دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، رویکرد کیفی، مزیت رقابتی، اثبات گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

شناسی
واقع گرایی خام
واقع گرایی متعالی یا بحرانی
پذیرش واقعیات خارجی، تعاریفی که به بهترین شکل نتایج مطلوب را حاصل می کنند
نسبیت گرایی
ارتباطات علّی
علل واقعی، مقدم یا همزمان با معلول
ارتباطات با ثبات منطقی و مشروع بین حوادث اجتماعی وجود دارد که ممکن است به طور ناقص شناخته شده باشند
ممکن است ارتباطات علیّ وجود داشته باشد ولی به هیچ وجه امکان تعیین آنها وجود ندارد
همه ی واحد ها به طور همزمان یکدیگر را شکل می دهند، تمایز و تشخیص علت و
معلول از هم غیر ممکن است
منبع: [122, p. 23]

همان طور که در جدول (3-1) دیده می شود رویکرد کمی، روش پارادایم اثبات گرایی بوده و منطق آن بر اساس منطق استقرایی می باشد. از بعد ارزش شناسی می توان گفت که در پارادایم اثبات گرایی پژوهش فارغ از ارزش بوده و همچنین فاعل و مفعول شناخت کاملا مستقل از یکدیگر می باشند. در مقابل این پارادایم، پارادایم ساخت گرایی با رویکرد کیفی وجود دارد که بر منطق قیاسی استوار می باشد و از بعد ارزشی نیز در این پارادایم تحقیق مقید به ارزش می باشد. همچنین در پارادایم ساخت گرایی تفکیک فاعل و مفعول شناخت از یکدیگر امکان پذیر نمی باشد. دو پارادایم پسا اثبات گرایی و عمل گرایی بین دو حالت قبلی قرار داشته و در واقع ترکیبی از آن دو هستند.
با توجه به اهداف این تحقیق از پارادایم عمل گرایی که ترکیبی از روش های کیفی و کمی تحقیق می باشد استفاده شده است و علت این انتخاب این است که: 1) این روش توانایی پاسخ به سوالات کیفی و کمی تحقیق را دارا می باشد در حالیکه سایر پارادایم ها این ویژگی را ندارند؛ 2) این روش از استنتاج قوی تری با عمق و وسعت بیشتری برای پاسخ به پدیده های پیچیده ی اجتماعی برخوردار می باشد؛ 3) این روش از طریق یافته های مختلف فرصتی برای بیان دیدگاه های مختلف ایجاد می کند [122].

3-3) هم ترازی و تطابق رویکرد تحقیق
برای این تحقیق یک روش دو مرحله ای در نظر گرفته شده است. اولین مرحله ی تحقیق به فعالیت ها و بررسی های کیفی مربوط می باشد. در این مرحله ابتدا با توجه به ادبیات تحقیق، مدل ارائه شده در فصل سوم و همچنین فرضیات و سوالات تحقیق ضرورت پژوهش موردی اثبات گشته و از این رو در مورد مطالعه ی موردی تحقیق بررسی های لازم انجام شد. پس از انتخاب شرکت مناسب با این تحقیق، در مورد موضوع مورد پژوهش مطالعات اولیه انجام شد تا محقق به موضوع اشراف پیدا نماید. سپس اطلاعات اولیه در خصوص شرکت از طریق مصاحبه با یکی از مدیران آن حاصل گشت. در مرحله ی بعد پرسش های مصاحبه های اختصاصی با مدیران ارشد شرکت با یک رویکرد کیفی طراحی گشته و از طریق مصاحبه ی حضوری و تلفنی پاسخ های آنها جمع آوری شد.
تشکری و تدلی136 [123] بیان می کنند که روش دو مرحله ای تحقیق برای پیش بردن مطالعات دانشگاهی ارجح است چرا که: 1) پاسخ سوالات تحقیق می توانند با بکاربردن موثر رویکرد های کمی و کیفی جمع آوری شوند؛ 2) این روش اغلب به محققان کمک می کند تا بوسیله ی رویکرد های روش شناختی به خلق و اصلاح مباحث تحقیق بپردازند؛ و 3) محققان از این فرصت بهره مند می شوند که به توضیح و بحث در خصوص نتایج حاصل شده از طریق رویکردهای متفاوت بپردازند. نومن137 [124] نیز همین مطلب را تایید نموده و معتقد است که بکار بردن رویکرد تحقیق دو مرحله ای به محققان کمک می کند تا به درک بهتری از سوالات تحقیق خود دست یابند. تحقیق کیفی اطلاعات معنا دار و جزئی درباره ی احساسات و تفکرات افراد پاسخگو به دست می دهد. از سوی دیگر تحقیق کمی ارتباط بین متغیر ها را مشخص می نماید و تصویر واضح و شفافی از سوالات تحقیق از طریق تحلیل آماری ترسیم می کند.
در این تحقیق یک رویکرد دو مرحله ای بکار رفته است تا سوالات تحقیق پاسخ داده شود. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق یعنی «آیا یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR می تواند منجر به خلق یک سازمان مسئول نسبت به تمامی ذینفعان از جمله جامعه شود؟» از هر دو رویکرد کیفی و کمی استفاده شده است. رویکرد کمی صرفا جهت بررسی ارزش های خلق شده برای مشتری به عنوان یکی از ذینفعان، بکار رفته و جهت برخی تحلیل ها و شناخت ارزش های مربوط به مشتری از رویکرد کیفی استفاده شده است. پاسخ به سوال دوم تحقیق یعنی «آیا ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR نقشی خواهند داشت؟» نیز به هر دو رویکرد کیفی و کمی نیاز داشت و از این رو از هر دو بهره گرفته شد. برای پاسخ به سوال سوم که عبارت است از «آیا مدل کسب و کار با رویکرد CSR موجب مزیت رقابتی برای سازمان خواهد شد؟» ابتدا با استفاده از نتایج حاصل از روش کیفی و پاسخ های دو سوال قبل تحلیل ها و بررسی های لازم انجام شد و سپس با استفاده از روش کمی پاسخ این سوال حاصل گردید. در مجموع می توان گفت که رویکرد کیفی جهت شناخت شرکت اروم نارین و تحلیل رفتار ها و استراتژی های آن و رویکرد کمی جهت شناخت رفتار ها و ارزش های مشتریان مورد استفاده قرار گرفته اند.

3-4) مرحله اول: رویکرد کیفی

3-4-1) انتخاب مطالعه ی موردی
انتخاب شرکت متناسب با اهداف و فرضیات تحقیق به عنوان مطالعه ی موردی یکی از مسائل مهم و قابل توجه در یک کار تحقیقاتی می باشد. اگر در این مرحله انتخاب صحیح صورت نگیرد محقق با وجود صرف زمان و تلاش زیاد ممکن است به اهداف مورد نظر خود دست نیابد. با توجه به این که این تحقیق شامل بررسی و تحلیل چهار حوزه ی مهم و اساسی شامل مدل کسب و کار، مدیریت ذینفعان، CSR و مزیت رقابتی می باشد، انتخاب شرکتی که از این چهار بعد قابل تحلیل و بررسی باشد کار ساده ای نبود بخصوص این که فعالیت های حوزه ی CSR کمتر در شرکت های ایران به چشم می خورد.
بر این اساس جهت انتخاب مطالعه ی موردی این تحقیق مباحث زیر در نظر گرفته شد:
– شرکت مورد مطالعه باید یک یا بیش از یک فعالیت در حوزه ی CSR داشته باشد.
– شرکت مورد مطالعه باید علاقمند به همکاری در زمینه ی این تحقیق باشد.
– امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و همچنین مصاحبه با مدیران ارشد آن وجود داشته باشد.
– امکان بررسی و تحلیل حداقل یک ذینفع از ذینفعان شرکت وجود داشته باشد.
با توجه به موارد ذکر شده بررسی بر روی یک محصول ارگانیک مورد توجه محقق قرار گرفته و پس از تحقیقات اولیه در خصوص بازار این محصولات و به پیشنهاد انجمن ارگانیک ایران شرکت اروم نارین تولید کننده ی آبمیوه های ارگانیک شادلی با توجه به این که سایر شرایط انتخاب را نیز دارا بود انتخاب گردید.

3-4-2) روش کیفی تحقیق
مقصود اولیه برای مولفه های کیفی تحقیق، کشف اجزاء و نشانه های مربوط به مدل کسب و کار، ارتباطات ذینفعان و همچنین فعالیت های CSR شرکت اروم نارین و موقعیت رقابتی ایجاد شده ی حاصل از این فعالیت ها بود. بر اساس ادبیات تحقیق، مدل پنج نیروی رقابتی پورتر و همچنین تئوری مبتنی بر منابع برای تحلیل موقعیت رقابتی یک شرکت و بر اساس شرایط داخلی و خارجی آن ابزارهایی مفید و کارآمد هستند. همچنین اجزای مدل کسب و کار، تئوری ذینفعان و CSR بر اساس مدل کسب و کار مسئولانه مشخص می باشند که این اجزاء و همچنین اجزای مربوط به مزیت رقابتی باید از طریق روش کیفی برای شرکت اروم نارین تعریف شده و مورد بررسی و تحلیل قرار می گرفتند. بر اساس نظر کاوانا138 و همکاران [125] قدرت یک رویکرد کیفی به جمع آوری مقدار زیادی اطلاعات ارزشمند از طریق تعداد کمی از موضوعات مرتبط است و این در شرایطی است که درمورد مفاهیم مورد بررسی یا ارتباط بین این مفاهیم آگاهی و دانش کافی وجود نداشته باشد. بنابراین رویکرد کیفی باید اولین گام در یک پژوهش در نظر گرفته شده و برای آشکار کردن برهان ها، عقاید، ادراکات و ایده هایی که افراد مرتبط با موضوع مورد نظر در مورد آن موضوع دارند طراحی شود [126].
کاوانا و همکاران [125]، سه روش کیفی که اغلب در تحقیقات حوزه ی کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد را مصاحبه، گروه هدف و مشاهده می دانند. همه این روش ها دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که انتخاب تنها یکی از آنها را پیچیده و مشکل می سازد و از این رو در برخی از تحقیقات، بیش از یک روش استفاده می شود تا نقاط ضعف یک روش را روش دیگر پوشش دهد و نقاط قوت آنها بیشتر شود.
با توجه به اهداف این تحقیق، مصاحبه به عنوان رویکرد اصلی برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت ولی در کنار آن از مشاهده نیز استفاده شد.
نمونه های تحقیقات کیفی اغلب هدفمند انتخاب می شوند نه تصادفی [127]. بر این اساس مدیران ارشد شرکت اروم نارین در دفتر تهران و همچنین ارومیه جهت مصاحبه انتخاب شدند و مصاحبه با مدیر فروش شرکت در تهران به صورت حضوری و طی چند جلسه و با مدیران ارومیه از طریق تلفن انجام گرفت.
علاوه بر مصاحبه، مشاهده ی رفتار خریداران در بازار و همچنین رفتار کارکنان بخش فروش شرکت اروم نارین نیز بخشی از روش کیفی این تحقیق بوده است.
علاوه بر این موارد مراجعه به برخی سایت ها از جمله سایت انجمن ارگانیک ایران، سایت شرکت اروم نارین، سایت رقبای اصلی اروم نارین و سایت های مرتبط دیگر نیز در به دست آوردن اطلاعات موثر بود.

3-4-3) سوالات مصاحبه
پیش از انجام مصاحبه، محقق با مطالعه ی پرسش های مطالعات مشابه و همچنین ادبیات و مدل تحقیق، سوالاتی را بر مبنای اجزای مدل کسب و کار، ذینفعان، مزیت رقابتی و CSR طراحی نمود. پس از هر مرحله مصاحبه و رسیدن به شناخت بهتر از شرکت، محقق سوالات جدیدی مطرح نمود که دستیابی به اهداف را ساده تر نماید. با توجه به زمان محدود محقق می بایست در کوتاه ترین زمان به حداکثر اطلاعات مورد نظر خود دست می یافت لذا سوالات طوری طراحی شدند تا نتیجه ی مورد نظر حاصل شود. برخی از سوالات از چند مدیر ارشد پرسیده شد ولی تعدادی از سوالات نیز با توجه به حوزه ی فعالیت مدیر مربوطه طراحی شد.

3-4-4) تحلیل داده ها
هدف از تحلیل داده ها استخراج و درک ماهیت مفاهیم و معانی بکار گرفته شده توسط مصاحبه شوندگان و افرادی که داده ها از آنها جمع آوری می شود، می باشد [128]. در این تحقیق رونوشت مصاحبه ها با دقت مطالعه شد تا با استفاده از داده های به دست آمده، مفاهیم و مطالب مورد نظر از آنها استخراج گردد. برای رسیدن به این هدف ابتدا پاسخ سوالات توسط مصاحبه شوندگان مختلف بر اساس موضوع آنها طبقه بندی گردید تا داده های حاصل با موضوعات مورد نظر محقق مرتبط گشته و هماهنگ شود. سپس برای دستیابی به بینش مرتبط با تحقیق، رونوشت مصاحبه ها چندین مرتبه بازخوانی شد تا پایایی آنها از طریق تکرار مفاهیم و کلمات تشخیص داده شود. هر موضوع برای شناسایی زیر موضوعات مورد مطالعه قرار گرفت تا مفهوم و عمق لازم برای تحلیل محقق شود.
با توجه به این که بخشی از داده های حاصل از طریق مشاهده به دست آمده بود لازم بود تا تطابق و سازگاری بین مشاهدات و پاسخ های مصاحبه شوندگان حاصل شود و از این رو بنا به ضرورت، برخی از مصاحبه ها با ذکر برخی از سوالات قبلی و همچنین سوالات جدید تکرار شد.
زمانی که از پایایی و صحت داده ها اطمینان حاصل شد، بر اساس اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق، داده ها با مدل مفهومی تحقیق انطباق داده شد تا مدل کسب و کار مسئولانه ی شرکت اروم نارین استخراج گردد.

3-5) مرحله دوم: رویکرد کمی
هدف اصلی روش کمی در این تحقیق، دستیابی به اطلاعات مورد نظر جهت بررسی مشتریان به عنوان یکی از ذینفعان و همچنین مزیت رقابتی حاصل از مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارین بود. بر همین اساس و با توجه به تعریف بارنی [30, p. 126] از مزیت رقابتی که می گوید «مزیت رقابتی توانایی شرکت ها در جذب نظر مشتریان نسبت به رقبا، با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های سازمانی است» لازم بود که نظر مشتریان و همچنین رفتار های آنان در خصوص محصول تولید شده با استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های شرکت اروم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع زنجیره ارزش، اثبات گرایی، عملکرد سازمان، محیط زیست Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، پیش آزمون، مزیت رقابتی، استراتژی ها