دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، صورتهای مالی، سود آتی، ضریب واکنش سود

دانلود پایان نامه ارشد

ا تعیین میکند. این موضوع برای سرمایهگذاران بالقوه نیز اهمیت دارد. آنها با پیشبینی جریانهای نقدی و سودهای آتی نسبت به سرمایهگذاری و تخصیص منابع سرمایهی خود اقدام میکنند. به طور کلی ارزش اطلاعات حسابداری با ارزش و محتوای پیشبینی آن سنجیده میشود. از این رو هرگونه پژوهش که توان حسابداری را برای شناخت محتوای اطلاعات حسابداری، به ویژه از نظر توان پیشبینی افزایش دهد، به همان نسبت برای حسابداری مهم است و به همین ترتیب برای زمینههای مربوط به حسابداری نظیر مدیریت امور مالی اهمیت دارد(علوی طبری و جلیلی، 1385).
پژوهشهای قبلی اشاره دارند که کیفیت بالای افشا میتواند به سرمایهگذاران در پیشبینی عملکرد آتی شرکت کمک کند و برخی مطالعات اخیر نیز استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی3 را به عنوان یک وسیله برای بهبود قابلیت مقایسه میپذیرند، این مطالعات حاوی اطلاعاتی از سودمندی قابلیت مقایسه در مورد افزایش تجزیه و تحلیل اطلاعات محیط کسب و کار است.
برادشو و همکاران(2009) و همچنین دی فرانکو و همکاران4 (2011) با استفاده از اندازهگیری قابلیت مقایسه در سطح شرکت نشان دادند که برای شرکتهایی که قابلیت مقایسهی بالایی با صنایع همصنف خود دارند؛ دقت پیشبینی سود توسط تحلیلگران مالی بالاست و پراکندگی کمتری وجود دارد. به عبارت دیگر فنگ و همکاران(2012) و کیم و همکاران5 (2013) گزارش کردند که قابلیت مقایسه در بازارهای اعتباری خصوصی و عمومی نیز سودمند است. با توجه به پیامدهای قابلیت مقایسه برای تخصیص بهینهی سرمایه، چن و همکاران6 (2013) مطالعاتی انجام دادهاند که نشان میدهد در شرکتهایی که با صنایع همصنف خود قابل مقایسه باشند، سرمایهگذاران در محیط کسب و کار بهتر میتوانند تصمیمگیری کنند. همچنین کمپبل و یانگ7(2012) نشان دادند زمانی که قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بین شرکتها وجود دارد تاثیر منفی اخبار صنایع همصنف بر قیمت سهام افزایش مییابد و سرمایهگذاران بهتر میتوانند تاثیر انتشار اخبار بر صنایع همصنف را درک کنند.
هاو و همکاران8(2012) نشان میدهند سودمندی اطلاعات قیمت سهام در مورد سودهای آتی تا چه اندازه اطلاعات ارزشمندی از چشمانداز آتی شرکتها را برای سرمایهگذاران فراهم میکند و در قیمت سهام تاثیر دارد. همچنین آنها نشان دادند که اطلاعات بیشتر در مورد معاملات و فعالیتهای جاری شرکتها میتواند پیشبینی دقیق سرمایهگذاران از عملکرد آتی شرکت را تسهیل نماید. به طور مشابه، سرمایهگذاران میتوانند برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد معاملات و فعالیتهای اساسی شرکت به صورتهای مالی قابل مقایسه اتکا کنند که از طریق رویهها، برآوردها و مفروضات حسابداری ایجاد میشود. با استفاده از قابلیت مقایسهی اطلاعات حسابداری، سرمایهگذاران قادر خواهند بود شباهتها و تفاوتهای بین شرکتها را شناسایی کنند(چوی و همکاران،2013).
در این پژوهش ارتباط بین قابلیت مقایسه و بازده سهام بررسی میشود که برای تخصیص بهینهی سرمایه ضروری است از طریق ضریب واکنش سود آتی9 رابطهی بازده جاری سهام و سود آتی بررسی میشود.
1-3 ضرورت و اهمیت موضوع
قایلیت مقایسه یکی از مهمترین خصوصیات کیفی صورتهای مالی است. در رابطه با سایر خصوصیات کیفی پژوهشهای مختلفی در ایران و خارج انجام شده است اما در رابطه با قابلیت مقایسه پژوهشهای بسیار اندکی در ایران انجام شده است. در مورد قابلیت مقایسهی صورتهای مالی نسبت به مباحث دیگر حسابداری مبانی نظری کمتری وجود دارد و مزایای قابلیت مقایسهی صورتهای مالی به خوبی تشریح نشده است، در حالی که قابلیت مقایسهی صورتهای مالی به استفادهکنندگان کمک میکند تا اطلاعات صورتهای مالی را با هزینهی کم تفسیر کنند و به آنها در شناسایی شباهتها و تفاوتهای بین رویدادهای اقتصادی شرکتها کمک میکند. لذا در تخصیص بهینهی سرمایه و تصمیمگیریهای آگاهانه، به سرمایهگذاران کمک میکند. به طور کلی، قابلیت مقایسهی صورتهای مالی میتواند به تحلیلگران، مدیران و سرمایهگذاران در تحلیل و استفاده از صورتهای مالی کمک شایانی نماید.
همچنین این پژوهش تاثیر قابلیت مقایسه را بر ضریب واکنش سود آتی بررسی میکند. سود یکی از مهمترین اجزای صورتهای مالی است و سرمایهگذاران در تخصیص بهینهی سرمایهگذاری نگاه قابل توجهی به سود جاری و پیشبینی سودهای آتی دارند.
پیشبینی سود یک افشای داوطلبانه است و مدیران نگاه قابل توجهی دارند زمانی که این پیشبینیها را منتشر میکنند. آنها به طور مکرر و دقیق افق پیشبینیهایشان را انتخاب میکنند و این انتخابها میتواند بر توانایی بازار در تفسیر پیشبینیها تاثیر بگذارد و پیامدهای پیشبینی در قیمت جاری سهام منعکس میشود. به عبارت دیگر ویژگیهای پیشبینی به سرمایهگذاران کمک میکند تا ارتباط بین پیشبینی و سودهای آتی را بهتر بفهمند و به آنها اجازه میدهد بر اساس آن اوراق بهادار را قیمتگذاری کنند(چوی و همکاران، 2010).
این پژوهش مستقیما تاثیر قابلیت مقایسه بر بازده جاری سهام در عملیات جاری و آتی شرکت را منعکس میکند. ضریب واکنش سود آتی به طور مستقیم ارتباط بین بازده جاری سهام و سود آتی را اندازهگیری میکند و به تحلیلگران در پیشبینی سود آتی کمک میکند.
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 اهداف علمی
تعیین تاثیر قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود آتی.
1-4-2 اهداف کاربردی
1- با انجام این پژوهش، مبانی نظری در مورد قابلیت مقایسهی صورتهای مالی برای پژوهشگران در حوزهی ویژگی کیفی قابلیت مقایسه بیشتر تشریح میشود.
2- سرمایهگذاران میتوانند با توجه به اهمیت کاربرد قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی، از طریق مقایسهکردن شرکتها، تصمیمگیریهای آگاهانهتری داشته باشند، با هزینهی کمتر اطلاعات مالی شرکتها را تجزیه و تحلیل و تفسیر نمایند و در نهایت تخصیص بهینهی سرمایه داشته باشند.
3- این پژوهش به تحلیلگران کمک میکند با توجه به ویژگی قابلیت مقایسهی صورتهای مالی شرکتها، سودهای آتی را بهتر پیشبینی کنند و اوراق بهادار را بهتر قیمتگذاری کنند.
4- این پژوهش به مدیران کمک میکند با مقایسه کردن وضعیت شرکت خود در سنوات متوالی و همچنین مقایسهی شرکت با صنایع همصنف دیگر، وضعیت شرکت خود را بهتر ارزیابی کنند و در جهت جبران کاستیها برآیند.
1-5 پرسشهای پژوهش
این پژوهش در صدد پاسخگویی به پرسش زیر است که فرضیهی پژوهش نیز در راستای آن شکل گرفته است.
قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود آتی چه تاثیری دارد؟
1-6 فرضیههای پژوهش
فرضیهی پژوهش به شرح زیر میباشد:
قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود آتی تاثیر دارد.
1-7 روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف در زمرهی پژوهشهای کاربردی است زیرا نتایج آن به حل یک مساله یا مشکل کمک میکند. و از لحاظ تعیین رابطهی علی بین دو متغیر و با توجه به اینکه دادههای مورد استفاده در آن تاریخی است از نوع علی پس رویدادی میباشد.
1-8 جامعهی آماری و انتخاب نمونه
جامعهی آماری پژوهش حاضر کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382 تا 1392 میباشد.
در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای انتخاب نمونه استفاده شده است. معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:
شرکت از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1392در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
شرکت در طول دورهی مورد بررسی وقفهی معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و در طول دورهی مورد بررسی، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
شرکت جزء بانکها و موسسات مالی (لیزینگها، بیمه، موسسات سرمایهگذاری و واسطهگریها) نباشد.
شرکتهای عضو نمونه باید اطلاعات لازم برای محاسبهی متغیرهای تحقیق را داشته باشند.
با اعمال محدودیت های بالا، حدود 96 مورد از شرکتهای عضو بورس به عنوان نمونهی پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
لازم به ذکر است که روش انتخاب شرکتهای عضو نمونه در فصل سوم تحت جدول (3-1) و نام صنایع موجود در نمونه و شرکتهای عضو آنها به تفصیل در پیوست (الف) آورده شده است.

1-9 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژگان تخصصی پژوهش
قابلیت مقایسهی صورتهای مالی: طبق بیانیهی شمارهی 2 مفاهیم استانداردهای حسابداری مالی اطلاعات حسابداری در صورتی میتواند از قابلیت مقایسه برخوردار باشد که بر اساس روشها و تکنیکهای مشابه (رعایت یکنواختی) در سالهای مختلف اندازهگیری و با بکارگیری رویهی یکسان (ثبات رویه) نتایج مورد بررسی قرار گیرد(همتی،1386).
بازده سهام: بازده عبارت است از نسبت کل عایدی (ضرر) حاصل از سرمایهگذاری در یک دورهی معین، به سرمایهای که برای به دست آوردن فایده در ابتدای دوره مصرف گردیده است(دستگیر و خدابنده، 1382).
سرمایهگذاران درصدد تخصیص بهینهی سرمایه و کسب حداکثر بازدهی هستند. به همین دلیل همواره در جستوجوی عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام هستند.
سود: سود معیاری برای اندازهگیری کارایی مدیریت، انعطافپذیری مالی و توان عملیاتی پیشبینی آتی و توزیع سود سهام آتی و معیاری برای اندازهگیری دستاوردها، بازده سرمایهگذاریها و نیز برای تصمیمگیری مدیریت و سایر استفادهکنندگان میباشد. تفاوت بین درآمدها و هزینهها طی یک دورهی حسابداری معین که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول و قواعد حسابداری شناسایی و اندازهگیری شود را سود خالص حسابداری گویند. سود حسابداری براساس معاملات و رویدادهای واقع شده با تبعیت از اصل تحقق اندازهگیری میشود(همتی، 1386).
پیشبینی سود: پیشبینی سود توسط مدیران و خصوصیات آن، نشانهای از ارائهی اطلاعات خصوصی مدیران و یا تایید ادعاهای آنها میباشد. این علامت به سرمایهگذاران کمک میکند تا رابطهی بین پیشبینی مدیر و سود آینده را بهتر درک کنند و در نتیجه اوراق بهادار را به درستی قیمتگذاری کنند(رحمانی و همکاران، 1391).
ضریب واکنش سود10: ضریب واکنش سود، واکنشهای مختلف بازار را به اطلاعات سود به این ترتیب که یک ضریب واکنش سود بازده غیرمنتظرهی بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظرهی سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق را منتشر کرده است اندازهگیری میکند(خوش طینت و فلاح جوشقانی، 1385).
ضریب واکنش سود آتی: رابطهی بین بازده و سود آینده را ضریب واکنش سود آتی مینامند. خصوصیات مختلف پیشبینی سود میتواند برای پیشبینی سود آینده مورد استفاده قرار گیرد. هر چه خصوصیات پیشبینی بهتر باشد، توانایی سرمایهگذاران برای پیشبینی سود آینده بیشتر میشود و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در مورد سود آینده را افزایش میدهد در نتیجه ضریب واکنش سود آینده بیشتر میشود(رحمانی و همکاران،1391).

1-10 ساختار پایاننامه
چارچوب فصلهای پژوهش به شرح زیر میباشد:
در این فصل ابتدا مقدمهای کوتاه در مورد کلیات عنوان پژوهش بیان شده و سپس در بیان مسئله به توضیحاتی در مورد تاثیر قابلیت مقایسهی صورتهای مالی بر توانایی بازده جاری سهام در پیشبینی سود آتی اشاره شده است در مورد ضرورت انجام، اهداف، پرسش، فرضیه، جامعه، نمونهی آماری، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و واژگان تخصصی پژوهش نیز توضیحاتی ارائه شده است.
در فصل دوم نیز مقدمه، مبانی نظری پژوهش از جنبههای مختلف، پیشینهی خارجی و داخلی پژوهش و خلاصهی فصل دوم بیان شده است.
در فصل سوم؛ مقدمه، روش پژوهش، فرضیههای پژوهش، جامعهی آماری، نمونهی آماری، روش گردآوری دادهها، ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات، مدل شماتیک، شیوههای تجزیه و تحلیل دادهها، آزمون فرضیهها و در آخر خلاصهی فصل سوم اشاره شده است.
در فصل چهارم؛ مقدمه،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، آزمون فرضیه، گزارشگری مالی، صورتهای مالی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت مقایسه، صورتهای مالی، گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری