دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، عملکرد سازمان، مصرف کنندگان، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

ذینفعان از طریق حمایت و یا مخالفت با سازمان تاثیر گذار بوده و با توجه به استراتژی واکنشی باید انتظارات آنان با استفاده از عقاید و آراء خودشان شناسایی شود [95].

2-4-5) انتظارات ذینفعان
بسیاری از محققان انتظارات را با علاقمندی ها و یا نیازهای ذینفعان یکسان در نظر گرفته و مفاهیم جداگانه ای برای آنها تعریف نکرده اند. فریمن و همکاران عنوان می کنند که کسب وکار سعی دارد تا گزاره ی ارزشی را ایجاد کند که نیازها و انتظارات گروه مشخصی از ذینفعان را مرتفع سازد [9]. آنها در جایی دیگر تحلیل ذینفعان را «فرآیند تحلیل انتظارات گروه های مختلفی که سازمان با آنها تعامل دارد» تعریف می کنند [9, p.36].
بر اساس نظر وود و جونز [24] ذینفعان بر منبای علاقمندی های ویژه ی خود و سطح مشارکت در یک سازمان ممکن است:
1. انتظاراتی را (که ممکن است این انتظارات واضح و آشکار و یا ضمنی و نا آشکار باشند) در خصوص عملکرد سازمانی بنا نهند؛
2. تاثیرات رفتارهای سازمان را تجربه کنند (با یا بدون آگاهی از منبع آن)؛
3. تاثیرات یا تاثیرات بالقوه ی رفتارهای سازمان را بر اساس علاقمندی های خود و یا تناسب و هماهنگی رفتار های سازمان را با انتظارات خود ارزیابی نمایند؛ و
4. بر اساس علاقمندی ها، انتظارات و تجربیات و/یا ارزیابی های خود عمل کنند.
اسلون99[22] فرآیند های مشارکت ذینفعان را مکانیسم های دریافتی برای بدست آوردن اطلاعات درباره ی علاقمندی ها و انتظارات ذینفان می داند.

2-4-6) ارزش های ذینفعان
اساس کسب و کار درباره ی چگونگی تعامل مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان، تامین کنندگان مالی مانند سهامداران و بانک ها، انجمن ها و مدیران برای خلق ارزش است و درک کسب و کار به معنای درک چگونگی کارکرد این تعاملات و ارتباطات می باشد [20]. اما آنچه باید بدان توجه کرد آن است که ارزش یک مفهوم نسبی بوده و ارزش حاصل از یک نتیجه یا عمل برای افراد مختلف یکسان نیست و در واقع هر شخصی از زاویه ی دید خود بدان می نگرد.
هالبروک100 [14] ارزش را به عنوان یک تجربه ی نسبی تعاملی از رجحان ها تعریف می کند و بیان می کند که ارزش تعاملی است چرا که تنها زمانی ایجاد می شود که یک سازمان و ذینفعان اش با هم مشارکت نمایند؛ مبتنی بر رجحان ها می باشد چرا که مردم عملکرد های سازمان را به صورت خوب/بد، مثبت/منفی یا مطلوب/غیر مطلوب قضاوت می کنند و در نهایت نسبی است چرا که افراد آن را به شکل های متفاوتی ارزیابی می کنند [15]. فرو و پین101 [98] معتقدند ذینفعان مختلف نگرش های مختلفی در مورد این که چه چیزی برای آنها ارزشمند است دارند و این نگرش ها بر اساس دانش، اهداف و پیش زمینه های آنان شکل می گیرد.
ضروری است که سه ایده ی مرتبط به هم را در خصوص ذینفعان به خاطر داشته باشیم:
1. هیچ ذینفعی به صورت منفرد و تنها در فرآیند خلق ارزش قرار نمی گیرد؛
2. مسئولیت اولیه ی مدیران اجرایی خلق حداکثر ارزش ممکن برای ذینفعان است؛ و
3. ذینفعان نام، چهره و فرزند دارند بدین معنی که آنها انسان هستند [20].

2-5) مدل کسب و کار

2-5-1) تعریف مدل کسب و کار
با اتکا به تحقیقاتی که در زمینه فلسفه و تاریخ علم انجام شده است این سوال اساسی به ذهن می رسد که “آیا مدل های کسب و کار سودمند؟” [7]. از آنجایی که سازمان ها گسترش یافته و ارتباطات آنها بسیار مهم تر از قبل است و تولید محصولات به تنهایی تضمین کننده موفقیت نخواهد بود، یک واحد تحلیلی و عملی جدیدی باید ایجاد شود که این واحد تحلیلی و عملی مدل کسب و کار نامیده می شود [99]. یک مدل کسب و کار مفهومی سودمند جهت درک و دسته بندی عملیات های سازمان است [6].
مدل های کسب و کار را نمی توان مدل های علمی یا قیاسی و یا دستورالعمل نامید بلکه ممکن است یک مدل کسب و کار هر یک از این نقش ها را به تنهایی و یا همه ی آنها را همزمان با هم ایفا کند که این بستگی به نوع سازمان و اهداف آن دارد [7].
موریس102 و همکارانش [100] سه سطح متمایزی را که مدل کسب و کار در آنها به وقوع می پیوندد را بدین صورت شناسایی کرده اند:
1. سطح استراتژیک (تاکید این سطح بر جهت جامع در موقعیت یابی بازار، تعاملات در مرز های سازمانی و فرصت های رشد می باشد)؛
2. سطح عملیاتی (آنچه که عمل کننده های مختلف ممکن است برای تحقق اهداف سازمانی انجام دهند)؛
3. سطح اقتصادی (نشان دهنده ی آن است که چگونه یک سازمان پول به دست آورده و آن را در طول زمان تداوم می بخشد).
در ادبیات مدیریتی تعاریف مختلفی از مدل کسب ارائه شده و همچنین از زوایا و با رویکردهای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. زوت، امیت و ماسا با مرور 103 مطلب (کتاب، مقاله،….) منتشر شده در مورد مدل کسب و کار به این نتیجه رسیده اند که « در یک سطح عمومی، مدل کسب و کار به یک حالت ، یک نسخه ، یک ارائه ، یک معماری ، یک مدل یا ابزار مفهومی ، یک الگوی ساختاری ، یک روش ، یک چارچوب ، یک الگو و یک مجموعه منسوب شده است [11]. برخی از نویسندگان مدل کسب و کار را با مفاهیم مختلف بیان می کنند. دوز و کوسونن103 توضیح می دهند که مدل های کسب و کار می توانند به صورت مفعولی توصیف شوند که در این حالت مجموعه ای از ساختار ها و ارتباطات عملیاتی وابسته بین سازمان و ذینفعان و بین واحد ها و دپارتمان های داخلی می باشند و در حالت دوم و برای مدیریت سازمان مدل های کسب و کار به صورت یک تمثال فاعلی از این مکانیسم ها بوده و ارتباطات سازمان را با محیط اش ترسیم می کنند [101].
ماگرتا104 این طور بحث می کند که مدل های کسب و کار «داستـان هایی هستند کـه توصیف می کنند سازمـان ها چطور کـار می کنند؟» [102]. بیدن فولر و مورگان105 نیز بیان می کنند که مدل های کسب و کار (به عنوان دستور العمل) برای محققان و مدیران راهی را برای توصیف و تمایز انواع مختلف رفتار های کسب و کار که در دنیای سازمان ها دیده می شوند، تامین می کنند [7].
در جدول (2-1) تعاریف مختلف از مدل کسب و کار توسط نویسندگان مختلف ارائه شده است.
جدول(2- 1): یک مدل کسب و کار چیست؟
نویسنده
تعریف
تمرکز بر تحلیل
مفهوم مدل
Teece
چطور یک سازمان برای مشتریان ارزش می آفریند و پرداخت ها را به سود مبدل می کند
واقع بر مفهوم مدل کسب و کار مربوط کردن نوآوری مدل کسب و کار به نوآوری فنی
نوع ها و نمونه ها،
مدل ها، وظیفه ها
Zott & Amit
… سیستمی از فعالیت های وابسته به هم که سازمان مرکزی را ترقی داده و مرزهایش را گسترش می دهد.
تاکید بر وابستگی های متقابل که فراتر از مرزهای سازمان می باشند. طراحی کالا شامل: محتوی (چه چیزی)، ساختار(ارتباطات)، و نظارت (چه کسی چه کاری انجام می دهد)
نوع ها و نمونه ها
Williamson
… مدل کسب و کار هزینه ای راه های ریشه ای و اساسی جدیدی پیشنهاد می کند که به معنی بیشتر برای کمتر است.
چطور مدل های کسب و کار هزینه ای (چینی و هندی) کار می کنند
مدل هــای وظیفه ای برای پیروی کردن
Gambardella
& McGahan
مدل کسب و کار مکانیسمی جهت تبدیل ایده ها به درآمد با یک هزینه ی معقول می باشد.
نوآوری مدل کسب و کار در یک بخش با تکنولوژی بالا که به سازمان های کوچک اجازه می دهد ایده هایشان را به سرمایه تبدیل کنند.
مدل هــای مقیاسی یا توصیفات مختصر
Itami &
Nishino
… مدل کسب و کار یک سیستم سود، سیستم ارسالی کسب و کار و یک سیستم یادگیری است.
مرحله ی مرکزی یادگیری را مورد توجه قرار می دهد.
طبقه بندی بوسیله ی سیستم های سازمان
مدل هــای وظیفه ای و ارگانیستم های مدل
Yunus, Moingeon &
Lehmann-
Ortega
یک سیستم ارزشی همراه با یک مجموعه از ایده های ارزشی
یک مدل کسب وکار اجتماعی که بین سود و خیرات قرار می گیرد.
مدل هــای وظیفه ای
Casadesus &
Ricart
منطق سازمان، روشی که عمل می کند و این که چطور برای ذی نفعانش خلق ارزش می کند.
فصل مشترک بین مدل کسب و کار، استراتژی و تاکتیک ها
مدل هــای مستعد مهارت
Demil &
Lecoq
روشی که فعالیت ها و منابع بکار گرفته می شوند تا اطمینان از پایداری و رشد حاصل شود.
پویایی مدل های کسب و کار که در طول زمان تغییر می یابند
ارگانیسم هـای مدل
Sabatier,
Rousselle &
Mangematin
نقطه ی برخورد شایستگی و نیازهای مصرف کنندگان
پورتفولیوی مدل های کسب و کار
دستورالعمل ها
منبع: [7]

در ادامه تعدادی از مدل های کسب وکار مختلف که توسط محققان مختلف ارائه شده است، آورده خواهد شد.

2-5-2) چارچوب مدل کسب و کار اولیه ایتامی و نیشینو106
بر اساس مدل کسب و کار اولیه ایتامی و نیشینو [103] یک مدل کسب و کار از دو جزء اساسی تشکیل شده است: یک سیستم کسب و کار و یک مدل سود. در حالیکه مدل سود باعث کسب سود بیشتر می شود، سیستم کسب و کار که بخش اصلی مدل کسب و کار می باشد تنها به عنوان سیستم فعالیت ها جهت تولید و ارسال کالاها و خدمات عمل نمی کند بلکه به بررسی و تحلیل عملیات ها و رفتار های تامین کنندگان و مشتریان نیز مربوط می شود.

شکل (2-10) چارچوب مدل کسب و کار اولیه ایتامی و نیشینو
منبع: [103]

در حالیکه حاصل مدل سود کسب درآمد کوتاه مدت است، سیستم کسب و کار به یادگیری اطلاعات برای دوره های بلند تر می پردازد و یک مدل کسب و کار موفق به هر دوی این بخش نیازمند است [103].
مدل سود را می توان الگویی برای تمایلات، مقاصد و اهداف مربوط به چگونگی کسب سود در کسب و کار دانست. به طور مثال این که سازمان چه برنامه ریزی برای افزایش فروش یا کاهش هزینه ها دارد یا به عبارت دیگر می توان مدل سود را مدلی از تمایلات و اهداف استراتژیک سازمان برای به دست آوردن انواع مختلف تمایزات سازمان از رقبا دانست (به وسیله کالا یا قیمت یا….)، در حالیکه سیستم کسب و کار سیستمی است جهت تشخیص این تمایلات استراتژیک [103].

2-5-3) طراحی مدل کسب و کار با رویکرد سیستم فعالیت107
زوت و امیت [8] رویکرد سیستم فعالیت را به مدل کسب و کار ارائه نموده و معتقدند که یک مدل کسب و کار می تواند به عنوان یک قالب یا الگویی108 باشد که نشان می دهد چگونه شرکت کسب و کار خود را اداره می کند، چگونه برای ذینفعان اش ارزش آفرینی می کند و چگونه بازارهای عوامل و کالاها را به یکدیگر متصل می کند. رویکرد سیستم فعالیت ها راهی برای دستیابی به تمام این موارد اساسی می باشد.

جدول (2-2): چارچوب طراحی یک سیستم فعالیت
چارچوب از طریق موارد زیر باعث خلق بینش و بصیرت خواهد شد:
به طراحی مدل کسب و کار یک زبان، مفهوم و ابزار خواهد داد
طراحی مدل کسب و کار را به عنوان یک وظیفه ی کلیدی کارآفرینی/مدیریتی برجسته خواهد نمود
بر طراحی سطح سیستم109 با بهینه سازی جزئی تاکید دارد
اجزای طراحی
محتوی چه فعالیت هایی باید انجام شود؟
ساختار فعالیت ها باید چطور با یکدیگر مرتبط و مرتب شوند؟
کنترل چه کسی باید آنها را انجام دهد و کجا؟
موضوعات طراحی
نوآوری اقتباس نمودن کنترل، ساختار و محتوی نوآورانه
قفل کردن ساخت اجزای مدل برای حفظ ذینفعان مدل کسب و کار
مکمل ها ترکیب کردن فعالیت ها برای خلق ارزش های بیشتر
کارایی سازمان دهی مجدد فعالیت برای کاهش هزینه های تعاملات
منبع: [8]

این رویکرد دارای مزیت هایی برای مدیران و پژوهشگران در حوزه ی کسب و کار است که اولین مزیت آن این است که تمرکز بر فعالیت ها، یک رویکرد طبیعی برای کارآفرینان و مدیرانی است که باید در مورد طراحی مدل کسب و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت ذینفعان، استراتژی ها، نوع شناسی، مزیت رقابتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، استراتژی ها، دارایی ها، ارزش مشتری