دانلود پایان نامه ارشد با موضوع متغیر مستقل، گروه کنترل، پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد

نیاز موفقیت تحصیلی و مدرسه است، در زندگی روزمره نیز از مهارت های اساسی و مورد نیاز به حساب می آید. چرا که در دنیای با سواد امروز، فردی که در مهارت های پایه خواندن و نوشتن مشکل داشته باشد، در وضع نامطلوبی قرار می گیرد. شناخت علایم و تشخیص به موقع این اختلال و متعاقب آن مداخله های ترمیمی سبب می شود تا پی آمدهای نامطلوب ثانویه آن به حداقل کاهش یابد.تحقیقات گسترده ای در مورد کارایی واثربخشی روش های مختلف طراحي به طور مستمر در حال انجام است،به طوری که هدف این تحقیقات ارائه روش هایی است تا بتواند با در گیر ساختن دانش آموزان در یادگیری و فعال نگه داشتن آنها در طول فرایند یاددهی ویادگیری، این مهم را به نحو مطلوب به انجام برساند.
با نگاهی اجمالی به تحقیقات انجام شده با موضوع مورد نظر در ایران و خارج از کشور (پیشینه) متوجه می شویم که، محققان مذکور به تأثیر و مقایسه روش های طراحي آموزشي با روش های تدریسی سنتی از منظر تأثیر کلی بر نارسانويسي و اختلالات يادگيري پرداخته شده، كه نتايج اكثر آنها نمايانگر اثر مثبت طراحي هاي آموزشي در عملكرد و پيشرفت دانش آموزان مي باشد در حالیکه، پژوهش حاضر موضوع را از جنبه ديگر مورد بررسی قرار داده، به این شکل که، اختلالات يادگيري را به شکل جزیی در حيطه نارسانويسيمورد توجه قرار داده و نتایج را مورد تحلیل و تفسیر كرده است. از آنجايي كه نوشتار از معيارهاي اساسي در بازدهي عملكرد افراد محسوب مي گردد، داشتن طرحي آموزشي در اين زمينه كمك قابل توجهي به كاهش اين اختلالات مي نمايد.

فصل سوم
روش شناسي تحقيق

1-3- مقدمه:
در اين فصل ابتدا روش تحقيق ،جامعه آماري، نمونه آماري پژوهش و انتخاب آزمودني ها شرح داده شده است.سپس درمورد ابزار گردآوري داده هاو همچنين روايي و پايايي اين ابزار ها توضيحاتي ارائه مي شود. در پايان روش اجراي پژوهش و روش هاي آماري براي تجزيه تحليل داده ها ارائه مي شود.
2-3- روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات بین گروهی طرح های نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. این طرح تحقیقی از دو گروه آزمودنی تشکیل شده است که هر دو گروه دو بار مورد اندازه گیری قرار می گیرند. اندازه گیری اول با اجرای یک پیش آزمون و اندازه گیری دوم با یک پس آزمون بر روی هردو گروه آزمایش و کنترل صورت می گیرد در این تحقیق نیمی از آزمودنی ها در گروه کنترل و نیمی دیگر در گروه تجربی جایگزین می شود. در این روش یکی از دو گروه در معرض متغیر مورد آزمایش (طراحي آموزشي مبتني بر روش واكت ) قرار می گیرد که آن را گروه آزمایش می نامند. گروه دیگر در معرض متغیر مستقل واقع نمی شوند و برنامه ی همیشگی و قبلی خود را ادامه می دهد؛ به این گروه، گروه کنترل می گویند.
به طور خلاصه در این طرح نکته های زیر به چشم می خورد:
دو گروه وجود دارد.
هر دو گروه در یک زمان پیش از اجرای متغیر مستقل مورد اندازه گیری قرار می گیرند.
هر دو گروه در یک زمان پس از اجرای متغیر مستقل مجدداً اندازه گیری می شوند.
آزمودنی ها به صورت تصادفی در داخل گروه جایگزین شده اند.
گروه اول در معرض متغیر مستقل قرار می گیرد ولی این متغیر برای گروه دوم اجرانمی شود ( دلاور، 1387).
دیاگرام طرح مورد بحث چنین است:
گروهها
انتخاب تصادفی
پیش آزمون
متغیر مستقل
پس آزمون
گروه آزمایش
R
O1
X
O2
گروه کنترل
R
O1
___________
O2
اقتباس از (علی دلاور، 1387 )
3-3- طرح تحقيق:
به دلیل کنترل متغیرهای مزاحم و کسب نتیجه صحیح در شرایط مطلوب، قبل از اجرای برنامه، برنامه ریزی و پیش بینی های لازم از جهت برآورد امکانات و تجهیزات، زمان ارائه، آماده نمودن آزمودنی ها، پس آزمون و پیش آزمون، محاسبه روایی و پایایی آزمون ها، هماهنگی با سایر کادر محل برگزاری آزمایش، تدارک زمان های لازم به جهت اجرای روش و انجام آزمون های هوشی به عمل آمده و سایر عوامل پیش بینی نشده ای که موجب تداخل امور می شود، شناخته شده از جمله عوامل مزاحم و احتمالی، غیبت دانش آموزان در روزهای اجرای آزمایش و یا زمان اجرای آزمون ها و تست ها بود. زمان اجرای برنامه آزمایش با کادر محل هماهنگ گردید و از دانش آموزان درخواست شد که در زمان های مذکور حضور داشته باشند.
جامعه آماری شامل تمام دانش آموزانی بوده که در پایه دوم ابتدایی تحصیل نموده بودند و بر اساس معیارهای موجود دانش آموزانی دارای ناتوانی نوشتن شناخته شدندکه تمام شرایط زیر را دارا بودند:
الف. بهره هوشی طبیعی (85 به بالا)مطابق آزمون استاندارد هوش وکسلر.
ج. مشکل تحصیلی دانش آموز، در دروسی که با مهارت نوشتن سروکار دارند توسط والدین و معلمان قابل شناسایی باشد.
شناسایی اولیه دانش آموزان دارای مشکلات املایی در مدارس ابتدایی پسرانه شهر سنندج به صورت زیر انجام شد:
1- دانش آموزان دارای ناتوانی های نوشتن  با توجه به ارزیابی دست خط آن ها شناسایی شدند.
2- از دانش آموزان شناسایی شده، جهت همسان سازي فرم تجدید نظر شده ی مقیاس هوشی وکسلرکودکان به عمل آمد (شهيم، 1373).
3- با در نظر گرفتن این امر که بررسی کودک به تنهایی نمی تواند کافی باشد و این احتمال که ممکن است مشکل یادگیری کودک ، پاسخی به نظام آموزشی و یا محیط خانوادگی و یا ناشی از مسائل هیجانی و عاطفی باشد و به منظور همتاسازی دوگروه و کنترل متغیر های مزاحم، پرسشنامه بالینی آقای دکتر تبریزی توسط والدین دانش آموزان دارای مشکل املا تکمیل شد، تا اطمينان حاصل گردد که دانش آموزان مشکل جسمانی خاصی ندارند.
سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفي تعداد 40 نفر از دانش آموزان جامعه به عنوان نمونه آماري بصورت تصادفی انتخاب شدند. محقق پس از انتخاب طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل 20 نفر از دانش آموزان نمونه را بصورت تصادفی در گروه آزمایش و 20 نفر دیگر را در گروه کنترل قرار داده و قبل از اجرای برنامه آموزشی تمام دانش آموزان را در یک زمان مورد آزمون قرار داد. به عبارت دیگر برای دانش آموزان در هر دو گروه، پیش آزمون در یک شرایط مکانی و زمانی اجرا شد، سپس گروه آزمایش در معرض  متغیر مستقل که طراحی آموزشی به روش نظامدار واکت می باشد و بر اساس  کلمات کتاب فارسی پایه دوم ابتدایی طراحی شده بود به مدت 12 جلسه آموزشی قرارگرفتند. این طراحی آموزشی محقق ساخته است و تمرین های این طراحی براساس اصول یکی از معروف ترین نظریه‌های روانشناسی یادگیری یعنی نظریه ی پردازش اطلاعات است. طبق نظریه پردازش اطلاعات، موضوعات درسی و غیر درسی ابتدا از طریق کانال‌های حسی یعنی بینایی، شنوایی، لامسه و… وارد حافظه کوتاه مدت می‌شود. در حافظه‌ی کوتاه مدت که محل دستکاری و پردازش موضوعات درسی و غیردرسی است، موضوعات بر اساس اطلاعات و تجربه های قبلی، تفسیر و معنا شده و سپس به حافظه ی بلند مدت منتقل، تا در جای مناسبی نگهداری شود. اما گروه کنترل در معرض متغیر مستقل قرار نگرفته و به روش معمول (سخنراني) در مدارس آموزش داده شدند. پس از اجرای برنامه مورد نظر هر دو گروه مجدداََ توسط آزمون محقق ساخته سنجش دست خط مورد ارزيابي قرار گرفتند. یعنی اینکه پس آزمون برای هر دو گروه در شرایط یکسان اجرا شد.
چون تمام دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شده بودند، بنابراین متغیر متشبه کننده ناشی از نحوه انتخاب آزمودنی ها نمی تواند تأثیری در یافته های تحقیق داشته باشد. به همین ترتیب، چون تعداد آزمودنی ها برابر و ویژگی های آن ها مشابه بودند، متغیر هایی نظیر رشد وپختگی روانی و جسمانی و رخدادهای هم زمان با اجرای تحقیق، در هر دو گروه تأثیر خواهند داشت و در نتیجه نمی توانند بر یافته های پژوهش اثر بگذارند. برای جلوگیری از تأثیر وجود دو روش تدریس بر نتایج تحقیق محقق خود شخصاََ کار آزمایش دو گروه را به عهده گرفته بود.
4-3- جامعه آماری:
جامعه عبارتست از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. و معمولاَ در هر پژوهشی جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است به مطالعه صفت های متغیر واحدهای آن بپردازد (فرشادفر، 1379).
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش عبارتست از کلیه دانش آموزان پسر دارای ناتوانی های نوشتن در مقطع دوم ابتدایی در سال تحصیلی91-1390 شهرستان سنندج که مشغول تحصیل بودند و شامل 138 نفرمی باشند.
5-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری:
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده که به عنوان نماینده آن جامعه است(دلاور،1387). در معنای متداول نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد.
برای تعیین حجم نمونه در این تحقیق با توجه به شبه آزمایشی بودن و محدودیت زمانی و مالی پژوهشگر، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و حجم نمونه 40  نفر با روش  نمونه گیری تصادفی از جامعه مورد نظر انتخاب شده، به این معنی که هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه را داشتند. منظور از مستقل بودن نیز این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکلی در انتخاب سایر اعضاء تأثیری نداشته باشد، سپس‌40 نفر نمونه آماري نيز به روش تصادفي در دو گروه 20 نفري به عنوان گروه آزمايش و گروه كنترل قرار گرفتند و گروه ها به وسيله مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان همسان سازي شدند.
6-3-متغیرهای مورد مطالعه :
6-3-1-متغیر مستقل:
این متغیر درون داد و به وسیله پژوهشگر دستکاری می شود تا تأثیر آن با متغیر های دیگر معین شود (دلاور،1388، ص 59). در این پژوهش متغیر مستقل عبارت از روش تدریس نظامدار واکت که به صورت طراحی آموزشی می باشد.
6-3-2-متغیر وابسته:
این متغیر پاسخ و برون داد، یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است(دلاور،1388، ص59). لذا متغیر وابسته در این پژوهش اختلال نوشتن می باشد.
6-3-3-متغیر کنترل:
الف) هوشبهر
ب) وضعیت جسمانی و سلامت روانی
ج) جنسیت
د) پایه تحصیلی
5-4-4-متغیر مزاحم:
الف) راهنمایی معلم
ب) علاقه و انگیزش قبلی فراگیران
ج) عاطفه منفی نسبت به موضوع
7-3-ابزار هاي گردآوري داده ها:
در اين تحقيق از پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش دست خط جهت گردآوري داده ها استفاده شد. پرسشنامه مذكور حاوي 30 گويه مي باشد كه چهار طيف اختلالات نوشتاري را شامل مي شود و به ترتيب اختلالات کنترل حرکتی ( گويه 1 تا 9)، اختلالات ادراك بصري ( گويه 10 تا 17)، اختلالات حافظه بصري (18 تا 23)، اختلالات چپ دستي (گويه 24 تا 30) را در بر مي گيرد.
8-3- روایی و پایایی ابزار پژوهش
8-3-1-روایی ابزار پژوهش:
روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات استادان محترم راهنما و مشاور و همچنين از نظر 3 تن ازصاحبنظران و کارشناسان پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان سنندج كه دارای مدرک کارشناسی ارشد امورتربیتی بودند مورد تأييد قرار گرفت.
از لحاظ روایی صوری از نظر دو تن از کارشناسان ارشد زبان و ادبیات فارسی کمک گرفته شد که پس از آن چند مورد از سؤالات تغییر یافت و هم چنین نحوه قرار گرفتن سؤالات در پرسش نامه نیز مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی در آنها انجام گرفت.
8-3-2-پایایی ابزار تحقيق:
به منظور بررسی میزان پایایی پرسشنامه، داده های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با (83/0) بود.
دراستفاده از ابزار آلفای کرونباخ، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمره های هر زیر مجموعه، سؤالات پرسشنامه و واریانس کل محاسبه گردیده سپس با استفاده از فرمول زیر ونرم افزارSPSS مقدارضریب آلفا مشخص گردیده است.
9-3-الگوی پيشنهادي طراحي آموزشی بر اساس روش نظامدار واكت:
الگوي پيشنهادي در شش مرحله بر اساس مراحل يادگيري روش واكت طراحي گرديده است. در الگوي پيشنهادي ابتدا به بحث درباره تعيين هدف یادگیری برای ساخت حروف خوانا با نظر کودک پرداخته م

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر، آموزش مهارت، اختلال دیکته Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع الگوي، واكت، يادگيري