دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، ضریب همبستگی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

نمرات مدیریت دانش (12/159) و در بین ابعاد بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه سازمان یادگیرنده (64/22) و ایدهها و مأموریتها ( 43/11) کمترین میانگین رابه خود اختصاص دادهاند.
-بررسی توصیفی نمرات فرهنگ سازمانی وابعادآن
جدول 4-2: بررسی میانگین و انحراف استاندارد نمرات فرهنگ سازمانی و ابعادآن
متغیروابعادآن
میانگین
انحراف استاندارد
فرهنگ سازمانی کلی
25/104
9/29
مشارکت
53/26
9/8
انسجام
27/27
1/7
قابلیت انطباق
17/25
00/8
مأموریت
28/25
2/10
جدول شماره(4-2) نشاندهنده آنست که میانگین نمرات فرهنگ سازمانی (25/104) و دربین ابعاد بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه انسجام(27/27) و کمترین آن برای مؤلفه قابلیت انطباق با میانگین (17/25) میباشد.
-بررسی توصیفی نمرات رهبری تحولآفرین وابعادآن
جدول 4-3:بررسی میانگین و انحراف استاندارد نمرات رهبری تحولآفرین و ابعاد آن
متغیروابعادآن
میانگین
انحراف استاندارد
رهبری تحولآفرین کلی
03/64
6/12
ویژگیهای آرمانی
52/11
3/3
رفتارآرمانی
30/13
1/3
تحریک فرهیختگی
17/13
8/2
انگیزش الهامبخش
89/12
2/3
ملاحظات فردی
25/13
1/3
جدول شماره(4-3)نشاندهنده آنست که میانگین نمرات رهبری تحولآفرین کلی (03/64)ودربین ابعاد بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه رفتارآرمانی(30/13)وکمترین آن برای مؤلفه ویژگیهای آرمانی با میانگین (52/11) میباشد.

4-1-2- یافتههای آماراستنباطی
فرضیه اصلی : بین رهبری تحولآفرین و فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداري وجوددارد.
برای آزمون این فرضیه ازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده،که نتایج بدستآمده درجدول
(4-4)قابل مشاهده است.
جدول 4-4: ضریب همبستگی بین رهبری تحولآفرین و فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

مدیریت دانش

ضریب همبستگی
› P
رهبری تحولآفرین
265/0
003/0
فرهنگ سازمانی
243/0
007/0
همانگونه که درجدول شماره(4-4)مشاهده میشودضرایب همبستگی برابر با (265/0 و 243/0) به ترتیب در سطوح (003/0و007/0) بدست آمدهاندوازآنجاکه این سطوح ازمقدارقابل قبول(05/0)کمتر
میباشدلذا این ضرایب معنادارشده است(01/0P)لذابین رهبری تحولآفرین وفرهنگ سازمانی با مدیریت دانش رابطه مستقیم ومعناداری وجوددارد.
فرضیه فرعی اول:بین ابعادرهبری تحولآفرین بامدیریت دانش رابطه معناداري وجوددارد.
درمورداین فرض ازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول 4-5: ضریب همبستگی بین مدیریت دانش با ابعادرهبری تحولآفرین

مدیریت دانش

ضریب همبستگی
› P
ابعاد رهبری تحولآفرین
ویژگیهای آرمانی
307/0
001/0

رفتارآرمانی
193/0
03/0

تحریک فرهیختگی
180/0
04/0

انگیزش الهامبخش
273/0
002/0

ملاحظات فردی
098/0
2/0

همانگونه که درجدول شماره(4-5) مشاهده میشود ضرایب همبستگی برابر با (307/0، 193/0، 180/0، 273/0 و 098/0) به ترتیب در سطوح(001/0، 03/0، 04/0، 002/0 و2/0) بدست آمدهاند و از آنجا سطوحی قابل قبول میباشد که از مقدار قابل قبول(05/0) کمترمیباشد لذا ضرایب مؤلفههای ویژگیهای آرمانی، رفتارآرمانی، تحریک فرهیختگی وانگیزش الهامبخش معنادارشده است. بنابراین بین ویژگیهای آرمانی و انگیزش الهامبخش درسطح(01/0)(01/0P)و بین مؤلفههای رفتارآرمانی وتحریک فرهیختگی در سطح (05/0) (05/0P)با مدیریت دانش رابطه مستقیم و معناداری وجوددارد.
فرضیه فرعی دوم:بین ابعادفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش رابطه معناداری وجوددارد.
در مورد این فرض ازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول 4-6:ضریب همبستگی بین مدیریت دانش باابعادفرهنگ سازمانی

مدیریت دانش

ضریب همبستگی
سطح معناداری
ابعادفرهنگ سازمانی
مشارکت
261/0
004/0

انسجام
201/0
02/0

قابلیت انطباق
145/0
1/0

مأموریت
232/0
01/0
همانگونه که درجدول شماره(4-6)مشاهده میشودضرایب همبستگی برابربا(261/0، 201/0، 145/0 و 232/0) به ترتیب درسطوح(004/0، 02/0، 1/0و 01/0) بدست آمدهاندو ازآنجا سطوحی قابل قبول میباشدکه ازمقدارقابل قبول(05/0)کمتر میباشد لذا ضرایب مؤلفههای مشارکت، انسجام ومأموریت معنادارشده است.بنابراین بین مؤلفههای مشارکت ومأموریت بامدیریت دانش درسطح(01/0)(01/0P)و بین مؤلفه انسجام با مدیریت دانش در سطح(05/0)(05/0P) رابطه مستقیم و معناداری وجوددارد.
فرضیه فرعی سوم: ابعادرهبری تحولآفرین بطور معناداری قادربه پیشبینی مدیریت دانش میباشند.
برای بررسی این سوال ازرگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده گردیده است.
جدول4-7: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد رهبری تحولآفرین با مدیریت دانش به روش همزمان

R
² R
F
› P
β
T
› p
متغيرهای پيش بين
ویژگیهای آرمانی

254/0
1/2
03/0

رفتارآرمانی

081/0-
594/0-
5/0

تحریک فرهیختگی

043/0-
308/0-
7/0

انگیزش الهامبخش

232/0
56/1
1/0

ملاحظات فردی

413/0-
413/0-
6/0

همانگونه که درجدول شماره(4-7)مشاهده میشودمقدارF برابر با(9/2)درسطح(014/0)بدست آمده و از آنجا که این مقدار از سطح قابل قبول05/0کمتر است لذا این آماره معنادارگردیده(05/0P)است و با توجه به سطوح معناداری ستون آخرمیتوان نتیجه گرفت که، مقدار بتای ویژگیهای آرمانی معنادارشده است (03/0P). یعنی اینکه متغیر ویژگیهای آرمانی میتواند مدیریت دانش را پیشبینی نماید.وضریب همبستگی چندگانه (ضریب تعیین) محاسبه شده براساس این متغیر(11/0)است، یعنی این متغیر میتواند (11%) واریانس متغیر مدیریت دانش را پیشبینی کند.
فرضیه فرعی چهارم:ابعادفرهنگ سازمانی بطورمعناداری قادربه پیش بینی مدیریت دانش میباشند.
برای بررسی این سوال ازرگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده گردیده است.
جدول4-8: جدول مشخصههای آماری رگرسیون بین ابعادفرهنگ سازمانی با مدیریت دانش به روش همزمان

R
² R
F
› P
β
T
› p
متغيرهای پيش بين
مشارکت
311/0
09/0
1/3
017/0
287/0
8/1
07/0

انسجام

033/0-
202/0-
8/0

قابلیت انطباق

230/0-
4/1-
1/0

مأموریت

266/0
8/1
05/0

همانگونه که درجدول شماره4-8 مشاهده میشود مقدارFبرابربا (1/3) درسطح(017/0)بدست آمده و از آنجا که این مقدار از سطح قابل قبول05/0کمتراست لذا این آماره معنادارگردیده(05/0P )است. و با توجه به سطوح معناداری ستون آخر میتوان نتیجه گرفت که، مقدار بتای مأموریت معنادار شده است (05/0P ). یعنی اینکه متغیر مأموریت میتواند مدیریت دانش را پیشبینی نماید.و ضریب همبستگی چندگانه(ضریب تعیین) محاسبه شده براساس این متغیر(09/0)است، یعنی این متغیرمیتواند (9%) واریانس متغیر مدیریت دانش را پیشبینی کند.

فصل پنجم
بحث ونتیجهگیری

در این فصل باتوجه به دادههای کمی بدستآمده ازطریق پرسشنامههادرچارچوب اهدافوفرضیههای پژوهش بحث ونتیجهگیری نهایی انجام میگیرد. همچنین به شماری ازمسائل ومحدودیتهای موجود درحین انجام پژوهش حاضراشاره میگرددوپیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه خواهدشد.
5-1- خلاصه پژوهش
هدف ازپژوهش حاضر، تبیین رابطه رهبری تحولآفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان زن ابتدایی آموزشوپرورش ناحیه سه شهرشیرازبوده است. روش پژوهش ازنظرهدف، کاربردی و از نظرماهیت وروش، توصیفی وازنوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه معلمان زن دوره ابتدایی شاغل درناحیه سه آموزشوپرورش شهرستان شیرازکه حداقل دارای مدرک لیسانس وبالاتر که در زمان انجام این پژوهش بالغ بر190نفربودند. حجم نمونه بااستفاده از جدول کرجسی- مورگان 127نفرتعیین که باروش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب وموردمطالعه قرارگرفتند. به منظورجمعآوری اطلاعات از پرسشنامههای رهبری تحولآفرین باس، فرهنگ سازمانی دنیسون و مدیریت دانش سالیاس استفاده شده است.روایی وپایایی ابزار سنجش نیز موردتأیید قرارگرفت. تجزیه وتحلیل دادهها در دو بخش آمارتوصیفی وآمار استنباطی انجام پذیرفت.دربخش آمارتوصیفی بااستفاده ازجدول فراوانی وشاخصهایی نظیرحداقل، حداکثر،میانگین و انحراف استاندارد به توصیف دادهها پرداخته شده ودربخش آماراستنباطی بااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه به روش همزمان به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شد. نتایج، نشاندهنده آن است که به طورکلی متغیرهای رهبری تحولآفرین و فرهنگسازمانی بامدیریت دانش رابطه معنادارومستقیمی دارند. همچنین بعد آرمانی رهبری تحولآفرین و بعد مأموریت فرهنگ سازمانی میتوانند به طورمعناداری متغیرمدیریت دانش راپیشبینی نمایند.

5-2- بحث ونتیجهگیری
فرضیه اصلی : بین رهبری تحولآفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش رابطه معناداری وجوددارد.
ازآنجاکه مدیریت دانش دوجزءمهم رادربردارد؛افزایش دانش وافزایش توانایی برای خلق دانش جدیدو نوآوری که به اهمیت یافتن یادگیری ویادگیری مستمرو یادگیری زایاویادگیری زدایی میشود.ضرورت کسب انواع آن بخصوص دربین طبقه بافاصله زمانی15-10سال ازلحاظ سابقه کاری دراین پژوهش بیشترهویداست،زیرابه خوبی آنهادرک کردهاندکه بهترین عمل دیروزنمیتواندبهترین عمل امروز یا فرداباشد بنابراین موضوع مدیریت دانش در این طیف از افراد موردپژوهش، مستلزم سرمایهگذاری ایثارگرانه دریادگیری ونهادینه کردن به نوعی درسایرسازمانهای مجاوروجامعه است.لذاازدیدگاه هری هارن200(2002) Arun Hariharn میتوان ادعا کرد که موفقیت مدیریت دانش در چهارگروه؛ افراد، فرآیندها، تکنولوژی وتعهد استراتژیکی مستمر نیازمند سازمان و افراد وجوامعی است که بتوانندارزشهای فوق رادرخود نهادینه سازند و فرهنگی متناسب باآن رادرسازمانهای آموزشی تولیدوخلق نمایند. پژوهشگراعتقادراسخ داردکه افراد،مهمترین زمینه موفقیت درحوزه مدیریت دانش را از مجرای مشارکت اعضا(سایرهمکاران)درسهیمسازی دانش، همکاری وکاربرد مجدد دانش برای نتایج لازم رافراهم میسازد.این موضوع مهم بایدبا تغییرفرهنگ سازمان نیزتؤام باشد و فرهنگی برسیستمهای آموزشی حاکم گردد که ازاحتکاردانش، اجتناب وفضای تؤام باصمیمیت واعتمادخلق کند.برای تحقق این فرضیه لازم است به انگیزههای معلمان زن توجه شود؛به این منظورتنظیم مجددسیستمهای پاداش،ارزیابی عملکرد و سایرسیستمهای اندازهگیری عملکردبایدموردتوجه جدی نظام آموزشی قرارگیرد.
تحقیق انجام شده دراین حوزه با نتایج پژوهشهای آسری وهمکاران(2010)و میفیلد(2008)و پندی (2009)کارون(2009)گوموسلگلووهمکارانش(2008)مونتاناوچارتنو(2008)بهوندی(1393)محمودی (1392)حسینی وهمکاران(1389)همسوبوده ویافتههای پژوهش راموردتأییدقرارمیدهدو نتایج این پژوهش باپژوهشهای اکبری(1393)وابزری وهمکاران (1387)وموسیخانی و همکاران (1387) همخوانی ندارد.
فرضیه فرعی اول : بین ابعادرهبری تحولآفرین بامدیریت دانش رابطه معناداری وجوددارد.
جریان دانش پیامدتغییرات ایجادشده توسط رهبران درراستای حمایت ازعملکردهاوتصمیمهای خاص است.رهبران مسئول عملکردهایی هستندکه تغییرات رادرجریان دانش ایجادمیکندومصنوعات دانش را از یک شکل به شکل دیگردرفرآیندخلق،حفظ،انتقال وکاربرددانش تبدیل میکنند.عاملان دانش در این پژوهش123زن را دربرمیگیرد که فراوانی مدرک لیسانس با گرایشهای مختلف 113و فوق لیسانس9 میباشد،هرچند که مالک دانش نیستند، امابعنوان عاملان دانش،دانش را بکارمیبرند و مؤلفه فعال جریان دانش محسوب میگردند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، سازمان یادگیرنده، کیفیت تدریس Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، تسهیم دانش، کارگران دانش