههای تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اشتغال زنان، برنامه اول توسعه، خارج از خانه Next Entries منابع پایان نامه درباره بهبود عملکرد، مدل رگرسیون، رضایت مشتری