دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، پیش آزمون، مزیت رقابتی، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

نارین مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور ضروری بود که اطلاعات مورد نیاز از مشتریان حاصل شود و باید ابزار مناسبی برای به دست آوردن این اطلاعات انتخاب می شد. بهترین ابزار برای دستیابی به این هدف پرسشنامه بود چرا که در زمان کوتاه امکان دستیابی به اطلاعات مورد نظر را میسر می نمود.
از آنجایی که محصول مورد بررسی شرکت اروم آرین در این تحقیق آبمیوه ی ارگانیک بود و با توجه به این که مصرف محصولات ارگانیک در ایران چندان رایج نبوده و اطلاعات مناسب و موثقی در خصوص شناخت، نگرش و مصرف مردم از این گروه محصولات وجود ندارد محقق لازم دانست که بخشی از تحقیق میدانی خود را به این موضوع اختصاص دهد. با توجه به این که هیچ پرسشنامه ای که کاملا با اهداف این تحقیق منطبق باشد به طور آماده و استاندارد وجود نداشت لازم بود که این پرسشنامه توسط خود محقق طراحی شود. بخش بعدی فرآیند طراحی پرسشنامه را توصیف می کند که شامل اصول و روش های بکار رفته در طراحی، روش سنجش و مقیاس گذاری، ساختار پیش آزمون و تغییر و اصلاح پرسشنامه می باشد.
لازم به ذکر است که جهت دستیابی به برخی اطلاعات کمی در خصوص صنعت و بازار آبمیوه از سایت های نام برده در بخش تحقیق کیفی نیز استفاده شد.

3-5-1) طراحی پرسشنامه
پرسشنامه ی این تحقیق باید به گونه ای طراحی می شد که سه دسته اطلاعات لازم را برای محقق فراهم نماید. این سه دسته عبارتند از:
– میزان شناخت و مصرف مردم از محصولات ارگانیک
– میزان شناخت و مصرف مردم از آبمیوه های شادلی (محصول شرکت اروم نارین)
– میزان شناخت و مصرف مردم از آبمیوه های ارگانیک شادلی
از آنجایی که آبمیوه های ارگانیک شادلی هدف اساسی و اولیه در این تحقیق میدانی بوده است اغلب سوالات به این موضوع اختصاص داده شد. برای بررسی این موضوع لازم بود در مورد آگاهی مردم از محصولات ارگانیک اطلاعات لازم حاصل شود و لذا بخشی از سوالات صرفاً در خصوص اطلاع از محصولات ارگانیک و همچنین میزان و نوع مصرف آنها طراحی گردید. با توجه به اینکه بازار و مصرف محصولات ارگانیک هدف اساسی این تحقیق نبوده است نیاز به سوالات جزئی و بررسی نگرش ها و رفتارهای اختصاصی مردم احساس نمی شد و تنها درصد افراد آگاه، نوع کالاهای مصرف شده، میزان مصرف و علت مصرف یا عدم مصرف این محصولات مورد بررسی قرار گرفت تا بینش لازم را برای بررسی دقیق تر آبمیوه های ارگانیک شادلی فراهم آورد. بررسی میزان آشنایی و مصرف آبمیوه های شادلی به جهت تاثیر آبمیوه های ارگانیک بر سایر آبمیوه ها و مزیت رقابتی ایجاد شده بوسیله ی آبمیوه های ارگانیک نیز ضروری بود و لذا بخشی از پرسشنامه نیز به آن اختصاص یافت. سایر سوالات به آشنایی با آبمیوه های ارگانیک شادلی، نحوه ی آشنایی و علت مصرف یا عدم مصرف آن مربوط شد.
جهت طرح سوالات تحقیق ابتدا یک پرسشنامه ی اولیه با توجه به اهداف و رویکردهای تحقیق و همچنین با کمک تحقیقات مرتبط انجام شده و پرسشنامه های رایج مربوط به مشتریان طراحی گردید و روی گروه کوچکی آزمایش شد. نتایج حاصل از پرسشنامه ی اولیه منجر به حذف سوالات اضافی و غیر مرتبط و افزودن سوالات ضروری و همچنین تسهیل سوالات به جهت درک بهتر مشتریان گردید. پرسشنامه ی دوم نیز مجددا روی یک گروه کوچک آزمایش شد و پس از انجام اصلاحات لازم پرسشنامه ی نهایی طراحی گردید.

3-5-2) جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه ی آماری جامعه ای است که تحقیق روی آنها انجام می شود و در واقع محقق نتایج تحقیق خود را به آن ها تعمیم خواهد داد. با توجه به این که بازار هدف آبمیوه های ارگانیک شادلی مناطق یک تا شش تهران انتخاب شده است محقق بر آن شد تا جامعه ی آماری خود را مردم مناطق یک تا شش شهر تهران انتخاب نماید. همان طور که پیش از این اشاره شد، هدف بخش کمی این تحقیق دستیابی به اطلاعاتی در خصوص آگاهی مردم از محصولات ارگانیک، آبمیوه های شادلی و آبمیوه های ارگانیک شادلی و کشف ارتباط بین این آگاهی ها جهت تحلیل مزیت رقابتی ایجاد شده از طریق آبمیوه های ارگانیک شادلی بوده است. برای دستیابی به این هدف باید تحقیق روی بخشی از جامعه ی آماری و تعمیم آن به کل جامعه انجام می شد. حجم نمونه ی تحقیق با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه ی رجی و مورگان139 [129] برای جامعه ی آماری بیش از 100 هزار نفر ، 384 نفر انتخاب شد. بدین منظور با در نظر گرفتن 5% خطا، 403 پرسشنامه بین نمونه ها توزیع شد تا با توجه به عدم بازگشت برخی از پرسشنامه ها و سایر خطاهای احتمالی، حجم نمونه ی مورد نظر حاصل شود.
با توجه به جامعه ی آماری و حجم نمونه و همچنین اهداف روش کمی و داده هایی که نیاز بود تا از طریق پرسشنامه جمع آوری شود، شیوه ی نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی انتخاب شد و سعی شد با توجه به جامعه ی آماری (مناطق یک تا شش شهر تهران) افراد به طور کاملا تصادفی و بدون هیچ معیاری در این مناطق انتخاب شوند و تنها کودکان و نوجوانان از این مجموعه حذف شدند و این هم به این دلیل بود که معمولا خرید از طریق والدین و یا افراد بزرگتر خانواده صورت می گیرد و طبیعی است که این گروه اطلاعی در مورد محصولات مورد پژوهش نداشته باشند.

3-5-3) مقیاس اندازه گیری
یکی از مباحث مهم در تحقیقات کمی شیوه های اندازه گیری متغیر ها می باشد. تکنیک های مقیاس به محقق کمک می کنند تا نتایج حاصل از روش های مختلف جمع آوری داده ها را از حالت کیفی و مفهومی به عدد تبدیل کند و در واقع شاخص های مناسبی برای متغیر های خود تعریف نماید. چهار مقیاس اندازه گیری در علوم رفتاری عبارتند از: مقیاس اسمی، مقیاس ترتیبی، مقیاس فاصله ای و مقیاس نسبی. مقیاس اسمی ابتدایی ترین مقیاس اندازه گیری بوده و به تعیین طبقه های ناسازگار از افراد، اشیاء یا رویدادها می پردازد. این طبقه بندی را نمی توان کمی در نظر گرفت و در واقع اعداد حاصل قابل جمع شدن نمی باشند. هدف از مقیاس اسمی تنها طبقه بندی و تشخیص طبقات از یکدیگر می باشد. با توجه به نوع تحقیق و سوالات پرسشنامه، مقیاس این تحقیق از نوع اسمی می باشد. همچنین جهت ارزیابی نگرش و انتخاب های پاسخ دهندگان به بخشی از سوالات پرسشنامه از مقیاس لیکرت و به صورت 5 گزینه ای استفاده شده است. اگر چه مقیاس استاندارد لیکرت بر اساس میزان موافقت یا مخالفت پاسخ دهندگان طراحی شده است ولی در این پرسشنامه جهت دستیابی به نتایج بهتر و موثق تر پاسخ سوالات با معیار قیمت سنجیده شده و لذا در 5 حیطه ی قیمت برابر، 25% بیشتر، 50% بیشتر، 75% بیشتر و دوبرابر قیمتی مشخص شده اند.

3-5-4) تجزیه و تحلیل داده ها
پس از اینکه داده های کمی جمع آوری شدند، داده ها از نظر ارزشی، تناقض و ناسازگاری و سایر خطاهای دیگر مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق برای تحلیل داده های کمی از دو نرم افزار SPSS140 18 و همچنین Excel 2010 استفاده شد. روش آماری بکار رفته در این تحقیق آمار توصیفی می باشد. آمار توصیفی برای تعیین، سازمان بندی و بیان اطلاعاتی که محقق جمع آوری کرده است بکار برده می شود. از آنجایی که هدف از تحقیق کمی صرفا به دست آوردن اطلاعاتی در خصوص تمایل به مصرف برخی محصولات و اطلاعاتی از این دست بوده است استفاده از آمار توصیفی صرفا به منظور بررسی توزیع فراوانی مصرف کنندگان و همچنین نگرش ها و گرایش های آنان بوده است و برای بیان و به تصویر کشیدن این اطلاعات از نمودار فراوانی ستونی استفاده شده است.

3-5-5) روایی و پایایی
منظور از روایی تحقیق آن است که ابزار اندازه گیری به گونه ای انتخاب و طراحی گردد که اطلاعات لازم را برای سنجش فرضیات تحقیق فراهم نماید و این اطلاعات کمتر یا بیشتر از نیاز محقق در رسیدن به اهداف تحقیق نباشد. روایی ابزار تحقیق اغلب توسط متخصصان و کارشناسان متناسب با موضوع تحقیق سنجیده می شود. در این پژوهش نیز از طریق مشورت با اساتید و همچنین کارشناسان حوزه ی مورد بررسی، روایی ابزار و سوالات پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.
منظور از پایایی تحقیق اعتبار ابزار های اندازه گیری آن است. در واقع پایایی ابزار ثابت می کند که اگر تحقیق چندین بار تکرار شود نتایج حاصل یکسان خواهد بود. روش های مختلفی برای سنجش پایایی ابزار تحقیق وجود دارد مانند روش آلفای کرونباخ، روش پیش آزمون، روش گاتمن و روش باز آزمایی به فاصله ی زمانی کوتاه و همچنین مانند سنجش روایی، مشاوره با کارشناسان و متخصصان حوزه ی تحقیق. با توجه به رویکرد این تحقیق و همچنین ماهیت و نوع متغیرها از دو روش پیش آزمون و مشاوره استفاده گردید و با توجه به اینکه بخشی از پرسشنامه از روش لیکرت استفاده شده بود پایایی این بخش با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته که نتیجه ی حاصل 828/0 بوده است.

4-1) مدل مفهومی تحقیق: مدل کسب و کار مسئولانه

4-1-1) مقدمه
توانایی تبدیل هزینه به فایده و تهدید به فرصت برای خلق ارزش در دنیای سریع و غیر قابل پیش بینی کسب و کار امروز یک ضرورت به نظر می رسد. با توجه به علاقمندی و نگاه عموم به رفتارهای سازمان، شرکت ها نمی توانند تاثیرات اعمال خود را روی جامعه نادیده بگیرند. در سال های اخیر «مسئولیت اجتماعی سازمان توجهات زیادی را در مباحث اجتماعی، شبکه های کارآفرینی، ارتباطات سازمانی و تحقیقات دانشگاهی به خود معطوف داشته است» [60]. با توجه به این که CSR یک مفهوم نموی و یک هدف در حال حرکت می باشد، سازمان ها سعی می کنند بخش هایی از CSR را در اولویت کارهای خود قرار دهند که اثرات مالی مثبت برای آنها داشته باشند [1]. این بدان معنی است که اغلب شرکت ها در حالی تمایل به اجرای CSR دارند که سود سهامداران شان نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یابد. برخی از پژوهشگران با ارائه ی مفهوم CSR استراتژیک سعی در تحقق این هدف داشته اند. پورتر و کرامر [2] به طور مثال با ارائه ی چارچوب CSR استراتژیک تلاش نموده اند تا با یکپارچه سازی CSR و استراتژی های سازمان، CSR را به منبع فرصت و مزیت رقابتی تبدیل نمایند. برخی نویسندگان و محققان حوزه مدیریت ذینفعان با داخل کردن مباحث مربوط به CSR معتقدند که هدف اصلی CSR باید تامین رضایت ذینفعان و مسئولیت سازمان در قبال آنان باشد. در مقابل این گروه محققانی مانند فردمن قرار دارند که معتقدند تنها مسئولیت سازمان در قبال سهامداران بوده و باید به دنبال افزایش سود آنان باشد[27] .
بر اساس این اختلاف نظرات باید روش های جدیدی ارائه گردد که علاوه بر توجه به ذینفعان و خلق ارزش برای آنان، سود سهامداران نیز تامین شود. یکپارچه سازی CSR نه فقط با استراتژی های سازمان بلکه در حوزه ی وسیع تری با مدل کسب و کار سازمان جهت خلق ارزش برای کلیه ی ذینفعان از جمله سهامداران، هدف اساسی این پژوهش می باشد. آفا [3, p.2] در تعریف مدل کسب و کار عنوان می کند که «یک مدل کسب و کار چارچوبی است برای به دست آوردن پول».
واژه مدل کسب و کار در پایان دهه ی 1990 و با ظهور اینترنت و تجارت الکترونیک وارد حوزه ی ادبیات مدیریتی شد [4,5]. در طول دو دهه ی گذشته پژوهشگران و مدیران روی این موضوع از زوایای مختلف کار کرده اند. زوت و همکارانش با بررسی تحقیقات مختلف به این نتیجه رسیده اند که محققان تعاریفی را انتخاب می کنند که با اهدف مطالعاتی و تحقیقاتی خود سازگاری داشته باشند اما این تعاریف ممکن است با تعاریف سایر محققان مطابقت نداشته باشند [11]. در این پژوهش از چارچوبی برای مدل کسب و کار استفاده شده است که جامع بوده و رویکردی نباشد.
ما در دنیایی زندگی می کنیم که مردم، شرکت ها، دولت ها و حتی ملت ها بیش از گذشته با یکدیگر ارتباط داشته و به هم وابسته هستند. مردم برای شرکت های

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، رویکرد کیفی، مزیت رقابتی، اثبات گرایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، استراتژی ها