دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

اشتباهات و شکستهای گذشته و استفاده از آنها در فعالیتهای آینده.
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی
– برای تسهیل پیادهسازی مدیریت دانش نیز میتوان راهکارهایی از جمله پایگاه دانشی در راستای بوجودآمدن جوی حاکی ازاعتمادبرای پیادهسازی مدیریت دانش، ایجادکارگروه دانشآفرینی برای به حداقل رساندن نقش تعصبات وتجربیات فردی در سوددهی نتایج (بعلت چندگانه بودن دیدگاه افراد در کارگروه)ایجادکرد.
-ایجاد و فراهم کردن فرهنگی که درآن دانشمداری به عنوان یک باورقلبی پذیرفته شده است. این فرهنگ محیط سازمان راتبدیل به محیطی پویا و خلاق میکند که هدف اساسی آن خلق یک چشمانداز مشترک در سازمان میباشد برای ایجاد چنین فرهنگی مدیران میبایست با تأکید براهداف کلی و فراهمسازی زمینههای مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها ایجاد زمینه شکلگیری طوفان فکری و تشویق ایدههای جدید و نو در سازمان براین مهم همت گمارند.
– بهرهگیری از وجود مدیرانی که متعهد و مسئول در برابر ارزشهای اخلاقی باشند.

فهرست منابع ومأخذفارسی
– آقایی فیشانی،تیمور.(1388).”خلاقیت ونوآوری درانسانهاوسازمانها”.نشر:ترمه
-آغاز ،عسل.(1384).”بررسی رابطه متقابل رهبری تحولآفرین وفرهنگ سازمانی دروزارت رفاه وتأمین اجتماعی”.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران
-احسانی، زهرا.(1389).”بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش درسازمان آموزش وپرورش شهرستان سمنان “.فصلنامه راهبرد،شماره59،ص216-191
– ابزری، مهدی.(1387).”بررسی تأثیرفرد – سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضا هیأت علمی دانشگاهها”.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه شهید باهنرکرمان
-انواری رستمی،علی اصغروشهائی،بهنام.(1388).” مدیریت دانش وسازمان یادگیرنده:تحلیلی برنقش مستندسازی دانش وتجربه”.فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات،شماره2
-افرازه،عباس. (1386).”مدیریتدانش(مفاهیم،مدلها،اندازهگیری وپیادهسازی)”.تألیف:صفایی.دانشگاه صنعتی امیرکبیر
-اقسامی،مجتبی.(1393).”رابطه بین مدیریت دانش وخلاقیت باعملکردشغلی دبیران زن دبیرستانهای شهرستان مرودشت”.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزادمرودشت
-اکبری،مریم.(1393).”رابطه فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش باسازمان یادگیرنده کارکنان اداره کل ورزش وجوانان فارس”.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزادمرودشت
-الوانی،سیدمهدی.(1373).”سازمانهای کامیاب امروز،سازمان یادگیرنده ودانشآفرین”.مدیریت دولتی،شماره26و27
-الوانی ،سیدمهدی وداناییفرد،حسن.(1382).”مدیریت دولتی واقتصادعمومی دانش مدیریت”.مدیریت دولتی،سال چهاردهم،شماره 55،5-29
-امین بیدختی وهمکاران.(1390).”بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش درسازمان آموزش وپرورش شهرستان سمنان”فصلنامه راهبرد،سال بیستم، شماره59،ص 216-191
-امیرکبیری، علیرضا.(1390).”رویکردهای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی”. چاپ دوم انتشارات نگاه دانش
-انصاری زمانی، قاسم وارسطو،ایمان.(1385).”رابطه هوش هیجانی با رهبری تحولآفرین در مدیران صنعت بیمه”.چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
-ایرانزاده،سلیمان.(1377).”مدیریت فرهنگ سازمانی”،تبریز،انتشارات مدیریت دولتی
-بات،گانب دی.(1383).”مدیریت دانش درسازمانها،بررسی تأثیرمتقابل فناوری فنون وانسان” ترجمه محمدایرانشاهی فصلنامه علوم اطلاعرسانی شماره18 (1و2)ص76-83..
– برومند، زهرا.(1389).”بهبود و بهسازی سازمان (مدیریت تحول)” چاپ ششم ، انتشارات جنگل
– برومند،زهرا.(1383).” مدیریت دانش”مجله مدیریت،شماره (94-93)
-بهوندی،بهروز.(1393).”بررسی رابطه فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون باسازگاری شغلی دربین کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات خوزستان”.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزادمرودشت
-حسینی ،فرشید،رایج،حمزه استیری مهردادوشریفی،سیدمهدی.(1389).”بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی وسبکهای رهبری تحولآفرین ومبادله رهبر-پیرو”.نشریه مدیریت دولتی،دوره2،ص72-55
-خاکپورفرد،سارا.(1393).”رابطه هوش سازمانی بایادگیری سازمانی دبیران زن دوره اول متوسطه شهرمرودشت”.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزادمرودشت
-حقیقی،محمدعلی.(1387).”مدیریت رفتارسازمانی”.تهران:نشرترمه
– خدایاری، ابراهیم.(1385).”بررسی رابطه سبک رهبری تحولگراوتبادلگرا باتعهدسازمانی کارکنان درشرکتهای شهرک صنعتی زنجان”.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزادزنجان
-دوستارودیگران.(1385).”مدیریت دانش”
– رابینز،استیفن پی.(2006).”مدیریت رفتارسازمانی” (ترجمه:امیدواران،فرزاد).تهران:ناشرکتاب مهربان.
-رحیمی،حمیدونجفی،محمد.(1386).”مدیریت دانش درسازمانهای آموزشی”انتشارات جاودانه جنگل تهران
-رمضانی،یوسف.(1389).”بررسی رابطه بین فرآیندمدیریت دانش وشاخصهای فرهنگ سازمانی ازدیدگاه رابینز”.فصلنامه چشماندازمدیریت دولتی، شماره3پاییز89،ص46-25
-رحیمنیا،فریبرز.علیزاده،مسعود.(1388).”بررسی ابعادفرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون ازنظرهیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد”.مطالعات تربیتی وروانشناسی.دانشگاه فردوسی مشهد،دوره دهم، شماره1
– زاهدی،محمد.(1380).”رابطه فرهنگ سازمانی وکارآیی درشرکتهای بیمه”. پایاننامه دکتری مدیریت دولتی.دانشگاه آزادعلوم وتحقیقات
– زاهدی،محمد.(1389).”رابطه بین سبک رهبری تحولگراوعملگرابامدیریت دانش درآموزش وپرورش شهرتهران”.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزادرودهن
– زالی، محمدرضا. (1383). “رهبری تحولآفرین” ،فصلنامه مصباح ،سال سیزدهم ،شماره52
-سبزلون،حسین.(1393).”بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی وفرهنگ سازمانی باعملکردشغلی دبیران متوسطه دوره اول آموزش وپرورش ناحیه دوشیراز”.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزادمرودشت
– سلیمانی،علی.(1389).”کارت امتیازی متوازن”.انتشارات مرکزآموزش وتحقیقات صنعتی ایران
-سرمد،غلامعلی.(1390).”روابط انسانی درسازمانهای آموزشی”.تهران:انتشارات سمت
– سعیدیکیا،علی اکبر.(1384).”مجموعه مدیریت دانش”.مؤسسه دانش ونوآوری کیا
– سنجقی،محمدابراهیم.(1380).”تحلیلی برماهیت وابعادنظریه رهبری تحولآفرین”،فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی،دانشگاه الزهرا،شماره37-38و281
– شاهقلیان،کیوان(1386).”بررسی نقش مؤلفههای مؤثرمدیریت دانش درآموزش”.
-شیروانی،علیرضاومعمارمنتظرین،الهام(1386).”بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین وکارآفرینی درون سازمانی کارکنان(مطالعه موردی:شرکتهای اقماری ذوب آهن اصفهان)اولین همایش ملی چالشهای مدیریت ورهبری درسازمانهای ایران”. اصفهان دانشگاه آزادخوزستان
-صادقی وهمکاران (1390).”رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش موردمطالعه:بیمارستان هاشمینزادتهران”.فصلنامه بیمارستان .سال دهم،شماره2،شماره مسلسل37
– صیف ودیگران.(1385).”سیستمهاوفرآیندمدیریت دانش”مجله تدبیر،شماره171
-صفرزاده،حسین واحمدی شریف،محمودوذاکری،علیرضا(مفاهیم نظریهها وکاربردها) (1392).”مدیریت منابع انسانی پیشرفته” انتشارات دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجائی چاپ برهان
– طوسی،محمدعلی.(1372).”فرهنگ سازمانی”،چاپ اول،تهران:مرکزآموزش مدیریت دولتی
-طوسی،محمدعلی.(1382).”مشارکت درمدیریت ومالکیت”،نشرمرکزآموزش مدیریت دولتی
-طهماسبی،محمدهادی.(1392).”نقش واسطهای فرهنگ سازمانی درتبیین رابطه بین مدیریت دانش وکیفیت زندگی کاری درمرکزبهداشت مرودشت”.پایاننامه کارشناسی ارشددانشگاه آزادمرودشت
– عدلی ،فریبا.(1384).”مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش”انتشارات فراشناختی اندیشه
– عباسی،زهره.(1386).”مروری برمدلهای پیادهسازی مدیریت دانش درسازمانها”،مقاله برگزیده اولین همایش ملی مدیریت دانش،تهران14-13بهمنماه
– غلامزاده،داریوش.(1391).” رهبری”،تهران،انتشارات ترمه
-فقیهی،ابوالحسن ورجببیگی،مجتبی.(1384).”بالندگی سازمان”.تهران:نشرروناس
– فرهنگی،علیاکبروهمکاران.(1384).”نظریهپردازان ومشاهیرمدیریت”. نشرفراندیش
– فرجامی،علی.(1386).”شناسایی مؤلفههای رهبری تحول ورابطه آن باعملکردسازمانی درصنایع تولیدی خصوصی ریختهگری درشهرستان قم”.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران،پردیس قم دانشکده مدیریت
-قادری،ا.(1388).”رهبری تحولآفرین رکن اصلی درتوسعه وارتقای هوش سازمانی”مجله عصرمدیریت،سال چهارم،ش 12،13
-کریمپور،طیبه.(1393).”رابطه بین مدیریت دانش وخلاقیت باعملکردشغلی دبیران زن دبیرستانهای شهرستان مرودشت”.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزادمرودشت
-محمودی،زینب.(1393)”امکانسنجی استقرارمدیریت دانش ازدیدگاه هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدکازرون”.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزادمرودشت
– محمدی،اصغر.(1385).”شناسایی عوامل کلیدی (CFS)سیستم مدیریت دانش دردانشکدههای مدیریت دانشگاههای تهران “.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزادعلوم وتحقیقات تهران
-مطلبیاصل.(1386).”سندرهبری تحولآفرین درسازمانها،یک مدل متأثرازمحیط”.ماهنامه تدبیر،سال هجدهم،شماره181
-مصداقراد،ع،م.(1382).”نقش مدیریت مشارکتی(نظام پیشنهادها)درمیزان اثربخشی وکارآیی بیمارستان “.فصلنامه پژوهش درعلوم پزشکی،سال هشتم،شماره3
-مصداقراد،ع.م.(1383).”بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان باسبک مدیریت مدیران بیمارستانهای دانشگاهی شهراصفهان”.پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی ،سال چهارم،شماره دوازدهم
– مکدانلد،جان.(1386).”مدیریت دانش”.تهران:ناشر:کیفیت مدیریت.ترجمه:نیکفطرت،بدری
-مقیمی،محمد.(1385)،”سازمان ومدیریت:رویکردی پژوهشی”،چاپ چهارم،انتشارات ترمه
-منوریان ،عباس.(1382).”مدیریت تطبیقی”،چاپ سوم،انتشارات دانشگاه آزاد
-منوریان،عباس.(1386).”مدیریت تطبیقی”،چاپ چهارم،انتشارات مهربان
-منوریان،عباس،محمدحسین قربانی،مسلم شریفی.(1387).”فرهنگ سازمانی دنیسون”انتشارات دانشگاه شیراز
– موسی خانی،مرتضی،محمدنیا،علی.(1385).”ارائه وتبیین شاخصهای انتخاب مدل رهبری نوین ونحوه یکپارچهسازی آن درسازمانها(مقایسه تطبیقی رهبری خدمتگزارورهبری تحولگرا(“.فرهنگ مدیریت،سال چهارم،شماره چهاردهم
-موسوی،عباس.(1384).”مدیریت دانش”مجله اصلاح وتربیت شماره46
-موغلی، علیرضا. (1382).”طراحی الگوی رهبری تحولآفرین درسازمانهای اداری ایران”.دانش مدیریت ،سال شانزدهم،شماره 6
-موغلی،علیرضا.(1383).”رهبری تحولآفرین وابزارسنجش آن (MLQ)”،مطالعات مدیریت شماره42و43،ص95-112
-نیکپور،امین.(1389).”بررسی رابطه بین مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی ازدیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پژشکی کرمان”.فصلنامه فراسوی مدیریت،سال چهارم،شماره14پاییز90ص18-7
-نیکپوروسلاجق.(1389).”رابطه بین مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی ازدیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پژشکی کرمان”. فراسوی مدیریت،سال چهارم شماره14،ص18-7
-نیکبخت وهمکاران.(1388).”رابطه بین مدیریت دانش باسبکهای رهبری مدیران گروههای آموزشی ازدیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی www.sid.ir”
– هداوند،سعیدوصادقیان،شهره.(1388).”مدیریت آموزش مبتنی براستراتزیهای راهبردی سازمان”،اولین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی وخدماتی،تهران،شماره30-31
-یوکلگری.(1382).”مدیریت ورهبری درسازمانها”،ترجمهازگلی،محمد،قنبری،قاسم،چاپ پنجم.تهران:انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)

فهرست منابع ومأخذانگلیسی
-Asree, Susita. Mohamed Zain & Mohd Rizal Razalli (2010)” Influence of Leadership competency and organizational cultural on responsiveness and performance of firms”, International Journal of Contemporary Hospitality Management Vol.22No.4, pp.500-516.
-Avolio, B.J. & e tal , (2004).” Transformational Leadership and organizational commitment” :Mediating Role of psychological Empowerment and Moderating Role of structural Distance.Journal of Organizational Behavior,vol 25,No,8,pp:951-968
-Bass,Bernard M.Riggio,Ronald E.(2006),”transformational leadership “,Lawrenee Errlbaum Associates ,publishers Mahwah ,Newjersey ,second edition
– Bass, B.M. Avolio , B .J (1990).”The Implecation of

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، ضریب همبستگی، رگرسیون Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع of، and، the، management