دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قابلیت اعتماد، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند. قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های باثبات و یا متغیر آزمودنی را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری، شیوه های مختلفی به کار برده می شود. یکی از پرکاربردترین روش ها، استفاده از فرمول آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری نظیر پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند، به کار می رود (سکاران ،1384).
در اين تحقيق براي سنجش پايايي پرسشنامه اول از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمون هايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كنند، به كار مي رود. براي آزمون با اهداف پژوهشي، حصول پايايي بين 0.6 تا 0.8 كافي و مناسب است. در پژوهش حاضر ضريب آلفاي كرونباخ برای پرسشنامه نخست برابر با 0.966 و ضريب آلفاي كرونباخ برای پرسشنامه دوم برابر با 0.784 است که نمایانگر پایایی آن ها می باشد (نتايج آزمون هاي آماري در پيوست 2 ارائه شده اند).

3-11) فرایند تحقیق
در انتهای این فصل، گام هایی که برای انجام این تحقیق طی شده است در قالب نمودار شماتیک زیر خلاصه شده است:

شکل3-1) فرایند گام به گام تحقیق

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم استنتاج فازی، نیازمندی ها، کسب و کار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره کتاب های درسی، کتاب درسی، آموزش و پرورش، ادراک دیداری