دانلود پایان نامه ارشد با موضوع كاهش اضطراب

دانلود پایان نامه ارشد

مت .
هالجين، ريچاردپي و ويتسبورن، سوزان كراس، آسيب شناسي رواني ( جلد اول)، ترجمه سيد محمدي ( 1383). تهران : روان .
هالند، مليسا ال و گيمل، گرچن، درمان مشكلات، عاطفي و رفتاري كودكان، ترجمه سيد احمد جلالي، ( 1383). تهران : پادار .
هاوتون، كلاك، سالكووس ،‌كيس و كرك، جوان و كلارك، ديويد ( 1942). رفتار درماني شناختي، ترجمه حبيب الله قاسم زاده ( جلد اول ). ( 1385) .
هربرت ،‌مارتين، روان شناسي باليني كودك، ترجمه مهرداد فيروز بخت، (1384). تهران : خدمات فرهنگي رسا .
يوسفي لويه، معصومه ( 1386). تاثير قصه درماني بر كاهش اضطراب كودكان، پايان نامه كارشناسي ارشد واحد تهران مركز .
يونسي، سيد جلال و شيري، زهره، ( 1384). درمان نابهنجاري رواني دركودكان و نوجوانان و خانواده‌ها، تهران : دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي .

منابع لاتين:
– Alfano CA, Beidel DC & Turner SM.(2002). Cognition in childhood Anxiety : Conceptual , Methodological , and Developmental Issues , Clin Psychol Rev, 22(8) , 1209- 38 .

-Beidel, D.C,(2007) Social Anxiety Disorder Etiolog and Early clinical presen . Jclin Psychiatry. 59 Supp117:27-32 ( 2003

– Beidel , D.C.And Turner , S.M.(2005). Childhood Anxiety Disorder: A Guide to Research and Treatment New york :Rutledge .

– Bogels SM, Ziyterman D.(2000). Dysfunctional cognitlonsnin children with social phobia separation Anxiety Disorder And Generalized Disordery .Abnorm child psychol, 28(2) – 205- 77

– Bogel S.M, Van . Oosten A, Muris P, and Amulders D . ( 2001) . famitial Correlates of social Anxiety in children and Adolescents. Behaviour Res There , 39(3):273-87.

– Bonifacci , paola ; Canderia , Luica ; Contento , Silvana ( 2008) Reading and writing : what is The Relationship with Anxiety And Depressions? www..ERICE..gov.

-Chalfant, Anne Marie , Rapee , Ron ; Corroll , Louisa ( 2007) . Treating Anxiety Disorders in children with High Functioning Autism spectrum Disorders- journal of Autism and Developmental Disorders v37n10p1842-1857.springer.New yourk

– Chang .Louise,(2008)- What Is Mental Anxiety Disorer.www.web MD.Com- anxiety panic/quide.

– Cortwright – Hatton s , Ts chernitz N.& Gomer H( 2005) Social Anxiety in children : Social Skills Deficit, or cognitive Distortio? Behave Rest her , 43(1): 131- 41

-Chansky,Tamar(.2007(.Freeing your child fromanxiety،www.worrywiseekids.org

– Chanskey .Tamar(2008)- Dose your child Suffer From Exceive Fears And Anxiety? www.worrywiseekids.org

– Crow, R.R.Noyes, R.An dpouls ( 1993) . Afamily study of panic Disorder . Archives of General psychiatry, 400 1065- 1069.

– Chu, Brian ; Horrison , Taral ( 2007) – Specific Effects of CBT for Anxious and Depressed youth- clinical chilld and Family Psychology Review , v1. n4p352-372. New york , springer.

– Creswell, Cathy . cartiringht – Hatton , sam ( 2007) .Family Treatment of child Anxiety – Clincal child and family psychology Revievew, v1.n3p232.252,sev2007.

– Eley, Thallac, Grogory , Alicm ; Lau , Jennifery ; Napolitan, Maria; Clark , Dovid G ( 2008) – In the face of uncertainity: ATwin Study of Ambiquous In Formation . Anxiety and Depression in children . www.ERIC.gov

-Hacken Sack ( 2008) . Cognitive Behavior Therapy ( CBT): What Is It and How Dose It works . www.NJU CHILD STUDY center.org

-,Hill، Tracy,(2008)-Help your child with Stress – www.childwithstress.com

– Ford، judy . Howto Help children cope with stress ( 2008)www.eHow Parenting.com

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع كاهش اضطراب، آموزش خانواده، رفتار انسان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده مورد انتظار