دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قیصر امین پور، دستور زبان، علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

سال( 1358) از ادامه تحصیل در رشتهی دامپزشکی انصراف داد و مجددا در رشتهی علوم اجتماعی و جامعه شناسی شرکت و پس از پذیرفته شدن در این رشته نام نویسی کرد. آن را هم ناتمام گذاشت و در خارج از محیط دانشگاهی، به فعالیّت های فرهنگی دلخواه خود مشغول شد. وی در سال (1359) با جمعی از همفکرانش در شکل بندی حوزه ی اندیشه و هنر اسلامی سهیم گشت و در شکل گیری و استمرار فعالیت های واحد شعر حوزه ی هنری، تاسال (66 )تأثیرگذار بود وی در سال( 1360 )دبیر صفحهی شعر هفتهنامهی سروش شد و تا سال (1371) در این سمت باقی ماند در سال (1363) دو مجموعه شعر خود را منتشر کرد اولّین مجموعه ی او« در کوچه ی آفتاب » شامل رباعی و دو بیتی بود و دومین اثرش« تنفس صبح»بودکه مشتمل بر غزل و حدود بیست قطعه شعر آزاد و سپید است . قیصرامین پور در همین سال به دانشگاه بازگشت و تحت تأثیر یاران و دوستان هم مرام و به دلیل علاقه ای که به شعر و ادبیات در خود احساس می کرد، رشتهی تحصیلیاش را از علوم اجتماعی به ادبیّات تغییر داد و این رشته را تا مقطع دکتری در دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران گذراند و در سال (1376) از پایان نامهی دکتری خود با راهنمایی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی با عنوان “سنت ونوآوری در شعر معاصر”دفاع کردکه این پایان نامه در سال(1383) از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. قیصر در این سالها بود که حلقهی هنری حوزه ی ادبی را با حضور افرادی چون: مرحوم سید حسن حسینی، مرحوم سلمان هراتی، محسن مخملباف، حسام الدین سراج، محمد علی محمدی، یوسفعلی میرشکاک، حسین خسروجردی و… شکل داد. گروهی که بنیانگذاران جوان حوزهی هنری نام گرفتند و بعدها چهرههایی مانند سهیل محمودی، ساعد باقری، عبدالملکیان، کاکایی، فاطمه راکعی، علیرضا غزوه و بسیاری از افراد نام آشنای دیگری به آن ها پیوستند . در سال (1365) منظومهای به نام « ظهر روز دهم» را برای نوجوانان و« طوفان در پرانتز » مجموعه ی نثر ادبی برای بزرگسالان را منتشر کرد. سال (1366) برای امین پور ایّامی پرتنش بود. مقطعی که او را از دنیای قبلی جدا کرد و به دنیای دیگری ، دنیای بازبینی و بازشکافی تفکّرات گذشته و انتخاب مسیری نو رساند.در این سال با حوزهی هنری سازمان تبلیغات اسلامی قطع رابطه کرد و دورهی کارشناسی را به پایان رساند و تحصیل در دوره ی کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی را در دانشگاه تهران آغاز کرد. وی در سال (1367) سردبیر ماهنامهی « سروش نوجوان »شد و به پیشنهاد محمد رضا لاهوتی دبیری بخش ادبیات« فصل نامه ی هنر» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عهده گرفت و درسال ( 68 )با جمعی از همفکرانش دفترشعر جوان را راه اندازی کرد و به عنوان عضو هیات موسّس در تشکیل دفتر همکاری نمود و در همین سال ضمنا به تدریس در دانشگاه الزهرا پرداخت. قیصر در این سال، مجموعه شعر “مثل چشمه مثل رود”را برای نوجوانان منتشرکرد.
وی در سال( 1369) همزمان با تحصیل در مقطع دکتری، به تدریس در دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران پرداخت . سالهای پایانی دههی شصت برای امین پور سال های دیگر دیدن و دیگر شدن و رشد و بالندگی بود. از آغاز دههی هفتاد انتشار آثار امین پور پرشتابتر شد :
1370 بی بال پریدن (نثر ادبی برای نوجوانان ) و گفتگوهای بی گفت وگو(نثر ادبی برای نوجوانان)
1372 آینه های ناگهان (مجموعه ی شعر)
1375به قول پرستو (مجموعه شعر برای نوجوانان )
1380گل ها همه آفتاب گردانند (مجموعه شعر )
1383 سنت و نو آوری در شعر معاصر(اثر تحقیقی)
1385شعر وکودکی (اثر تحقیقی)
1386 دستور زبان عشق(مجموعه شعر)
آثار قیصرامین پور درمحافل و جشنواره های ادبی همواره مطرح بوده وهستند چنانکه او درسال 1368 توانست تندیس مرغآمین را از جایزهی ویژهی نیمایوشیج دریافتکند و دوکتابش با نامهای « ظهر روز دهم »و «به قول پرستو» در همان سال های نشر، یعنی در سال (1365و1375 )جایزهیجشنواره یکتابکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را از آن خودکرد. وی همچنین تندیس ماه طلایی را که به برگزیدگان شعر کودک
ونوجوان بیست ساله ی اخیر،تقدیم شده است، به دست آورد.« قیصر امین پور درسال(1382) به عضوپیوسته ی
فرهنگستان زبان وادبیات فارسی انتخاب شد.اوضمن تدریس دردانشگاه تهران درهیات مدیره ی خانهی شاعران ایران و دفتر شعر جوان نیز عضویت داشت سال های آخر عمر امین پور به سبب عوارض و بیماری های متعدّددر رنج وعذاب گذشت . دفترعمرکوتاه او سرانجام در8 آبان ( 1386) با حملهی قلبی بسته و پیکر او در زادگاهش «گتوند» به خاک سپرده شد .»( اقتصادی نیا ، 1386 : 139-138 ) از مرحوم قیصر امین پور سیزده کتاب به یادگار مانده است، نه کتاب از این مجموعهی آثار، شعر است که اگر گزینهی شعر هایش رامنها کنیم ازهشت مجموعه شعر باقی مانده پنج عنوان آن به بزرگسالان تعلّق داردو سه تای دیگر مخصوص نوجوانان است.ازچهارکتاب غیرشعری اوهم دوکتاب تحقیقی است ودوکتاب دیگرنیز مجموعه ای از نثرهای ادبی که یکی از آ نها برای بزرگسالان و دیگری برای نوجوانان است. به عبارت دیگر از زنده یاد قیصرامین پور چهارکتاب نظم ونثر برای نو جوانان و نه کتاب نظم برای بزرگسالان منتشر شده است.

3 – 2 – اندیشه
یکی از عناصری که در شناخت ذات شعر مورد توجه قرارمی گیرد، اندیشه ی شعری شاعر است و نسبت میان اندیشه و شعر بحث دراز دامنی است. شعر همانند پرنده ای است که دو بال دارد یک بال آن جنبهی هنری و فنی شعر است که زیبایی و بلاغت و جاذبهی هنری شعر، در این بال خلاصه می شود و دوم بال اندیشگی شعر است که بیتردید آنگاه که شاعری موفق شود عمق اندیشهاش را افزایش دهد، نگاهش به یک پدیده ساده هم عمیقتر می شود.(زرقانی ،34:1384)
شاعرباگسترش آفاق فکری دیدگاهی نسبت به هستی و انسان پیدا کند، که همه محصولات فکری او را به تعالی میرساند شاعر در برخورد اندیشه با عاطفه، آن را درون خود ذوب میکند و به آن هیات هنری می دهد و سپس بر زبان جاری میسازد پس شناخت اندیشه و افکار شاعر برای راه بردن به عمق آثارش ضروری به نظر می رسد. در این بخش به بررسی اندیشه ی قیصرامینپورکه برخاسته از بینش عمیق و ظریف اوست خواهیم پرداخت. حیات فکری و ادبی قیصر امین پور به دو دوره ی کلی تقسیم می شود : الف) دوره ی جنگ و دهه ی شصت. ب) دوره ی پس از جنگ که هر یک از آثار وی محصول بارز اندیشه ها و احساسات شاعر در دوره ی مورد نظر می باشد.
قیصر امینپور شاعری آرمانگراست و سخت ملتزم به ایدئولوژی و متعهد به ارزش های مذهبی است و اعتقادی راسخ به اصول انقلاب و آرمانهای جمعی دارد. در دوره ای تحت تاثیر سرنوشت جمعی یک جور روایت می کند و هم صدا با نیروهای انقلابی به انقلاب، نبرد و جنگ می اندیشد و زمانی که این سرنوشت جمعی عوض شد او نمیتواند با همان تاکیدها، بر حالات قبلی بماند پای در مرحلهی کاملا متفاوتی از حیات شعریاش می نهد و«حماسه ها »به«دردهای نگفتنی و نهفتنی» بدل می شوند و حس درد آگاهی در شاعر پدیدار می شود و مرزها مبهم می شوند”.(فتوحی،17:1387)
نقشه ها و مرزهای روبرو/ مرزهای درد ، آرزو/ مرزهای مبهم خیال/ مرزهای ممکن و محال
(امین پور،20:1388)
شاعر دچار یاس، شک و غربت می شود و ناخواه پای در عصر شک و احتمال و قاطعیت تردید می نهد. «ما/ در عصر احتمال به سر می بریم/ در عصر شک و شاید/ در عصرپیش بینی وضع هوا/ از هر طرف که باد بیاید/ در عصر قاطعیت تردید/ عصر جدید/ عصری که هیچ اصلی/ جز اصل احتمال یقین نیست/ اما……..»(همان،53-54)
پس از جنگ شاعر با رخدادهایی مواجه می شود که با آرمانهای زمان انقلاب و جنگ تفاوت دارد. او که بیشتر سرودههای مبتنی بر شعار و محور حماسی میسرود، اینک سرودههایش رنگی دیگر میگیرد و شاعر بیقراری میشود.دغدغههای شاعرازنوع دیگری است و تصویری ازجامعه ی آن روزگاروحسرت هاوآرمان های شاعر را درخود دارد. دکترکیاسری معتقدند: « این تغییر، گریز از وضعیت قبلی نیست سیر کمال در اندیشه شاعر است.»(کیاسری،12:1386) در بحث تعهّد هم در مجموعه های اولیهاش بیشتر تعهّدی بود که نسبت به انقلاب اسلامی و به خصوص نسبت به کسانی که به جبهه ها می رفتند و می جنگیدند خیلی محسوستر و پر رنگ تر بود اما پس از جنگ با حفظ اصول و مولّفه های اعتقادیش به سراغ مضامینی میرود که پیشتر به آنها نپرداخته بود. مثل عشق و کشف فضاهای تازه در شعر و برخی حقیقت هایی که حاصل برخورد دو قطب عقل و جنون است.(همان:13 ) او روزی شعری برای جنگ با تصاویری هولناک می گوید. کودکی را می بیند که بدون سر در حال دویدن است و پدر سرش را بر ترک بند دوچرخه می بندد.«ساعتی دیگر/ مردی خمیده پشت و شتابان/ سر را به ترک بند دوچرخه/ سوی مزار کودک خود می برد.» (امین پور،387:1388)
و روزی دیگر میگوید مردمی که نام هایشان/ جلد شناسنامه هایشان/ درد می کند.(همان:242 ) شاعر روزی جنگی خاص را به عنوان مصداقی از همه جنگ ها می بیند و آن را رهاننده تلقّی می کند و بعدها با تغییر مصداق می گوید: به امید پیروزی بر جنگ نه در جنگ.(امین پور،18:1386)
شاعر غبار آلوده از جنگ از کوچه آفتاب که گاه هوایش را ابر اختلاف و تردید مکدر می کرد، به تامل و جستجوی حقیقت برآمد. حقیقتی که عقل و اندیشه به تنهایی قادر به وصول آن نبود و عشق و شوریدگی دیگری طلب می کرد تا از برخورد عقل و جنون جرقه هایی از حقیقت پدید آید و فضای تاریک و پوشیده را روشن کند. آن جا که تامّل و تردید و عشق و شوریدگی، جای هیجان های عاطفی مهارناپذیر جوانی را گرفته بود برق گاه گاه این جرقّهها را از خلال تصویر های ساده وشگفتی آور زبان وزندگی در آیینه های ناگهان می بینیم که در گلها همه آفتابگردانند و دردستورزبانعشق بیشتر میشوند.(پورنامدایان،1387 .26 -27 ) در دو مجموعه ی «گل ها همه آفتاب گردانند» (1380) و دستور زبان عشق(1386) به دنیای شخصی و عوالم درون خویش پناه می برد. خود را به سکوت دعوت می کند و می گوید« انگشت های هیس از هر طرف ما را نشانه گرفته است » (امین پور، 11:1386) هرچه از دوره ی دوم به سوی پایان زندگی شاعر پیش می رویم، نگاهش به سوی اندیشه های کلان هستی شناسانه بیشتر معطوف می شود.(فتوحی،23:1387) در شعر بی رنگی (امین پور ،77:1386) همه گلها ،گلمحمدی هستند. درنگ های فلسفی شاعر در قالب پرسش های کم رنگ و خجولانه با احتیاط مطرح می شود:
اگر که چون و چرا با خدا خطاست چرا؟ چرا سئوال و جواب است روز باز پسین (همان:53)
قیصر در ابتدای شاعری اش دلبستهی آرمانها بود و تابع اندیشههای محوری انقلاب و اندیشهی سیّال او برخاسته از بینش ظریف و عمیق و قلم و شعرش در خدمت ضرورت های این عقیده بود. بعد ها سیر او به سمت رهایی همه ی بشریّت سوق پیدا کرد و نگاه او در دستور زبان عشق، سخت انسانی می شود.
حاصل سخن آن که کاربرد فرهنگ و مفاهیم اسلامی و نیز توجه به محتوای شعر نشان می دهد که قیصر امین پور شاعری اندیشه ورز است ولی وجه غالب شعرهایش به گونه ای است که در آن عنصر عاطفه و نیز زبان و بیان بر سایر عناصر، برتری یافته است و در نتیجه عنصر اندیشه کمرنگتر شده است. بخش عمدهای از موضوعات شعر قیصر امینپور بر اساس باورهای دینی و نگرش های مذهبی شکل گرفته اند و به مفاهیمی ربط پیدا می کنند که در حوزه ی دین و باورهای مذهبی قرار دارند و دین، جان مایه ی تفکّر شاعر است. حضور روشن نگرش دینی را می توانیم در سروده هایی که حماسی است و پیرامون جنگ تحمیلی سروده شده است احساس کنیم.مفاهیم ارزشمندی چون جهاد، شهید، شهادت،بعثت، عاشورا و انتظاردر معرض نگاه شاعر جلوه ی نوینی یافته است. در شعر “بیا بلند بگوییم” می توان اندیشه او را که برخاسته از بینش اوست

پایان نامه
Previous Entries اجتماعی و فرهنگی، توسعه اقتصادی، تأمین اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع درون مایه، واقع گرایی، باورهای دینی