دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل پیشنهادی، تحلیل داده، توزیع فراوانی، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

نظام دار می باشد . خطای اندازه گیری غیر نظام دار که بر نمره های آزمون تأثیر می گذارند غیر قابل پیش بینی بوده واعتبار تست را کاهش می دهد . مقصود از اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله ( یا وسیله مشابه ) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گیری کنیم ، نتایج حاصله تا چه حد مشابه ، دقیق و قابل اعتماد است .
در استفاده از ابزار آلفای کرونباخ ، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمره های هر زیر مجموعه ، سؤالات پرسشنامه و واریانس کل محاسبه گردیده سپس با استفاده از فرمول زیر و نرم افزار SPSS مقدار ضریب آلفا مشخص گردیده است . آماره آزمون می باشد که درآن n = تعداد سؤالات برای هر فرضیه ( یا کل سؤال ها ) است ، علامت جمع می باشد ، = واریانس هر یک از سؤالات که در آن i شماره سؤال است و = واریانس کل سؤالات یک فرضیه یا پرسشنامه می باشد .

جدول 3-3) مقادیر آلفای کرونباخ

میزان آلفای کرونباخ
بعد مشتری
724/0
بعد تکنولوژی
793/0
بعد ساختار زمانی
784/0
بعد نیروی انسانی
717/0
بعد محیط داخلی
740/0
بعد محیط میانی
762/0
بعد محیط خارجی
748/0
نگرش
723/0
تمایل به استفاده
785/0
بازنگری در قوانین
711/0
آموزش همگانی
734/0
کل پرسشنامه
748/0

مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه خصیصه ای دیگر را .( هومن 1380 )
برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما ، استاد مشاور و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است . و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد ، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید .
علت استفاده از قضاوت متخصصان این است که ( هیچ روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد . در عوض برای تعیین روایی محتوای یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سؤالهای آزمون تا چه میزان معرف برنامه یا حوزه محتوایی هستند استفاده می شود ، با این حال قضاوتهای مربوط به روایی محتوا نه قطعی هستند نه نهایی ، آزمون ها از سطوح مختلف روایی برخوردار هستند ومتخصصان در قضاوتهای خود همیشه با هم توافق نظر ندارند( سیف 1380 ص 381-380 ).
3-8)روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داه ها
3-8-1)مدل معادلات ساختاری180
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از روشهای نویدبخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری یا متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بیشمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره میکند که شامل تحلیل عاملی تائیدی181، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک182، تجزیه و تحلیل مسیر183، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس184و سایر روشهای آماری است(هیل185، 1995). جرقه ورود به بحث معادلات ساختاری با موضوع شاخصهای چندگانه شروع شد.
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده186 و متغیرهای مکنون187 میباشد(هیل، 1995، 1). از طریق این رویکرد میتوانیم قابل بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص با استفاده دادههای همبستگی، غیرآزمایشی، آزمایشی آزمون نمود.
3-8-2)معیارهای برازش
تعريف معيارهاي NFI ،RFI ، IFI ، CFI ،RMR ، GFI ، AGFI و RMSEA در نرمافزار آموس:
NFI : این شاخص به مقایسه مدل مستقل (مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطهای نیست به این مدل، مدل پایه نیز گفته میشود) با مدل پیشنهادی موردنظر میپردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه میشود:

بطوریکه، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
RFI : شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را میسنجد و به صورت زیر محاسبه میشود:

که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار RFI به یک نزدیکتر باشد، مدل بهتر است.
IFI : این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه میشود:

بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسهای است و به صورت زیر محاسبه میشود:

در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و همانند قبل تعریف میشوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
RMR: این شاخص نشاندهنده ریشه میانگین مربعات باقی ماندههاست. فرض کنید مشاهدات در i سطر، j ستون و k طبقه قرار داده شده باشند. فرمول RMR به صورت زیر میباشد:

در فرمول فوق و به ترتیب نشاندهنده کوواریانس و واریانس مشاهدات هستند و نشاندهنده درجه آزادی مدل مستقل است. هرچه مقدارRMR به صفر نزدیکتر باشد مدل مناسبتر است.

GFI : شاخص نیکویی برازش است که داری فرمول زیر میباشد:

در این فرمول نشاندهنده ماتریس وزنها، و نیز نشاندهنده بردارهای واریانس و کوواریانس مشاهدات هستند که توسط مشاهدات برآورد شدهاند. مقدار GFI همواره کمتر از 1 است. هرچه مقدار GFI به عدد یک نزدیک باشد مدل مناسبتر است.

AGFI : شاخص نیکویی برازش تعدیل شده است و دارای فرمول زیر میباشد:

که در فرمول فوق و به ترتیب نشاندهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. مقدار AGFI همواره کمتر از 1 است. هرچه مقدار AGFI به عدد یک نزدیک باشد مدل مناسبتر است.
RMSEA : این شاخص نشاندهنده جذر میانگین مربعات خطای تقریبی است و به صورت تفاضل بین مجموع مربعات خطای کلی و مجموع مربعات خطای مدل پیشنهادی محاسبه میشود. در صورتی که مقدار RMSEA از 05/0 کمتر باشد نتیجه میگیریم مدل مناسب است. در صورتی که مقدار آن بین 05/0 تا 08/0 باشد، مدل برازش داده شده قابل قبول و در صورتی که از 1/0 بالاتر باشد نتیجه میگیریم که مدل برازش داده شده ضعیف است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه
انواع روشهای تجزیه وتحلیل دادههای پژوهش ، با توجه به نوع تحقیق ، مسئله تحقیق ، ماهیت فرضیهها ، نوع نظریهسازی ، ابزار به کار رفته برای جمعآوری داده ها و … متفاوت هستند ، ولی با این وجود میتوان اذعان نمود که این روشها دارای مراحل مشترکی هستند . از این منظر ، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی دادههای پژوهش ، فرآیندی چند مرحلهای است ، که طی آن دادههایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمعآوری داده ها فراهم آمدهاند ؛ خلاصه ، کدبندی ، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند ، تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید . در واقع تحلیل داده ها شامل سه عملیات اصلی میباشد : ابتدا شرح و آماده سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها ؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند (کامپن هود و کیوی، 1387) .
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه ، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است . به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است ، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است . در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب ، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند . گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباط ها است ، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی ، رعایت و بازنگری شدهاند .

4-2) بخش اول : آمار توصیفی
4-2-1)ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخدهندگان
اطلاعات توصیفی پاسخدهندگان به پرسشنامه این پژوهش ، از نظر جنسیت ، سن ، تحصیلات ، نوع استخدام و سابقه کار در جداول زیر خلاصه شدهاند :
4-2-1-1)جنسیت
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان از آن دارد که از 305 نفری که به عنوان نمونه انتخاب شده اند 246 نفر معادل 7/80 درصد از کل نمونه مرد و 59 نفر معادل 3/19 درصد از کل نمونه زن می باشند.

جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
246
7/80
زن
59
3/19
کل
305
100

به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری نمودار دایره ای توزیع فراوانی آزمودنی ها را بر حسب جنسیت آنها رسم می نمائیم .

نمودار 4-1 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها

4-2-1-2)سن
دومین متغیر از متغیر های جمعیت شناختی سن می باشد و با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مشاهده می گردد که از 305 نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند 102 نفر بین 25 تا 30 سال ، 91 نفر بین 31 تا 35 سال ، 88 نفر بین 36 تا 40 سال و 24 نفر معادل 9/7 درصد از کل نمونه بین 41 تا 45 سال سن دارند .
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها
سن ( سال )
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
30 – 25
102
4/33
4/33
35 – 31
91
8/29
3/63
40 – 36
88
9/28
1/92
45 – 41
24
9/7
100
کل
305
100

میانگین
59/33
انحراف معیار
683/4
کمترین
25
بیشترین
45

همچنین با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می گردد میانگین سنی آزمودنی ها 59/33 سال و کمترین و بیشترین سن آنها به ترتیب 25 و 45 سال می باشد .

نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ( سال ) آنها
4-2-1-3)تحصیلات
با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مشاهده می گردد که از 305 نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند 196 نفر دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم ، 92 نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 17 نفر معادل 6/5 درصد از کل نمونه دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می باشند .

جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها
تحصیلات ( سال )
فراوانی
درصد
دیپلم و فوق دیپلم
196
3/64
لیسانس
92
2/30
فوق لیسانس
17
6/5
کل
305
100

به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری نمودار میله ای درصد فراوانی آزمودنی ها را بر حسب تحصیلات آنها رسم می نمائیم .

نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها
4-2-1-3)نوع استخدام
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان از آن دارد که از 305 نفری که به عنوان نمونه انتخاب شده اند 294 نفر معادل 4/96 درصد از کل نمونه بصورت رسمی و 11 نفر معادل 6/3 درصد از کل نمونه بصورت قراردادی مشغول به فعالیت می باشند.

جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع استخدام آنها
نوع استخدام
فراوانی
درصد
رسمی
294
4/96
قراردادی
11
6/3
کل
305
100

به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری نمودار دایره ای توزیع فراوانی آزمودنی ها را بر حسب نوع استخدام آنها رسم می نمائیم .

نمودار 4-4 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام آنها
4-2-1-4)سابقه خدمت
نتایج

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت تغییر، جامعه آماری، روش تحقیق، نیروی انسانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عامل، سابقه خدمت، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی