دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت تغییر، جامعه آماری، روش تحقیق، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

عمر سازمان و استراتژی آن همبستگی وجود دارد.

2-3-2) تحقیقات خارجی
-شارون و شرمن167 (1998) به پژوهشی تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات بر اجرای خط مشی ها و مقررات در سازمان پرداختند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان و تغییرات آن بر خط مشی های موجود در سازمان مبنی بر نحوه انجام فعالیت های نیروی انسانی در سازمان بود. نتیجه نشان داد، فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل تعدیل کننده در سازمان موجب اثربخشی در سازمان و رضایت کارکنان از انجام فعالیت ها می باشد.
-آندرسون و همکاران168 (2000) در مطالعات خود در مورد مدیریت تغییر و اثرات آن نتیجه می گیرند که تغییرات خیلی سریع انجام می گیرد و بر ساختار سازمان، روابط داخل سازمان و تغییر در روال انجام وظایف را در پی دارد. مقاومت در مقابل تغییر می تواند ناشی از فرآیند خود تغییر باشد. مدیران، کلید اصلی در ایجاد تغییر و مدیریت آن هستند. مدیران باید از طریق پشتیبانی موثر و به کارگیری سایر منابع سازمانی و کاربرد فناوری های جدید به ویژه فناوری ارتباطات و اطلاعات تغییرات جدید را مدیریت نمایند .
-پروسی169 (2003) نیز برای مدیریت تغییر در سازمان مدلی را ارائه کرده است که به مدیر کمک می کند تا گام های ضروری برای اجرای موفقیت آمیز تغییر را شناسایی کند و نقش مؤثری در فرایند تغییر ایفا نماید. وی مدل خود را مدل مدیریت تغییر ادکار نامید. این نام براساس ترکیب اولین حرف پنج کلمه انگلیسی زیر تعیین شده است: تقویت170 ، آگاهی171، دانش172، تمایل173، توانایی. 174
-نیکلز175 (2004) پس از انجام تحقیقی درباره نقش و مهارت های مدیران در فرایند تغییر، یادآوری کرد که مهارت ایجاد تغییر یک مهارت رهبری است نه مدیریتی، بنابراین برای مدیریت تغییر باید گام هایی به این شرح برداشته شود:
1-تعیین رهبر یعنی فردی که مسئولیت هدایت و سازماندهی فعالیت های مدیریت تغییر را بر عهده داشته باشد. 2-آموزش رهبر و اعضای گروه و مجریان طرح با تأکید ویژه بر شیوه ها، فرایندها و اصول مدیریت تغییر. 3-ارزیابی تغییر و سازمان و انتخاب گروه مدیریت تغییر با نیروی انسانی مناسب و متخصص درباره مدیریت تغییر. 4- ایجاد یک مدل حمایتی و ساختار گروهی. 5- خلق برنامه های مدیریت تغییر.
-کوستکا وموئینچ176 (2005) نیز معتقدند درصورتی که مدیران مراحل تغییر را درک کنند و براساس آن عمل کنند، قادر خواهند بود بدون تخریب انگیزش و تعهد افراد فرایند تغییر را با موفقیت اداره کنند.
-کاتو177 (2005) تحقیقی تحت عنوان چگونگی مدیریت تغییر در سازمان انجام داد. در این پژوهش مدیریت تغییر در ارتباط با تغییراتی که در داخل سازمان، ساختار سازمان و روابط داخل سازمان به وجود می آید، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل متعددی موثر بر تغییر در هریک از موارد فوق در سازمان هستند. آنچه که در همه آن ها مشترک بود نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیراتی که در پی خواهد داشت، ذکر شد.
اکثر صاحب نظران بر این باورندکه برای اعمال مدیریت تغییر اثربخش باید محیط مساعد، افراد مستعد پذیرش و فضای مناسبی وجود داشته باشد. بنابراین پژوهش های متعددی بر عامل فرهنگ به عنوان یکی از عناصر اساسی در درک و اجرای موفقیت آمیز تغییر تأکید کرده اند (داوسون و ویلسون، 2004؛ مؤیدنیا نقل از سادلر178،2001؛ مورر179، 2006).

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه
تحقیق، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص نمودن یک موقعیت نامعین است. از طریق این فرآیند، میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در فرآیند تحقیق به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها، روششناسی تحقیق گفته میشود. لذا شناخت علم و دستیابی به هدفهای آن میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. از طرف دیگر، تحقیق از حیث روش، اعتبار مییابد نه از حیث موضوع تحقیق. روش تحقیق هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است. هر پژوهشگر در آغاز، در پی طرح مشکل یا مسأله است، مشکل یا مسألهای که پرسشهای زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیه میشود. پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها سعی در ارائه پاسخی مناسب برای پرسشهای پژوهش و تأیید یا رد فرضیههای مطرح شده دارد. در انجام تحقیقات علمی جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها اهمیت بالایی دارد. این عمل یک مقوله از فرآیندی است که، طی آن نظریهها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی پیدا نموده و ثمره آن به صورت کمی جلوهگر و از این طریق میتوان الگوی نظری پژوهش را مورد سنجش و محاسبه قرار داد. تحقیق حاضر بر آن است که، با شناسایی شدن مسأله تحقیق و به اتکاء فرضیههای تدوین شده در جهت اجرای آزمونهای مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج این آزمونها، به جمعآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق بپردازد(شاه ویسی،1389).
در اين فصل سعي برآن است تا جامعه آماري تحقيق، دادههاي تحقيق، روش تحقيق، همچنين ابزار جمعآوري و تحليل دادهها و روايي و پاياي پرسشنامه تعريف شود. با اين حال روش انجام تحقيق بستگي به اهداف، ماهيت، موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. لذا در اين فصل با توجه به هدف اصلي تحقيق و ساير موارد مربوط، متدولوژي تحقيق به صورت زير ميباشد. اميد است خوانندگان محترم با مطالعه اين فصل، به اشراف کامل در ارتباط با نحوه اجراي تحقيق انجام شده دست يابند.
3-2) روش تحقيق
روش تحقیق به کاربرده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین روش تحقیق مورد استفاده بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی – همبستگی میباشد. که بدین منظور از روش پیمایش برای توصیف متغیرهای تحقیق و تبیین روابط بین آنها استفاده می شود و از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت نسبت به جمع آوری داده هایی که تعداد نمونه های آن با استفاده از فرمول ککران استخراج شد ، اقدام گردیدجامعه آماری تحقیق را 535 نفر تشکیل خواهند داد (535 N=) و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد.
3-3)جامعه آماری
بانک صادرات ایران یکی از قدیمی ترین بانک های موجود در ایران است که به صورت گسترده در سراسر ایران مشغول به فعالیت است، با توجه به مشکلات بیان شده در مورد تامین خدمات مورد نیاز در زمینه بانکداری و با در نظر گرفتن شرایط موجود در ایران پژوهش حاضر در صدد ارائه راهبردهای مناسب تغییر و تحول مناسب در بانک صادرات شهر کرمانشاه خواهد بود.
جامعه آماری : ( 535 N= )
جامعه آماری این تحقیق متخصصان امور بانکی و بانکداری الکترونیکی و هم چنین مدیران ارشد بانکی در بانک صادرات شهر کرمانشاه است. حجم این جامعه آماری برابر جدول ذیل خواهد بود.
جدول 3-1) جامعه آماری تحقیق
بانک صادرات شهر کرمانشاه
تعداد پرسنل
535
تعداد شعب
72

روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای می باشد به دلیل این که در این روش به این ترتیب است که ابتدا جامعه را طبقه بندی می نماید و سپس نمونه ای تصادفی از هر طبقه انتخاب می کند. یکی از دلایل نمونه گیری از طبقات بجای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از کل جامعه این است که می توان اطمینان حاصل کرد درون طبقات از همگنی بیشتری برخوردار است و در نتیجه استنباط های آماری از قوت بیشتری برخوردار خواهند بود. دلیل دیگر استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به دست آوردن تخمین های بهتری برای پارامترهای جامعه است اصل کلی این است که اگر اختلاف عناصر بین طبقات بیشـر از اختلاف عناصر در داخل هرطبقه باشد روش نمونه گیری طبقه ای نتایج دقیق تری را همواره ارائه می کند.

3-4)روش نمونهگيري و تعیین حجم نمونه
با استفاده از فرمول کوکران تعداد 305 نفر از روش نمونهگيري مورد استفاده در اين تحقيق، نمونه گيري تصادفي ساده است. با در نظر گرفتن فاكتورهاي زير حجم نمونه با استفاده از رابطه ذیل محاسبه شده است:

که در این فرمول داریم :
حجم نمونه اولیه
میزان اطمینان به نتایج بدست آمده ( 96/1 فرض شده است )
5/0
5/0
دقت احتمالی مطلوب
حجم جامعه
بنابراین حجم نمونه مورد نظر برای دستیابی به نتایج قابل تعمیم به جامعه آماری ، 305 نفر می باشد.
3-5)منابع و ابزار گردآوري دادهها و اطلاعات
در اين تحقيق از دو دسته اطلاعات اوليه و ثانويه براي دستيابي به هدف استفاده شده است.
الف)روش کتابخانهاي: در اين پژوهش براي جمعآوري اطلاعات مربوط به پيشينه تحقيق و ادبيات موضوع از کتابها و مقالات تخصصي، پاياننامهها و جستجو در پايگاه اينترنتي استفاده شده است.
ب) روش ميداني: روشهاي ميداني به روشهایي اطلاق ميشود که محقق براي گردآوري اطلاعات ناگزير است به محيط بيرون برود و با مراجعه به افراد يا محيط و نيز برقراري ارتباط مستقيم با واحد تحليل، اطلاعات موردنياز خود را گردآوري کند(حافظنيا،79،1382).
به منظور گردآوري دادهها مورد نياز در بررسي تاثیر بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مشتریان در شعب بانک ملت شهرستان کرمانشاه از روش ميداني استفاده شده است. در اين پژوهش براي سنجش و بررسي عوامل موثر متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامهاي جهت جمعآوري اطلاعات استفاده شده که براساس مقیاس 1 تا 20 طراحي شده است.
3-5-1)تشريح پرسشنامه
پرسشنامه اين تحقيق داراي دو بخش اصلي است:
سوالات عمومي- که در آن اطلاعات کلي و جمعيت شناختي در رابطه با پاسخدهندگان جمعآوري ميگردد که در پرسشنامه مربوط به اين بخش چهار سوال اول به اين بخش تعلق دارد.
سوالات تخصصي- در اين بخش سوالات مربوط به متغيرها و شاخصها مطرح ميشود که شامل 93 سوال ميباشد که از کارشناسان و متصدیان امور بانکی بانک صادرات شهر کرمانشاه به آن پرداختهاند.
جدول3-2) تشریح پرسش نامه
متغیر
سوال
بعد مشتری
1 تا 8
بعد تکنولوژی
9 تا 15
بعد ساختار زمانی
16 تا 35
بعد نیروی انسانی
36 تا 47
بعد محیط داخلی
48 تا 55
بعد محیط میانی
56 تا 59
بعد محیط خارجی
60 تا 75
سایر محیط ها:نگرش به تغییر و تحول
76تا81
تمایل به استفاده
82تا85
بازنگری قوانین و مقررات
85تا89
آموزش همگانی
89تا 93

3-6)روش تجزيه و تحليل دادهها
استفاده از روشهاي آماري در مديريت مستلزم رعايت به تحقيق علمي است. مطالعه مراحل تحقيق، نه تنها نحوه جمعآوري اطلاعات مورد نظر را در پژهشهاي علمي ممکن ميسازد، بلکه موجب ميشود رويه منظم براساس يک برنامه صحيح و با توجه به اصول و موازين علمي و حدود و قلمرو تحقيق بکار برده شود. روش تحقيق علمي شامل اندازهگيري، ارزيابي و مقايسه عوامل، براساس اصول و موازين قبول شده از طرف دانشمندان براي حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت انديشه و ظرفيت تعمق و تشخيص و قضاوت است. محقق بايستي تحقيقات آماري را از پايه شروع کند يعني با استفاده از تحقيق علمي به طرح پروژه بپردازد. سپس در اجراي پروژه مدرک تحقيق اقدام به تشريح هدفها و جمعآوري نموده و با استفاده از رويههاي منظم، اطلاعات وحقايق گردآوري شده را جهت تعيين مشخصات مورد تجزيه و تحليل قرار دهد(ستادي، کيقبادي، 1364).
بنابراین با استفاده از آمار توصیفی به بررسی ویژگی جامعه آماری و سپس به آزمون فرضیات و ترسیم دیاگرام تحلیل مسیر میپردازیم. به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیههای تحقیق، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود و به منظور روابط علت و معلولی بین متغیرها و مولفههای مورد بررسی با استفاده از نرمافزار آموس معادلات ساختاری روابط بین متغیرها مدلسازی میگردد.
3-7)روایی و پایایی پرسش نامه
منظور از پایایی این است که اگر دو آزمون تقریباً معادل را در مورد یک گروه آزمودنی بکار ببریم نتایج آنها باید به هم نزدیک باشد . پایایی آزمون را با اجرای مجدد آن در یک گروه نیز محاسبه می کنند .
( گنجی ، 1376 ، ص 290 ) .
اعتبار آزمون به دقت اندازه گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است . بطور کلی آزمون در صورتی دارای اعتبار است که عاری از خطای اندازه گیری غیر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بانکداری الکترونیک، فناوری اطلاعات، توسعه بانکداری الکترونیک، ساختار سازمانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل پیشنهادی، تحلیل داده، توزیع فراوانی، معادلات ساختاری