دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، سازمان یادگیرنده، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

ت که امروزه شماری ازسازمانها، دانش خود را اندازهگیری مینمایند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجهبندی شرکتهادرگزارشهای خود منعکس مینمایند(موسوی،1384). ظهور رویکردها و مفاهیمی چون مدیریت دانش، سرمایه فکری، دارایی نامشهود، دیدگاه دانشگرا به سازمان و نیزکثرت پژوهشهای دانشگاهیان و دست اندرکاران اجرایی، همگی گویای اهمیت فزاینده منابع انسانی درسازمانهامیباشند (انواری وشهائی،1388).مقوله فرهنگ سازمانی اولین بار دردهه1980 میلادی توسط اوچی و واترمن و دیگران مطرح شدوبه دلیل ارتباط فرهنگ سازمانی با عملکرد مدیران اجرایی نیز به آن علاقه نشان دادند.فرهنگ برفرآیند تصمیمگیری وحل مسئله، انگیزش، رضایت و روحیه افراد، میزان خلاقیت و نوآوری تأثیردارد و در یک کلام درمدیریت چیزی مستقل و آزاد از نقش فرهنگ نمیتوان پیداکرد. فرهنگ سازمانی نوعی احساس هویت را به اعضای سازمان اعطا میکند.فرهنگ باعث میشود که در افراد تعهداتی فراتر از منافع و علایق شخصی به وجود بیاید ومدیران سازمانها میتوانند از طریق فرهنگ سازمانی با قوانین نانوشته به وسیله هنجارهای گروهی و مراقبتهای ناشی از آن، اعمال و رفتارشغلی و اجتماعی کارکنان راکنترل کنند.یافتههای صاحبنظران مؤید این مطلب است که موفقیت سازمانها در کنار سختافزارهایی مانند ساختار،راهبردوسیستمهامستلزم نرمافزارهایی مانند کارکنان، مهارتها،سبک و ارزشهای کارکنان است (بیراسناو،2011).با توجه به اینکه سازمانها در محیطهای پویا وپرازتغییر فعالیت مینمایند، لازمه بقا ،درچنین شرایطی ایجادتغییرات و تحولات مستمرسازمانی است ورهبری ومدیریت،نقش اساسی در این تغییرو تحولات دارد. تحولات سازمانی نیازبه رهبران تحولآفرین دارندومطالعات مربوط به این امرنقش قاطع رهبری دراین وضعیتهارا تأیید مینمایندورهبران تحولآفرین نقش اساسی در این تغییرات و تحولات سازمان دارند (فرجامی،۱۳۸۶).فولمروگلداسمیت اشاره مینمایندکه جهانیشدن،مقرراتزدایی،تجارت الکترونیک وتغییرسریع تکنولوژیک،شرکتها را مجبوربه ارزیابی مجدد روش فعالیت خودشان مینماید.اماپایداری و پیچیدگی ممکن است قابلیت پیشبینی محیط را خیلی پایین آورد وبر نوع رهبری در حال ظهور در سازمان تأثیرگذارد.دریک محیط ناپایدار،سبک جدید مدیریتی که داراییهای نامشهود نظیردانش را قادر به توسعه دانش و ظرفیتهای پویا را قادر به فعالیت نماید،مهم است سازمانها نمیتوانند ائتلاف مجدد استراتژیک را بدون تأکید بر یک رهبر تحولآفرین خلق نمایند(مطلبیاصل،۱۳۸۶).سبک رهبری،تعیین کننده جو،فرهنگ،راهبردهای حاکم بر سازمان، رفتار، تعهد و انگیزهی کارکنان است. به عبارتی دیگر سبک رهبری،مجموعه نگرشها ،صفات ومهارتهای مدیران است که بر پایه چهارعامل نظام ارزشها، اعتماد به کارکنان، تمایلات مدیریتی و احساس امنیت درموقعیتهای مبهم شکل میگیردو این عامل میتواند مستقیما کارآیی و اثربخشی سازمان را تحت الشعاع قراردهد و از آن جا که رهبرسازمان جهت و مسیرحرکت سازمان را دردست داردمیتواندسبب ایجاد تحولات عظیمی در نحوهی رفتار سازمان و کارکنانش گردد. رفتارهایی که در مجموع شکلدهندهی فرهنگ سازماناند(مصداق راد،۱۳۸2).از دیرباز تأثیرگذاری شیوههای رهبری درسازمان و نیزموفقیت و شکست برنامههای سازمان برهمه اعضای جامعه سازمانی آشکار بوده است. بیگمان مدیرسازمان، هماهنگکننده منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی که موردقبول جامعه قرارگیرد،میباشد.حال آنکه موفقیت و تحقیقات اهداف سازمانها درگروچگونگی اعمال مدیریت و سبکهای رهبری میباشد. مدیران با استفاده از سبکهای گوناگون رهبری، الگوی رفتاری وعملکرد خاصی را در سازمان پدید میآورندکه میتواند در بهرهوری، بهبود عملکردو کارآیی محل سازمان مؤثرواقع گردد.اما بایداین نکته رامدنظر قرارداد که فرهنگ سازمانی همانندچتری بر شیوهی رهبری رهبران سازمان سایه گسترانده است.پس توجه به این بسترفرهنگی میتواند باعث ایجادتفاوتهای آشکاری درشیوهی رهبری گردد(مصداقراد،۱۳۸3). درآموزش و پرورش کسب وخلق دانش جدیدوحفظ و تسهیم آن میان پرسنل سازمان میتواندنقش مهمی در پیشرفت سازمان درآینده ایفا نمایند. دراین پژوهش چنانچه رابطه دقیقی بین رهبری تحولآفرین و فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مشخص گردد، اهمیت این موضوع معلوم میگردد.
نتایج احتمالی وکاربردی این پژوهش دررابطه باآموزشوپرورش عبارت است از:
بوجودآمدن انگیزه لازم به منظوراشتراک وخلق دانش جدیدتوسط معلمان زن دوره ابتدایی با حمایت وپشتیبانی مدیران ارشد سازمان آموزش وپرورش
حمایت از انجام مطالعات لازم برای مدیریت دانش درحوزههای آموزشی

1-4- اهداف پژوهش
هدف کلی
تبیین رابطه رهبری تحولآفرین و فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش معلمان زن دوره ابتدایی آموزش وپرورش ناحیه سه شهرستان شیراز

اهداف فرعی
1-بررسی رابطه ابعاد رهبری تحولآفرین با مدیریت دانش
۲-بررسی رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش
۳-پیشبینی مدیریت دانش ازطریق ابعادرهبری تحولآفرین
۴-پیشبینی مدیریت دانش ازطریق ابعادفرهنگ سازمانی

1-5- فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
بین رهبری تحولآفرین وفرهنگ سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیههای فرعی
۱-بین ابعادرهبری تحولآفرین با مدیریت دانش رابطه معناداری وجوددارد.
۲-بین ابعادفرهنگ سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجوددارد.
۳-ابعادرهبری تحولآفرین بطورمعناداری قادربه پیشبینی مدیریت دانش میباشند.
۴-ابعادفرهنگ سازمانی بطورمعناداری قادر به پیشبینی مدیریت دانش میباشند.

1-6- تعاریف نظری
مدیریت دانش
‌راهبردهاوفرآیندهایی هستندکه قادرندتولیدوجریان دانش رابه منظورایجاد وبرآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان وکاربران درکل سازمان به وجودآورند،درحقیقت فرآیندی گسترده است که امرشناسایی، سازماندهی،انتقال واستفاده صحیح ازاطلاعات وتجربیات داخلی سازمانی راموردتوجه قرارمیدهد (الوانی،1382).
ابعادمدیریت دانش
1-ایدهها و مأموریتها درسازمان: ایدههای خلاق دارای سه مؤلفه است: تخصص،خلاقیت، انگیزش که میتوانددرونی یابیرونی باشد.مدیران میتوانندبرخصوصیات یادشده اثربگذارنداما تأثیرشان بر انگیزش کارکنان بیشتر ازدومؤلفه دیگراست(آقایی،1388).
2-استراتژی درسازمانها:ایجادیک مزیت منحصربه فردبرای تمایزسازمان ازرقبا اساس کارمدیریت این تمایز میباشد(صفرزاده،احمدیشریف وذاکری،1392).
3-فرهنگ سازمانی:پدیدهای در سازمان است وهمه اعضااتفاق نظردارندکه یک دست ناپیدا افراد را درجهت نوعی رفتارنامرئی هدایت میکند.شناخت ودرک چیزی که فرهنگ سازمان رامیسازدبه شیوه ایجاد و دوام آن کمک میکندتابهتربتوانیم رفتارافراددر سازمان راتوجیه کنیم (شاهقلیان، 1386).
4-سرمایه عقلانی:پرکاربردترین معنی این واژه دانش مفیدبستهبندی شده است.فرآیندها، سیستمهای اطلاعاتی،محصولات جدیدارائه نشده،مهارتهای کارکنان و فهرست مشتریان همگی میتوانندبخشی ازسرمایه عقلانی باشند(سلیمانی،1389).
5-سازمان یادگیرنده:سازمان یادگیرنده سازمانی است که درآن مشارکت تمامی کارکنان درفرآیند تغییردائمی به سوی ارزشها و اصول مشترک وجوددارد.اینگونه سازمانها فرصتهای یادگیری دائمی رافراهم میآورند(فقیهی ورجببیگی،1384).
6-رهبری و مدیریت: بعضی مدیریت راعلم وهنرمتشکل وهماهنگ کردن رهبری وکنترل فعالیت های دستهجمعی برای نیل به اهداف مطلوب باحداکثرکارآیی دانستهاند.لذارهبری فعالیتهای زیردستان ازجمله هنرهای لازم برای مدیریت است(حقیقی،‌1387).
7-کارتیمی وجوامع یادگیرنده:تیم گروهی هست بادانش،مهارت وقابلیت ویژه که بااتکا به یکدیگروتعامل متقابل درجهت رسیدن به یک هدف مشخص تحت مدیریت واحد فعالیت وهمفکری میکنند.دریک تیم کاری همافزایی ایجادمیشودیعنی برآیند عملکرد جمعی افراد از مجموع عملکرد تکتک اعضابیشتراست(رابینز13‌،2006).
8- تقسیم دانش:انتقال وردو بدل شدن دانش اعضاسازمان بین یکدیگر تافرهنگ “تسهیم دانش قدرت است”جایگزین”دانش قدرت است”شود(سرمد،1390).
9-خلق دانش: زمانی که افرادبه روشهای جدیدانجام کارهادست مییابند،دانش خلق میشود. مقدمه مدیریت دانش،خلق دانش وبه تبع آن یادگیری سازمانی است زیراباایجاددانش است که میتوان برآن مدیریت کرد(مک دانلد14،1386).
10- سفسطه دیجیتالی(آموزش الکترونیکی ):دانش و آموزش دیجیتالی فرآیندپیچیدهای است متشکل ازمؤسسات وآموزشگاههای تخصصی– فنی وهمینطورمؤسسات عمومی که درآنهاعملیات و راهبردهای مربوط به آموزش به صورت مستمروهدفمندانجام میگیرد(داونپورت15،‌2009).
فرهنگ سازمانی
عبارت است از الگوی مفروضات اساسی دربین اعضای یک سازمان که ازطریق آموزش و یادگیری به منظور مقابله با مسائل و مشکلات سازگاری خارجی و انسجام داخلی کشف شده، تعامل مییابد و به عنوان دانش صحیح و معتبر شناخته میشود،به اعضا جدید به عنوان راه صحیح ادراک و احساس در ارتباط با مشکلات یادشده آموخته میشود(دنیسون16، 2006).
رهبری تحولآفرین
رهبری تحولآفرین الگویی است ازایجادبصیرت وچشمانداز،اجماع درمورداهداف گروه، الگوسازی، فراهم ساختن حمایت فردی، فراهم کردن انگیزش هوشمندانه، انتظارعملکرد بالاو پاداش اقتضایی که رهبران تحولآفرین ازخودنشان میدهندکه به واسطه آن نقش الگورا برای پیروان ایفامیکنند(باس و ریگیو17،2006).

1-7- تعاریف عملیاتی
1-مدیریت دانش: نمرهای است که آزمودنیها ازپرسشنامه سالیاس(2001)کسب میکنند.
ابعادآن شامل:
– ایده هاومأموریت:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره 3-2-1کسب میکنند.
– استراتژی درسازمانها:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره7-6-5-4کسب میکنند.
– فرهنگ سازمانی: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره12-11-10-9-8 کسب میکنند.
– سرمایه عقلانی:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههایشماره16-15-14-13 کسب میکنند.
– سازمان یادگیرنده:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره22-21-20-19-18-17کسب میکنند.
– رهبری ومدیریت:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههایشماره28-27-26-25-24-23کسب میکنند.
– کارتیمی وجوامع یادگیرنده:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره32-31-30-29 کسب میکنند.
– تقسیم دانش: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره 35-34-33کسب میکنند.
– خلق دانش: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره 38-37-36کسب میکند.
– سفسطه دیجیتالی: نمرهای است که آزمودنیها ازگویههای شماره42-41-40-39 کسب میکنند.
2-فرهنگ سازمانی: نمرهای است که آزمودنیها ازپرسشنامه دنیسون(2006)کسب میکنند.
ابعادآن شامل:
– مشارکت: نمرهای است که آزمودنیها ازگویههای شماره 1تا9کسب میکنند.
– انسجام: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره10تا18کسب میکنند.
– قابلیت انطباق: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره19تا27کسب میکنند.
– مأموریت: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره28تا36 کسب میکنند.
3-رهبری تحولآفرین: نمرهای است که آزمودنیهاازپرسشنامه باس وآوولیو(2000)کسب میکنند.
ابعادآن شامل :
– نفوذآرمانی: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره1تا8کسب میکنند.
– تحریک فرهیختگی: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره12-11-10-9کسب میکنند.
– انگیزش الهامبخش:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره 16-15-14-13کسب میکنند.
– حمایت توسعهگرا:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره20-19-18-17کسب میکنند.

فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه پژوهش

در این فصل ابتدا مبانی نظری پژوهش با اولویت مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و رهبری تحولآفرین و سپس ادبیات پژوهش درجهان و ایران به همراه جمعبندی آورده شده است.
2-1- مبانی نظری
2-1-1- مدیریت دانش18
بیش ازدودهه ازعمرابداع مفهوم کلی مدیریت دانش میگذرد:مدیریت دانش؛کسب دانش درست ، برای افرادمناسب، درزمان صحیح ومکان مناسب است به گونهای که آنان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، ضریب همبستگی، رگرسیون Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، دانش ضمنی، یادگیری سازمانی، منابع انسانی