دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، سازمان یادگیرنده، کیفیت تدریس

دانلود پایان نامه ارشد

باروش نمونهگیری تصادفی طبقهای گمارده شدند.درراستای دستیابی به اهداف پژوهش ازپرسشنامه دنیسون و دیویس استفاده شد.این تحقیق برحسب هدف ازنوع کاربردی وبرحسب نحوه گردآوری دادههاازنوع توصیغی وازگروه همبستگی بوده وبه منظورگردآوری دادههاازروش میدانی استفاده شده است.به منظورتجزیه وتحلیل فرضیههاازروش آماری تحلیل واریانس نرمافزارکامپیوتری spssنسخه هجدهم استفاده شده است.ضمناسطح معنیداری دراین تحقیق05/0=تعیین شده نشان دادکه فرهنگ سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات خوزستان رابطه معنیداری وجودداردوتأییدشد.درفرضیه دوم:بین مؤلفههای فرهنگ سازمانی(درگیرشدن باکار یکپارچگی سازگاری ومأمویت)باسازگاری شغلی کارکنان رابطه چندگانه وجوددارد.
– اکبری(1393)پژوهشی باعنوان”رابطه فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش باسازمان یادگیرنده کارکنان اداره کل ورزش وجوانان فارس”وباهدف پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش باسازمان یادگیرنده کارکنان اداره کل ورزش وجوانان فارس انجام داده است.روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی بود.جامعه موردمطالعه شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان فارس در سال1393میباشد.باتوجه به اینکه تعدادکل کارکنان160نفربوده است.حجم نمونه بااستفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 113نفرانتخاب شدند.ابزاراندازهگیری دراین تحقیق شامل سه پرسشنامه سازمان یادگیرنده مارسیک وواتکینزپرسشنامه فرهنگ سازمانی کمرون وکوئین وپرسشنامه مدیریت دانش شرون ولاوسون بوده که همگی ازروایی وپایایی قابل قبولی برخورداربودهاند.جهت تجزیه وتحلیل ازروشهای آمارتوصیفی(میانگین وانحراف استاندارد)ودرسطح آماراستنباطی ازآزمون همبستگی ورگرسیون استفاده شده است که نتایج نشان داد:بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش با سازمان یادگیرنده رابطه مستقیم معناداری وجوددارد.بین ابعادفرهنگ سازمانی باسازمان یادگیرنده رابطه مستقیم معناداری وجوددارد.بین ابعادمدیریت دانش باسازمان یادگیرنده رابطه مستقیم معناداری وجودداردابعادفرهنگ سازمانی به طورمعناداری قادربه پیشبینی سازمان یادگیرنده میباشند.که مؤلفه رهبری سازمانی نسبت به متغیردیگرپیشبینیکننده قویتری برای سازمان یادگیرنده میباشد ابعادمدیریت دانش به طورمعناداری قادربه پیشبینی سازمان یادگیرنده میباشندمؤلفههای تولیددانش نسبت به دیگرمتغیرپیشبینیکننده قویتری برای سازمان یادگیرنده میباشند.متغیرفرهنگ سازمانی نسبت به دیگرمتغیرهاپیشبینی کننده قویتری برای سازمان یادگیرنده میباشد.
– کریمپور(1393)درپژوهشی تحت عنوان”رابطه بین مدیریت دانش وخلاقیت باعملکردشغلی دبیران زن دبیرستانهای شهرستان مرودشت”باهدف پژوهش حاضرتبیین رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت باعملکردشغلی دبیران زن دبیرستانهای شهرستان مرودشت بوده است .روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی میباشدجامعه موردمطالعه شامل دبیران زن دبیرستانهای شهرستان مرودشت درسال تحصیلی92-1393میباشد.باتوجیههایی که تعدادکل دبیران زن100نفرمیباشد. لذاازروش آماری استفاده شده است.ابزاراندازهگیری دراین روش آمارتوصیفی وآماراستنباطی استفاده شده است.ابزاراندازهگیری دراین تحقیق شامل سه پرسشنامه عملکردشغلی پاترسون،مدیریت دانش جوزف حداد،پرسشنامه خلاقیت تورنس وجهت تجزیه وتحلیل ازدوروش آمارتوصیفی واستنباطی استفاده شده است که نتایج نشان میدهدکه بین خلاقیت ومدیریت دانش باعملکردشغلی رابطه مستقیم ومعناداری وجوددارد.بین ابعادخلاقیت باعملکردشغلی رابطه مستقیم ومعناداری وجوددارد.خلاقیت ومدیریت دانش به احتمال قوی پیشبینی کننده عملکردشغلی هستند.مولفههای انعطافپذیری واستقراردانش نسبت به دیگرمتغیرهاپیشبینیکننده قویتری برای عملکردشغلی میباشد.متغیرخلاقیت نسبت به دیگر متغیرها پیشبینیکننده قویتری برای عملکردشغلی میباشد.
– خاکپورفرد(1393)پژوهشی تحت عنوان”رابطه هوش سازمانی ومدیریت دانش بایادگیری سازمانی دبیران زن دوره اول متوسطه شهرمرودشت”وباهدف بررسی رابطه هوش سازمانی ومدیریت دانش بایادگیری سازمانی انجام داده است.جامعه آماری این پژوهش شامل دبیران زن شهرمرودشت بوده که نمونه آماری براساس روش سرشماری 107نفرانتخاب شدند.روش تحقیق ازنوع همبستگی و برای جمعآوری اطلاعات ازپرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت(2003)مدیریت دانش حدادویادگیری سازمانی نیفه(2001)استفاده شدوکلیه پرسشنامههاازروایی وپایایی قابل قبولی برخورداربودند.جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ازضریب همبستگی پیرسون وروش تحلیل رگرسیون به روش گامبهگام استفاده شده است.یافتههای پژوهش نشان دادکه بین هوش سازمانی ومدیریت دانش بایادگیری سازمانی رابطه معناداری وجوددارد.بین هوش سازمانی ومؤلفههای آن بایادگیری سازمانی رابطه معناداری وجوددارد. بین مدیریت دانش ومؤلفههای آن بایادگیری سازمانی رابطه معناداری وجوددارد. ابعادهوش سازمانی به طورمعناداری قادربه پیشبینی یادگیری سازمانی میباشند.ابعادمدیریت دانش بطورمعناداری قادربه پیشبینی سازمانی میباشند.هوش سازمانی ومدیریت دانش به طورمعناداری قادربه پیشبینی یادگیری سازمانی میباشند.
– سبزلون(1393)درپژوهشی باعنوان”بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی وفرهنگ سازمانی با عملکردشغلی دبیران متوسطه دوره اول اداره اموزش وپرورش ناحیه دوشیراز”وباهدف تبیین رابطه فرهنگ سازمانی ومدیریت مشارکتی باعملکردشغلی دبیران انجام داده است.جامعه آمارشامل کلیه دبیران اعم اززن ومرددوره متوسطه اول نلاحیه دوشیرازبودونمونه موردپزوهش 180نفر (100نفرمرد80نفرزن) بودکه به روش خوشهای چندمرحله انتخاب شدند.جهت گردآوری اطلاعات پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدیریت مشارکتی وعملکردسازمانی مورداستفاده قرارگرفت. جهت تجزیه وتحلیل دادهها در آمار توصیفی ازمیانگین انحراف استانداردوضریب همبستگی و درآماراستنباطی از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد.نتایج پژوهش نشان دادکه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت مشارکتی با عملکردشغلی رابطه معناداروجوددارد.نتایج دیگرنشان داد که هیچیک از ابعادفرهنگ سازمانی ومدیریت مشارکتی توانایی پیشبینی عملکردشغلی راندارند.
– اقسامی(1393)پژوهشی تحت عنوان”بررسی نقش واسطهای اخلاق کاری بافرهنگ سازمانی و کیفیت تدریس دبیران مقطع متوسطه شهرستان مرودشت”وباهدف اصلی پژوهش که بررسی نقش واسطهای اخلاق کاری بین مولفههای فرهنگ سازمانی وکیفیت تدریس دبیران مقطع متوسطه اداره آموزش وپرورش مرودشت انجام داده است .روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی وجامعه آماری این تحقیق شامل دبیران مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان مرودشت میباشدکه درسال تحصیلی 93-1392شامل280نفرمیباشندبه دلیل ماهیت جامعه آماری ازنمونهگیری تصادفی استفاده و تعداد آنها براساس جدول مورگان 162نفربودوابزارسنجش وگردآوری اطلاعات درپژوهش حاضرسه پرسشنامه میباشدکه عبارتندازاخلاق کاری درویش یوسف(2000)پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه کیفیت تدریس میباشد.جهت تجزیه وتحلیل دادههادرسطح آمارتوصیفی ازروشهای آماری میانگین وانحراف معیارودرسطح آماراستنباطی ازروشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه باروش همزمان وهمچنین جهت فرضیه اصلی ازروش رگرسیون چندگانه به شیوه سلسله مراتبی وبااستفاده از روش بارون وکتی استفاده شده است.نتایج حاصله نشان داداخلاق کاری نقش واسطهای معنیداری در رابطه بین مولفههای فرهنگ سازمانی با کیفیت تدریس ایفامیکند. همچنین بین مولفههای فرهنگ سازمانی بااخلاق کاری رابطه مستقیم ومعناداری وجوددارد. همچنین با توجه به مقدارضریب رگرسیون میتوان نتیچه گرفت که مولفه هماهنگی گروه کاری قویترین پیشبینیکننده میباشدتنهامولفه هماهنگی گروه کاری به تنهایی وباکنترل عوامل دیگرقادرنداخلاق کاری راپیشبینی نمایندبین مولفههای فرهنگ سازمانی باکیفیت تدریس رابطه مستقیم ومعنیداری وجودداردوهماهنگی گروه کاری بیشترین همبستگی مستقیم راباکیفیت تدریس دارد وباتوجه به ارباب رجوع باکنترل عوامل دیگرقادراست کیفیت تدریس راپیشبینی نمایند.بین مؤلفههای کیفیت تدریس بااخلاق کاری رابطه مستقیم ومعنیداری وجوددارد.

2-3- جمعبندی
در این فصل ابتدا به توضیحاتی درخصوص متغیر وابسته مدیریت دانش و همچنین متغیرهای مستقل رهبری تحولآفرین و فرهنگ سازمانی و پیشینه و پژوهشهای کارشده در جهان و ایران نیز مطالبی مطرح شده است.
امروزه در عصرپیشرفت دانش اطلاعات فنون اصول وراهبردهای آموزشی به تنهایی کافی نیست بلکه ساماندهی، بهکارگیری و استفاده بهنگام و بجا از اطلاعات در محیطهای آموزشی امری ضروری و الزامآور است(رحیمی ونجفی،1386). ازطرف دیگر دانش نیز یک پدیده اجتماعی است رشد دانش خود به خود اتفاق نمیافتد بلکه مستلزم وجود بسترهای مناسب است (رابینز،2006).
برای توسعه مدیریت دانش درسازمان باید تغییراتی که منجر به تعامل ویابازسازی دانایی میگردند به طور نظاممند تشویق و حمایت شوند بدون تردید آنچه که باعث صعودو کیفیت یادگیری بروندادهای سازمان آموزشی میشود وجود مدیرانی دانا، آگاه و تأثیرگذار در سازمان است که علاوه برسازگاری و هماهنگی با تغییرات خود نیزباعث تغییر میشوند. مدیران برای اینکه کارکنانی دانش محور داشته باشند باید سعی کنند تا خود را با آخرین دانشهای روز تطبیق دهند. ازطرفی هم از دیدگاه مدیریت دانش ارزشمندترین منابع سازمان دانش کارکنان میباشد. درواقع مدیریت دانش به نوعی تأکید بر دانشمحوری کارکنان هرسازمانی دارد.
ازطرفی مدیر(رهبر)باید به تغییرازاین دیدگاه که”تغییرنوعی فرصت است”توجه کندوآن راتحقق بخشد.مدیرازطریق ایجادتغییروتحول درسازمان و حفظ این قلمروبه ابداع حوزههای تفکرعلمی اثربخشتردرآینده کمک میکند.ازآنجاکه محیط فرهنگی سازمان،عمیقترین،پردامنهترین وبلندمدتترین تأثیر را بر رفتاراجتماعی اکثریت اعضای یک سازمان میگذارد.بنابراین سازمان آموزش وپرورش برای اینکه بتواند به نحومطلوبتری ازبرنامههای مدیریت دانش استفاده کندوهمچنین بتواندبه طورمؤثری مدیریت دانش را درسازمان باموفقیت پیادهسازی نمایدنیازبه این داردکه دردرجه اول فرهنگ سازمانی خود را شناسایی کندورهبران متعهدراانتخاب کندورهبران برنامههای مدیریت دانش رامتناسب بافرهنگ سازمانی موجوداجراکنند.
دراینجاست که میتوان گفت مدیران مدیریت دانش به منظوراجرای موفقیتآمیزبرنامههای مدیریت دانش بایدبه طورجدی این مسأله راموردتوجه قراردهند.واجرای مدیریت دانش درادارات آموزش وپرورش مستلزم پذیرش فرهنگی آن توسط کارکنان است.درهمین راستا بایدتلاشهایی درزمینه رفتار کارکنان به منظورپذیرفتن استفاده ازمدیریت دانش انجام گیردکه اصولاچنین پروژههایی مستلزم حمایت گسترده ومشارکت مدیران ارشدسازمانهای آموزش وپرورش به منظورتسهیلسازی پیادهسازی پروژه مدیریت دانش است .مدیران درگزارشها،بانکهای اطلاعاتی،کتابخانهها،راهنماییهاودستورالعملهاوهمچنین مطالب سخنرانی میتواننددانش سازمان رابیابندهمچنین باروشهای سنتی مثلا برگزاری جلسات آموزشی،کارگاهها،دورههای درسی ،کلاسهای ویژه وانتشارات مکتوب میتواننددانش را در سراسرسازمان منتشرنمایند.
مدیریت استراتژیک دانش،قابلیتهای اساسی وفرآیندهای مرکزی یک سازمان راشناسایی و از طریق آنها،هدفهای دانش موردنیازراتعیین یاهدایت میکند.مدیریت دانش برمبنای فرآیندهای کسب و کارودانشهای موردنیاز،فرآیندهای کاری راشناسایی کرده،برای آنهاساختارهای مناسب دانش راپایه گذاری میکندوهمچنین فصول مشترک مابین فرآیندهای کسب وکاروفرآیندهای دانش رامشخص مینماید.فرآیندهای دانش ازطریق ساختارهای دانش وایجادوظایف مناسب انسانی درسازمان نهادینه می شوند.درمدیریت دانش میبایست کلنگری مدنظرقرارگیرد،بدین معنی که صرف نظریهپردازی بدون در نظرگرفتن نحوه کاربردآن درعمل یابرعکس،تنهاتوجه به عمل وتمرکزبریک مسئله خاص،کلنگری در خصوص مدیریت دانش راتضعیف می کند.
در پایان یادآورمیشویم که بایدبه مدیریت دانش به عنوان یک طرح مدیریتی یکپارچه که برهدف های استراتژی تمرکزدارد(بناشده)وبرمحورفرآیندهای کسب وکارحرکت میکندوازفناوری های اطلاعات کمک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، جامعه آماری، سبک رهبری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، روش نمونهگیری، جامعه آماری