دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، روش نمونهگیری، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

میگیرد،نگریسته شود(نوهر،2002).
با توجه به توضیحات داده شده، پژوهش حاضر به تبیین رابطه بین رهبری تحولآفرین و فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش معلمان زن ابتدایی آموزش وپرورش ناحیه سه شهر شیراز پرداخته که عهدهدار تعلیم وتربیت میباشد،آموزش وپرورش باید سعی درجهت استفاده از دانش موجود در سازمان داشته باشدتا بتواند در محیط پررقابت امروز، صاحبان دانایی یا همان مهمترین سرمایههای سازمان را حفظ نماید.

فصل سوم
روششناسی پژوهش

در این فصل روش تحقیق،جامعه آماری،حجم نمونه وروش نمونهگیری، ویژگیهای جمعیتشناختی، روشهای گردآوری اطلاعات،ابزارسنجش،روایی وپایایی آن،روش اجرا،روشهای تجزیه وتحلیل فرضیههای پژوهش به همراه ملاحظات اخلاقی آورده شده است.
3-1- روش پژوهش
پژوهش حاضرازنظرهدف،کاربردی وازنظرماهیت وروش توصیفی وازنوع همبستگی است.
3-2- جامعه آماری ،حجم نمونه وروش نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان ابتدایی زن دوره ابتدایی شاغل درناحیه3آموزش وپرورش شهرستان شیرازکه حداقل دارای مدرک لیسانس وبالاترباشندکه درزمان انجام پژوهش بالغ بر190نفرمیباشند.
برای تعیین حجم نمونه بااستفاده ازجدول کرجسی-مورگان127نفرانتخاب شدندکه باروش نمونهگیری تصادفی ساده دراین پژوهش موردمطالعه قرارگرفتند.بدین صورت که ابتدالیستی ازاسامی کلیه معلمان زن دوره ابتدایی که دارای مدرک کارشناسی وبالاتربودندتهیه وتدوین گردید،سپس به صورت تصادفی بااستفاده ازپرسشنامههامورداستنادقرارگرفتند.ازمجموع پرسشنامهها4پرسشنامه مخدوش حذف و لذا 123پرسشنامه موردبررسی قرارگرفت.
3-3- ویژگیهای جمعیت شناختی
متغیرهای مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیهادر این پژوهش شامل میزان تحصیلات وسابقه خدمت می باشد.

-بررسی نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی
جدول 3-1 : توزیع حجم نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
لیسانس
113
9/91
فوق لیسانس
9
3/7
مشخص نشده
1
8/0
کل
123
100
با توجه به جدول شماره(3-1)میتوان متوجه شداز 123 نفر افراد نمونه،113 نفر (86/91 درصد) لیسانس و 9 نفر (31/7 درصد) فوق لیسانس بوده اند و1نفر نیز تحصیلات خود را مشخص نکرده است.

نمودار 3-1 : توزیع حجم نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی
-بررسی نمونه آماری بر اساس سابقه کار
جدول 3-2 : توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سابقه کار
سابقه کار (سال)
فراوانی
درصد
کمتر از 5
3
4/2
5 تا 10
15
2/12
10-15
39
7/31
15-20
22
9/17
بیشتر از 20
38
9/30
مشخص نشده
6
9/4
مجموع
123
100
با توجه به جدول شماره(3-2)میتوان متوجه شد از 123 نفر افراد نمونه، 3 نفر (4/2 درصد) سابقه کار تا 5 سال، 15 نفر (2/12 درصد) 5 تا 10 سال، 39 نفر (7/31 درصد) 10 تا 15 سال، 22 نفر (9/17 درصد) 15 تا 20 سال و 38 نفر (9/30 درصد) سابقه کار بیشتر از 20 سال داشته اند.و 6 نفر نیز وضعیت سابقه خود را مشخص نکرده اند.

نمودار 3-2: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سابقه کار
3-4- روشهای گردآوری اطلاعات
مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات دراین پژوهش به شرح زیراست:
الف)مطالعات کتابخانهای:دراین بخش به منظورگردآوری اطلاعات درزمینه مبانی نظری وادبیات پژوهشی موضوع ازمنابع کتابخانهای،مقالات فارسی وخارجی،کتابهای موردنیازوسایتهای معتبراستفاده شده است.
ب)تحقیقات میدانی: در این مرحله به منظور جمعآوری دادهها و اطلاعات برای تجزیه وتحلیل سه پرسشنامهرهبریتحولآفرین(باس،2000)وفرهنگسازمانی(دنیسون،2006)ومدیریتدانش (سالیاس،2001) مورد استفاده قرارگرفت.
3-5- ابزارپژوهش
ابزار سنجش دراین پژوهش پرسشنامه است به منظور جمعآوری اطلاعات از جامعه مورد نظر از سه پرسشنامه مدیریت دانش،فرهنگ سازمانی ورهبری تحولآفرین استفاده شده است.
3-5-1- پرسشنامه مدیریت دانش
این پرسشنامه بااستفاده ازپرسشنامه مدیریت دانش سالیاس(2001)طراحی شده است.این پرسشنامه دارای10بعدو42گویه میباشدکه درجدول(3-3)مشخص شدهاند.سؤالات به صورت کاملامخالفم(1)، مخالفم(2)،نظری ندارم(3)،موافقم(4)،کاملاموافقم(5)نمرهگذاری شدهاند.
جدول3-3:ابعادوشماره گویههادرپرسشنامه مدیریت دانش
متغیروابعادآن
شماره گویهها
تعدادگویهها
ایدههاومأموریت
3-2-1
3
استراتژی
7-6-5-4
4
فرهنگ سازمانی
12-11-10-9-8
5
سرمایه عقلانی
16-15-14-13
4
سازمان یادگیرنده
22-21-20-19-18-17
6
رهبری و مدیریت
28-27-26-25-24-23
6
کارتیمیوجوامع یادگیرنده
32-31-30-29
4
تقسیم دانش
35-34-33
3
خلق دانش
38-37-36
3
سفسطه دیجتالی
42-41-40-39
4
روایی وپایایی
برای سنجش اعتبارمحتوای پرسشنامه از دیدگاه تعدادی از متخصصان، استادان دانشگاه و کارشناسان خبره استفاده شد. دراین مرحله با انجام مصاحبههای مختلف و کسب دیدگاه افراد یاد شده، اصلاحات لازم بعمل آمده و به این ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصههای موردنظر پژوهشگررا خواهدسنجید. برای بررسی پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جدول(3-4) آمده است که نشان میدهد که ضریب آلفای کرونباخ برای مدیریت دانش برابر با 962/0است که درحدقابل قبولی است و پرسشنامه از پایایی لازم برخورداراست.

جدول 3-4: بررسی پایایی پرسشنامه مدیریت دانش وابعادآن
متغیروابعادآن
ضریب آلفای کرونباخ
متغیروابعادآن
ضریب آلفای کرونباخ
مدیریت دانش کلی
962/0
رهبری ومدیریت
844/0
ایدههاومأموریت
712/0
کارتیمی وجوامع یادگیرنده
846/0
استراتژی
857/0

فرهنگ سازمانی
786/0
تقسیم دانش
794/0
سرمایه عقلانی
778/0
خلق دانش
808/0
سازمان یاددهنده
847/0
سفسطه دیجیتالی
875/0
3-5-2- پرسشنامه فرهنگ سازمانی
این پرسشنامه بااستفاده ازپرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(2006)طراحی شده است.پرسشنامه دارای 4بعدو36گویه میباشدکه درجدول(3-5)مشخص شدهاندپرسشنامه بااستفاده ازمقیاس لیکرت از 1=کاملامخالفم2=مخالفم 3=نه موافق ونه مخالف(ممتنع) 4=موافقم 5=کاملاموافقم نمرهگذاری شده است.لازم به ذکراست موارد15و24گویههای معکوس محسوب میشوند.
جدول3-5:ابعادوشماره گویههادرپرسشنامه فرهنگ سازمانی
متغیروابعادآن
شماره گویهها
تعدادگویهها
مشارکت
9-8-7-6-5-4-3-2-1
9
انسجام
18-17-16-15-14-13-12-11-10
9
قابلیت انطباق
27-26-25-24-23-22-21-20-19
9
مأموریت
36-35-34-33-32-31-30-29-28
9
روایی وپایایی
برای سنجش اعتبارمحتوای پرسشنامه ازدیدگاه بعضی ازمتخصصان،استادان دانشگاه وکارشناسان خبره استفاده شد.دراین مرحله باانجام مصاحبههای مختلف وکسب دیدگاه افرادیادشده،اصلاحات لازم بعمل آمده وبه این ترتیب اطمینان حاصل گردیدکه پرسشنامه همان خصیصههای موردنظر پژوهشگررا خواهدسنجید.برای بررسی پایایی این پرسشنامه ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل ازاین آزمون درجدول(3-6)آمده است که نشان میدهدکه ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی برابربا 963/0است که درحدقابل قبولی است وپرسشنامه ازپایایی لازم برخورداراست.

جدول 3-6: بررسی پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی وابعادآن
متغیروابعادآن
ضریب آلفای کرونباخ
فرهنگ سازمانی کلی
963/0
مشارکت
924/0
انسجام
825/0
قابلیت انطباق
858/0
مأموریت
968/0
3-5-3- پرسشنامه رهبری تحولآفرین
این پرسشنامه توسط باس وآوولیو(2000)طراحی گردیده است.پرسشنامه دارای 5بعدو20گویه میباشدکه درجدول(3-7)مشخص شدهاندودارای یک مقیاس 5درجهای ازهمیشه تاهرگزمیباشدهمیشه=5 اغلب=4 گاهی اوقات=3به ندرت=2هرگز=1.
جدول 3-7: ابعادوشماره گویههادرپرسشنامه رهبری تحول آفرین
متغیروابعادآن
شماره گویهها
تعدادگویهها
ویژگیهای آرمانی
4-3-2-1
4
رفتارآرمانی
8-7-6-5
4
تحریک فرهیختگی(ترغیب ذهنی)
12-11-10-9
4
انگیزش الهامبخش
16-15-14-13
4
حمایت توسعهگرا(ملاحظات فردی)
20-19-18-17
4

روایی وپایایی
برای سنجش اعتبارمحتوای پرسشنامه ازدیدگاه متخصصان،استادان دانشگاه وکارشناسان خبره استفاده شد.دراین مرحله باانجام مصاحبههای مختلف وکسب دیدگاه افرادیادشده،اصلاحات لازم بعمل آمده وبه این ترتیب اطمینان حاصل گردیدکه پرسشنامه همان خصیصههای موردنظرپژوهشگرراخواهدسنجید.برای بررسی پایایی این پرسشنامه ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.نتایج حاصل ازاین آزمون درجدول(3-4)آمده است که نشان میدهد ضریب آلفای کرونباخ برای رهبری تحولآفرین برابربا 928/0است که درحدقابل قبولی است وپرسشنامه ازپایایی لازم برخورداراست.

جدول 3-8: بررسی پایایی پرسشنامه رهبری تحول آفرین و ابعاد آن
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
رهبری تحولآفرین کلی
928/0
ویژگیهای آرمانی
728/0
رفتار آرمانی
827/0
تحریک فرهیختگی
850/0
انگیزش الهام بخش
880/0
ملاحظات فردی
864/0
3-6- روش اجرا
به منظوراجرای پژوهش،تعداد127پرسشنامه تهیه ،،تنظیم وآماده شد،باهماهنگی حراست سازمان و اداره آموزش وپرورش فارس وناحیه3شیرازدراختیارمعلمان زن قرارداده شدتاتکمیل شود.همچنین در موردضرورت پژوهش ومحرمانه بودن اطلاعات به معلمان اطمینان خاطرداده شد.پس ازتکمیل پرسشنامههاتوسط معلمان زن،جمعآوری وموردتجزیه وتحلیل قرارگرفت.
3-7- روشهای تجزیه وتحلیل دادهها
برای تجزیه وتحلیل دادهها،ابتدااطلاعات بااستفاده ازنرمافزارSPSSبه رایانه انتقال یافت.تجزیه و تحلیل دادههادردوبخش آمارتوصیفی واستنباطی انجام پذیرفت.دربخش آمارتوصیفی بااستفاده ازجدول توزیع فراوانی ومیانگین وانحراف استانداردبه توصیف دادههاپرداخته شدودربخش دوم بااستفاده از آماراستنباطی وضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون،به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شد.
3-8- ملاحظات اخلاقی
دراین پژوهش تلاش برآن شدکه پاسخدهندگان باعلاقه وتمایل درطرح تحقیقاتی شرکت نموده و با اطلاع ازهدف پژوهش به سؤالات پاسخ دهند.به منظوررعایت ملاحظات اخلاقی به بینام بودن پرسشنامهها،امانتداری درذکرمنابع ورعایت حقوق معنوی مشارکتکنندگان توجه خاص شده است .همچنین درهنگام تحلیل وتبیین نتایج برآن بوده که به گزارههای اخلاق علمی وصداقت دراعلام نتایج پایبندباشد

فصل چهارم
یافتههای پژوهش

فصل چهارم این پایاننامه به تجزیه وتحلیل یافتههای تحقیق اختصاص دارد. این فصل ازدو بخش یافتههای توصیفی و یافتههای استنباطی تشکیل یافته است . دربخش یافتههای توصیفی با استفاده از جدول فراوانی و شاخصهایی چون حداقل و حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد به توصیف دادهها پرداخته شده است و در بخش دوم به استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان فرضیههای تحقیق به بوته آزمایش گذاشته شده است.
4-1- یافتههای پژوهش
4-1-1- یافتههای آمارتوصیفی
-بررسی توصیفی نمرات مدیریت دانش
جدول 4-1: بررسی میانگین و انحراف استاندارد مدیریت دانش
متغیروابعادآن
میانگین
انحراف استاندارد
مدیریت دانش
12/159
5/32
ایده ها و مأموریتها
43/11
9/2
استراتژی
44/15
4/1
فرهنگ سازمانی
14/19
5/4
سرمایه عقلانی
02/15
7/3
سازمان یادگیرنده
64/22
9/5
رهبری و مدیریت
35/18
04/5
کار تیمی و جوامع یادگیرنده
75/14
1/4
تقسیم دانش
77/11
8/2
خلق دانش
65/11
1/3
سفسطه دیجیتالی
28/15
8/3
جدول شماره(4-1)نشاندهنده آنست که میانگین

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، سازمان یادگیرنده، کیفیت تدریس Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، تسهیم دانش، کارگران دانش