دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مرغ گوشتی، مواد معدنی، جوجه گوشتی

دانلود پایان نامه ارشد

موجب نقص در عملکرد سد روده اي و کاهش پاسخ IgA می شود (Hooper و همکاران، 2001). انتهاي روده ي بزرگ با بیش از 100 میلیارد میکروارگانیسم بیشترین جمعیت باکتریایی را شامل می شود (Boyle و Tang ، 2006).
یکی از وظایف اصلی میکروفلور دستگاه گوارش، تخمیر اجزاي غیر قابل هضم در جیره بوده که موجب تامین انرژي براي حیوان می شود. منبع اصلی انرژي براي تخمیر، کربوهیدرات ها می باشند که شامل پلی ساکارید هاي بزرگ (مثل سلولز و همی سلولز)، الیگوساکارید ها والکل هاي غیر قابل جذب می باشد(Cummings و همکاران، 1996). تخمیر فقط شامل کربوهیدرات ها نمی شود، بلکه شامل دیگر اجزاي جیره مثل پروتئین ها و گلیکوپروتئین ها هم می شود. محصولات اصلی تخمیر اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر می باشند. تخمیر قسمت هاي پروتئینی جیره منجر به تولید متابولیت هاي مضري مثل آمونیاك، آمین ها و ترکیبات فنلی می شود(Macfarlane و همکاران، 1986). فعالیت هاي تخمیري در قسمت هاي مختلف روده فرق می کند، ولی در سکوم و کولون شاهد بیشترین فعالیت تخمیري می باشیم. لذا در این قسمت ها رشد باکتري ها سریع بوده، PH پائین (6-5) و تولید اسید هاي چرب کوتاه زنجیر زیاد است (Macfarlane و همکاران، 1992). اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر شامل استات، پروپیونات و بوتیرات بوده که مولکول هاي آلی کوچکی بوده و توسط عمل انتشار جذب می شوند. جذب یون هایی مثل کلسیم، منیزیوم و آهن در حضور اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر در سکوم افزایش می یابد(Younes و همکاران، 2001). اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر نه تنها منبع انرژي براي بافت ها هستند، بلکه تاثیرات فیزیولوژیکی مهمی بر روي بدن حیوان دارند(Cummings و همکاران، 1987).
یکی از وظایف عمده ي میکروارگانیسم ها، حفظ روده ها در مقابل عوامل بیماریزاي بیرونی می باشد. حیواناتی که دستگاه گوارش آن ها خالی از میگروارگانیسم ها باشد بیشتر مستعد درگیري با بیماري می باشند(Taguchi و همکاران،2002).
از جمله معایب وجود میکرب هاي مضر در دستگاه گوارش را افزایش تجزیۀ پروتئین و اسیدهاي آمینه مواد گوارشی، فعالیت دي آمیناسیونی پروتئین و اسیدهاي آمینۀ مصرفی و نیز افزایش سرعت تجزیۀ آن ها در اثر ترشح موادي از قبیل آنزیم اوره آز توسط میکرب ها دانسته اند، و با توجه به این که کاربرد گیاهان دارویی موجب کاهش جمعیت میکربی دستگاه گوارش می گردد، لذا سرعت تجزیۀ پروتئین و اسیدهاي آمینۀ مواد گوارشی کاهش یافته و مقادیر بیشتري از آنها جذب گردیده و در بدن ذخیره شده و موجب بهبود درصد لاشه و به تبع آن باعث کاهش تبدیل پروتئین به چربی گردیده و مقادیر کم تري چربی نیز می تواند در بدن تجمع یابد (Lee و همکاران، 2003 ).

فصل سوم
مواد و روش ها

3- 1- موقعيت سالن و محيط پرورش
اين طرح در شرکت مرغ ترنگ در روستای تانی محله در اطراف شهرستان شفت، اجرا گرديد. اجراي اين طرح به مدت 42 روز به طول انجاميد و در تاريخ 17 اردیبهشت 1393 به اتمام رسيد.
مساحت سالن پرورش 480 مترمربع(12×40) بود و ابعاد باكس‌هاي آزمايشي (1×5/1) ‌متر بود به گونه ای که تراکم مورد نظر ایجاد شود. مجموعاً 16 باكس براي انجام اين آزمايش استفاده گرديد. به منظور تهویه بهتر پنجره ها در یک سمت و هواکش ها در سمت دیگر تعبیه شده بودند. تعداد 3 مشعل گازوییلی که بیرون از سالن تعبيه شده بود و توسط ترموستات كنترل مي‌شد و نقش گرم كردن سالن را به عهده داشت. 4 عدد دماسنج كه در قسمت‌هاي مختلف سالن و در ارتفاع 15 سانتي‌متري از كف سالن آويزان بودند، دماي سالن كنترل و مرتباً ثبت مي‌گرديد. دماي سالن در هفته‌هاي مختلف پرورش در جدول (3-1) آمده است.
جدول3-1: دماي سالن در هفته‌هاي مختلف دوران پرورش جوجه‌هاي گوشتي
سن (هفته)
1
2
3
4
5
6
درجه حرارت ( ْC)
32
28
25
23
21
21

3-2- روش انجام آزمايش
در اين طرح 240 قطعه جوجه گوشتي نر از نژاد رأس 308 مورد آزمايش قرار گرفت كه از شركت میرزا کوچک تهيه شده بود. تیمارها عبارت بودند از:
تیمار اول : مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی سواد کوه
تیمار دوم : مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی آوای کاسپین شمال
تیمار سوم : مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی داروسازان
تیمار چهارم : مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی آمینه گستر
مکمل 5/0 درصد مرغ گوشتی ( مکمل دوقلو) و اقلام خوراكي موجود در جيره از قبل تأمين شده بود. چند روز قبل از شروع دوره، سالن با مواد شوينده كاملاً شسته و پس از آن كاملاً ضدعفوني گرديده بود.
چند ساعت قبل ازورود جوجه‌ها به سالن، مشعل ها روشن شده تا دما به 32 درجه سانتي‌گراد برسد. هم چنین به جهت تامین انرژی در آبخوری های موسوم به کله قندی آب و شکر را حل کرده و در اختیار جوجه ها قرار داده شد. 15 قطعه جوجه نر به طور تصادفي به هر يك از واحدهاي آزمايشي اختصاص داده شد. آزمايش از روز اول پس از ورود جوجه ها به سالن پرورش تجارتی آغاز گرديد.
در طي دوره، خوراك به طور آزاد در دسترس جوجه ها قرار گرفت. در هفته‌ي اول پرورش از يك دان خوري سيني و يك آب خوري كله‌قندي در هر واحد آزمايشي استفاده گرديد و از شروع هفته دوم از دان خوري استوانه‌اي استفاده گرديد. در كل دوره، مصرف خوراك توسط جوجه‌ها اختياري بود. هم چنين برنامه واكسيناسيون جوجه‌ها به منظور افزايش ايمنيت و پيش‌گيري از بيماري‌ها براساس جدول (2-3 ) انجام پذيرفت.
جدول 3-2: زمان، نوع و روش واكسيناسيون
سن (روز)
نوع واكسن
واكسيناسيون
1
برونشیت
اسپری
10
نیوکاسل
آب آشامیدنی
14
گامبرو
آب آشامیدنی
18
برونشیت – نیوکاسل
آب آشامیدنی
24
گامبرو
آب آشامیدنی

3-4- جيره‌هاي غذايي
در این تحقیق جیره های غذایی بر اساس نیازمندی های جوجه های گوشتی و با توجه به مواد مغذی موجود در اقلام خوراکی برای سه مقطع پرورش (آغازین، رشد و پایانی) که بر اساس توصیه احتیاجات راس 308 تنظیم و فرموله گردید و در اختیار جوجه ها قرار گرفت. اطلاعات و جزئيات مربوط به جيره غذايي در دوره‌هاي مختلف پرورش در جدول (3-3) و آنالیز پریمکس های 5/0 % آوای کاسپین شمال، 5/0 % آمینه گستر، 5/0 % سوادکوه و 5/0 % داروسازان به ترتیب در جداول ( 3-4)، (3-5)، (3-6) و ( 3-7) آمده است.

جدول 3-3: اجزای جیره غذایی در دوره های مختلف پرورش(کیلوگرم درتن )
مواد
14-0 روزگي
28-14 روزگي
42-28روزگي
ذرت
561
620
465
سويا
370
320
280
كربنات
18
14
12
كنستانتره
5
5
5
فسفات
18
14
12
روغن
20
20
20
سالینومايسين
5/0
5/0
5/0
جدول 3-4: پریمکس 5/0 % آوای کاسپین شمال گوشتی
ویتامین
مقادیر
موادمعدنی
مقادیر
A
000/600/3
منگنز
680/39
D3
000/800
روی
880/33
E
400/14
آهن
000/20
K3
800
مس
000/4
B1
710
ید
397
B2
640/2
سلنیم
80
B3
920/3
B6
176/1
B5
880/11
B9
400
B12
6
H2
40
کولین
000/200
-مقدیر ویتامین های A و D بر حسب واحد بین المللی و سایر ویتامین ها بر حسب میلی گرم است.
مقادیر مواد معدنی بر حسب میلی گرم است.
جدول 3-5: پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی آمینه گستر ( بر حسب میلی گرم )
ویتامین
مقدار
مواد معدنی
مقادیر
A
2/7
منگنز
27/132
B1
72/0
آهن
100
B2
13/3
روی
35/42
B3
4
مس
16
B6
2/1
ید
64/0
B12
6/0
سلنیم
8
D3
6/1
E
4/14
K3
6/1
B9
5/0
B5
12
H2
2
کولین
333/333
آنتی اکسیدانت
10
جدول3-6: پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی سوادکوه ( بر حسب میلی گرم )
ویتامین
مقدار
مواد معدنی
مقادیر
A
2/7
منگنز
39680
B1
72/0
آهن
20000
B2
13/3
روی
33880
B3
4
مس
4000
B6
2/1
ید
396
B12
6/0
سلنیم
80
D3
6/1
کولین
000/100
E
4/14
K3
6/1
B9
5/0
H2
12
B5
2
آنتی اکسیدانت
10

جدول 3-7: پریمکس 5/0 % جوجه گوشتی داروسازان
ویتامین
مقدار
مواد معدنی
مقادیر
A
000/000/1
منگنز
000/100
D3
000/000/2
آهن
000/50
E
800/1
روی
000/100
K3
000/2
مس
000/10
B1
800/1
ید
1000
B2
600/6
سلنیم
200
B3
000/10
B5
000/30
B6
000/3
B9
000/1
B12
15
کولین
100
-مقدیر ویتامین های A ، D و E بر حسب واحد بین المللی و سایر ویتامین ها بر حسب میلی گرم است.
– مقادیر مواد معدنی بر حسب میلی گرم است.
3- 6- روش اندازه‌گيري صفات مختلف
3- 6-1- کیفیت لاشه
ویژگی هاي مربوط به لاشه ي جوجه ها در پایان دوره ي آزمایش و پس از 6 ساعت گرسنگی (جهت تخلیه محتویات دستگاه گوارشی )، پس از وزن کشی از هر تکرار، دو جوجه که حداقل اختلاف وزنی با میانگین واحد آزمایشی داشت، انتخاب گردید. جوجه ها مجددا توزین و از ناحیه اولین مهره گردن ذبح، و به روش پرکنی خشک، پرکنی کامل صورت گرفت، و سپس پاها و بال ها از ناحیه مفصل قطع و لاشه همراه با امعاء و احشاء توزین شدند. هم چنین امعاء و احشاء جدا و راندمان لاشه ( شکم خالی) و وزن ران، سینه، کبد و سنگدان اندازه گیری گردید.

3-6-2- اندازه‎گيري فراسنجه‎هاي بيوشيميايي خون
به منظور بررسي متابوليت‎هاي گلوكز، كلسترول، تري گليسيريد، HDL، LDL، در پایان دوره‎ي پرورش، از هر تكرار یک پرنده به‎صورت تصادفی انتخاب و از سیاهرگ بال خون گیري صورت گرفت. نمونه‎هاي خون اخذ شده در لوله‎هاي فاقد ماده ضد انعقاد ريخته شد و سرم نمونه‎هاي خون در آزمايشگاه با استفاده از دستگاه سانتريفوژ با سرعت سه هزار دور در مدت ده دقيقه جدا گرديد. پس از جدا سازي سرم، سرم هر نمونه درون ویالهاي مخصوص دستگاه اتوآنالیزر بیوشیمیایی ریخته شد و با استفاده از كيت‎هاي آزمايشگاهي پارس آزمون به شرح زير مورد سنجش قرار گرفت.
گلوكز به روش آنزيمي، كالريمتري به صورت تك نقطه‎اي با روش فتومتريك اندازه‎گيري شد. در اين آزمايش آب آكسيژنه آزاد شده از گلوكز در مجاورت آنزيم گلوكز اكسيداز، با فنول و 4-آمينو آنتي پيرين، در مجاورت آنزيم پراكسيداز تشكيل كينونيمين داد. ميزان كينونيمين تشكيل شده كه به صورت فتومتريك قابل اندازه‎گيري است با مقدار گلوكز رابطه مستقيم دارد.
كلسترول به روش آنزيمي، كالري متري به صورت تك نقطه‎اي با روش فتومتريك اندازه‎گيري شد. در اين آزمايش پراكسيد هيدروژن توليد شده در نتيجه هيدروليز و اكسيداسيون كلسترول، با فنول و 4-آمينوآنتي‎پيرين، در مجاورت آنزيم پراكسيداز تشكيل كينونيمين داد. ميزان كينونيمين تشكيل شده كه به صورت فتومتريك قابل اندازه‎گيري است با مقدار كلسترول رابطه مستقيم دارد.
تري‎گليسيريد به روش آنزيمي،كالري متري به صورت تك نقطه‎اي با روش فتومتريك اندازه‎گيري شد. در اين آزمايش ابتدا گليسرول توسط آنزيم ليپوپروتئين ليپاز از اسيد چرب جدا شد و سپس طي مراحلي، پراكسيد هيدروژن آزاد شده از گليسرول با 4-آمينوآنتي‎پيرين و فنول، در مجاورت آنزيم پراكسيداز تشكيل كينونيمين داد. ميزان كينونيمين تشكيل شده كه به صورت فتومتريك قابل اندازه‎گيري است با مقدار تري‎گليسيريد رابطه مستقيم دارد. فراسنجه اسيداوريك نيز به روش آنزيمي، كالري متري با استفاده از روش توس اندازه‎گيري شد.
در دستگاه مزبور، آزمایش‎هاي مربوط به متغیرهاي بیوشیمیایي خون، به روش نمونه به نمونه با دقت بالا انجام و نتايج حاصله، به وسيله يك چاپگر ثبت شد.

3-6-3- اندازه‎گيري فراسنجه‎هاي فلور میکروبی
برای انجام آزمایشات فلور میکروبی پس از خون گیری مرغ ها خفه شده و از ابتدای روده (ایلیوم)، نمونه برداشته شده و به آزمایشگاه منتقل خواهد شد و در محیط های کشت ای ام بی آگار، و ام ار اس آگار کشت داده شد و به مدت 48 ساعت درانکوباسیون قرار گرفت. جمعیت میکروبی رشد کرده در محیط کشت برای تعیین جمعیت میکروبی باکتری های Ecoli و لاکتوباسیل مورد بررسی قرار گرفت.

3-7- مدل آماري طرح آزمايشي
در اين آزمايش از طرح كاملاً تصادفي با مدل رياضي زير استفاده گرديد:

Xij = µ+Ti+eij
كه در اين فرمول نمايانگر هر مشاهده در آزمايش، µ نشان دهنده ميانگين كل، Ti اثر تيمار و اثر خطاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد غذایی، شگفت انگیز، فیزیولوژی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آزمايشي، نتايج، انتهاي