دانلود پایان نامه ارشد با موضوع كشمكش، درگيري، آقاي، اصلي

دانلود پایان نامه ارشد

صادقي
چگونگي بر هم خوردن تعادل و ايجاد ناپايداري در داستان هاي صادقي به شرح زير است:
– در داستان فر: عاشق شدن فضلي و غلام خان ، هر دو ، بر صنم باعث ايجاد كشمكش و درگيري بين آن دو مي شود.
– در داستان وس: آمدن مرد ناشناس بلندقد به در خانه ي مرد وسواسي تعادل داستان را برهم مي زند.
– در داستان كل: گم شدن عكس مرد مشتري،باعث مشاجره ي لفظي و ايجاد گره داستان مي شود.
– در داستان گر: عدم اصابت تيرهاي شليك شده توسط پسرك،ايجاد گره مي كند.
– در داستان داس: دو گره نامحسوس به چشم مي خورد:
الف)فرار مرغ و خروس
ب)جويده شدن كتاب گربه توسط موش ها
– در داستان نم: عشق ميان سودابه و توفان باعث كشمكش ميان سودابه،توفان و حوري،همسر توفان،مي شود.
– در داستان سن: با توجه به اينكه داستان سه قسمت دارد كه اولين قسمت مربوط به زندگي آقاي كمبوجيه،دومين قسمت برگي از زندگي سكينه خانم و سومين قسمت بخشي از زندگي ارسطوست،در هر يك از
اين قسمت ها با يك گره روبرو مي شويم:
الف)ورود مرد تازه وارد به خيالات آقاي كمبوجيه كه خود را دوست او معرفي مي كند.
ب)درخواست سكينه خانم از والدينش براي زندگي در خارج از كشور.
ج)مرگ اشكبوس.
– در داستان با: درج آگهي تسليت به مناسبت فوت آقاي مستقيم در روزنامه و خواندن آن توسط خود آقاي مستقيم ايجادگره مي كند.
– در داستان غي: ورود اشرف خانم و پسرش به خانه ي آقاي مساوات و طاووس خانم تعادل و يكنواختي زندگي آن ها را برهم مي زند.
– در داستان آق: با توجه به وجود سطوح مختلف43 در داستان دو گره داستاني نيز در آن مشاهده مي شود:
الف)در سطح اول: وجود اشكالاتي ادبي در نگارش داستان توسط نويسنده ي تازه كار.
ب) در سطح دوم: ترك كردن خانه و زندگي توسط آقاي اسبقي(سبزعلي).
– در داستان سر: دو اتفاق باعث ايجاد كشمكش ميان اشخاص داستاني مي شود:
الف)مهماني شب يلدا در خانه ي صاحبخانه موجب ايجاد درگيري ميان پسر اول و دوم با پسرسوم مي شود.
ب)نوشيدن شراب توسط آقاي مهاجر سبب در گيري پنهان او با همسرش مي شود.
– در داستان زن: جنون ناگهاني آقاي وحداني و شيرين خانم گره اصلي داستان را به وجود مي آورد.
– در داستان در: درخواست مدير داخلي نشريه مبني بر اينكه هر يك از كارمندان بايد زندگي نامه ي مختصر خود را تهيه كنند و آن را در اختيار نشريه قرار دهند تا در شماره ي اخير مجلّه چاپ شود،منجر به كشمكش ميان كارمندان مي شود.
– در داستان قر:رها كردن و زير پا گذاشتن آرمان ها و فراموش كردن قول و قرارهاي دوستانه توسط از سوي آقاي محسن فلان درگيري او با دوستش(راوي داستان)،آقاي فلاني،را رقم مي زند.
– در داستان تد: ناتواني معلّم و شاگردان در رؤيت يكديگر مشكلاتي را ايجاد مي كند كه تعادل داستان را بر هم مي زند.
– در داستان هف: عاشق شدن كوتوله بر گلندام و حركت او به سوي شهر گوهرپاش براي به دست آوردن زمرّد آبي به عنوان بهاي وصل او گره اصلي داستان است.
– در داستان اذ: علاقه ي مرد جوان به “شيخ بهائي”و تلاش او براي يافتن شيخ كشمكش هاي نامحسوسي را ايجاد
مي كند.
– در داستان تأ: دعوت”مؤثر”هااز “آقاي محمود افتخاري” براي ميهماني شبانه در منزلشان تعادل داستان را برهم مي زند.
– در داستان يك: ورود ناگهاني مرد بلندقد مرموزي به نام”ايشان”به خانه ي “آقاي خواتيم”سبب درگيري بعد از آن مي شود.
– در داستان صر: برخورد”آقايx”و”آقايy”به هم در گردشگاه بزرگ شهر و طرح معمّايي سرگرم كننده از جانب آقايxمنجر به ايجاد كشمكش داستان مي شود.
– در داستان مه: آمدن سرزده و ناخوانده ي “آقاي هادي پور”از ده به شهر بزرگ نزد”رحمان كريم”گره اصلي
داستان را خلق مي كند.
– در داستان عا: دو گره اصلي مشاهده مي شود:
الف)قطع شدن آب حمام.
ب)مردن مرد مشتري بر روي صندلي حمام.
گره هاي داستان هاي صادقي اغلب،مسايلي كوچك و جزئي هستند نه مشكلاتي عميق و كلي.صادقي گويا با طرح اين مسايل كم اهميت به عنوان مشكل عمده ي آدم هاي داستان هايش به پوچ انگاري،بي هدفي و بيهودگي زندگي اجتماعي عصر خود اشاره مي كند. مشكلات آدم هاي داستاني او به ظاهر بر سر هيچ است ، اما همين هيچ هاست كه روند عادي زندگي را مي سازد.
2-1-3 كشمكش44
“محور اصلي پيرنگ تعداد زيادي از داستان ها را كشمكش يا درگيري تشكيل مي دهد”.(سرشار،1388: 94)
براي واژه ي كشمكش در زبان فارسي معادل ها و مترادفات زير وجود دارد:
“درگيري،جدال،زد و خورد،نبرد،ستيز،جنگ،تنش،رويارويي،كشاكش و …”.(دهخدا،ج39:كشمكش)اما در اصطلاح داستاني “هر گاه نيروها يا شخصيت،سازگاري و همگرايي خود را از دست بدهند و ناسازگاري و واگرايي را آغاز كنند و به زبان ديگر،هرگاه تعادل و آرامش ميان اشخاص داستان در اثر بروز رفتارهايي از بين برود و درگيري و نزاع شروع شود”(مهدي پور عمراني،1386: 161-162)به آن كشمكش مي گويند.
نحوه ي پيدايش كشمكش را مي توان در نمودار صفحه ي بعد نشان داد:

شكل2-1 نحوه ي شكل گيري كشمكش در داستان

2-1-3-1 انواع كشمكش
كشمكش مي تواند در انواع زير خلاصه شود:
?”درگيري انسان با انسان
?درگيري انساني با يك جامعه يا گروهي از انسان ها
?درگيري انسان با طبيعت
?درگيري انسان با خود
?درگيري انسان با عوامل موهوم و فراطبيعي و خدايان
?درگيري دو ملت،دو جامعه يا دو گروه از انسان ها با يكديگر”.(سرشار،1388: 95)
از ديدگاهي نيز مي توان كشمكش را اين گونه تقسيم بندي نمود:
“الف)كشمكش جسماني45: وقتي است كه دو شخصيت درگيري جسمي و بدني دارند.
ب) كشمكش ذهني46: وقتي است كه دو فكر با هم مبارزه مي كنند.
ج) كشمكش عاطفي47: وقتي است كه عصيان و شورشي درميان باشد تا درون شخصيت داستان را متلاطم كند.
د)كشمكش اخلاقي48: وقتي است كه شخصيت داستان باكمال تأسف يكي از اصول اخلاقي و اجتماعي به

مخالفت برمي خيزد”.(ميرصادقي،1387: 320-321با تلخيص و اندكي تصرف)49

2-1-3-2 كشمكش در داستان هاي صادقي
بيشترين نوع كشمكش و درگيري در داستان هاي بهرام درگيري دو انسان با يكديگر است و بعد از آن سهم عمده ي درگيري ها در داستان هاي او اختصاص به درگيري انسان با خود دارد.برطبق تقسيم انواع كشمكش كه در بالا ذكر گرديد كشمكش هاي داستان ها صادقي را به طريق زير مي توان نمايش داد:

2-1-3-2-1كشمكش انسان با انسان
قهرمان ممكن است مستقيماً با فرد ي ديگر درگير باشد.در زندگي واقعي ما از چنان اشخاصي به عنوان دشمن،رقيب يا خار چشم ياد مي كنيم.در قلمرو داستان به او ضدّقهرمان يا معارض(آنتاگونيست)گفته مي شود. هرچند بيشتر اوقات ضدّقهرمان شخصي پليد و نابكار نيست.”غالباً او يك دوست،همكار،عضوي از خانواده يا كسي است كه قصد صدمه زدن به قهرمان را ندارد يا لااقل فقط تا آن حد مايه ي آزار است كه براي نيل به هدف خودش ضروري است”.(لاك،1387: 96-97)در كشمكش هاي فردي داستان هاي صادقي،اوضاع چنين است.
– در داستان فر: بين فضلي با غلام خان بر سر عشق صنم درگيري هست.
– در داستان كل: بين عكاس با مشتري بر سر گم شدن عكس ها درگيري هست.
– در داستان داس: بين اشي با مشي با ميرزا سليمان كشمكشي لفظي و نامحسوس هست.بين مادر اشي با برادر مشي و پدر ميرزا سليمان نيز درگيري لفظي هست.
– در داستان نم: بين تمام شخصيت ها با هم درگيري هاي نامحسوس لفظي است.
– در داستان تأ: بين محمود افتخاري با فريد نوع دوست،مدير اداره،كشمكش هست.
– در داستان يك: درگيري و كشمكش اصلي داستان بين آقاي خواتيم با پيشكار خود و نيز با ايشان است.
– در داستان صر: كشمكش اصلي داستان بين آقايx و آقايyاست.
– در داستان آو: يكي از كشمكش هاي فرعي داستان بين شاگرد قهوه چي با پيرمرد قوزي لال است.
– در داستان خو: هردو كشمكش اصلي داستان از اين نوع است.يكي بين راوي با مرد درازقد داخل نانوايي كه به كشته شدن مرد مي انجامد و ديگري درگيري بين راوي با افسر پليس كه به دستگيري راوي منتهي مي شود.
– در داستان در: كشمكشي نامحسوس و لفظي بين تمام اعضاي هيئت تحريريه صورت مي گيرد كه تنها درگيري داستان به شمار مي رود.
– در داستان قر: كشمكش ميان محسن فلان با آقاي فلاني از اين نوع است.
– در داستان تد: ميان معلّم با پيرمرد كشمكشي صورت مي گيرد كه تنها كشمكش مختصر داستان به شمار مي رود.
– در داستان هف: كشمكش ميان كوتوله با سلمان ديو و قارون ديو و نيز ميان سلمان ديو با قارون ديو و مادر فولادزره هردو از اين نوع كشمكش هستند.
– در داستان عا: كشمكش هاي فرعي ميان حمّامي با حامد،دختر با حمّامي و پيرمرد چتردار با مرد همگي از اين نوع هستند.
– در داستان مه: كشمكش فرعي پرويزخان با آقاي هادي پور و يكي از كشمكش هاي اصلي كه ميان رحمان با
آقاي هادي پور وجود دارد از اين قبيل است.
– در داستان غي: تنها كشمكش داستان ميان آقاي مساوات با همسرش،دخترش،اشرف خانم و دكتر فرنوش است.
– در داستان سن: كشمكش و درگيري ميان آقاي كمبوجيه با تازه واردي كه خود را دوست او معرّفي مي كند و
نيز درگيري ميان دوشيزه سكينه با پدرش(ابوي)از اين نوع است.
– در داستان آق: چنانچه اشاره كرديم داستان داراي سطوح جداگانه ي وجودي است.در سطح دوم داستان (دنياي نويسنده ي تازه كار و منتقد) درگيري و كشمكش لفظي ميان نويسنده ي تازه كار با منتقد و در سطح سوم(دنياي سبزعلي و خانواده اش)كشمكش ميان سبزعلي با همسرش در هنگام رويارويي با او كه هر دو كشمكش اصلي داستان هستند از اين دسته به شمار مي روند.
– در داستان سر: درگيري هاي ميان آقاي مهاجر با همسرش و مسعود با برادرانش و آقاي مهاجر و مازيار و درويش با مسعود همگي از اين نوع هستند.

2-1-3-2-2 كشمكش انسان با خود
“كشمكش هاي داخلي از درون ما سرچشمه مي گيرند،از شخصيت و عواطف ما،به ويژه از خطاها و ترس هاي ما. اين كشمكش ها وقتي به وجود مي آيند كه دو جنبه ي وجودمان براي كنترل اعمال ما پا به ميدان نبرد مي گذارند. در اين نوع از كشمكش جدال قهرمان بايد هردو جنبه ي نيك و بد وجود او را شامل گردد.در همان حال كه او از مهارت ها و توانايي هاي عقلي و بخت و اقبال خود براي غلبه بر بعضي از مشكلات بهره مي گيرد ناتواني هاي او مشكلات ديگري به بار مي آورد و يا مشكلات موجود را تشديد مي كند”.(لاك،1387: 99-100با اندكي تصرف و تغيير)
– در داستان تأ: آقاي محمود افتخاري با خود به دليل محافظه كاري و سكوت در برابر فسا اداري مديران و رئيسان اداره درگير است.
– در داستان قر: آقاي فلاني با خود كشمكش دارد كه آيا دوست در حال خودكشي خود را نجات دهد و يا نه
بگذارد بميرو و از رنج زندگي آسوده گردد.
– در داستان مه: رحمان بر سر بازگرداندن يا بازنگرداندن آقاي هادي پور به ده با خود كشمكش دارد.
– در داستان نم: توفان با خود درگير است كه آيا عشق سودابه را پاسخ دهد يا به همسرش،حوري،وفادار بماند؟
– در داستان وس: تنها كشمكش داستان در درون مرد وسواسي صورت مي گيرد.او با خود بر سر افكار بيمار و
وسواس فكري و نيز عدم توانايي در شناخت مرد مرموز بلندقدي كه به ديدارش آمده درگير است.
– در داستان كل: مرد مشتري با خودش كشمكش دارد كه چرا نمي تواند عكس خود را تشخيص دهد؟
– در داستان اذ: دو كشمكش فرعي داستان از اين نوع هستند:يكي مرد جوان كه با خود درگير است كه چرا به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ضرب المثل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شهر اصفهان