دانلود پایان نامه ارشد با موضوع محدودیت ها، دستور زبان، زبان فرانسه، گروه اسمی

دانلود پایان نامه ارشد

2002: 169)، نمونه ای را ذکر می کند که در آن تکواژ وابسته ی فارسی به صفت سوئدی وصل شده است.
– Ma duktig-tar-im
زرنگ

3-5- رهیافت های اصل مبنا با مکانیسم های خاص
کاستی های محدودیت های سطح رو ساختی سنکاف و پاپلاک موجب شد محققین دیگر محدودیت- هایی را ارائه کنند که اصولی تر است. به تعبیری، در این مدل ها، رمزگردانی فرایندی اضافی در نظر گرفته- می شد که به قواعد خاصی ورای دو دستور هر یک از زبان های گویشور دوزبانه نیاز دارد. ولی این قواعد متأثر از اصول جهانی دستور هستند. در این راستا، چندین مدل دیگر برای رمزگردانی ارائه شد. از جمله، مدل همگرایی ساخت سازه322 ی وولفورد (1983)، مدل محدودیت های زیرمقوله ای323 بنتاهیلا و دیویس (1983)، مدل محدودیت اقلام طبقه ی بسته ی324 جوشی ( 1985)، مدل محدودیت حاکمیتی325 دی سیولو و همکاران ( 1986) و مدل محدودیت هسته ی نقشی326 بلازی و همکاران ( 1994).

3-5-1- مدل همگرایی ساخت سازه ی وولفورد
در مدل وولفورد (519:1983)، این بحث مطرح است که آیا هر یک از دستورهای دو زبان برای تولید جملات آمیخته با هم همکاری دارند. او به وجود دستور مستقل327 برای رمزگردانی که توسط سنکاف و پاپلاک مطرح شد قائل نیست. در این مدل، قواعد واژه سازی328 و واژگان دو زبان از هم مجزا در نظر گرفته می شوند که نمی توانند با هم تعامل329 داشته باشند. در طول رمزگردانی، دو دستور به گونه ای عمل می کنند که همانند گفتار تک زبانه330 است (522:1983). بنابراین، اگر چه حذف ضمیر331 فاعلی در اسپانیایی قابل قبول است، اما حذف ضمیر در انگلیسی مجاز نیست. در مدل وولفورد نیز همانند محدودیت تکواژ آزاد سنکاف و پاپلاک، آمیختگی صرفی332 واژه های دو زبان مثلاً انگلیسی- فرانسوی همچون *savoir-ing ممنوع است.
واژگان333 در گره های نهایی334 ساخت سازه ها، مربوط به زبانی است که دستور آن زبان، ساخت سازه ی آن جمله را تولید کرده باشد. به عبارتی اگر ساخت سازه ای بر اساس دستور زبان فرانسه شکل گرفته باشد، در این صورت در گره های نهایی تنها از واژگان زبان فرانسه استفاده می شود. پس موقعی رمزگردانی شکل می گیرد که ساخت سازه ها در هر دو زبان یکسان باشند و واژگان هر دو زبان از طریق قواعد ساخت سازه- ای مشترک بتوانند به گره های پایانی دستیابی یکسان داشته باشند (524:1983). برای مثال، چه در انگلیسی و چه در فرانسه، حرف تعریف335 قبل از اسم واقع می شوند(NP Det N’ ). بنابراين، می توان در ساخت سازه ی حرف تعریف- اسم، رمزگردانی صورت داد. از طرفی، تنها در اسپانیایی صفت بعد از اسم قرار می- گیرد. براین اساس، در زیر، نمونه ی اول درست و نمونه های دوم، سوم و چهارم نادرست است.

el hombre Viejo
the man old
*El man viejo
*el hombre old
*el old hombre

به نظر ماهوتیان (519:2006)، انتقاد اصلی بر مدل وولفورد، ناتوانی این مدل در توصیف گردش هایی است که در زبانهایی با ساختارهای دستوری متفاوت صورت می گیرد. رهیافت وولفورد به استثناء پیش بینی گردش اسم- صفت، به خوبی می تواند گردش انگلیسی-اسپانیایی را تبیین کند. اما همانند محدودیت قرینه در مدل سنکاف و پاپلاک، هنگام بررسی زبان هایی که ترتیب واژه ی متفاوتی دارند، از جمله فارسی- انگلیسی، هندی- انگلیسی، عربی – فرانسه، تأکید آن روی نظم سازه ها بسیار سخت گیرانه است.

3-5-2- محدودیت های زیر مقوله ای بنتاهیلا و دیویس
بررسی رمزگردانی درون جمله ای بین عربی مراکشی و فرانسه باعث شد بنتاهیلا و دیویس (1983) به این نتیجه برسند که هیچ محدودیت روساختی در گردش ها وجود ندارد و لااقل در عربی– فرانسه “تنها” محدودیت، محدودیت های زیر مقوله ای زبان خاص است. به این ترتیب، با وجود اینکه ساختار دو زبان ناهمسان است (عربی مراکش (VSO) و فرانسه (SVO) می باشد)، اما می توان در VP گردش انجام داد. هرچند آنها به طور صریح به این نکته اشاره ندارند، اما به نظر می رسد منظور آنها از محدودیت های زیرمقوله ای، با رابطه ی خواهری336 برابر باشد.337 بدین ترتیب “چون در عربی تمامی صفات به صورت پس اسمی زیرمقوله سازی می شوند، گردش زیر که صفت عربی بعد از اسم فرانسوی قرار گرفته ممکن است” (لطف آبادی ،2002: 40) .
Un professeur ?aDim
a professor excellent

در نمونه ی زیر، چون صفت عربی که زیر مقوله ی آن پس اسمی است ولی قبل از اسم فرانسوی واقع شده است، گردش بلوکه می شود.
*Un ?aDim professeur

3-5-3- محدودیت های جوشی
در مدل جوشی (1985)، دستور دو زبان از هم مجزا هستند. هیچ ادغامی338 در قواعد ساخت سازه ای یا واژگان دو زبان متصور نمی شود. نظامی که جوشی معرفی می کند شامل زبان ماتریکس339 (Lm) ، دستور زبان ماتریکس (Gm)، زبان درونه شده340 (Le) و دستور زبان درونه شده (Ge) است. او بین طبقات دستوری دو زبان، Gm و Ge تطابقاتی را فرض می کند. به این صورت که ساختار Npm با ساختار NPe در زبان دیگر تطابق دارد. جملات آمیخته ای که در نتیجه ی آمیختگی Lm و Le به وجود می آیند Lx نام دارد.

جوشی در گردش ها چند محدودیت را اعمال می کند:
3-5-3-1- محدودیت نامتقارن341 : گردش تنها در یک جهت صورت می گیرد؛ از زبان ماتریکس به زبان درونه. یعنی فقط از Lm به Le. در واقع به تعبير مك سوان (56:1997)در مدل جوشی، یک ساختار نظارتی342 گردش از زبان ماتریکس به زبان درونه را مجاز می داند ولی نه در جهت عکس. بنابراین در این نظام، گردش ها نامتقارن هستند.
3-5-3-2- محدودیت اقلام طبقه ی بسته: این محدودیت مانع از گردش اقلام طبقه ی بسته ی دستوری از جمله معرف ها، کمی نماها343، حروف اضافه344، ملکیت345 و کمکی ها می شود. به تعبیری، همه ی اقلام طبقه ی بسته ی دستوری باید به زبان ماتریکس باشند. جوشی ( 194:1985)، نمونه های زیر را از ماراثی346/ انگلیسی می آورد. فرض بر این است که ماراثی زبان ماتریکس و انگلیسی زبان درونه شده است :

-Kahi khurcya Detm Nm
Some chairs
-Some chairs Dete Ne
– kahi chairs Detm Ne
– * some khurcya *Dete Nm

بر اين اساس، اگر انگلیسی زبان ماتریکس و ماراثی زبان درونه بود، نمونه ی kahi chairs قابل قبول نبود.
به نظر ماهوتیان ( 2006: 520 و25:1993 ) در این مدل چند اشکال وجود دارد :
1- اعتبار محدودیت متقارن زیر سوال است. [ چرا که تعیین دقیق زبان ماتریکس و زبان درونه مورد بحث است]. اما جوشی اشاره می کند که مشارکین گفتگو معمولاً در این باره که کدام زبان ماتریکس است با هم توافق دارند ( جوشی193:1985). البته مویسکن347(2000) برای تعیین زبان ماتریکس راههای زیر را پیشنهاد
می کند: در نظرگرفتن اولین واژه یا اولین سری واژه در جمله، در نظر گرفتن کل گفتمان، شمارش تکواژها، فعل اصلی که هسته ی معنایی جمله است و سر انجام از لحاظ روانشناسی زبان، زبانی که در زمان مکالمه بیشتر فعال است.
2- نمونه ی زیر نیز محدودیت نوع دوم را نقض می کند.

Anyway, I figured ke if I worked hard enough, I would be finished by summer.
—————– that ——————————————————–
(ماهوتیان 1993)

3-5-4- محدودیت حاکمیت دی سیو لو و همکاران
در مدل دی سیو لو و همکاران که تحت عنوان مدل محدودیت حاکمیت ( 1986) معرفی شد، در واقع تلاش شد اصولی را برای گردش بین زبان هایی که از لحاظ قواعد ساخت سازه با هم یکسانی ندارند تبیین نمایند. آنها از داده های مربوط به تماس زبان ها برای حمایت از نظریه ی حاکمیت استفاده نمودند. در این مدل، وقتی در سطح ر- ساخت348 بین دو عنصر زبانی رابطه ی حاکمیت وجود داشته باشد، نباید گردش انجام شود. بر اساس این مدل، عناصری که با هم رابطه ی حاکمیتی دارند باید از یک زبان باشند. حاکمیت از دیدگاه چامسکی یعنی نزدیکترین رابطه ی تسلط سازه ای بلا فصل349. دبیر مقدم (447:1383) یادآور می شود که در حاکمیت علاوه بر رابطه ی حاکمیت دو شرط دیگر نیز ضروری است: نخست اینکه تنها هسته ها می توانند حاکم باشند و دوم اینکه فقط جایگاه گروه اسمی و گروه حرف اضافه ای است که حاکمیت پذیر است. نمایه350 ی زبان q است. اگر x بر y حاکمیت دارد: yq…… xq….. . نمایه ی زبانی در فرافکنی بیشینه351 تا بالاترین عنصر واژگانی تعیین می شود. بر این اساس، اولین عنصر در سازه، نمایه ی زبانی کل سازه را تعیین می کند. حاکمیت از طریق تسلط سازه ای بلا فصل تعریف می شود. برای مثال، در نمودار درختی زیر در عبارت حرف اضافه ای ” to school ” حرف اضافه و متمم آن هر دو نمایه ی q دارند و باید از یک زبان مشترک باشند. اما در عبارت to the school حرف تعریف the درDP ( the school)بالاترین عنصر واژگانی است. بنابراین نمایه ی زبانی را تعیین می کند. to وthe باید از یک زبان باشند. school می تواند از همان زبان یا از زبان دیگر باشد.

PP
Pq Dpq

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع محدودیت ها، ساختار اجتماعی، سلسله مراتبی، سلسله مراتب Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ابراز وجود، انحراف معیار، تحلیل واریانس، آموزش مهارت