دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، استراتژی ها، دارایی ها، ارزش مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

کار تصمیم گیری نمایند [8]. به طور مثال آیا فعالیت های X و Y که در مرکزیت مدل کسب و کار قرار دارند باید درون یا خارج از مرزهای سازمان کنترل شوند؟ (بهترین حالت برای کنترل X و Y چیست؟) .[8]
دوم، این رویکرد به جای تمرکز بر انتخاب های منفرد بر تفکر سیستمی و کل نگر در هنگام طراحی مدل کسب و کار تمرکز دارد. سوم، تمرکز بر فعالیت ها این اجازه را می دهد که روی سازمان مرکزی که باید بر روی طراحی مدل کسب و کار و این که چگونه یک فعالیت جدید را به مدل کسب و کار فعلی داخل کند و هم چنین این که چه کسی باید این فعالیت را کنترل کند، تمرکز شود. چهارمین مزیت سیستم فعالیت ها این است که این رویکرد شامل احتمالات ممکن برای توسعه و بازسازی تئوری های آینده است. به طور مثال باید به این نکته با دقت بیشتری رسیدگی شود که فعالیت ها چگونه با توجه به منابع مختلف توسط سازمان ایجاد شده اند (یعنی ممکن است به جنبه های اجتماعی ارتباط بین مشارکت کنندگان در مدل کسب و کار و ابعاد تعاملی این ارتباط توجه بیشتری شود.) [8].

2-5-4) چارچوب مدل کسب و کار جانسون، کریستنسن و کاگرمن110

شکل (2-11): چارچوب مدل کسب و کار جانسون
منبع: [17]

جانسون و همکارانش [17] پیشنهاد می کند که « یک مدل کسب و کار باید شامل چهار جزء باشد: گزاره ی ارزش مشتری و فرمول سود که ارزش سازمان و مشتریان را تعیین می کنند و منابع کلیدی و فرآیند های کلیدی که توصیف می کنند چطور آن ارزش به مشتریان و سازمان انتقال خواهد یافت.»

2-5-4-1) گزاره ارزش مشتری
یک سازمان موفق سازمانی است که راهی برای خلق ارزش برای مشتریان اش بیابد، یعنی راهی برای کمک به مشتریان تا کاری از آنها مرتفع گردد و مشکلی از مشکلات آنها حل شود. منظور از “کار” در این جا یک مشکل بنیادی در یک موقعیت خاص است که نیاز به راه حل دارد [17].

2-5-4-2) فرمول سود
فرمول سود نوعی برنامه است که تعیین می کند سازمان چگونه به خلق ارزش برای خود بپردازد در حالیکه ارزش مشتریان را نیز تامین می کند [17].

2-5-4-3) منابع کلیدی111
منابع دارایی های سازمان هستند مانند کارکنان، تکنولوژی، محصولات، وسایل و ابزار ها، کانال ها و برند که همه ی اینها برای خلق و انتقال ارزش به مشتریان هدف مورد نیاز می باشند. در این جا مقصود منابع کلیدی و روش هایی که این منابع با یکدیگر در تعامل هستند می باشد که برای مشتریان و سازمان ارزش می آفریند. (هر سازمانی منابع عمومی و پایه ای دارد که تاثیری در تمایز رقابتی ندارند.) [17]

2-5-4-4) فرآیند های کلیدی112
سازمان های موفق فرآیند های مدیریتی و عملیاتی ای دارند که به آنها این امکان را می دهند که به انتقال ارزش به شکلی بپردازند که موفقیت آمیز و تکرار شونده باشد. این موارد شامل آموزش، توسعه، ساخت، بودجه بندی، برنامه ریزی، فروش و خدمات می باشد. از فرآیند های کلیدی همچنین می توان به قواعد، استانداردها و دستور العمل ها اشاره نمود. [17]

2-5-5) چارچوب مدل کسب و کار اپلگیت113 و همکاران

شکل (2-12) : چارچوب مدل کسب و کار اپلگیت و همکاران
منبع: [12].

بر اساس چـارچوب اپلگیت و همکارانش [12]، مدل کسب و کـار شامل سه بخش اصلی است: مفهـوم کسب و کار (تعیین کننده فرصت هـا و استراتژی هـا می باشد)، قابلیت هـا (منابع مورد نیاز برای اجرای استراتژی هـا را تعیین می کند) و ارزش (سود حاصل برای سرمایه گذاران و سایر ذینفعان را اندازه گیری می کند).
در ادامه تعاریف و توضیحات مربوط به اجـزای مدل کسب و کار اپلگیت و همکارانش آورده خواهد شد.

2-5-5-1) مفهوم کسب و کار
همان طور که در ادبیات تحقیق بیان شد مفهوم کسب و کار استراتژی های آن را تعیین نموده و بر تحلیل فرصت های بازار، محصولات و خدمات پیشنهاد شده، پویایی رقابتی [12]، تحلیل مشتریان، رقبا و محصولات جانشین و شبکه کسب و کار استوار است [12].

2-5-5-2) تحلیل استراتژی
استراتژی مجموعه ای از انتخاب هایی است که فرصت ها و پتانسیل های بازار برای این فرصت ها را تعیین می کند [13]. این انتخاب ها می تواند شامل مواردی مانند محصولات قابل فروش، انتخاب بازارهای هدف و روش هایی که موجب مزیت رقابتی می شود، باشند. از زاویه دید مدل کسب و کار، تصمیمات مربوط به استراتژی های شرکت، تعیین کننده عوامل مربوط به درآمد کسب و کار و پتانسیل های شرکت برای رشد در طی زمان می باشد [13]. این انتخاب ها تعیین کننده موقعیت استراتژیک در چهار بعد کلیدی زیر می باشند:
موقعیت بازار114: تعیین کننده انتخاب مشتریان هدف، نیازها و انتظاراتی که باید برآورده شوند، و کانال هایی که از طریق آنها می توان به مشتریان دست یافت، می باشد.
موقعیت محصول115: تعیین کننده انتخاب محصولات و خدمات قابل ارائه، مشخصات و ویژگی های محصولات و خدمات و قیمت آنها می باشد.
موقعیت شبکه کسب و کار116: تعیین کننده نقش یک سازمان و فعالیت هایی که در میان شبکه ای از تامین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و شرکا انجام می دهد.
موقعیت مرزی117: تعیین کننده بازارها، محصولات و کسب و کارهایی است که شرکت به دنبال آنها نخواهد بود. [13, p. 44]

2-5-5-3) تحلیل مشتریان
شناسایی مشکلاتی که مشتریان با آن مواجه هستند، ارزیابی محصولات و خدمات فعلی و آنهایی که قابل توسعه می باشند تا مشکلات مشتریان را برطرف نمایند، مصاحبه با مشتریان و همچنین مشاهده دقیق و از نزدیک آنان بخشی از تحلیل مشتریان به شمار می آید که می تواند با مشارکت دادن آنان در طراحی و توسعه محصولات و خدمات در رفع مشکلات آنان و ارائه پیشنهادات بهتر به آنان کمک نماید [13, p. 45].

2-5-5-4) ارزیابی شبکه کسب و کار
استراتژی های مدل کسب و کار که بخشی از مفهوم کسب و کار به شمار می آیند با تحلیل شبکه ی تامین کنندگان، توزیع کنندگان و سایر ذینفعان کامل تر خواهند شد. همچنین سوالات زیر برای تحلیل و ارزیابی شبکه کسب و کار باید پرسیده شود:
– ذینفعان مختلف چه فعالیت هایی انجام می دهند و چه ارتباطی بین آنها وجود دارد؟
– قدرت افراد و سازمان ها برای کنترل فعالیت های کلیدی، منابع یا قابلیت هایی که برای اجرای استراتژی ها نیاز هستند چقدر است؟
– شبکه کسب و کار چطور سازمان دهی شده است؟ [13, p. 45]

2-5-5-5) تحلیل قابلیت ها
قابلیت ها این امکان را برای سازمان فراهم می کنند که در حالیکه استراتژی های جاری خود را اجرا می کند سکویی برای رشد آینده خود نیز فراهم کند. قابلیت ها منابع مورد نیاز برای اجرای استراتژی ها را تعیین نموده و از این رو مدل هزینه ی سازمان را تعیین می کنند. قابلیت ها همچنین دارایی های یک سازمان و کارایی ای که بر اساس آن دارایی ها مورد استفاده قرار گرفته اند را تعیین می کنند. برای تحلیل قابلیت ها باید هر یک از موارد زیر انجام شود:
• تحلیل فرآیند ها و ساختارها
• ارزیابی کارکنان و شرکا
• ارزیابی سازمان و فرهنگ سازمانی
• ارزیابی رهبری و کنترل
[13, p. 46-47]

2-5-5-6) تحلیل ارزش خلق شده برای تمام ذینفعان
اغلب مدیران شرکت های انتفاعی تحلیل ارزش کسب و کار را با نگاه به معیارهای مالی شرکت شروع می کنند. این معیارهای اقتصادی بازگشت مالی مالکان و سرمایه گذاران را تعیین نموده و بر قیمت و ارزش بازاری سهام تاثیر گذارند. در واقع باید گفت که مفهوم کسب و کار و قابلیت ها تعیین کننده ی معیارهای اقتصادی و بازگشت مالی می باشند .
تحلیل مالی اغلب امکان مقایسه با سایر شرکت ها و همچنین عملکرد خود شرکت در طول زمان را به دست می دهد. در حالیکه برخی از نرخ های مالی خاص پاسخ به سوالات مربوط به بخش اقتصادی مدل کسب و کار را می دهند، بسیاری از نرخ ها و معیارها برای درک تاثیرات تصمیمات استراتژیک یا سرمایه گذاری بر ارزش اقتصادی مورد نیاز می باشند. به طور مثال تصمیم گیری در مورد خرید یک شرکت دیگر یا ورود به یک بازار بین المللی جدید ممکن است جریان های درآمدی جدید یا هزینه های جدیدی را درگیر نماید که این موارد حاشیه سود شرکت را تغییر داده و باعث کاهش وجه نقد، افزایش بدهی یا افزایش ارزش دارایی ها در ترازنامه می شوند.
[13, p. 48]

2-5-6) اجزای مدل کسب و کار
جدول (2-3) نشان دهنده اجزای مدل کسب و کار بر اساس تحقیقات و نظرات نویسندگان مختلف می باشد که توسط روور و هاکر118 [104]جمع آوری شده است.

جدول (2-3): اجزای مدل کسب و کار
نویسنده
اجزای مدل کسب و کار
Afuah &Tucci; Bagchi & Tulskie; Klueber; McGann & Lyytinen; Tapscott et al
نوآوری در محصول یا خدمت، عوامل درگیر، ارتباط بین عوامل، معماری برنامه های کاربردی و اطلاعات و مبادله ارزش و اطلاعات
Alt & Zimmermann
ماموریت ( چشم انداز کلی، اهداف استراتژیک و طرح ارزش، همچنین ویژگی های اولیه یک محصول یا خدمت)، ساختار ( عوامل درگیر و نقشی که آنها در یک محیط کسب و کار بخصوص بازی می کنند، بخش های ویژه بازار، مشتریان و تولیدات)، فرآیند ( انتقال ملموس و اساسی ماموریت و ساختارهای مدل کسب و کار به شرایط و حالات عملیاتی تر)، و درآمدها ( سرمایه های مورد نیاز در میان مدت و بلند مدت، ساختارهای هزینه، و خلق درآمدها)
Afuah & Tucci
ارزش مشتری، حیطه ی عمل، قیمت گذاری، منابع درآمد، فعالیت های متصل، اجرا، توانایی ها و قابلیت ها و پایداری و ارتباط بین این اجزا

Osterwalder & Pigneur
1: نوآوری محصول، یعنی طرح ارزش، مشتریان هدف، و قابلیت ها و توانایی های مورد نیاز برای پیشنهاد دادن ارزش
2: ارتباط با مشتری، یعنی استراتژی اطلاعات، کانال های توزیع، و اعتماد و وفاداری
3: مدیریت زیرساخت یعنی پیکر بندی بین شرکت و شبکه ی شرکا و منابع
4: امور مالی: مدل درآمد، مدل هزینه و مدل سود

Morris et al
گزاره ارزش، مدل اقتصادی، ارتباط / وجه مشترک مشتریان، شبکه / نقش های شرکا، فعالیت های متصل/ زیر ساخت داخلی و بازار های هدف
Shafer et al
انتخاب های استراتژیک، شبکه ارزش، خلق ارزش و تسخیر ارزش
Bouwman et al
جزء خدمات: توصیف یک جایگاه ارزش ( ارزش افزوده ی یک خدمت پیشنهادی) و بخشی از بازار که خدمت پیشنهادی در آن هدف گذاری شده است.
جزء تکنولوژی: توصیف عاملیت فنی مورد نیاز برای خدمت پیشنهادی
جزء سازمانی: توصیف شبکه ارزش چند عاملی مورد نیاز برای خلق و توزیع خدمت پیشنهادی و توصیف موقعیت کانونی سازمان درون شبکه ارزش
جزء مالی: توصیف روشی که یک شبکه ارزش به خلق درآمد از طریق خدمت پیشنهادی می پردازد و روشی که ریسک ها، سرمایه ها و درآمد ها در میان عوامل مختلف موجود در شبکه ارزش تقسیم بندی شده اند.
منبع: [104]

2-5-7) مفهوم اجزای مدل کسب و کار در ادبیات مدل کسب و کار و مسئولیت اجتماعی سازمان
جدول (2-4) بیانگر مفهوم برخی از اجزای اساسی مدل کسب و کار بر اساس آنچه که محققان و نویسندگان مختلف در متون مربوط به مدل کسب و کار و همچنین متون مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان بیان کرده اند، می باشد. همچنین مثال هایی از شرکت های واقعی در مورد هر یک از این اجزا بر اساس گزارش های سالانه شرکت ها، مصاحبه های مدیران و مقالات و سایر منابع معتبر در این جدول آورده شده است.

جدول (2-4): اجزای مدل کسب و کار در ادبیات مدل کسب و کار و ادبیات CSR
چهار بخش اصلی BM
اجزای اصلی BM
در ادبیات BM
در ادبیات CSR
مثال
مفهوم کسب و کار
ماموریت
ماموریت شامل چشم انداز عمومی، اهداف استراتژیک و گزاره ارزش و همچنین ویژگی ها و خصایص محصول یا خدمت می باشد [105]
CSR باید به طور سازگاری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، عملکرد سازمان، مصرف کنندگان، عملکرد سازمانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع زنجیره ارزش، اثبات گرایی، عملکرد سازمان، محیط زیست