دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدت استفاده، مصرف انرژی، منابع مالی، رهبری استراتژیک

دانلود پایان نامه ارشد

نووانرژيهاي تجديد پذير رامقدور ميسازند،هنوزسوخت هاي فسيلي جزءمنابع انرژي هستندكه بيشترين نيازصنعت رافراهم ميسازند. باتوجه به تجديدناپذيربودن اين منابع وارزش بالاي صنعتي این موادبه عنوان مادةاوليه،استفاده بهينه وافزايش راندمان مصرفاين مواده ماكنون سرلوحةكاربسياري ازمراكزتحقيقاتي وپژوهشي جهان است. به رهبرداري ازمعادن زغال سنگ كشوربراي توليدبرقهم چون كشورهايي مثلآمريكا،چين،هند،استراليا،ژاپن،كانادا ولهستان وهمچنين كشورهايي مثلاماراتعربي،عمان،پاكستان و… باهدف وخط مشي مبتني برحمايت ازانواع منابع انرژي وداشتن تركيبي ازانرژيهابايدصورت گيرد. باتوجه به مصرف بسيار بالاي گازدرايران كه طي چندسال گذشته درماه هاي سردسال مجبوربه قطع گاز نيروگاه هاواختصاص سوخت مايع(نفت گاز)به آنهاشده است،ميتوان باتوجه به ذخايرقابل توجه زغال سنگ دركشور،ساخت نيروگاه هايي باسوخت زغال سنگ راخصوصاًدرمناطق دارايزغال سنگ ازجمله طبس افزايش داد. اين مسئله درحالي است كه باوجودذخايرفراوان زغال سنگ درايران،هنوزيك نيروگاه زغال سوزدركشوروجودندارد. استفاده ازنيروگاه هايزغال سنگي راهكاري براي افزايش ظرفيت وتوان توليدبرق دركشوراست.

1-4 اهداف پژوهش
مدیران و متخصصین حوزه انرژی علاقمندي جديدي به توسعه روشهاي استفاده اززغال بدون آلودگي در صنایع دارند اين علاقمندي هادرراستاي اهداف زيربود.

هدف اصلی
مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع است.

اهداف فرعی
-تبیین تاثیر رهبری استراتژیک، برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع
-تبیین تاثیر آموزش توسط منابع انسانی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع
-تبیین تاثیر تامین منابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع

1-5 سوالات تحقیق
1-رهبری استراتژیک چه اثری برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد؟
2-آموزش وتوسعه نیروی انسانی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد؟
3-تامین وتخصیص منابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد؟

1-6-فرضیه های تحقیق
-رهبری استراتژیک اثرمعنیداری برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد.
2-آموزش وتوسعه نیروی انسانی اثری معنیدار برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد.
3-تامین وتخصیص منابع مالی اثری معنیدار برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع دارد.

1-7 روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش، از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیق کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. متدلوژي و روش شناسي بكار گرفته شده شامل مراحل زيرمي باشد:.بدین منظور پژوهشگران سعی دارند بدون هیچ پیش داوری به توصیف وضع موجود بپردازد.اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش طی دو مرحله جمع آوری گردید.مرحله اول شامل اطلاعات کاربردی و مرحله دوم مطالعات میدانی تنظیم پرسشنامه .

1-7-1 جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)
جامعه آماري عبارت است از تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر كه حداقل داراي يك صفت مشخصه باشند؛ صفت مشخصه، صفتي است كه در ميان تمامي عناصر جامعه آماري مشترك بوده و متمايز كننده جامعه مورد نظر از ساير جوامع باشد. (خاكي، 1382)
جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران ارشد صنایع و انرژی تشکیل می دهد .جهت تعیین تعداد نمونه آماری با استفاده از دستور برآورد حجم نمونه ، می باشدپس از گردآوری اطلاعات خام و استخراج آن ها به منظور تجزیه و تحلیل این اطلاعات ابتدا از آمار توصیفی برای تنظیم داده ها و تعیین شاخص های مرکزی ،شاخص های پراکندگی مختلف استفاده می شود.
به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران استفاده می شود که فرمول آن به صورت زیر است:

N= حجم جامعه آماری
n= حجم نمونه
Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد
P= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را 5/0 درنظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
d= مقدار اشتباه مجاز که در این تحقیق 1/0 در نظر گرفته می شود
روش نمونه‌گيري‌، روش حذفي است‌.

1-8 قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق از لحاظ زماني و موضوعي به شرح زير است:
الفقلمرو موضوعي :
در اين تحقيق به بررسی مطالعه تاثیر رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع مي پردازيم

ب- قلمرو زماني
با توجه به اهداف تحقیق، دوره زمانی تحقیق 1393 تعيين شده است

1-9 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
روش تحقیق در پژوهش حاضر روش توصیفی بوده و از نظر نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد.
با توجه به این که هدف از این تحقیق بررسی چگونگی تاثیر گذاری متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته می باشد، لذا مناسب ترین روش برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها، رگرسیون خطی ساده برای آزمون فرضیه ها خواهد بود. بعد از جمع آوری اطلاعات شده از نرم افزار Spss جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

1-10 ساختار کلی تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق بیان شده است. در فصل دوم ادبیات تحقیق ارائه شده است و در این بخش پایه های نظری و مطالعات تجربی معرفی می شوند. در فصل سوم روش تحقیق مورد ارزیابی قرار می گیرند. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها انجام خواهد شد و در نهایت در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها ارائه می شود.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
امروزه، شرایط اقتصادی و بازرگانی ضرورت وجود یک طرح بهینه سازی در مصرف منابع مختلف انرژی را هشدار می دهد. در این میان با توجه به اینکه صنعت آجر یکی از صنایع بزرگ و به شدت انرژی بر کشور است و در واقع یکی از معیار های صنعتی شدن هر کشور وابسته به پیشرفت و توسعه  صنعت است، توجه خاص به این صنعت و بهبود و توسعه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است . با توجه به مصرف روز افزون انرژی در این صنعت و هچنین نبود استانداردهای مصرف انرژی و قوانین و مقرارت مدون جامع در این زمینه، اجرای پروژه های مختلف تدوین معیار مصرف انرژی و همچنین بهینه سازی مصرف انرژی در این صنعت را امری ضروری می نماید.ارتقاء سطح جایگاه استراتژیک ایران در دیپلماسی انرژی در محیط بین الملل، مشکلات انرژی های کنونی برای محیط زیست و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای، محدودیت استفاده از منابع سوخت های فسیلی و صیانت از آن، تنوع در منابع انرژی، فرصت کسب و کار جدید، ایجاد شغل، توان بالای منابع تجدیدپذیر در کشور و کمک به پدافند غیرعامل به عنوان ضرورت های توسعه کاربرد انرژی های تجدید پذیر در کشور است

2-2 انرژی و وضعیت آن
تولید در ایران بر پایه انرژی ارزان (تقریباً رایگان) بنیان‏گذاری شده است. به همین جهت بهره‏وری انرژی بسیار پایین (تقریباً یک سوم بهره‏وری انرژی در جهان و یک ششم بهره‏وری انرژی در اروپا) است. ما اکنون از ماشین‏آلات تولیدی‏ای استفاده می‏کنیم که ده‏ها سال از عمر مفید آنها طی شده و فرسوده شمرده می‏شوند و یا در کشور‏های صنعتی عمر مفید خود را گذرانده و از رده خارج، هستند اما به کشور ما انتقال یافته و مورد استفاده قرار می‏گیرند. ماشین‏آلات پیش‌گفته از فناوری قدیمی استفاده کرده و انرژی بسیار مصرف می‏کنند در حالی که اکنون ماشین‏آلات با فناوری‏های نو و مصرف کم انرژی در اقتصادهای رو به رشد باعث تولید بیشتر با هزینه کمتر شده‏اند، برای مثال، در صنعت حمل‌ونقل، کاروان حمل‌ونقل ما به‌طور عمده فرسوده شده کامیون‏هایی با حدود چهل سال کار در هر صد کیلومتر حدود شصت لیتر گازوئیل مصرف می‏کنند. این در حالی است که کامیون‏های با مصرف بیست لیتر و کمتر می‏توانند این مسافت را طی کنند. در تولید برق به‌طور عمده از گاز استفاده می‏کنیم چون ارزان است و به سمت تولید برق از انرژی خورشیدی، باد و گرمایی زمینی نرفتیم زیرا با وجود گاز ارزان برای استفاده از انرژی‏های دیگر ضرورتی پدید نیامده است. در بسیاری از موارد دیگر نیز این مسئله صدق می‏کند.اتکای کشور به مصرف انرژی حاصل از نفت و گاز که تجدید ناپذیر هستند در آینده‏ای نه چندان دور ما را با خطر بن‏بست روبه‌رو خواهد کرد. از سویی چاه‏های نفت ما نیمه دوم عمر خود را طی می‏کند و برای حفظ قدرت تولید نیاز به سرمایه‏گذاری سنگین صد تا صد و پنجاه میلیارد دلار دارد. از سوی دیگر نرخ رشد مصرف هشت‏صدم سالانه‏، ما را با وضعیتی روبه‌رو خواهد کرد که تمام تولید نفت خود را در داخل به فراورده تبدیل کرده و مصرف کنیم و امکان صادرات نفت خام یا فراورده‏های آن برای ما ممکن نخواهد بود بلکه پس از آن نقطه واردکننده محض حامل‏های انرژی خواهیم بود. ضرورت مدیریت مصرف انرژی، ما را به سوی اصلاح قیمت‏های نسبی حامل‏های انرژی سوق می‏دهد تا از این راه مصرف‏کنندگان و تولید‏کنندگان را به مصرف کمتر تشویق کنیم.
2-3 وضعیت انرژی فسیلی ایران
برای ورود به بررسی پتانسیل ها و شرایط توسعه انرژی ایران، جدول زیر که حاوی اطلاعاتی برای درک وضعیت امروز انرژی و اقتصاد کشور است ارائه می گردد.
جدول2-1: اطلاعات آماری اقتصادی و ذخایر و میزان تولید انرژی ایران در سال 2014
جمعیت
76.29 میلیون نفر
میزان تولید نفت
4056 هزار بشکه در روز
GDP به ازای هر نفر
4837 دلار
میزان تولید گاز طبیعی
116.3 میلیارد متر مکعب
ارزش صادرات
108.47 میلیارد دلار
میزان صادرات نفت خام
2438 هزار بشکه در روز
ارزش واردات
67.25 میلیارد دلار
میزان صادرات گاز طبیعی
4.25 میلیارد متر مکعب
ارزش صادرات نفتی
88.92 میلیارد دلار
میزان صادرات محصولات نفتی
274.9 هزار بشکه در روز
میزان ذخایر اثبات شده نفت
137.62 میلیارد بشکه
میزان تولید محصولات پتروشیمی
1587.0 هزار بشکه در روز
میزان ذخایر اثبات شده گاز
29610 میلیارد متر مکعب
میزان مصرف محصولات پتروشیمی
1776.1 هزار بشکه در روز
منبع: خواجه پور، حسین، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی،چشم انداز انرژی ایران،دانشگاه صنعتی شریف، زمستان 13921
بر اساس آمارهای موسسه مطالعات بین المللی انرژی، كشور جمهوري اسلامي ايران به ترتيب با در اختيار داشتن 9/10 و 2/18 درصد از ذخاير نفت جهان و خاورميانه و قرار گرفتن در منطقه اي نفت خيز جايگاه ارزنده اي در جهان دارد كه پس از عربستان در سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) از نظر ذخاير و توليد در رده دوم قرار دارد.2 همچنین ایران با در اختيار داشتن 29 تريليون مترمكعب ذخاير گازي بعد از كشور روسيه در رده دوم جهاني قرار دارد و در خاورميانه همچنان در رتبه اول جاي گرفته است.3 اگر میزان ذخایر گاز را به معادل بشکه نفت تبدیل کنیم، ایران رتبه اول را در مجموع ذخایر نفت و گاز منطقه خاورمیانه خواهد داشت.4 البته با وجود داشتن ذخایر فراوان نفت و گاز در مرحله تولید هنوز ایران به جایگاه واقعی خود نرسیده است. نکته مثبتی که می توان برای کم بودن میزان تولید نفت ایران، بر شمرد اين است که تولید کم ایران در مقایسه با میزان منابع نفتی آن نشان دهنده قدرت آتي ايران در توليد نفت است. با توليد معادل سال 2007 خود مي تواند تا 87 سال ديگر توليد خود را ادامه دهد در حالی که رقبای نفتی ایران عمر تولید کمتری خواهند داشت. قدرت توليد آمريکا (با 12 سال)، روسيه (با 22 سال)

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، نفت و گاز، روش تحقیق، رهبری استراتژیک Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نفت و گاز، گاز طبیعی، تولید نفت، خلیج فارس