دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، جامعه آماری، سبک رهبری

دانلود پایان نامه ارشد

بین مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی در بین کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان”باهدف پیداکردن رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانشپرداختند.جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده که تعدادآنهادرزمان انجام تحقیق310نفرمیباشد.نمونهگیری به روش طبقهای منظم وازمیان اساتیدگروههاورشتههای مختلف بوده وتعداد70نفرمطابق باجدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند.به منظورگردآوری اطلاعات ازپرسشنامههای فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش استفاده شده است.نتایج این تحقیق توصیفی که به روش پیمایشی انجام شده است نشان میدهدکه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی همبستگی مثبت وجوددارد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که رسالت سازمانی دارای بالاترین ضریب همبستگی وتولیددانش کمترین همبستگی راداشتهاند.
– احسانی(1389)درپایاننامه کارشناسی ارشدخوددردانشگاه پیام نوربه بررسی”رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش درسازمان آموزش وپرورش شهرستان سمنان”پرداخته است.نوع این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران ومعاونان مدارس دخترانه وپسرانه درمقاطع ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان وپیشدانشگاهی درسطح دولتی بوده است و جمعیتی بالغ بر 186نفر را دربرمیگیرد.حجم نمونه آماری موردنیازبه روش نمونهگیری تصادفی طبقهای براساس جدول نمونهگیری مورگان تعیین شد.برای گردآوری دادههادراین پژوهش ازدوپرسشنامه فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش استفاده شده است.برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازآزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون، آزمونtوتحلیل واریانس یکراهه استفاده شده است .نتیجه آزمون فرضیه اصلی این پژوهش حاکی ازآن است که بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش رابطه مثبت ومعنیداری وجوددارد. همچنین ازنتایج آزمون سایرفرضیات بیانگرآن است بین همه انواع فرهنگ سازمانی(قبیله،سلسله مراتب بازار،وضعیت سالار)ومدیریت دانش رابطه مثبت ومعنیداری وجوددارد. به طورکلی نتایج تحلیل رگرسیون در گام اول مؤلفه فرهنگ سازمانی وضعیت سالار وارد معادله رگرسیون شده است و 58درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین میکند.درگام دوم فرهنگ سازمانی قبیله به معادله اضافه شده است و به طورهمزمان نزدیک به 60درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین میکنند. درنتیجه میتوان گفت که فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین ابزارهای استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش وپرورش باید به نحوی باشد که بیشتر فرهنگ سازمانی وضعیت سالار و فرهنگ سازمانی قبیله نسبت به سایر فرهنگها مورد توجه قرارگیرد.
– رمضانی(1389) درمطالعهای به بررسی ومطالعه”رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و شاخصهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز”پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق معاونان و کارشناسان سازمان مرکزی شهرداری مشهد به تعداد190نفر بوده که با توجه به آن حجم نمونه برابر با77 نفر تعیین شد.زمان جمعآوری اطلاعات از مردادماه سال 1386تا تیرماه1387بوده است و از پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شده است. برای بیان توصیفی دادهها و تجزیه وتحلیل دادههاازروش آمار توصیفی شامل: فراوانی، میانگین و میانه استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن توزیعها از آزمون کولموگورف-اسمبرنوف و به منظور بررسی معناداری فرضیههای تحقیق از آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن به ترتیب برای توزیع نرمال وغیرنرمال استفاده شده است. آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که بین فرآیند مدیریت دانش و شاخصهای فرهنگ سازمانی در سازمان مرکزی شهرداری مشهد رابطه معناداری(با شدت66.r=0وp=0.00)وجود دارد.
– نیکپور(1389)درپایاننامه کارشناسی ارشدخودبه بررسی”رابطه بین مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی ازدیدگاه رابینز”پرداخته است.هدف دراین پژوهش تعیین رابطه بین مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی بوده است.جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده که تعدادآنها درزمان انجام تحقیق 310نفرمیباشد.نمونهگیری روش طبقهای منظم و ازمیان اساتید گروههاو رشتههای مختلف بوده وتعداد70نفرمطابق باجدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند.به منظورگردآوری اطلاعات ازپرسشنامههای فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش استفاده شده است .جهت تجزیه وتحلیل دادههاازروش آمارتوصیفی واستنباطی (آزمون کای اسکولروضریب همبستگی)استفاده شده است.نتایج این تحقیق توصیفی که به روش پیمایشی انجام شده است نشان میدهدکه بین مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی همبستگی مثبت وجودداردیافتههای تحقیق نشان میدهدکه رسالت سازمانی دارای بالاترین ضریب همبستگی وتولیددانش کمترین ضریب همبستگی رادارد.
– حسینی وهمکارانش (1389)، درپژوهش خودبه “بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی وسبک رهبری درسازمان” پرداختند.دراین کارسه فرهنگ سازمانی گروهی،توسعهای وسلسله مراتبی ودوسبک رهبری تحولآفرین ومبادله رهبر-پیروموردبررسی قرارگرفتهاند.روش پژوهش آنهادراین تحقیق پیمایشی همبستگی وبه طورمشخص مبتنی برمدل معادلات ساختاری بود.نتایج حاصل ازتحقیق نشان دادکه فرهنگ گروهی برمبادله رهبر-پیرووفرهنگ توسعهای برهردوسبک رهبری ازخودبرجای میگذارد.
– زاهدی (1389) در پژوهشی تحت عنوان”رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا با مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر تهران”نتیجه های زیر را به دست آورد: 1- همبستگی بین متغیرهای بعدهای سبک رهبری تحول گرا با مدیریت دانش در سطح بالایی است.2- ضریب تعیین بیانگر این است که 40 درصد از تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانش توسط متغیر مستقل بعدهای سبک رهبری تحول گرا پوشش داده می شود و میزان بتای به دست آمده در رگرسیون برای متغیرنفوذ کمال گرایانه وبرای متغیرتوجه به تفاوت های فردی در سطح زیر معنی داری است.3- همبستگی بین متغیرهای بعد سبک رهبری عمل گرا با مدیریت دانش در سطح بالایی می باشد.4- ضریب تعیین بیانگر این است که 37 درصدازتغییرات متغیروابسته مدیریت دانش توسط متغیر مستقل بعدهای سبک رهبری عملگرا پوشش داده می شودومیزان بتای بدست آمده دررگرسیون برای متغیرمدیریت فعال مبتنی براستثنائات وبرای متغیرمدیریت برمبنای پاداش اقتضایی درسطح زیر معنی داری است.
– نوروزی و همکاران(1390)درپژوهشی تحت عنوان”بررسی رابطه میان رهبری تحولآفرین، یادگیری سازمانی،‌مدیریت دانش،نوآوری سازمانی وعملکردسازمانی درکارخانجات تولیدی ایران” به روش مدلیابی معادلات ساختاری،‌نتیجه های زیررابه دست آوردند:1-رهبری تحولآفرین بریادگیری سازمانی و مدیریت دانش تأثیرمیگذارد.4- چنانچه رهبران شرکت های تولیدی، تحولآفرین باشندو از یادگیری سازمانی ومدیریت دانش استفاده نمایند،‌درآن صورت قادرندنوآوری راتسهیل نمایندونیز عملکردشرکت را بهبودبخشند.
– امین بیدختی وهمکاران(1390)درپژوهشی به”بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش درسازمان آموزش وپرورش شهرستان سمنان”پرداختند.هدف دراین پژوهش پیداکردن رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش بوده که پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران ومعاونان مدارس دخترانه وپسرانه درمقاطع ابتدایی راهنمایی دبیرستان پیشدانشگاهی درسطح دولتی بوده است وجمعیتی بالغ بر186نفررادربرمیگیردونمونه آماری موردنیازبه روش نمونهگیری تصادفی طبقهای براساس جدول نمونهگیری مورگان تعیین شد.نتیجه آزمون فرضیه اصلی این پژوهش حاکی ازآن است که بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش رابطه مثبت ومعنیداری وجوددارد.همچنین نتایج آزمون سایرفرضیات بیانگرآن است که بین همه انواع فرهنگ ومدیریت دانش رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.به طورکلی نتایج تحلیل رگرسیون درگام اول مؤلفه فرهنگ سازمانی وضعیتسالارواردمعادله رگرسیون شده است و58درصدازتغییرات مدیریت دانش راتبیین میکند.درگام دوم فرهنگ سازمانی یکی ازمهمترین ابزارهای مدیریت دانش راتبیین میکنند.درنتیجه میتوان گفت که فرهنگ سازمانی یکی ازمهمترین ابزارهای استقرارواجرای موفقیتآمیزمدیریت دانش درسازمان آموزش و پرورش بایدبه نحوی باشدکه بیشترفرهنگ سازمانی وضعیت سالاروفرهنگ سازمانی قبیله نسبت به سایرفرهنگها موردتوجه قرارگیرد.
– صادقی وهمکاران(1390)درپژوهشی به”بررسی تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش دربیمارستان هاشمینژادتهران”باهدف تبیین رابطه فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش پرداختند.این پژوهش ازنوع توصیفی مقطعی بودکه درتابستان 1388دربیمارستان هاشمینژادتهران انجام گرفت.جامعه آماری کلیه کارکنان بیمارستان هاشمینژادبودندکه ازبین آنها120نفربه صورت طبقهای تصادفی به عنوان نمونه موردمطالعه انتخاب شدند.اکثرتحت بررسی دراین بیمارستان (72/0)وضعیت فرهنگ سازمانی را مناسب ارزیابی کردند.بیشترین امتیازدربعدمشارکت درکاروکمترین امتیازدربعدسازگاری حاصل شد.وضعیت مدیریت دانش نیزازسوی پاسخدهندگان درحدمتوسط ارزیابی شد(63/0).درنهایت رابطه آماری معناداری بین فرهنگ سازمانیومدیریت دانش به دست آمد. – طهماسبی(1392)درپژوهش خودباعنوان”نقش واسطهای فرهنگ سازمانی درتبیین رابطه بین مدیریت دانش وکیفیت زندگی کاری درمرکزبهداشت مرودشت”پرداخته است.هدف ازانجام پژوهش حاضربررسی نقش واسطهگری فرهنگ سازمانی دررابطه بامدیریت دانش وکیفیت زندگی کاری کارکنان میباشد.جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت بوده که درسال 92-91مشغول به کارمیباشندکه شامل 180نفربود.بااستفاده ازجدول مورگان تعدادحجم نمونه118برآوردگردیده که بااستفاده ازروش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند.برای گردآموری دادههاازسه پرسشنامه:مقیاس کیفیت زندگی کاری قاسمزاده،پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستدوپرسشنامه مدیریت دانش جوزف حداداستفاده شده است که روایی وپایایی آن موردتأییدقرارگرفته است نتایج پژوهش نشان دادکه ازبین ابعادمدیریت دانش بین ابعاداستقراردانش و همچنین بعدثبت دانش ومدیریت دانش به صورت کلی باکیفیت زندگی رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.ازبین ابعادفرهنگ سازمانی تنهابین بعدفاصله قدرت باکیفیت زندگی رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.ازبین ابعادمدیریت دانش بعدهای خلق دانش،ثبت،استقراردانش قادربه پیشبینی کیفیت زندگی میباشدوازبین ابعادفرهنگ سازمانی تنهابعدقدرت قادربه پیشبینی کیفیت زندگی کاری میباشد.همچنین درتحلیل مسیرابعادخلق دانش وثبت دانش قادربه پیشبینی کیفیت زندگی کاری کارکنان میباشندکه این حالت اثرواسطهای فرهنگ سازمانی رادراین رابطه نشان میدهد.
– محمودی(1393)درپژوهش خودتحت عنوان”امکانسنجی استقرارمدیریت دانش ازدیدگاه هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدکازرون” درسال92پرداخته است،روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی بوده است.جامعه آماری پژوهش اعضاهیأت علمی این دانشگاه بوده وحجم نمونه نیزبراساس روش سرشماری انتخاب گردید.بااستفاده ازپرسشنامه سالیاس42گویهای مدیریت دانش برمبنای10مؤلفه مدیریت دانش که بااستفاده ازمقیاس پنج مرحلهای لیکرت برروی جامعه آماری مذکوراجراشده است.درتجزیه وتحلیل آماری دادههادردوبخش آمارتوصیفی واستنباطی صورت گرفته است.که درتحلیل استنباطی سؤالات ازآزمون تیتک نمونهای دادههاوازنرمافزارتجزیه وتحلیل آماری spssاستفاده گردیده است.پایایی ابزارروش آلفای کرونباخ 88%بدست آمده است.یافتههای پژوهش نشان دادکه دردانشگاه آزادواحدکازرون زمینه لازم برای استقرارمدل مدیریت دانش ازمؤلفههای ایدههاومأموریت فرهنگ سازمانی سازمان یادگیرنده رهبری ومدیریت کارتیمی وخلق دانشوجودداردولی زمینه لازم برای استقرار مؤلفههای استراتژی سرمایه عقلانی تقسیم دانش وسفسطه دیجیتالی وجودندارد.
– بهوندی(1393)درپژوهش خودتحت عنوان”بررسی رابطه فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون باسازگاری شغلی دربین کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات خوزستان ” پرداخت.هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون ومؤلفههای آن باسازگاری شغلی بین کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات خوزستان بود.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارمندان واعضاهیأت علمی (مردوزن)واحدعلوم وتحقیقات خوزستان از زمستان91تابهار1392بوده ونمونه پژوهش شامل 136نفرازکلیه قسمتهای واحدبودکه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، کسب و کار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، سازمان یادگیرنده، کیفیت تدریس