دانلود پایان نامه ارشد با موضوع لیپوپروتئین، مواد معدنی، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

است(Christensen، 1983).
كوپرمن و لوپز در سال 1984 گزارش نمودند كه ريبوفلاوين در متابوليسم چربي‌ها دخالت دارد و فلاوپروتئين FAD در اكسيداسيون اسيدهاي چرب نقش مهمي را برعهده دارد(Christensen، 1983 و افشار، 1386).
غدد مخاطي از طريق پاسخ موكوسي كاركرد مهمي را در نخستين خط دفاع بيولوژيك بر عهده دارد. براي حفظ يكپارچگي غشاء مخاط وجود ريبوفلاوين ضروري است. ريبوفلاوين براي حفاظت از غشاء ميلين اعصاب محيطي موجب حفظ يكپارچگي رشته‌هاي عصبي مي‌گردد(افشار، 1386). در جوجه‌ها فلج پنجه پيچيده يك نشانه عصبي ناشي از كمبود 2B محسوب مي‌شود. در اين بيماري غلاف ميلين اعصاب سياتيك تغيير شكل داده و موجب برگشت پنجه‌ها به طرف داخل مي‌شود ( پوررضا ، 1387 ).

2-1-6-1- 7- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B3 (ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ)
نياسين نام عمومي اسيد نيكوتينيك و نيكوتين آميد است. در شكل طبيعي هر دو اين مواد خواص مساوي نياسين را دارا مي‌باشند. NAD و NADP در سنتز اسيدهاي چرب، پروتئين و DNA نيز نقش دارند. براي انجام بسياري از واكنش‌ها، ويتامين‌هاي ديگري از جمله ويتامين نياسين، اسيد پنتوتنيك و بيوتين ضروري است( پوررضا ، 1387).
نياسين جزئي از دو كوانزيم مهم انتقال دهنده هيدروژن در بدن بوده و اين مهم‌ترين نقش نياسين در اعمال حياتي بدن حيوانات مي‌باشد. اين دو كوانزيم در آزادسازي انرژي از كربوهيدرات‌ها، چربي‌ها و پروتئين‌ها دخالت دارند. در جوجه‌هاي جوان، تورم زانو، پرانتزي شدن پاها، درماتيت سر و پا و رشد ناكافي پرها ممكن است در موارد حاد و طولاني كمبود اسيد نيكوتينيك مشاهده شود(هاشمی، 1370 و افشار، 1386 ).

2-1-6-1- 8- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B5 (ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ)
كاركردهاي متابوليك اصلي اسيد پانتوتنيك عبارتند از: ساخت اسيدهاي چرب، كلسترول و استرول. هم چنين در چرخه اسيد سيتريك و بهره‌برداري از مواد در متابوليسم انرژي نيز دخيل مي‌باشد. وجود اين ماده جهت ساخت پادتن، استيله نمودن كولين براي انتقال جريان عصبي و هم چنين فعاليت غده فوق كليوي ضروري است(افشار، 1386).
اسيد پانتوتنيك جزء تركيبي كوانزيم A است كه مسئول انتقال بنيان استيل است به اين علت در تبديل مواد مغذي به يكديگر نقش عمده‌اي ايفا مي‌كند و براي اكسيداسيون اين تركيبات ضروري است. كمبود اين ويتامين با كاهش رشد و تغيير وضع ظاهري پرها مشخص مي‌گردد. هم چنين ضايعات پوسته‌دار در اطراف دهان و چشم و مقعد ظاهر مي‌شود. در شرايط حاد بيماري جوجه‌ها روي پاها مي‌نشينند. كاهش تحمل در برابر استرس به علت كاهش ساخت هورمون استروئيد در غدد فوق كليوي نيز يكي ديگر از تظاهرات بيماري است(هاشمی، 1370 و افشار، 1386).

2-1-6-1- 9- پيريدوكسين (ويتامين 6B)
در عمل وجود پيريدوكسين براي كاركردهاي متابوليسم اسيدهاي آمينه، متابوليسيم اسيدهاي چرب، تسهيل انتقال برخي از اسيدهاي آمينه از طريق غشاء سلولي،اتصال آهن در هموگلوبين، تبديل تريپتوفان به نياسين زير ضروري است. دريسكل در سال 1984 نشان داد كه ويتامين پيريدوكسين در ساخت آنتي‌بادي‌ها نقش دارد. به طوري كه كمبود ويتامين پيريدوكسين منجر به محدوديت در سنتز گلبولين‌هاي حامل آنتي‌بادي‌ها در بدن مي‌شود( پوررضا، 1387 و افشار، 1386 ).
از میان ویتامین های گروه B ، نقش ویتامین B6 در سیستم ایمنی به طور گسترده مطالعه شده است. ویتانین B6 در توسعه و حفظ بافتهای لنفوئیدی موثر است. کمبود این ویتامین پاسخ آنتی بادی را نسبت به آنتی ژن گلبول های قرمز گوسفندی و تولید ایمنوگلوبین های IgG وIgM کاهش می دهد. در شرایط استرس گرمایی، افزودن ویتامین B6 اثرات مثبتی را بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی دارد. ویتامین B6 که در متابولسیم پروتئین و رشد سلولی نقش دارد، برای سیستم ایمنی مهم است. ویتامین B6 به نگهداری ارگا ن های لنفوئیدی شامل تیموس، طحال و گره های لنفاوی که سلول های سفید خون را می سازند، نقش دارد. مطالعات با حیوانات نشان می دهد که کمبود در ویتامین B6 حفاظت آنتی بادی را کاهش داده و سیستم ایمنی را سرکوب می کند.فولیک اسید در بیش از 100 واکنش انزیمی شامل متابولیسم پروتئین، بیوسنتز کارنیتین، بالانس سدیم- پتاسیم و نیز تسهیل آزاد شدن گلیکوژن از کبد و ماهیچه های اسکلتی برای تامین انرژی نقش دارد(Kannan و Jain، 2004 ).گزارش شده که استفاده از فولیک اسید تحت شرایط استرس گرمایی سبب بهبود افزایش وزن می شود که دلیل بهبود افزایش وزن به دلیل اثر تنظیمی این ویتامین در متابولیسم انرژی می باشد(Dayanandan و همکاران، 2001).

2-1-6-1- 10- وﯾﺘﺎﻣﯿﻦB12 (ﮐﻮﺑﺎﻻﻣﯿﻦ)
این ویتامین در متابولیسم اسیدچرب و ساخت پروتئینها از اسیدهای آمینه نقش اساسی دارد. ویتامین B12 در سیستم ساخت متیونین و لوسین نقش دارد(Ward و همکاران، 1988 ). کمبود ویتامین B12 میتواند منجر به کاهش رشد، کاهش اشتها و افت میزان غذای مصرفی گردد (نقوی و کاویان، 1390).
كمبود اين ويتامين كه نقش اساسي در فعل و انفعالات حساس بيولوژيكي بدن و ساخت اسيد نوكلئيك سلولي دارد باعث بروز كم خوني‌هاي ماكروسيتيك، (‌گلبول قرمز كوچك و غير عادي‌) اختلال در رشد حيوانات جوان، افزايش تلفات، پر درآوري ضعيف و فرسايش سنگ دان ممكن است مشاهده شود. كاهش جوجه درآوري و اتروفي بافت ماهيچه‌اي پا و خون ريزي در آن، كوتولگي و ادم نيز از ديگر علايم آن مي‌باشد (لاربیر و کیو، 1390).

2-1-6-1- 11- ﮐﻮﻟﯿﻦ
کولین ماده غذایی ضروری برای طیور به شمار میرود. یکی از عملکردهای آن فراهم آوردن گروههای متیل است (Pesti، 1989). کولین سه گروه متیل واکنشدهنده از لحاظ شیمیایی دارد که به اتم نیتروژن مولکول گلایسین الحاق شدهاند. بنابراین میتواند به عنوان اهداکننده گروه متیل به کار رود که تا حدی میتواند جایگزین متیونین در طیور و خوکها گردد (Scharma و Gerrits، 2000 ).
کولین از صفرای خوک در سال 1849 جدا گردید و یک ترکیب آمونیاکی چهارتایی تری متیل آتانول آمین است. کولین به صورت صنعتی از آمونیاک و متانول سنتز میشود که حاصل آن تری اتیل آمین است که این ترکیب نیز توسط اسید هیدروکلریک به هیدروکلراید تبدیل میشود. هیدروکلراید سپس یه کولین کلراید در مجاورت اکسیداتیلن تغییر شکل مییابد. در پرندگان بیوسنتز کولید در کبد از متیلاسیون فسفاتیدیل اتانول آمین صورت میگیرد. گروههای متیل لازم توسط آدنوزیل متیونین تأمین میشود و انتقال این گروهها به وسیله دومتیل ترانسفراز کنترل میشود. برای اینکه واکنشهای مربوط به سنتز کولین مراحل خود را طی کند جیره میبایست دارای مقادیر کافی متیونین و سرین (که پیشنیاز اتانول آمین است) و اسید فولیک ( کوفاکتور ترانسفرازها) باشد (یعغوبفر و نوری، 1390 ).
کولین در سه فعالیت متابولیکی زیر در بدن پرنده شرکت میکند:
1- به شکل استیلاستر به عنوان استیلکولین که یک واسطه شیمیایی پایانههای عصبی در سیستم پاراسمپاتیک است.
2- به صورت جزئی از فسفولیپیدها، لسیتنها و اسفگنولیپیدها
3- به صورت یک دهنده گروه متیل در سنتز کراتین از گوائیدو اسید استیک و متیونین از هموسیستین.
بعضی از طیور شدیداً به کمبود کولین حساس هستند. در جوجههای گوشتی و بوقلمون سرعت رشد کاهش یافته و پروکسید ظاهر میشود (آماس شکمی به وسیله زردپی یا پوره و برآمدگی استخوان کف پا). عدم وجود فرم کولین فسفولیپیدها باعث شکنندگی غشاهای سلولی میشود، که مانع انتقال تریگلیسیریدها و کلسترول شده و منجر به تجمع چربی در کبد میگردد. کولین بخش فعال لیسیتین و اسفگنومیلین جیره است که خاصیت چربیدوستی ایجاد میکند. کولین نقش حیاتی در متابولیسم چربی در کبد دارد و از انباشتگی غیرطبیعی چربی نیز جلوگیری میکند. وجود کولین برای ساخت استیلکولین جهت ارسال پیغامها در دستگاه عصبی و نیز واکنس ترانی متیلاسیون ضروری است. این ماده در خنثیسازی سموم در بدن دخالت دارد. کولین به تنهایی ویتامین ناپایداری است و در نتیجه به صورت کولین کلراید یا کولین بیتارتارات ساخته میشود. از عوارض کمبود کولین میتوان به کاهش رشد، کبد چرب، تلفات بالا در جوجهها و افزایش مرگ و میر در دورههای رشد سریع در جوجههای جوان اشاره نمود (کاوان و نقوی، 1390).
آزمایشات نشان می دهند که افزودن بتائین به خوراك طیور منجر به کاهش آلودگی کوکسیدیوزي و استرس حرارتی می شود. بتائین مشتق تري متیله اسیدآمینه گلایسین است که در بیشتر سلولها یافت می شود و داراي دو عملکرد فیزیولوژیکی اصلی می باشد. بتائین می تواند به عنوان دهنده گروه متیل بکار رود. به همین دلیل جایگزینی متیونین و کولین با بتائین موضوع بسیاري از مطالعات قرار گرفته است. آزمایشات نشان می دهد که کولین می تواند به طور کامل با بتائین جایگزین شود اما متیونین نمی تواند کاملاً جایگزین شود و به سطح سیستین در خوراك بستگی دارد. مدارك زیادي وجود دارند که نشان می دهند بتائین ماده مغذي با ارزشی می باشد. بخشی از این ارزش غذایی به حفظ اسمولاریته سلولی توسط بتائین مربوط است که دومین عمل فیزیولوژیکی عمده بتائین است(Enting و Eissen، 2007).
تعدادي از آزمایشات نشان می دهند که افزودن بتائین به خوراك به دلیل تأثیر بر اسمولاریته سلول سبب بهبود عملکرد تحت شرایط استرس می شود. به نظر می رسد که بتائین به حفظ اعمال متابولیکی سلولها تحت انواع مختلف فشار اسمولاریکی کمک می کند. مطالعات انجام شده بر خوك نیز اثر بتائین بر متابولیسم انرژي را نشان می دهد. محققین کاهش احتیاجات نگهداري را به هنگام استفاده از بتائین در خوراك دریافتند، هم چنین نشان دادند بتائین سطوح هورمون رشد را بطور معنی داري افزایش می دهد. این یافته ها براهمیت بتائین به عنوان یک ماده مغذي بیش از اهمیت آن به عنوان جایگزین متیونین و کولین در خوراك تأکید دارد(Enting و Eissen، 2007).

2-1-6-2- مواد معدنی کم نیاز در پریمکس 5/0 درصد مرغ گوشتی
طبقه بندی مواد معدنی ضروری به عناصر پرنیاز و کم نیاز، به غلظت آن ها در بدن حیوان یا مقادیر مورد نیاز جیره بستگی دارد. به طور معمول، غلظت عناصر کم نیاز در بدن حیوان بیش از 50 میلی گرم در کیلوگرم نبوده و در مقادیر کم تر از 100 میلی گرم در کیلوگرم جیره مورد نیازند( نوید شاد و صیادی، 1383).

2-1-6-2-1- منگنز
به طور معمول منگنز در فعال کردن سیستم‌های آنزیمی موثر در متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی‌ها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئویک نقش مهمی دارد. منگنز هم چنین موجب تسهیل ساخت کولاژن برای رشد استخوان ها و مفاصل می‌شود. نشان داده شده که منگنز در سنتز کلسترول و متابولیسم هورمون های جنسی نقش مهمی دارد(Fakler و همکاران، 2002). بیشتر بافت های بدن حاوی مقادیر اندک از منگنز هستند و بالاترین غلظت ها در استخوان ها، کبد و لوزالمعده و غده هیپوفیز یافت می شود. منگنز در بدن حیوانات به عنوان فعال کننده بسیاری از آنزیم ها نظیر هیدرولازها و کینازها و به عنوان بخشی از آرژیناز، پیروات کربوکسیلاز و منگنز سوپر اکسید ریسموتاز دارای اهمیت است(نوید شاد و صیادی، 1383).
Sands و Smith (1999) نشان دادند که افزودن 240 میلیگرم منگنر به صورت منگنزپروتئاز در کیلوگرم، تجمع چربی بطنی را در مقایسه با شاهد کاهش داده است. اما مکانیسم کاهش چربی لاشه مشخص نمیباشد. لیپازلیپوپروتئین، آنزیم چربیسوزی است که اسیدهای چرب را از اطراف لیپوپروتئینها میشکند و به این طریق، اسیدهای چرب وارد سلول میگردند تا اکسید شده، یا به درون تریگلیسرولها استری گردند. لیپاز حساس هورمونی یک آنزیم چربیسوز است که اسیدهای چرب از تریگلیسرولهای بیرون سلولی را میشکند (Mersmann، 1998). مالات دهیدروژناز در سنتز فسفات دینوکلئوتید آدنین نیکوتینآمید احیاء شده (NADPH ) نقش دارد که NADPH فاکتور مهمی در سنتز لیپیدها میباشد (Shen و همکاران، 1991). بنابراین سه آنزیم فوقالذکر سه آنزیم مهم در متابولیسم لیپید حیوانات هستند. منگنر ممکن است از طریق تأثیرگذاری بر فعالیت این آنزیمها در بافتهای چربیدار بطنی بر تجمع چربی در جوجههای گوشتی تأثیرگذار باشد. منگنز بخشی از سوپراکسیداز دیسموتاز منگنز دار میباشد که به عنوان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ویتامین E، اکسیداسیون، فیزیولوژی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، اقدامات متقابل